Zásady ochrany osobních údajů podle GDPR

Správce osobních údajů

Firma: Jan Bláha, Ježovy 18, 34012 Švihov, IČ: 69274533, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 22.11.1999, evidenční číslo ŽL: 340401-15299-00. Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00024434.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Zde si můžete přečíst:

Práva subjektu údajů

Zde si můžete stáhnout všechny dokumenty vztahující se k právům subjektu údajů.

Dle GDPR jsou Vaše práva:

V souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle článku 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

Zásady zpracování osobních údajů

  1. osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem
  2. osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
  3. rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů
  4. přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje
  5. osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány
  6. osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme