Víte, že můžete Pohodu nebo Money provozovat i v cloudu? Bez starostí a se slevou.

 1. Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání své objednávky. Obchodními podmínkami je kupující vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky a jejich kopii obdrží jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (podnikatel).

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky a reklamační řád přiměřeně aplikovat i na kupujícího, který není spotřebitelem. Tím nejsou dotčena oprávnění vyplývající kupujícímu ze obchodního zákoníku, zák. č. 513/1991 Sb.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Prodávající

Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

BlahaSoft s.r.o., Ježovy 19, 340 12 Švihov, IČ 19261276. Prodávající je plátce DPH. DIČ prodávajícího je CZ19261276. Společnost BlahaSoft s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 43683/KSPL.

Prodávající provozuje internetový obchod BlahaSoft (obchod.blahasoft.cz). Kancelář a provozovna prodávajícího je na adrese: Ježovy 19, 340 12 Švihov. Telefon: 736142250, e-mail: blahasoft@blahasoft.cz. Podrobnější údaje o prodávajícím naleznete na stránce s kontakty.

Kupující

Spotřebitel (kupující)- je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

Koncový spotřebitel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

Spotřebitelská/kupní smlouva

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a  prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Tímto souhlasem není automaticky odesílané potvrzení přijetí objednávky.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Objednávka

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží,
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Potvrzené objednávky jsou závazné.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupující souhlasí s vystavením elektronické účtenky.

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti, a to e-mailem zaslaným na adresu blahasoft@blahasoft.cz nebo telefonicky na tel. č. 736142250. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamačním řád prodávajícího.

Ochrana osobních dat

Internetový obchod plní nařízení GDPR. Více informací o plnění GDPR a související dokumenty najdete zde.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující může zrušit svoji objednávku do 2 hodin od závazného potvrzení objednávky. Objednávka musí být zrušena telefonicky na čísle (+420) 736 142 250, případně zasláním SMS zprávy na toto číslo. Není-li možné zrušit objednávku telefonicky, je ve výjimečných případech možné zaslat storno objednávky na email objednavky@blahasoft.cz. Vždy uveďte číslo Vaší objednávky, pokud jej máte, a důvod stornování.

Pokud se kupující rozhodne zrušit objednávku po lhůtě 24 hodin, je možné tak učinit podle bodu Odstoupení od kupní smlouvy.

Storno objednávky ze strany prodávajícího - zboží "na dotaz"

Výjimečné situace: U zboží označeného pojmem "NA DOTAZ" je možné, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se může změnit výrazným způsobem cena zboží. U zboží "NA DOTAZ" se uvede počet kusů zboží a jeho časová dostupnost. U takto označeného zboží si může kupující ověřit dostupnost dotazem na e-mailové adrese info@blahasoft.cz. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, má kupující právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Toto právo je podmíněno nákupem jako spotřebitel (nikoliv podnikatel). V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:

 1. Odeslat projev vůle odstoupit od smlouvy nejlépe poštou na adresu prodávajícího (Ing. Jan Bláha, Ježovy 18, 340 12 Švihov) nebo e-mailem na adresu info@blahasoft.cz.
 2. Doporučujeme, aby odstoupení od smlouvy bylo učiněno písemnou formou a aby obsahovalo datum uzavření smlouvy (číslo faktury), a aby bylo odesláno zvlášť doporučeným dopisem. Zásilka by dále měla obsahovat číslo účtu kupujícího z důvodu vrácení peněz od prodávajícího. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 3. K zásilce připojit kopii dokladu o koupi (faktura), nebo jinak prokázat zakoupení věci prostřednictvím internetového obchodu BlahaSoft.cz.
 4. Zboží, které lze podřadit pod audio, video nahrávku nebo počítačový program (software), odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním neporušeném originálním obalu, tj. nesmí být použité) a musí být kompletní (včetně příslušenství, datových médií, návodu apod.). Tato podmínka vyplývá z § 1837 písm. h) občanského zákoníku. Toto ustanovení upravuje odstoupení od smlouvy v případě dodávek audio a video nahrávek a počítačových programů, přičemž podle tohoto ustanovení nelze od smlouvy odstoupit, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
 5. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 6. U jiného zboží, které nespadá do kategorie zboží uvedeného v předchozím odstavci, není vyloučeno jeho navrácení v  poškozeném obalu v důsledku jeho rozbalení a spotřebitel má možnost jej vyzkoušet. Zboží však musí být nepoškozené a kompletní.

V případě, že projev vůle o odstoupení od smlouvy (nebo zboží, rozhodne-li se spotřebitel zaslat zboží současně s projevem vůle) nebude odeslán nejpozději 14. den od převzetí zboží a v případě, kdy spotřebitel poruší originální obal u audio, video nahrávky či počítačového programu (software), je odstoupení od smlouvy neplatné.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

V případě, že je zboží používáno a jeví znaky opotřebování, má prodejce nárok na náhradu nákladů souvisejících s uvedením zboží do původního stavu a vzniklé škody na zboží. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Proto spotřebiteli doporučujeme vracené zboží pojistit pro případ jeho poškození při přepravě.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Spotřebitel má také možnost vzít své odstoupení od smlouvy zpět, pokud se tak s prodávajícím dohodne.

Možnost odstoupení spotřebitele od smlouvy se nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • na dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • na smlouvy spočívající ve hře nebo loterii.

Platební podmínky

Všechny způsoby platby jsou bez dodatečných poplatků!

Zboží je možné uhradit následujícími způsoby:

 • V hotovosti při převzetí dobírky - hotovost přebírá od zákazníka dopravce (pošta, PPL atd.).
 • V hotovosti při osobním převzetí zboží - hotovost přebírá od zákazníka prodávající nebo jím pověřený zástupce při osobním převzetí zboží kupujícím v kanceláři prodávajícího nebo ve výdejních pobočkách HeurekaPoint.cz.
 • Předem bezhotovostně pomocí bankovního převodu - zákazník uhradí zálohovou fakturu převodním příkazem a poté je zboží expedováno.
 • Předem bezhotovostně pomocí platební karty na internetu - zákazník uhradí zálohovou fakturu pomocí platební karty na internetu a poté je zboží expedováno.

Zálohová faktura je odesílána emailem. Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

Dodací podmínky a způsob dodání zboží

Způsob dodání zboží

Kupujícímu je zboží dodáno následujícími způsoby:

 • zásilka České pošty (Obchodní balík nebo doporučená zásilka). Dodání je druhý den po odeslání zásilky. V případě nezastižení adresáta je balík uložen na poště po dobu 7 dní, poté bude zásilka vrácena zpět odesílateli. Je možné zažádat o prodloužení uložení na 15 dní.
 • osobní odběr kupujícím v kanceláři prodávajícího. Zboží lze převzít osobně v kanceláři prodávajícího na adrese Ježovy 19, 34012 Švihov. Kupující je informován o tom, že má zboží připravené k osobnímu odběru.
 • online stažení softwaru z internetu a zaslání licenčních údajů emailem. Tento způsob distribuce je možný pouze u vybraného softwaru.

U každého softwaru je vždy uvedeno, který výše popsaný způsob distribuce je u něj možné zvolit. Pokud je software možné distribuovat více způsoby, má kupující vždy během objednávky možnost zvolit si způsob distribuce.

Doprava zboží k zákazníkovi je vždy zdarma, nezávisle na způsobu distribuce.

Doba dodání zboží

Typická doba doručení zboží od objednávky je cca 2 - 10 dnů. Pokud zákazník zvolí platbu bankovním převodem, je mu nejdříve zaslána zálohová faktura (emailem nebo poštou) a po jejím uhrazení je expedováno zboží. Doba doručení zboží od objednávky se tedy prodlužuje o dobu potřebnou k zaplacení zálohové faktury. Tato doba závisí samozřejmě především na zákazníkovi, standardní doba splatnosti faktury je 7 dní.

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu.

Místo odběru (dodání) je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Obsah dodávky je kupující, který není spotřebitelem, povinen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce (pošty a jiných) za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám, prosíme, neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (např. poškození zboží při přepravě) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled.

V případě spotřebitele je ujednání v předchozím odstavci nutné chápat jen jako pouhé doporučení. Spotřebitel ovšem nedodržením výše uvedeného postupu na základě podpisu na přepravním dokladu dává najevo, že jím převzatá zásilka byla zvnějšku nepoškozena a případná reklamace týkající se tohoto vnějšího poškození bude vycházet z tohoto předpokladu.

Dárky k objednávce

K vybraným produktům jsou zdarma nabízeny dárky v různé hodnotě. Uživatel si při objednávce může vybrat jeden dárek, který chce dodat spolu s produktem. K různým produktům jsou nabízeny různé dárky podle hodnoty objednávky. Uživatel má vždy na výběr právě ty dárky, které jsou pro jeho objednávku poskytovány.

Vyhrazujeme si právo v případě nedostupnosti vybraného dárku dodat dárek jiný, popř. dodat dárek později v přiměřené lhůtě. Hodnota náhradního dárku bude odpovídat hodnotě dárku původnímu. V takových případech budeme zákazníka kontaktovat a dohodneme s ním další postup.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí zákonem a reklamačním řádem prodávajícího. Reklamační řád je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Poprodejní služby

V rámci kupní smlouvy nejsou prodávajícím poskytovány žádné poprodejní služby typu instalace zakoupeného softwaru, konzultace při instalaci a používání softwaru atd. Tyto služby je možné sjednat individuálně s provozovatelem obchodu. Při sjednávání Provozovatel obchodu si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí poprodejních služeb (instalace, konzultace atd.) z technických nebo obchodních důvodů. Ve většině případů zajišťuje dané služby výrobce zakoupeného softwaru.

Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů on-line lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto VOP jsou platné od 28.5.2023 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění s tím, že změněné VOP se vztahují pouze na smlouvy uzavřené po jejich zveřejnění. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku odeslání své objednávky a je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy, tj. ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání své objednávky.

Nahoru Tisk Mapa stránek Naši partneři

Přečtěte si informace o zpracování osobních údajů (GDPR).

Váš dotaz