Zásady ochrany osobních údajů podle GDPR

Správce osobních údajů

Firma: BlahaSoft s.r.o., Ježovy 19, 34012 Švihov, IČ: 19261276, Společnost BlahaSoft s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 43683/KSPL.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Zde si můžete přečíst:

Práva subjektu údajů

Zde si můžete stáhnout všechny dokumenty vztahující se k právům subjektu údajů.

Dle GDPR jsou Vaše práva:

V souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle článku 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

Zásady zpracování osobních údajů

  1. osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem
  2. osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
  3. rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů
  4. přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje
  5. osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány
  6. osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme