Víte, že BlahaSoft získal třetí místo v anketě ShopRoku 2015 v kategorii Cena kvality?

 1. Podrobnosti

FORM studio 2017 - seznam formulářů a tiskopisů

Objednat FORMstudio 2019

Sleva 10%

Při zakoupení FORM studia dostanete slevu 10%. Pokud si FORM studio zakoupíte v období červenec-prosinec, dostanete navíc aktualizaci pro následující rok zdarma.

Na této stránce je uveden seznam nejdůležitějších předloh formulářů zařazených v programu FORM studio. V programu jsou dále obsaženy i starší a historické vzory, jejich seznam zde není umístěn, neboť se jedná o velké množství starších vzorů. Celkem Vám FORM studio poskytne přes 2800 vzorů.

Pokud hledáte konkrétní formulář, zkuste najít požadovaný vzor pomocí hledání v aktuální stránce, zpravidla klávesou Ctrl+F.

Pokud hledáte dokumenty typu smluv, žádostí apod., které FORM studio neobsahuje, můžete se podívat na náš další produkt Podnikový a domácí právník a jeho seznamu vzorů, ve kterém je Vám k dispozici dalších zhruba 900 vzorů dokumentů.

Základní formuláře

Tyto formuláře jsou obsaženy v ceně základního modulu.

Doplňující skupiny formulářů

Tyto formuláře jsou rozšířením základního modulu za příplatek.

Základní formuláře

Daňové formuláře

DPH

 • Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty)
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty)
 • Žádost o vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) podle § 86
 • Žádost o vrácení DPH/Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu
 • Žádost o vrácení DPH - příloha Dovoz
 • Žádost o vrácení DPH - příloha Plnění v rámci EU
 • Žádost o vrácení DPH - příloha s popisem zboží
 • Souhrnné, následné souhrnné hlášení k DPH (dani z přidané hodnoty)
 • Souhrnné, následné souhrnné hlášení k DPH (dani z přidané hodnoty) - údaje B. Oddílu
 • Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zák. o DPH
 • Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zák. o DPH
 • Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží
 • Žádost na vrácení daně osobě registrované k dani v jiném člen. státě
 • Žádost na vrácení daně zahraniční osobě registrované třetí zemi
 • Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro zahraniční osobu povinnou k dani
 • Potvrzení o osvobození od DPH (daně z přidané hodnoty)
 • Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení
 • Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty
 • Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
 • Žádost o registraci do režimu MOSS (Mini One Stop Shop) - EU Režim
 • Žádost o registraci do režimu MOSS (Mini One Stop Shop) - Non EU Režim
 • Příloha k žádosti o registraci do režimu MOSS (Mini One Stop Shop) - EU Režim
 • Přiznání k dani Mini One Stop Shop - EU režim
 • Oznámení změny registračních údajů (Mini One Stop Shop) - EU Režim
 • Příloha k oznámení změny registračních údajů (Mini One Stop Shop) - EU Režim
 • Kontrolní hlášení DPH (daně z přidané hodnoty)

DPFO

 • Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob)
 • Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) - doplněna německá varianta sestavy
 • Přiznání k DPFO - samostatný list ke 4. oddílu přílohy č. 3
 • Přiznání k DPFO (dani z příjmu fyzických osob) pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti
 • Hlášení platebního zprostředkovatele
 • Hlášení PZ - záznamy skutečného vlastníka
 • Hlášení PZ - záznamy úrokového příjmu
 • Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 9 zák č. 586/1992 Sb., k Přiznání k DPFO
 • Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zák č. 586/1992 Sb., k Přiznání k DPFO
 • Potvrzení o sražení daně
 • Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření (součást DPFO)
 • Potvrzení zahraničního daňového úřadu k přiznání k dani z příjmů
 • Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb.

DPPO

 • Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob)
 • Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) - doplněna německá varianta sestavy
 • Přiznání k DPPO - samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu
 • Vyúčtování odvodu z výroby elektřiny ze slunečního záření podle § 7g zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů
 • Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření

DS

 • Přiznání k DS (dani silniční)
 • Příloha k přiznání k DS (dani silniční)

Výkazy

 • Přehled o příjmech a výdajích (jednoduché účetnictví)
 • Přehled o majetku a závazcích (jednoduché účetnictví)
 • Rozvaha
 • Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
 • Výkaz zisku a ztráty - účelové členění
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu
 • Přehled o peněžních tocích - Cash Flow
 • Příloha k účetní závěrce
 • Rozvaha pro nevýdělečné organizace
 • Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace
 • Výkaz o majetku a závazcích
 • Výkaz příjmů a výdajů
 • Výkazy účetní závěrky - elektronické odeslání
 • Rozvaha pro rozpočtové organizace
 • Výkaz zisku a ztráty pro rozpočtové organizace
 • Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace
 • Přehled o peněžních tocích pro rozpočtové organizace
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu pro rozpočtové organizace
 • Přehled tvorby a použití fondu privatizace pro rozpočtové organizace
 • Rozvaha pro rozpočtové organizace
 • Výkaz zisku a ztráty pro rozpočtové organizace
 • Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace
 • Přehled o peněžních tocích pro rozpočtové organizace
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu pro rozpočtové organizace
 • Přehled tvorby a použití fondu privatizace pro rozpočtové organizace
 • Schvalování účetní závěrky pro rozpočtové organizace

IS

 • Žádost o zřízení daňové informační schránky
 • Žádost o zrušení daňové informační schránky
 • Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky
 • Plné moci k daňové informační schránce

OSSZ

 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ

ZP

 • Přehled pro ZP - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny
 • Přehled pro VZP
 • Přehled pro ZP MA
 • Přehled pro VOZP ČR
 • Přehled pro ZP HZP
 • Přehled pro OZP
 • Přehled pro ZPŠ
 • Přehled pro ZP MV ČR
 • Přehled pro ZP RBP
 • Přehled pro ČNZP
 • Přehled pro ZP AGEL
 • Přehled pro ZP MÉDIA

Ostatní

 • Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her
 • Zvláštní příloha k řádku 170 hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her
 • Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her
 • Zvláštní příloha k řádku 170 přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her za odvodové období kalendářního roku
 • Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou
 • Hlášení plátce daně o provedení srážky
 • Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb.
 • Plná moc k elektronickému podávání pro finanční úřad
 • Přiznání k dani z hazardních her
 • Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně

Doprava, celní záležitosti

 • Jednotný správní doklad (JSD) - Výtisk pro zemi odeslání / vývozu i pro zemi určení
 • Jednotný správní doklad doplňkový (JSDD)- Výtisk pro zemi odeslání / vývozu i pro zemi určení
 • Mezinárodní nákladní list
 • Nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí ADR po území ČR
 • Formulář EUR.2
 • Osvědčení o globální záruce v jiných operacích než režim tranzitu
 • Osvědčení INF 4
 • Osvědčení o původu zboží
 • Osvědčení o souborné jistotě - TC 31
 • Průvodní osvědčení A.TR.
 • Průvodní osvědčení EUR. 1
 • Průvodní osvědčení EUR_MED
 • Pracovní plán jízdních pracovníků a vozidel
 • Denní záznam o výkonu autobusu
 • Informace doprovázející přepravu odpadů podle čl. 3 odst. 2 a 4
 • Průvodní doklad pro vinařské produkty
 • Zjednodušený průvodní doklad pro dopravu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy EU
 • Nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí po území ČR silničními motorovými vozidly

Nemovitosti - katastrální úřad

 • Čestné prohlášení - příloha k žádosti o zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí
 • Návrh na doplnění pozemku evidovaného ve zjednodušené evidenci do SGI
 • Návrh na opravu chyby v katastrálním operátu
 • Návrh na sloučení parcel
 • Návrh na vklad práva k jednotce
 • Návrh na vklad práva k nemovitosti
 • Návrh na vklad do katastru nemovitostí
 • Návrh na záznam práva do katastru nemovitostí
 • Ohlášení nové budovy k zápisu do katastru nemovitostí
 • Ohlášení nové stavby k zápisu do katastru nemovitostí
 • Ohlášení rozestavěné budovy k zápisu do katastru nemovitostí
 • Ohlášení změny práva k jednotce
 • Ohlášení změny práva k nemovitosti
 • Ohlášení změny údajů o budově
 • Ohlášení změny údajů o jednotce
 • Ohlášení změny údajů o pozemku
 • Ohlášení změny údajů o vlastníku nebo jiném oprávněném
 • Ohlášení změny rozestavěné budovy na budovu dokončenou k zápisu do katastru nemovitostí
 • Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků
 • Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků téhož vlastníka
 • Ohlášení změny údajů o stavbě, která není součástí pozemku ani práva stavby
 • Ohlášení změny údajů o pozemku (součástí pozemku se stala stavba)
 • Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí je stavba
 • Potvrzení o zániku podzástavního práva
 • Potvrzení o zániku podzástavního práva k jednotce
 • Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (pro nemovitost)
 • Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (pro osobu)
 • Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku)
 • Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro osobu)
 • Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k nemovitosti (pro jednotku)
 • Potvrzení o zániku věcného práva předkupního
 • Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k jednotce
 • Potvrzení o zániku zástavního práva
 • Potvrzení o zániku zástavního práva k jednotce
 • Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (spojené s vlastnictvím nemovitosti)
 • Příloha A - Seznam pozemků
 • Příloha B - Seznam budov
 • Příloha C - Seznam jednotek
 • Příloha D - Seznam účastníků
 • Příloha E - Seznam vlastníků a jiných oprávněných
 • Příloha F - Dům s jednotkami
 • Příloha G - Změněné údaje o budovách
 • Příloha H - Změněné údaje o jednotce
 • Příloha I - Změněné údaje o pozemcích
 • Příloha J - Návrh na vklad práva k nemovitosti
 • Příloha K - Návrh na vklad práva k jednotce
 • Souhlasné prohlášení manželů, že budova je v jejich společném jmění
 • Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění
 • Souhlasné prohlášení o vzniku změně zániku práva k nemovitosti

Osobní formuláře

 • Hlášení o stěhování
 • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • Dotazník k uzavření manželství
 • Žádost o vydání cestovního pasu
 • Žádost o vydání loveckého lístku
 • Žádost o vydání občanského průkazu
 • Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve
 • Žádost o vydání rybářského lístku
 • Žádost o výpis z rejstříku trestů
 • Žádost o výpis z rejstříku trestů právnických osob
 • Potvrzení o studiu
 • Přihláška na vysokou školu
 • Žádost o rozvod - návrh na rozvod manželství
 • Životopis
 • Souhlas zákonného zástupce s cestou dítěte do zahraničí v doprovodu osoby
 • Dotazník k uzavření registrovaného partnerství
 • Žádost o povolení k pobytu pro cizince - občany třetích zemí
 • Žádost o ověření rodného čísla
 • Žádost o potvrzení změny rodného čísla
 • Žádost o udělení dlouhodobého víza
 • Žádost o povolení k trvalému pobytu pro občany EU a jejich rodinné příslušníky
 • Žádost o provedení změn údajů v cestovním dokladu
 • Doklad o zajištění ubytování
 • Žádost o vystavení voličského průk

Doprava

 • Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel
 • Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
 • Žádost o zapsání motorového - přípojného vozidla do evidence
 • Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
 • Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
 • Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel
 • Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
 • Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Řidičské průkazy

 • Žádost o řidičské oprávnění
 • Žádost o přijetí k výuce a výcviku
 • Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti
 • Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Žádost o vydání řidičského průkazu
 • Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
 • Žádost o vydání osvědčení o profesní způsobilosti řidiče

Zbraně

 • Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně
 • Oznámení o vývozu a zpětném dovozu zbraně
 • Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti
 • Žádost o povolení přepravy
 • Žádost o rozšíření skupin zbrojní licence
 • Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu
 • Žádost o vydání zbrojní licence
 • Žádost o vydání zbrojního průkazu
 • Žádost o povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B
 • Žádost o vydání evropského zbrojního pasu
 • Žádost o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení, nošení zbraně, střeliva, doplňku zbraně kategorie A
 • Žádost o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva
 • Žádost o jmenování zkušebním komisařem
 • Žádost o povolení k provozování střelnice
 • Žádost o povolení znehodnocení - zničení - výroby řezu zbraně - zakázaného doplňku zbraně
 • Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F
 • Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu

Vzdělávání

 • Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole (denní)
 • Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole (nástavbové studium)
 • Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole (večerní, dálkové, distanční, kombinované)
 • Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole (do oborů vzdělání s talentovou zkouškou)

Ostatní formuláře

 • Mandátní smlouva
 • Plná moc
 • Žádost
 • Čestné prohlášení
 • Dopis
 • Textový dokument
 • Podání obecné písemnosti
 • Ubytovací kniha
 • Předávací protokol
 • Štítky
 • Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více
 • Čestné prohlášení druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
 • Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole
 • Žádost o vystavení potvrzení (bezdlužnost) na finanční úřad
 • Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
 • Plná moc k elektronickému podávání pro finanční úřad
 • Žádost o autentizační údaje do EET
 • Přihlašovací tiskopis cizince
 • Ohlášení k podání "Zprávy podle zemí"
 • Oznámení Zprávy podle zemí - Country by Country Reporting

Poštovní formuláře

 • Poštovní poukázka A (Tr. kód 114)
 • Poštovní poukázka A - doklad V/DS (Tr. kód 113)
 • Poštovní dobírková poukázka A (Tr. kód 116)
 • Poštovní poukázka B
 • Poštovní poukázka C (Tr. kód 117)
 • Poštovní dobírková poukázka C (Tr. kód 118)
 • Poštovní poukázka D (Tr. kód 119)
 • Podací lístek
 • Obchodní balík
 • Balík do ruky / Balík na poštu
 • Obálka
 • Dekádní výkaz poštovného
 • Žádost o odnášku zásilek
 • Evidenční lístek poštovného
 • Poštovní podací arch
 • Poštovní podací arch - další listy
 • Daňová složenka
 • Žádost o změnu místa dodání (dosílka)
 • SIPO - žádost
 • Důchodová služba - žádost o změnu
 • Prohlášení o osobách oprávněných k převzetí poštovních zásilek a poštovních poukázek
 • Žádost - opatření adresáta
 • Žádost o vydání průkazu zmocněnce - fyzické osoby a fyzické osoby podnikající
 • Žádost o vydání průkazu příjemce - fyzické osoby a fyzické osoby podnikající
 • Poštovní poukázky - hromadný tisk
 • Balík PPL
 • Mezinárodní poštovní poukázka TFP 1
 • Poštovní poukázka A-V
 • Integrovaný doklad
 • Mezinárodní dobírková poukázka TFP 3
 • EMS - Tuzemsko
 • EMS - Zahraničí
 • Žádost / opatření adresáta v souvislosti s dodáním poštovních zásilek (dosílka)

Pracovně právní formuláře

 • Hromadné oznámení zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovnu
 • Dohoda o odpovědnosti
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Dohoda o provedení práce
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • Dohoda o změně pracovní smlouvy
 • Dovolenka
 • Evidence docházky
 • Přihláška k pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy (Kooperativa pojišťovna)
 • Mzdový a osobní list
 • Osobní dotazník
 • Platový/mzdový výměr
 • Potvrzení o preventivní prohlídce
 • Potvrzení o zaměstnání - zápočtový list
 • Požární kniha
 • Požární poplachové směrnice
 • Pracovní smlouva
 • Propustka
 • Výkaz pracovních hodin
 • Výplatní sáček
 • Záznam o úrazu
 • Záznam o úrazu bez pracovní neschopnosti
 • Záznam o úrazu - hlášení změn
 • Žádanka o přepravu
 • Záznam o provedené instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance
 • Výpověď z pracovního poměru
 • Žádost o provedení lékařské prohlídky

Registrace

Daně

 • Přihláška k registraci pro FO
 • Přihláška k registraci pro PO
 • Vlastníci právnické osoby, která má skutečné místo vedení v ČR - příloha k Přihlášce k registraci pro právnické osoby
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • Příloha k přihlášce k registraci - odštěpné závody a provozovny
 • Příloha k přihlášce k registraci - daň z nemovitostí
 • Příloha k přihlášce k registraci - Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR
 • Přihláška k registraci k DPH
 • Přihláška k registraci k DPH pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu
 • Žádost o zrušení registrace k DPH
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • Přihláška k registraci k DPH pro skupiny/Žádost o přistoupení do skupiny
 • List člena skupiny
 • Žádost o zrušení registrace skupiny/Žádost o vystoupení člena
 • Oznámení o změně registračních údajů
 • Žádost o zrušení registrace
 • Vlastníci právnické osoby, která má skutečné místo vedení v ČR - příloha k Přihlášce k registraci pro právnické osoby
 • Příloha přihlášky k registraci k DPH - informace o ekonomické činnosti

Datové schránky

 • Žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby
 • Žádost o zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby
 • Žádost o zřízení datové schránky právnické osoby

Obchodní rejstřík

 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - akciová společnost
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - družstvo
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - evropské zájmové hospodářské sdružení
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - evropské družstevní společnosti
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - evropské společnosti
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - fyzická osoba
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - komanditní společnost
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - odštěpný závod
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - podnik nebo organizační složka podniku zahr. osoby
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - příspěvková organizace
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - společnost s ručením omezeným
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - veřejná obchodní společnost
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - cizí PO, která přemístila sídlo na území ČR
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - samostatně nespecifikované právní formy
 • Společný formulář pro výmaz z rejstříku
 • Návrh na výmaz z obchodního rejstříku
 • Dodatkový list
 • Návrh na cizojazyčný zápis do obchodního rejstříku
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do nadačního rejstříku - nadace
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do nadačního rejstříku - nadační fond
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do nadačního rejstříku - organizační složka zahraniční nadace
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do nadačního rejstříku - organizační složka zahraničního nadačního fondu
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do rejstříku obecně prospěšných společností
 • Návrh na výmaz z nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • Zápis rozdělení
 • Změna právní formy
 • Zápis fúze
 • Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do rejstříku
 • Zápis převodu jmění na společníka
 • Návrh na cizojazyčný výpis z obchodního rejstříku

Živnostenské

 • Jednotný registrační formulář pro FO
 • Jednotný registrační formulář pro PO
 • Příloha - Statutární orgán
 • Příloha pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení
 • Zvláštní příloha pro Finanční úřad
 • Příloha - Předmět podnikání
 • Příloha - Odpovědný zástupce
 • Příloha - Provozovny
 • Seznam oborů činností náležející do živnosti volné
 • Prohlášení odpovědného zástupce
 • Organizační složka
 • Změnový list

Správa sociálního zabezpečení

 • Oznámení/Ohlášení kvalifikovaného certifikátu
 • Prohlášení k žádosti o prominutí penále
 • Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s e-Podáním ČSSZ
 • Sdělení doplňujících údajů k e - Podání ČSSZ

Důchodové pojištění

 • ELDP - Evidenční list důchodového pojištění - včetně elektronického podání
 • ELDP - hromadné elektronické podání
 • ELDP - Oznámení (pro zastupující organizaci) o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním ELDP
 • ELDP - Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním ELDP
 • Žádost o důchod
 • Žádost o důchod ze zahraničí
 • Přihláška k účasti na pojištění - péče o dítě, Návrh na zahájení řízení
 • Žádost o uvolnění - úpravu starobního důchodu
 • Přihláška k účasti na pojištění - péče o osobu bezmocnou, Návrh na zahájení řízení
 • Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet - majitel účtu
 • Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet právnické osoby, která byla ustanovena opatrovníkem důchodce
 • Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet
 • Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela
 • Potvrzení k žádosti o přiznání starobního důchodu před dosažením důchodového věku
 • Hlášení pracovního úrazu pro uplatnění nároku z důchodového pojištění
 • Prohlášení o dobách zaměstnání
 • Příloha k žádosti o důchod
 • Příloha k žádosti o důchod - zápočet doby zaměstnání u příbuzných
 • Hlášení o zaměstnání poživatele plného, částečného invalidního důchodu
 • Přehled o příjmech
 • Hlášení o zaměstnání poživatele starobního důchodu
 • Žádost o výpis dob pojištění z evidence ČSSZ
 • Hlášení o přijetí důchodce do ÚSP s celoročním pobytem
 • Hlášení o přijetí klienta do zařízení sociálních služeb
 • Hlášení o ukončení pobytu důchodce v ÚSP
 • Hlášení o ukončení pobytu klienta v zařízení sociálních služeb
 • Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění
 • Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění z důvodu výdělečné činnosti v cizině
 • Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění z jiného důvodu
 • Odhláška z dobrovolné účasti na důchodovém pojištění
 • Potvrzení o přiznání - zastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti
 • Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění
 • Potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění
 • Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče muže o dítě
 • Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče o osobu závislou na péči jiné osoby
 • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění
 • Prohlášení k žádosti o prominutí penále
 • Žádost o zastavení výplaty, uvolnění, úpravu starobního důchodu
 • Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (dle § 37 odst. 2 písm. a zákona č. 582/1991 Sb.)
 • Žádosti o uvolnění důchodu vdov dle zákona č. 267/2006 Sb.
 • Hlášení o přijetí klienta do zařízení sociálních služeb, z jehož důchodu jsou prováděny exekuční srážky na výkon rozhodnutí
 • Žádost o převádění výplaty dávky na účet u banky - Česká republika
 • Potvrzení vydané (dle § 4 nařízení vlády č. 363/2009 Sb.)
 • Hlášení změn u výplat důchodů poukazovaných na účet
 • Žádost o dorovnávací přídavek podle § 106a zákona č. 155/1995 Sb.
 • Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu
 • Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení u výplaty důchodu poukazovaného na účet
 • Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance
 • Žádost o sdělení výše doplatku pojistného na důchodové pojištění

Nemocenské pojištění

 • Přihláška do rejstříku malých organizací
 • Odhláška z rejstříku organizací / malých organizací
 • Potvrzení o příjmu
 • Přehled o vyměřovacích základech a pojistném MO
 • Záznam o úrazu
 • Záznam o nepracovním úrazu
 • Přihláška do rejstříku organizací - zúčtovatelů poj. a dávek nem. poj.
 • Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s přihlašováním a odhlašováním organizací, MO a jejich zaměstnanců
 • Přihláška nemocenského pojištění - odhláška
 • Přihláška nem. pojištění - odhláška - hromadné elektronické podání
 • Oznámení (pro zastupující organizaci) o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s přihlašováním a odhlašováním organizací, MO a jejich zaměstnanců
 • Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
 • Příloha k Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách za kalendářní měsíc srpen 2009
 • Přihláška do registru zaměstnavatelů
 • Odhláška z registru zaměstnavatelů
 • Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
 • Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Příloha k žádosti o nemocenské/ošetřovné
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání - hromadné elektronické podání
 • Žádost práce neschopného pojištěnce o udělení souhlasu ke změně pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pobytu v cizině
 • Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti
 • Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI
 • Hromadný seznam podle § 178 odst. 1 zák. č. 187/2006 Sb.
 • Hromadný seznam - změna k 1.1.2009 podle § 178 odst. 2 zák. č. 187/2006 Sb.
 • Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
 • Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče
 • Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)
 • Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • PVPOJ - Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s podáváním PVPOJ
 • PVPOJ - Oznámení (pro zastupujícího zaměstnavatele) o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním PVPOJ
 • Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předáváním Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění
 • Oznámení (pro zastupující organizaci) o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předáváním Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění
 • PVPOJ - Přehled o výši pojistného
 • Oznámení zvýšené sazby pojistného
 • Žádost o přidělení evidenčního čísla pojištěnce (EČP)
 • Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
 • Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance
 • Potvrzení o době trvání zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro účely posouzení výkonu SVČ
 • Žádost o dávku otcovské poporodní péče

OSVČ

 • Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ
 • Plná moc k e-podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok
 • Odhláška z nemocenského pojištění OSVČ
 • Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění
 • Odhláška z důchodového pojištění OSVČ
 • Prohlášení o výkonu soustavné činnosti
 • Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti
 • Seznam společníků pro OSSZ
 • Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s přihlašováním a odhlašováním organizací, malých organizací a jejich zaměstnanců, hlášení změn a splnění jednorázové povinnosti
 • Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti
 • Potvrzení o studiu, pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Evropská unie

 • Žádost zaměstnavatele o vystavení formuláře E 101 za účelem vyslání zaměstnance
 • Žádost OSVČ o vystavení formuláře E 101 za účelem vyslání
 • Žádost zaměstnavatele a zaměstnance o výjimku z příslušností k právním předpisům podle nařízení Rady (EHS) č. 1408/71
 • Žádost OSVČ o výjimku z příslušností k právním předpisům podle nařízení Rady (EHS) č. 1408/71
 • Žádost zaměstnance o vystavení formuláře E 101 při současném výkonu práce ve dvou nebo více členských státech EU/EHP nebo Švýcarsku
 • Žádost OSVČ o vystavení formuláře E 101 při současném výkonu činnosti ve dvou nebo více členských státech EU/EHP nebo Švýcarsku
 • Žádost osoby o vystavení formuláře E 101 při souběhu zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti
 • Příloha k žádosti o výjimku z příslušnosti k českým právním předpisům č. 17 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71
 • Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení
 • Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení
 • Žádost o přepočet důchodu
 • Příloha k žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet _ státy EU, EHP a Švýcarsko
 • Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU
 • Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU
 • Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele
 • Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti / pobytu v zahraničí
 • Potvrzení o žití pro vyplácení důchodu
 • Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení
 • Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení
 • Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele

Statistika

 • Výkaz pro intrastat - Odeslání
 • Výkaz pro intrastat - Přijetí

Stavební formuláře

 • Ohlášení stavby
 • Žádost o stavební povolení
 • Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem
 • Oznámení o užívání stavby
 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
 • Oznámení změny v užívání stavby
 • Ohlášení odstranění
 • Žádost o územně plánovací informaci
 • Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb
 • Žádost o vydání rozhodnutí
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
 • Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 • Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
 • Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu
 • Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 • Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • Žádost o povolení předčasného užívání stavby
 • Žádost o územní souhlas
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Účetní a platební formuláře

 • Faktura
 • Faktura - režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a - § 92e
 • Dodací list
 • Objednávka
 • Příkaz k úhradě
 • Pokladní doklad příjmový, výdajový
 • Paragon
 • Příjemka, výdejka
 • Cestovní příkaz - vyúčtování pracovní cesty
 • Kniha jízd
 • Záznam o provozu vozidla nákladní dopravy
 • Vyúčtování pracovní cesty v zahraničí
 • Zápis z inventarizace
 • Směnka vlastní
 • Směnka cizí
 • Inventurní seznam
 • Reklamační list
 • Souhlas k použití soukromého silničního motorového vozidla k pracovní cestě
 • Denní rozpis tržeb
 • Denní rozpis tržeb - další listy s údaji o zboží

Úřad práce

Zaměstnavatelé

 • Kalkulace nákladů rekvalifikace
 • Nabídka zabezpečení rekvalifikace
 • Nabídka zabezpečení rekvalifikace v rámci projektu ESF
 • Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením
 • Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců
 • Přehled o činnosti agentury práce za rok 2007 v souladu s § 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Přehled o činnosti agentury práce za rok 2008 v souladu s § 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Přehled o činnosti agentury práce za rok 2009 v souladu s § 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Přehled o činnosti agentury práce za rok 2010 v souladu s § 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Přehled o činnosti agentury práce za rok 2011 v souladu s § 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Přehled o činnosti agentury práce za rok 2012 v souladu s § 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Přehled o činnosti agentury práce za rok 2013
 • Přehled o činnosti agentury práce za rok 2014
 • Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání pro fyzickou osobu
 • Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání pro právnickou osobu
 • Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání FO - forma zprostředkování a) nebo c)
 • Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání FO - forma zprostředkování b)
 • Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání PO - forma zprostředkování a) nebo c)
 • Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání PO - forma zprostředkování b)
 • Žádost o příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny
 • Žádost o vymezení chráněné pracovní dílny
 • Žádost o vymezení chráněného pracovního místa
 • Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny
 • Žádost o příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením
 • Žádost o příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti
 • Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa
 • Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa osoby samostatné výdělečně činné
 • Žádost o příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program
 • Žádost o příspěvek na dopravu zaměstnanců
 • Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě
 • Žádost o překlenovací příspěvek
 • Žádost o příspěvek na zapracování
 • Žádost o příspěvek na společensky účelná pracovní místa zřizovaná pro uchazeče o zaměstnání
 • Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti
 • Žádost o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání
 • Žádost o příspěvek na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání
 • Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
 • Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP - jmenný seznam zaměstnanců
 • Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa
 • Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu SVČ
 • Žádost o vymezení chráněného pracovního místa osobou samostatně výdělečně činnou
 • Žádost o uznání odborné kvalifikace nebo odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
 • Žádost o proplacení mzdových příspěvků
 • Nabídka provedení poradenské činnosti
 • Kalkulace nákladů poradenské činnosti
 • Nabídka zabezpečení pracovní rehabilitace
 • Kalkulace nákladů spojených s prováděním pracovní rehabilitace
 • Nabídka provedení přípravy k práci u zaměstnavatele
 • Nabídka provedení přípravy k práci
 • Měsíční vyúčtování mzdových nákladů uchazečů umístěných na VPP
 • Potvrzení o výši průměrného měsíčního výdělku
 • Potvrzení zaměstnavatele o výši výdělku při nekolidujícím zaměstnání
 • Měsíční vyúčtování mzdových nákladů na SÚPM vyhrazeném
 • Vyúčtování mzdových nákladů - SÚPM vyhrazené
 • Žádost o příspěvek na vyhrazení SÚPM
 • Žádost SÚPM vyhrazené - Práce na zkoušku
 • Vyúčtování mzdových nákladů - SÚPM vyhrazené (ESF)
 • Vyúčtování mzdových nákladů - VPP (ESF)
 • Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti
 • Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti vydané při skončení služebního poměru
 • Potvrzení o zaměstnání v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání - měsíční
 • Žádost o platbu - redistribuce výdajů na přímou podporu - mzdové příspěvky
 • Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti
 • Vymezení chráněného pracovního místa
 • Vymezení chráněného pracovního místa OSVČ
 • Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu SVČ
 • Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením
 • Potvrzení o výkonu činnosti (nekolidující zaměstnání)
 • Žádost o příspěvek na zřízení SÚPM SVČ
 • Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility - příspěvek na přestěhování
 • Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility - příspěvek na dojížďku

Zahraniční zaměstnanost

 • Vyjádření obchodní společnosti – družstva
 • Informace o nástupu zaměstnání – o vyslání k výkonu práce
 • Informace o ukončení zaměstnání – o ukončení vyslání k výkonu práce
 • Žádost zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí
 • Žádost cizince o povolení k zaměstnání - o prodloužení povolení k zaměstnání na území České republiky
 • Oznámení zaměstnavatele o vyslání cizince
 • Vyjádření zaměstnavatele
 • Informace právnické nebo fyzické osoby v ČR k projednání smlouvy
 • Sdělení zaměstnavatele o předčasném ukončení zaměstnání cizince na území ČR
 • Žádost cizince - společníka nebo člena družstva
 • Záznam o projednání dalšího zaměstnávání cizinců (prodloužení povolení k zaměstnání)
 • Záznam o projednání záměru zaměstnavatele přijmout na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí
 • Žádost úřadu práce o vyjádření stanoviska v případě více míst výkonu práce cizince na území ČR
 • Oznámení zaměstnavatele o předpokládané změně pracovního zařazení cizince
 • Oznámení cizince o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení nebo změně zaměstnavatele
 • Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech (_zelená karta_)
 • Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na území České republiky vyžadujícího vysokou kvalifikaci (_modrá karta_)
 • Sdělení o nástupu zaměstnání - vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy cizince s povolením k zaměstnání na území ČR
 • Sdělení zaměstnavatele o nenastoupení nebo předčasném ukončení zaměstnání cizince na území ČR
 • Sdělení zaměstnavatele o nástupu zaměstnání nebo vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy cizince s povolením k zaměstnání ČR
 • Informace o nástupu zaměstnání - o vyslání k výkonu práce
 • Informace o ukončení zaměstnání - o ukončení vyslání k výkonu práce
 • Sdělení zaměstnavatele o nenastoupení, ukončení nebo předčasném ukončení zaměstnání cizince
 • Informace o nástupu občana EU/EHP a Švýcarska, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění
 • Informace o ukončení občana EU/EHP a Švýcarska, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění

Občané

 • Žádost o podporu v nezaměstnanosti
 • Žádost o pracovní rehabilitaci
 • Žádost o uspokojení mzdových nároků
 • Doložení mzdových nároků
 • Žádost o povolení činnosti dítěte
 • Žádost o zprostředkování zaměstnání
 • Žádost o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou
 • Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání
 • Zájem o zvolenou rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání
 • Žádost o příspěvek na živobytí
 • Žádost o zaměstnaneckou kartu
 • Oznámení o poskytovateli pomoci

Zdravotní pojišťovny

 • Plná moc pro Portál ZP - jednotný formulář pro vybrané zdravotní pojišťovny
 • Potvrzení zaměstnavatele o výši vyměřovacího základu a zaplaceném pojistném - jednotný formulář pro vybrané zdravotní pojišťovny
 • Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny
 • Přihláška a evidenční list pojištěnce - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny

Česká národní zdravotní pojišťovna

 • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele
 • Přihláška zaměstnavatele - plátce pojistného
 • Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ
 • Žádost zaměstnavatele o vrácení pojistného odvedeného za zaměstnance
 • Prohlášení pojištěnce ČNZP pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
 • Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku (max. vyměřovací základ)
 • Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance (max. vyměřovací základ)
 • Souhlas se zpracováním poskytnutých dat

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

 • Přihláška zaměstnavatele
 • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Záznam o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině
 • Přehled o platbě pojistného
 • Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku (max. vyměřovací základ)
 • Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance (max. vyměřovací základ)

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

 • Přihláška / Oznámení změn pojištěnce
 • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění
 • Registrační list
 • Přihláška / Oznámení změn zaměstnavatele
 • Žádost OSVČ o snížení zálohy na pojistné
 • Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku (max. vyměřovací základ)
 • Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance (max. vyměřovací základ)
 • Registrační list klienta asistenční služby OZP
 • Registrační list klienta asistenční služby OZP standard
 • Registrační list klienta asistenční služby OZP silver nebo gold
 • Žádost o vydání bezdlužnosti fyzické nebo právnické osoby
 • Záznam o úrazu
 • Záznam o úrazu - hlášení změn
 • Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu
 • Plná moc
 • Žádost o zřízení přístupu k Portálu OZP (Vitakarta)
 • Prohlášení pojištěnce k dlouhodobému pobytu v zahraničí
 • Žádost o výpis z účtu osobního účtu
 • Přihláška pojištěnce
 • Oznámení změn - doplnění údajů

Revírní bratrská pokladna

 • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Přehled o platbě pojistného
 • Přihláška a evidenční list zaměstnavatele
 • Žádost o vydání potvrzení bezdlužnosti
 • Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku
 • Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance (max. vyměřovací základ)
 • Oznámení pojištěnce o změnách
 • Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ
 • Potvrzení pro účely státní sociální podpory, zaplacené pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 • Plná moc pro zaměstnavatele
 • Čestné prohlášení
 • Čestné prohlášení kategorie "L"
 • Žádost na snížení zálohy na pojistné pro OSVČ

Vojenská zdravotní pojišťovna

 • Přihláška pojištěnce
 • Oznámení změn pojištěnce
 • Oznámení o přijetí do evidence ZP; Evidenční list
 • Přihláška / Oznámení změn zaměstnavatele
 • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele
 • Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině
 • Žádost o výpis údajů
 • Reklamované výkony
 • Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku
 • Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance (max. vyměřovací základ)
 • Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance
 • Záznam o úrazu
 • Přihláška pojištěnce
 • Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ

Všeobecná zdravotní pojišťovna

 • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Oznámení pojištěnce VZP
 • Oznámení o přijetí do evidence ZP; Evidenční list
 • Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele
 • Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině
 • Přihláška zaměstnavatele - plátce pojistného
 • Odhláška zaměstnavatele - plátce pojistného
 • Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ
 • Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu
 • Žádost o uvedení titulu na průkaz pojištěnce
 • Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku
 • Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance
 • Žádost o vydání přehledu údajů o zdravotní péči za nezletilého pojištěnce mladšího 15 let
 • Přihláška pojištěnce
 • Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti
 • Žádost o zřízení zabezpečené elektronické komunikace s VZP ČR
 • Plná moc k zastupování partnera při zabezpečené elektronické komunikaci s pojišťovnou

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

 • Měsíční hlášení o platbě pojistného na zdrav. poj. zaměstnavatele
 • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Návrh na léčebný horský pobyt v roce 2004 pořádaný ZPMA
 • Návrh na léčebný přímořský pobyt v roce 2004 pořádaný ZPMA
 • Potvrzení o vyzvednutí antikoncepce
 • Potvrzení o účasti na ozdravném pobytu
 • Potvrzení o preventivní prohlídce
 • Potvrzení o čerpání podpůrně rehabilitačního programu
 • Přihláška zaměstnavatele - plátce pojistného
 • Žádost o potvrzení o bezdlužnosti
 • Registrační list
 • Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku (max. vyměřovací základ)
 • Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance
 • Měsíční hlášení o platbě pojistného na zdrav. poj. zaměstnavatele
 • Žádost o vrácení přeplatku pojistného
 • Potvrzení o preventivní stomatologické prohlídce
 • Žádost o vyplacení nároku ze základního fondu zdravotní péče
 • Žádost o snížení zálohy na pojistné
 • Změnový list

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

 • Přihláška a evidenční list
 • Přihláška a evidenční list zaměstnavatele
 • Dodatek k přihlášce pojištěnce
 • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Čestné prohlášení
 • Přehled o platbě pojistného
 • Převodový list
 • Přihláška zaměstnavatele - plátce pojistného
 • Smlouva mezi ČR a Rakouskou rep. o soc. zabezpečení
 • Změnový list
 • Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ
 • Evidenční list člena Klubu pojištěnců
 • Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku
 • Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance
 • Žádost o výpis z osobního účtu
 • Doklad k proplacení příspěvku rozšířené zdravotní péče
 • Karta života
 • Prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti
 • Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině
 • Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ZPŠ

 • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Oznámení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině
 • Potvrzení o absolvování preventivní gynekologické prohlídky
 • Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele
 • Přihláška zaměstnavatele - plátce pojistného
 • Žádost pojištěnce o úhradu nákladů na zdravotní péči
 • Evidenční list
 • Oznámení pojištěnce
 • Potvrzení o absolvování preventivní stomatologické prohlídky a sanaci chrupu
 • Potvrzení o absolvování pohybové aktivity
 • Potvrzení o trvání pracovního poměru cizince
 • Žádost o vystavení individuálního účtu
 • Zahájení / přerušení / ukončení samostatné výdělečné činnosti
 • Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku
 • Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance
 • Žádost o příspěvek na zdravotní programy
 • Žádost o vystavení průkazu pojištěnce ZPŠ
 • Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ
 • Náhrady cestovních nákladů
 • Žádost o vydání potvrzení bezdlužnosti
 • Žádost o vrácení přeplatku na veřejné zdravotní pojištění
 • Prohlášení ohledně registrace k jiné ZP
 • Žádost o proplacení zdravotní péče po schválení revizním lékařem

Zdravotní pojišťovna AGEL

 • Přihláška zaměstnavatele - plátce pojistného
 • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Přehled o platbě pojistného
 • Žádost o potvrzení bezdlužnosti
 • Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ
 • Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku (max. vyměřovací základ)
 • Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance (max. vyměřovací základ)

Zdravotní pojišťovna MÉDIA

 • Přihlašovací a evidenční list pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině
 • Přihlašovací a evidenční list zaměstnavatele
 • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele
 • Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku na pojistném
 • Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ

Zdravotní pojišťovna ČPZP

 • Přihláška zaměstnavatele
 • Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance
 • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Záznam o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině
 • Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele
 • Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku

Formuláře pojišťoven

Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele

 • Hlášení pojistné události
 • Náhrada ztráty na výdělku - ušlý výdělek
 • Náhrada ztráty na výdělku - ušlý zisk
 • Náhrada ztráty na výdělku po dobu PN
 • Posudek o bolestném
 • Posudek o ztížení společenského uplatnění
 • Vyúčtování lékařských nákladů
 • Vyúčtování nákladů na jízdné
 • Vyúčtování lékařských nákladů - náklady na léky
 • Přihláška k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Záznam o úrazu

Kooperativa - úrazové, zdravotní, životní pojištění

 • Oznámení úrazu
 • Oznámení trvalých následků úrazu
 • Oznámení pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici
 • Oznámení vážného onemocnění
 • Oznámení vážného onemocnění dospělého
 • Oznámení vážného onemocnění dítěte
 • Oznámení úhrady za stomatologickou péči
 • Zpráva o poškození zdraví (bolestné)
 • Žádost o pojistné plnění / žádost k pojistné události z pojištění osob

Kooperativa - pojištění vozidel

 • Oznámení vzniku škody na vozidle
 • Oznámení škodní události
 • Záznam o dopravní nehodě
 • Žádost o pojistné plnění / žádost k pojistné události z pojištění osob

Kooperativa - cestovní pojištění

 • Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • Prohlášení ošetřujícího lékaře
 • Hlášení pojistné události z pojištění zavazadel a odpovědnosti za škodu
 • Oznámení pojistné události z pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby
 • Oznámení o zrušení čerpání cestovní služby
 • Oznámení pojistné události z pojištění zavazadel a z odpovědnosti za újmu
 • Oznámení pojistné události z pojištění zavazadel a z pojištění zpoždění letu

Kooperativa - obecné

 • Žádost o změnu pojistné smlouvy
 • Žádost o ukončení pojistné smlouvy
 • Identifikace oprávněné osoby

Sociální podpora

Sociální dávky

 • Souhlas s předáváním rodného čísla České poště za účelem vyšší ochrany výplaty dávek SSP poštovní poukázkou
 • Odvolání souhlasu s předáváním rodného čísla České poště
 • Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku
 • Potvrzení o návštěvě dítěte a délce doby trvání této návštěvy v jeslích, mateřské škole nebo jiné obdobném zařízení pro děti předškolního věku
 • Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
 • Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky
 • Potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku
 • Potvrzení o studiu
 • Potvrzení o studiu pro sociální dávky
 • Potvrzení o zdravotním stavu
 • Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen
 • Doklad o výši nákladů na bydlení
 • Doklad o výši ročního příjmu
 • Doklad o výši čtvrtletního příjmu
 • Doklad o výši měsíčního příjmu
 • Žádost o přídavek na dítě
 • Žádost o rodičovský příspěvek
 • Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna
 • Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při převzetí dítěte
 • Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na zakoupení motorového vozidla
 • Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při ukončení pěstounské péče
 • Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU
 • Žádost o rozhodnutí o volbě nároku na rodičovský příspěvek
 • Žádost o sociální příplatek
 • Žádost o příspěvek na bydlení
 • Žádost o porodné
 • Žádost o pohřebné
 • Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti
 • Volba výše rodičovského příspěvku
 • Hlášení změn - změna způsobu výplaty dávky

Evropské formuláře

 • Form E 001 - Doplňující formulář
 • Form E 124 - Žádost o pohřebné
 • Form E 401 - Potvrzení týkající se skladby rodinných příslušníků pro účely přiznání rodinných dávek
 • Form E 402 - Potvrzení o pokračování studií pro účely přiznání rodinných dávek
 • Form E 403 - Potvrzení o učebním poměru a/nebo odborném výcviku pro účely přiznání rodinných dávek
 • Form E 404 - Lékařské potvrzení pro účely přiznání rodinných dávek
 • Form E 405 - Potvrzení pro účely sčítání dob pojištění, zaměstnání nebo SVČ ...
 • Form E 406 - Potvrzení o postnatálních lékařských prohlídkách
 • Form E 407 - Lékařské potvrzení pro účely přiznání zvláštních nebo zvýšených rodinných dávek pro zdravotně postižené děti
 • Form E 411 - Žádost o informace o nároku na rodinné dávky v členských státech, kde rodinní příslušníci bydlí
 • Form E 601 - Žádost o poskytnutí informací týkajících se výše příjmu obdrženého v jiném členském státě, než je kompetentní členský stát

Insolvenční řízení

 • Návrh na povolení oddlužení
 • Přihláška pohledávky
 • Hlasovací lístek dle § 50 insolvenčního zákona
 • Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle § 346 insolvenčního zákona
 • Hlasovací lístek podle § 401 insolvenčního zákona
 • Popření pohledávky přihlášeným věřitelem
 • Pohledávka nezajištěná
 • Pohledávka zajištěná majetkem dlužníka
 • Pohledávka nezajištěná majetkem dlužníka
 • Pohledávka zajištěná nejen majetkem dlužníka

GDPR - Ochrana osobních údajů

Správce - odpovědi

 • Odpověď na žádost o přístup k osobním údajů (GDPR)
 • Odpověď na žádost o sdělení příjemců osobních údajů (GDPR)
 • Oznámení správce příjemcům osobních údajů při změně zpracovávaných údajů (GDPR)
 • Potvrzení přijetí námitky subjektu proti zpracování osobních údajů
 • Odmítnutí námitky subjektu proti zpracování osobních údajů (GDPR)
 • Potvrzení přijetí odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Správce - porušení zabezpečení

 • Protokol o případu porušení zabezpečení osobních údajů (GDPR)
 • Ohlášení správce osobních údajů dozorovému úřadu o porušení zabezpečení (GDPR)
 • Ohlášení zpracovatele osobních údajů správci o porušení zabezpečení (GDPR)
 • Ohlášení správce osobních údajů subjektů údajů o porušení zabezpečení (GDPR)

Správce - souhlas se zpracováním

 • Žádost o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR)
 • Záznam o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR)
 • Seznam souhlasů se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Správce - příprava

 • Záznam o činnostech zpracování (GDPR)
 • Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Subjekt údajů
 • Žádost k osobním údajům o přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování (GDPR)
 • Námitka subjektu proti zpracovávání osobních údajů (GDPR)
 • Odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Textové vzory

Aktualizace textových vzorů v souvislosti s evropskou směrnicí "GDPR"

Autorské

 • Dodatek k licenční smlouvě - souhlas autora s poskytnutím úplné podlicence
 • Dohoda o připuštění přechodu práva licenční smlouvy k užití díla na dědice nabyvatele v případě jeho
 • Dohoda o zániku práva přechodu licence k užití díla na právního nástupce v případě zániku právnické
 • Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence
 • Licenční smlouva nakladatelská
 • Licenční smlouva o šíření počítačového programu
 • Licenční smlouva reklamního audiovizuálního díla
 • Odstoupení autora od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení
 • Plná moc udělená patentovému zástupci
 • Podlicenční smlouva pro částečné použití díla
 • Podlicenční smlouva pro úplné použití díla
 • Projevení opětovného zájmu autora k užití díla po předchozím odstoupení od licenční smlouvy z důvodu
 • Smlouva o převodu práv k ochranné známce kombinované
 • Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové
 • Smlouva o převodu práv k ochranné známce slovní
 • Smlouva o převodu práv k více druhům a více ochranným známkám
 • Souhlas autora díla s podlicenční dohodou - dodatek k licenční smlouvě
 • Svolení autora k znovu otištění článku
 • Svolení autora k šíření odborných dokumentů
 • Svolení autora s uveřejněním článku
 • Výzva vydavatele k úhradě škody vzniklé odstoupením od licenční smlouvy autorem
 • Žádost autora díla o nahlédnutí do spisu celního orgánu
 • Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o dovozu audiovizuálního díla
 • Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o vývozu tiskové rozmnoženiny díla
 • Čestné prohlášení k patentu

Daňový řád

 • Dodací list
 • Dodací list - daňový doklad A4
 • Dodací list - daňový doklad A5
 • Doložení důkazů k nahlášeným registračním údajům po výzvě správce daně
 • Doložení pravosti listiny v daňovém řízení
 • Doplnění daňového podání
 • Doplnění k uznatelnosti daňového odpočtu
 • Doplnění odvolání na výzvu správce daně
 • Doplnění plné moci
 • Doplnění podání písemnosti v daňovém řízení
 • Doplnění pravdivosti daňového tvrzení
 • Doplnění registračních údajů na výzvu správce daně
 • Faktura - daňový doklad A4
 • Faktura - daňový doklad A5
 • Faktura za hotové
 • Hromadný příkaz k úhradě
 • Inventarizace závazků
 • Inventarizační zápis o provedení mimořádné fyzické inventarizace pokladní hotovosti
 • Kniha jízd
 • Kniha jízd - měsíční vyúčtování jízd
 • Kniha pohledávek A4
 • Kniha závazků A4
 • Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení
 • Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení pro střet zájmů
 • Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení s alternativním návrhem
 • Námitka pro nepřizvání svědka k výslechu
 • Námitka proti křivé výpovědi svědka s návrhem na obnovu řízení
 • Námitka proti postupu správce daně při nahlížení do spisu
 • Námitka proti postupu správce daně při výslechu svědka
 • Námitka proti stanovení daně s použitím pomůcek
 • Námitka proti výpovědi právně nezpůsobilého svědka
 • Námitka proti způsobu oznámení výslechu svědka v daňovém řízení
 • Návrh na pokračování v dokazování
 • Návrh na povolení obnovy řízení - nové skutečnosti
 • Návrh na povolení obnovy řízení - trestný čin
 • Návrh na provedení dalších důkazních prostředků - písemnosti
 • Návrh na provedení dalších důkazních prostředků - svědek
 • Návrh na přizvání svědka v daňovém řízení
 • Návrh na sjednání daně dohodou
 • Návrh na upuštění od pořádkové pokuty při daňové exekuci
 • Návrh na vyloučení dražitele
 • Návrh na vyloučení podjatého zástupce správce daně z jednání
 • Návrh na vyloučení podjatého zástupce správce daně z jednání
 • Návrh na vyloučení zástupce správce daně z jednání pro podjatost
 • Návrh na zrušení zastoupení třetí osobou pro odůvodněný střet zájmů zástupce
 • Návrh na zrušení zastoupení zastoupeným
 • Návrh na zrušení zastoupení zástupcem
 • Odepření výpovědi svědka v daňovém řízení
 • Odepření výpovědi svědka z důvodu hrozby osobě blízké
 • Odvolání proti daňové atrakci
 • Odvolání proti daňové atrakci
 • Odvolání proti daňové atrakci
 • Odvolání proti daňové dražební vyhlášce
 • Odvolání proti registraci k dani z moci úřední
 • Odvolání proti rozhodnutí o přiznaném nároku z výtěžku daňové dražby
 • Odvolání proti rozhodnutí o příklepu v daňové dražbě
 • Odvolání proti stanovené ceně nemovitosti pro daňovou dražbu
 • Odvolání proti umožněnému rozsahu nahlédnutí do spisu
 • Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
 • Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
 • Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
 • Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
 • Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
 • Odvolání proti vydání opisu z daňového spisu
 • Odvolání proti vyloučení odborného konzultanta z daňového řízení
 • Odvolání proti vyloučení zástupce z daňového řízení
 • Odvolání proti zamítnuté žádosti o změnu místní příslušnosti
 • Odvolání proti zamítnutí přizvání svědka v daňovém řízení
 • Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku
 • Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku uplynutím času
 • Odvolání proti zamítnutí úhrady hotových výdajů v daňovém řízení pro neoprávněnost
 • Odvolání proti zamítnutí úhrady hotových výdajů v daňovém řízení pro zmeškání lhůty
 • Omluva přizvaného svědka za zmeškání termínu
 • Omluva přizvaného svědka, který se nemůže dostavit k výslechu
 • Oprava vad daňového podání
 • Oznámení daňového dlužníka o zániku povinnosti hlásit majetek
 • Oznámení nulového příjmu pro firmy - daňové přiznání
 • Oznámení nulového příjmu pro živnostníky - daňové přiznání
 • Oznámení o existenci předkupního práva k nemovitosti v daňové exekuci
 • Oznámení o existenci předmanželské smlouvy v daňové exekuci
 • Oznámení o jiných vad nemovitosti v daňové exekuci
 • Oznámení o nedostatečné výši mzdy daňového dlužníka v exekuci
 • Oznámení o přestěhování provozovny - daňové
 • Oznámení o přijetí odstupného za uvolnění bytu
 • Oznámení o ukončení mandátu zmocněnce pro doručování
 • Oznámení o určení daňové platby plátcem
 • Oznámení o určení daňové platby provedené třetí osobou
 • Oznámení o určení zastupující osoby - zmocněnce
 • Oznámení o ustanovení společného zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého
 • Oznámení o ustanovení společného zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého s žádostí
 • Oznámení o ustanovení zmocněnce pro doručování písemností v daňovém řízení - doba určitá
 • Oznámení o ustanovení zmocněnce pro doručování písemností v daňovém řízení - časově neomezeno
 • Oznámení o zahájení činnosti podléhající dani
 • Oznámení o zrušení provozovny - daňové
 • Oznámení o zániku společníka ve společnosti - daňové
 • Oznámení o zřízení provozovny - daňové
 • Oznámení o úschově daňových dokladů mimo Českou republiku
 • Oznámení obnovení všech živnosti správci daně
 • Oznámení plátce mzdy o jiném plátci mzdy daňového dlužníka v exekuci
 • Oznámení plátce mzdy o přijetí do zaměstnání daňového dlužníka v exekuci
 • Oznámení plátce mzdy o ukončení zaměstnávání daňového dlužníka v exekuci
 • Oznámení právního jednání po výzvě správce daně
 • Oznámení přerušení provozování některých živností - daňové
 • Oznámení přerušení provozování podnikání - daňové
 • Oznámení skončení pobírání příjmu
 • Oznámení vstupu společnosti do likvidace správci daně
 • Oznámení zaslání opravného daňového přiznání
 • Oznámení zaslání opravného vyúčtování
 • Oznámení změn v právní formě při daňovém řízení
 • Oznámení změn základních registračních údajů u správce daně
 • Oznámení změny plátce mzdy daňového dlužníka v exekuci
 • Oznámení změny účtu plátce daně
 • Oznámení zvláštního režimu
 • Oznámení částečného obnovení živnosti správci daně
 • Oznámení, že zmocněná osoba byla oznámena
 • Paragon
 • Plná moc generální v daňovém řízení
 • Plná moc pro jedno daňové právní jednání
 • Plná moc pro přebírání písemností v daňovém řízení časově neomezená
 • Plná moc pro přebírání písemností v daňovém řízení časově omezená
 • Plná moc pro přístup do daňové informační schránky
 • Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání advokátem
 • Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem
 • Plná moc pro zrušení informační daňové schránky
 • Plná moc pro zřízení informační daňové schránky
 • Podání dodatečného daňového přiznání na nižší základ daně
 • Podání dodatečného daňového přiznání na vyšší základ daně
 • Podání dodatečného vyúčtování na nižší základ daně
 • Podání dodatečného vyúčtování na vyšší základ daně
 • Podání následného hlášení
 • Podání vysvětlení správci daně
 • Pokladní kniha bez DPH A4
 • Pověření pro více druhů právního jednání v daňovém řízení
 • Pověření zaměstnance pro více druhů právního jednání v daňovém řízení
 • Pozdní podání daňového tvrzení s omluvou
 • Prokázání předkupního práva k věci v daňové dražbě
 • Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky
 • Přihláška pohledávky do rozvrhu daňové dražby
 • Přihláška pohledávky do rozvrhu vyúčtování daňové dražby
 • Příjmový pokladní doklad
 • Příjmový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví
 • Reklamace postupu správce daně
 • Rozhodnutí o ustavení komise pro náhrady škod
 • Rozhodnutí o ustavení likvidační komise
 • Rozhodnutí o ustavení prověrkové komise
 • Sdělení důvodů pro nekonání daňové kontroly
 • Souhlas daňového dlužníka s uzamčením exekuovaných věcí do oddělené místnosti
 • Souhlas s náhradou za věcné břemeno v daňové dražbě
 • Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě postiženou přechodnou duševní poruchou
 • Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě procesně nezpůsobilé
 • Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě procesně nezpůsobilé
 • Souhlasné prohlášení ručitele v daňovém řízení
 • Stvrzenka
 • Stížnost na místní daňové šetření v obydlí
 • Stížnost na neprůkaznost správce daně
 • Stížnost na nevhodné jednání správce daně
 • Stížnost na nezdvořilé jednání správce daně
 • Stížnost na porušení mlčenlivosti
 • Stížnost na průtahy v daňovém jednání nadřízenému orgánu
 • Stížnost na průtahy v jednání
 • Stížnost na správce daně o nepoučení účastníka řízení
 • Stížnost na zaměstnance správce daně při tvorbě protokolu
 • Stížnost proti postupu správce daně
 • Stížnost proti výzvě správce daně k vydání věci
 • Univerzální příjmový - výdajový pokladní doklad
 • Urgence žádosti o souhlas s ukončením činnosti
 • Výdajový pokladní doklad
 • Výdajový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví
 • Výzva k vysvětlení porušení mlčenlivosti správce daně
 • Výzva správci daně ke splnění oznamovací povinnosti
 • Zproštění mlčenlivosti správce daně - daňovým subjektem
 • Zproštění mlčenlivosti třetí osoby - daňovým subjektem
 • Zpětvzetí návrhu v daňovém řízení
 • Zpětvzetí odvolání v daňovém řízení
 • Žádost adresáta o nevhazování nepřevzatých zásilek do schránky
 • Žádost fyzické osoby o doručování na jinou adresu
 • Žádost o doručování do datové schránky
 • Žádost o kopii z daňového spisu
 • Žádost o nahlédnutí do daňového spisu
 • Žádost o nahlédnutí do osobního daňového účtu
 • Žádost o nahlédnutí do soupisu písemností ve vyhledávací části spisu
 • Žádost o nahlédnutí do spisu při stanovení daně použitím pomůcek
 • Žádost o nahlédnutí do spisu v jiné době, než jsou úřední hodiny
 • Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav
 • Žádost o odložení daňové exekuce s návrhem splátek
 • Žádost o odůvodnění rozdílu u daně stanovené proti tvrzené
 • Žádost o opis z daňového spisu
 • Žádost o opravu zřejmých omylů a nesprávností
 • Žádost o ověření shody opisu z daňového spisu
 • Žádost o posečkání s placením daně a úhradou ve splátkách
 • Žádost o posečkání se zaplacením daně
 • Žádost o potvrzení o daňovém domicilu
 • Žádost o potvrzení právního postavení nástupce daňového subjektu
 • Žádost o použití přeplatku na úhradu daně jiného subjektu
 • Žádost o použití přeplatku na úhradu jiné daně
 • Žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku daně jiného subjektu
 • Žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku u jiného správce
 • Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení
 • Žádost o prodloužení lhůty - posečkání s placením daně
 • Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení
 • Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení pro zdravotní neschopnost
 • Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení za zemřelého
 • Žádost o prodloužení lhůty pro doložení zcizených dokladů v daňovém řízení
 • Žádost o prodloužení lhůty pro podání řádného daňového tvrzení za zemřelého
 • Žádost o prodloužení lhůty pro úhradu ceny z daňové dražby
 • Žádost o prominutí daně
 • Žádost o prominutí daně - druhá po zamítnutí
 • Žádost o prominutí části daně
 • Žádost o přidělení prostředníka pro hluchoslepé
 • Žádost o připuštění tlumočníka národnostní menšiny
 • Žádost o připuštění tlumočníka zahraniční osoby
 • Žádost o sdělení důvodů průtahů jednání v daňovém řízení - odvolání
 • Žádost o sdělení důvodů průtahů jednání v daňovém řízení - vyměřovací řízení
 • Žádost o souhlas s ukončením činnosti
 • Žádost o souhlas s ukončením činnosti - druhá po zamítnutí
 • Žádost o souhlas s ukončením činnosti - druhá při nečinnosti
 • Žádost o stanovení daňových záloh jinak
 • Žádost o stanovení zálohy s ohledem na očekávanou daňovou událost
 • Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost
 • Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost
 • Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost - druhá po zamítnutí
 • Žádost o ustanovení zůstavitele pro podání daňového přiznání
 • Žádost o vratitelný přeplatek z výnosu daňové exekuce
 • Žádost o vrácení daňového přeplatku
 • Žádost o vrácení daňového přeplatku na jiný účet
 • Žádost o vrácení neoprávněných nákladů z daňové exekuce
 • Žádost o vydání potvrzení o daňové skutečnosti
 • Žádost o vydání potvrzení splatných nedoplatků
 • Žádost o vydání stejnopisu dodatečného platebního výměru
 • Žádost o vydání stejnopisu platebního výměru
 • Žádost o vydání stejnopisu protokolu z daňového jednání
 • Žádost o vyslovení neúčinnosti doručení úřední zásilky
 • Žádost o vystavení potvrzení o stavu osobního účtu
 • Žádost o vyznačení doložky právní moci v daňovém řízení
 • Žádost o výpis z daňového spisu
 • Žádost o zaslání oznámení k použití daňového přeplatku
 • Žádost o změnu místní příslušnosti
 • Žádost o změnu zdaňovacího období u fyzických osob
 • Žádost o změnu zdaňovacího období u právnických osob
 • Žádost o zrušení informační daňové schránky
 • Žádost o zrušení informační daňové schránky v zastoupení
 • Žádost o zrušení povinnosti platit daňové zálohy
 • Žádost o zrušení registrace k dani
 • Žádost o zřízení informační daňové schránky
 • Žádost o zřízení informační daňové schránky
 • Žádost o zřízení informační daňové schránky v zastoupení
 • Žádost o úhradu hotových výdajů společného zástupce v daňovém řízení
 • Žádost o úhradu hotových výdajů v daňovém řízení
 • Žádost o úhradu nákladů za tlumočníka v daňovém řízení
 • Žádost o úřední určení společného zástupce při správě daní
 • Žádost pro stanovení přiměřené lhůty k doplnění daňové zprávy
 • Žádost právnické osoby o doručování na jinou adresu
 • Žádost ručitele o nahlédnutí do spisu
 • Žádost ručitele o vydání potvrzení o úhradě nedoplatku
 • Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro podnikatele)
 • Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro zaměstnance
 • Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro zaměstnance
 • Čestné prohlášení o pravosti údajů podaných na úřad

Exekuční

 • Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - movité věci
 • Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - nemovitost
 • Souhlas s nahlížením do písemností
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - banka
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - Finanční úřad
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - Okresní úřad
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - pojišťovna
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - policie
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - pošta
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - telekomunikace
 • Žádost o sepsání exekutorského zápisu o svolení k vykonatelnosti
 • Žádost o sepsání exekutorského zápisu ohledně osvědčení stavu věci
 • Žádost o vydání opisu písemnosti exekutora
 • Žádost o vydání opisu písemnosti z exekutorského archivu

Insolvenční

 • Insolvenční návrh - dlužník
 • Insolvenční návrh - příloha - seznam majetku
 • Insolvenční návrh - příloha - seznam zaměstnanců
 • Insolvenční návrh - příloha - seznam závazků
 • Insolvenční návrh - věřitel

Korporace

 • Akcie kusová
 • Akcie nominální
 • Akcionářská žaloba
 • Dohoda o ukončení účasti společníka v korporaci
 • Dohoda o zániku členství v družstvu
 • Dohoda společníků na dalším trvání společnosti
 • Informace o právní a závazkové čistotě
 • Informace o záměru podat společnickou žalobu
 • Informování kontrolní komise o jednání představenstva
 • Informování náhradníka delegáta o svolání shromáždění delegátů
 • Informování o zákazu konkurence
 • Jmenování do funkce statutárního ředitele
 • Kmenový list
 • Konečná zpráva o průběhu likvidace
 • Listina přítomných valné hromady
 • Nesouhlas s převodem akcií
 • Námitka proti vyloučení člena z bytového družstva
 • Návrh na jmenování znalce k ocenění nepeněžitého vkladu
 • Návrh na jmenování znalce pro účely přezkumu zprávy o vztazích
 • Návrh na prohlášení neplatnosti obchodní korporace
 • Návrh na prohlášení neplatnosti obchodní korporace
 • Návrh na přivolení soudu s vyloučením předsedy představenstva z výkonu funkce
 • Návrh na vyloučení společníka
 • Návrh na vyloučení znalce a jmenování nového
 • Návrh na výmaz údajů družstva
 • Návrh na zrušení bytového družstva s likvidací
 • Návrh na zrušení sociálního družstva s likvidací
 • Návrh soudu na prohlášení neplatnosti obchodní korporace
 • Odložení valné hromady
 • Odmítnutí podání vysvětlení dle ZOK
 • Odmítnutí poskytnutí informace dle ZOK
 • Odstoupení z funkce jednatele
 • Odstoupení z funkce likvidátora
 • Odstoupení z funkce předsedy představenstva
 • Odvolání proti rozsudku v korporátním sporu
 • Odvolání valné hromady
 • Oznámení druhému z manželů, že mu zaniká nájemní právo k bytu v bytovém družstvu
 • Oznámení změny údajů člena družstva
 • Plná moc k zastoupení na valné hromadě
 • Plná moc pro zastupování na valné hromadě
 • Plná moc pro zastupování na členské schůzi družstva
 • Potvrzení upisovateli
 • Pozvánka na ustavující schůzi budoucí právnické osoby
 • Pozvánka na valnou hromadu
 • Pozvánka na valnou hromadu s informací o využití technických prostředků použitých pro konání VH
 • Pozvánka na členskou schůzi družstva
 • Pozvánka na členskou schůzi Sociálního družstva
 • Pozvánka na řádnou valnou hromadu
 • Prezenční listina valné hromady akciové společnosti
 • Prohlášení kmenových listů za neplatné, výzva k odevzdání
 • Prohlášení o vnesení nemovité věci jakožto nepeněžitého vkladu
 • Písemné odevzdání hlasu po konání valné hromady
 • Písemné odevzdání hlasu před konáním valné hromady
 • Písemné prohlášení správce vkladu o splnění vkladové povinnosti
 • Přihláška za člena družstva
 • Přihláška zájemce o členství v sociálním družstvu
 • Přijmutí pozvání na schůzi spolku
 • Sbírka listin - zaslání dokumentů
 • Seznam akcionářů
 • Seznam delegátů družstva
 • Seznam společníků
 • Seznam členů družstva
 • Smlouva o převodu družstevního podílu
 • Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
 • Smlouva o převodu podílu v korporaci
 • Smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu
 • Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu
 • Smlouva o výkonu funkce jednatele
 • Smlouva o výkonu funkce likvidátora
 • Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
 • Souhlas nejvyššího orgánu korporace k rozdělení podílu
 • Souhlas představenstva družstva s převodem družstevního podílu
 • Souhlas představenstva s rozdělením družstevního podílu
 • Souhlas s poskytnutím příplatku nad rámec společenské smlouvy
 • Souhlas společníků s použitím údajů zapsaných v seznamu společníků mimo společnost
 • Souhlas s převodem akcií
 • Souhlas všech společníků se splněním vkladové povinnosti provedením práce
 • Souhlas člena bytového družstva s doplatkem a zvýšením vkladu členů
 • Souhlas členů bytového družstva s dáním družstevních bytů do zástavy
 • Společnická žaloba
 • Střet zájmů – pozastavení činnosti ve výkonu funkce
 • Svolání náhradní valné hromady
 • Svolání náhradní členské schůze družstva
 • Svolání valné hromady při zjištění možného úpadku
 • Svolání valné hromady společníkem
 • Uplatnění práva na informace dle ZOK
 • Vyhovění žádosti o výměnu akcií
 • Vyloučení společníka pro nesplnění vkladové povinnosti
 • Vyloučení společníka – nesplnění vkladové povinnosti
 • Vyloučení člena z bytového družstva
 • Vyloučení člena z družstva
 • Vystoupení společníka ze společnosti
 • Vystoupení ze společnosti
 • Vystoupení člena z družstva
 • Vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady
 • Vzdání se přednostního práva akcionáře
 • Vzdání se přednostního práva dle ZOK
 • Výběr znalce při zakládání společnosti
 • Výpověď účasti v družstvu dědicem
 • Výzva ke splnění uhrazovací povinnosti v družstvu
 • Výzva ke splnění vkladové povinnosti
 • Výzva k předání kmenových listů za účelem jejich výměny
 • Výzva k převzetí nově vydaných akcií
 • Výzva k vrácení podílu na zisku
 • Výzva k zaplacení peněžitého příplatku
 • Výzva věřitelům k přihlášení pohledávek při snížení základního kapitálu
 • Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
 • Zpětvzetí přihlášky člena družstva
 • Zákaz uzavření smlouvy v korporaci
 • Zápis o jednání představenstva
 • Zápis z jednání valné hromady
 • Žaloba na zrušení společnosti
 • Žaloba o určení neplatnosti vyloučení člena družstva
 • Žaloba o vyloučení společníka
 • Žaloba o zrušení účasti společníka ve společnosti
 • Žádost o nahlédnutí do části seznamu delegátů
 • Žádost o podání vysvětlení dle ZOK
 • Žádost o udělení pokynu k obchodnímu vedení společnosti
 • Žádost o udělení souhlasu s převodem akcií
 • Žádost o umožnění nahlédnutí do seznamu delegátů družstva a potvrzení funkce
 • Žádost o vydání dílčího opisu seznamu společníků
 • Žádost o vydání kopie zápisu valné hromady
 • Žádost o vydání opisu seznamu všech akcionářů
 • Žádost o vydání opisu seznamu všech delegátů družstva
 • Žádost o vydání opisu seznamu členů družstva
 • Žádost o vydání potvrzení o členství v družstvu
 • Žádost o vydání prospěchu získaného z porušení povinnosti špatného hospodáře
 • Žádost o výměnu poškozené akcie
 • Žádost o výplatu zálohy z podílu na zisku
 • Čestné prohlášení jednatele

Matriční

 • Oznámení o změně příjmení po rozvodu
 • Žádost o uzavření manželství zástupcem snoubence

Nezařazeno

 • Doporučení kandidáta oblíbené politické strany
 • Doporučení sportovce
 • Doporučení trenéra
 • Gratulace k hrdinskému činu
 • Gratulace k narozeninám
 • Gratulace k narození potomka
 • Gratulace k profesnímu úspěchu zaměstnance
 • Gratulace k turnajové výhře
 • Gratulace k výročí firmy
 • Gratulace k výročí firmy
 • Gratulace k výročí firmy
 • Gratulace k výročí firmy
 • Gratulace k výročí obchodního partnera
 • Gratulace k úspěšné maturitě
 • Gratulace politikovi k získání senátorského mandátu
 • Gratulace zastupitele ke sportovnímu výkonu
 • Nepřijetí návrhu s protinávrhem
 • Odmítnutí materiální pozornosti
 • Odmítnutí poskytnutí rady
 • Odmítnutí poskytnutí rady
 • Odmítnutí poskytnutí rady
 • Odmítnutí poskytnutí rady
 • Odmítnutí pozvání na schůzi spolku
 • Odmítnutí pozvání na večírek
 • Omluva za chybu ve vyúčtování
 • Omluva za nevhodné opuštění místnosti
 • Omluva za omylem vystavenou fakturu
 • Omluva za poskytnutí nesprávné informace
 • Omluva za poskytnutí neúplné informace
 • Omluva za písařskou chybu
 • Omluva za vlastní chybu na daňovém dokladu
 • Omluva za zmeškání termínu úředního podání
 • Omluva za zrušení schůzky pro nepředvídatelný důvod
 • Omluva za zrušení schůzky z jiného důvodu
 • Omluva za účetní chybu
 • Omluvenka žáka z vyučování na celý den
 • Omluvenka žáka z vyučování na jednu hodinu
 • Oznámení narození dítěte
 • Oznámení narození dítěte
 • Oznámení o konání maturitního večírku
 • Oznámení o konání sportovní akce
 • Oznámení o konání třídního srazu
 • Oznámení o změně telefonního čísla
 • Oznámení opravy chyb na daňovém dokladu s omluvou
 • Oznámení úmrtí vlivné osoby
 • Oznámení úmrtí člena zájmového spolku
 • Pochvala podřízenému úředníkovi
 • Pochvala politikovi za hlasování pro zákon
 • Pochvala poslanci za dosažení stanoveného cíle
 • Pochvala žákovi za zlepšení studijních výsledků
 • Podpora politikovi malé strany
 • Poděkování daňovému poradci za zastoupení
 • Poděkování někomu za přivolání pomoci
 • Poděkování za povzbuzující odpověď
 • Poděkování za pozvání na proběhnuvší oběd
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za účast, organizaci a sponzoring sportovního klání
 • Poskytnutí jiné rady
 • Poskytnutí osobní rady
 • Poskytnutí profesní rady
 • Poskytnutí profesní rady
 • Potvrzení přijetí negativní zprávy
 • Potvrzení přijetí požadavku
 • Potvrzení přijetí zlepšovacího návrhu
 • Povzbuzení matce hospitalizované dcery
 • Povzbuzení žáků k udržení studijních výkonů
 • Pozvánka k návštěvě klubové sportovní události
 • Pozvánka na neformální posezení spolužáků
 • Pozvánka na pravidelné setkání specialistů
 • Pozvání na třídní sraz
 • Pozvání na třídní sraz
 • Průvodní dopis k opravené faktuře
 • Přesunutí termínu konání maturitního večírku
 • Přijmutí neformálního pozvání na oběd
 • Přijmutí neformálního pozvání na sportovní odpoledne
 • Přijmutí ocenění
 • Přijmutí omluvy
 • Přijmutí omluvy
 • Přijmutí pocty
 • Přijmutí pozvání na formální společenskou akci
 • Přijmutí pozvání na konferenci
 • Přijmutí pozvání na konferenci s proslovem
 • Přijmutí pozvání na neformální večírek
 • Přijmutí pozvání na oběd
 • Přijmutí pozvání na oslavu významného výročí
 • Přijmutí pozvání na svatební hostinu
 • Přijmutí pozvání na večeři
 • Přijmutí pozvání na významnou osobní oslavu
 • Přijmutí pozvání na významnou osobní oslavu
 • Přijmutí pozvání na školní sraz
 • Přijmutí pozvání přednášejícího na kongres
 • Přijmutí významného ocenění
 • Přijmutí zlepšovacího návrhu
 • Přijmutí zlepšovacího návrhu
 • Přijmutí zlepšovacího návrhu
 • Přijmutí čestné funkce
 • Přijmutí čestného členství
 • Přijmutí části zlepšovacího návrhu
 • Připomenutí termínu sportovního klání
 • Reakce na výtky zákazníka
 • Reklamace klasifikace na školním vysvědčení
 • Rozšíření pozvání na školní sraz
 • Schválení investice do inovace kanceláře
 • Schválení jiných výdajů
 • Schválení požadavku na nákup DHM
 • Schválení rozpočtu
 • Schválení termínů schůzek
 • Schválení vzniklých výloh zaměstnance
 • Schválení výdajů
 • Schválení žádosti
 • Souhlas se zasíláním informací elektronickou poštou e-mailem
 • Soustrastné povzbuzení příteli
 • Stížnost na hrubý obsah televizního vysílání
 • Stížnost na korupční jednání úředníka
 • Stížnost na lékaře pro nelidský přístup
 • Stížnost na nečinnost úřadu
 • Stížnost na někoho, kdo jiného křivě obvinil
 • Stížnost na obsah televizního vysílání
 • Stížnost na rozhodnutí rady města
 • Stížnost na sousedské vztahy
 • Stížnost na vulgarismy v rádiovém vysílání
 • Stížnost na účetní chybu při inkasu
 • Stížnost na účetní chybu při směně
 • Urgence vysvětlení čehokoliv
 • Veřejné oznámení
 • Vyhovění žádosti
 • Vyjádření k námitce relativní neplatnosti právního jednání zaměstnance
 • Vítání nového obchodu městským zastupitelem
 • Vítání nového studenta soukromé školy
 • Vítání nového člena klubu
 • Vítání nového člena náboženské organizace
 • Výzva k mediální omluvě
 • Výzva k urgentnímu poskytnutí charitativního daru
 • Výzva k účasti na charitativní akci
 • Výzva lobující společnosti
 • Zamítnutí požadavku na provedení finanční investice
 • Zaslání lékařské zprávy, výsledku vyšetření
 • Zrušení pozvání na konferenci
 • Zrušení úvěrového účtu klientem
 • Zrušení úvěrového účtu klientem
 • Zveřejnění kontaktů na press centrum
 • Žádost o laskavost vyučujícího profesora
 • Žádost o opravu chyby v návrhu dokumentu
 • Žádost o poskytnutí osobních údajů do přihlášky
 • Žádost o vydání opisu maturitního vysvědčení
 • Žádost o členství
 • Žádost více osob o všeobecnou informaci

Obchodní

 • Delegace odpovědnosti
 • Delegace úkolu externí firmě
 • Doplnění objednávky snížením objednaného množství
 • Doporučení služby vnitrofiremně
 • Doporučení výrobku
 • Gratulace obchodnímu partnerovi k otevření nové pobočky
 • Gratulace zákazníkovi k zakoupení výrobku s dárkem
 • Instrukce k autorizaci správnosti grafického zpracování před tiskem
 • Instrukce k informacím v PR článku
 • Instrukce k potvrzení korektury textu redakcí média
 • Instrukce k protinávrhu smlouvy
 • Instrukce k prověření chyby v zaúčtování platby u dodavatele
 • Nabídka s představením nové pobočky a služeb
 • Nabídka spolupráce s odkazem na referenční osobu
 • Nabídka výměny internetových odkazů
 • Návrh na odvolání statutárního orgánu
 • Návrh na opravu chyby ve smlouvě
 • Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - lepší cena
 • Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - zkrácení doby
 • Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - zrušení zálohové platby
 • Obchodní omluva mluva za výrobní vadu
 • Obchodní omluva při zásadním prodlení s termínem dodání
 • Obchodní omluva za chybu v dodávce zboží
 • Obchodní omluva za chybu v plnění služby
 • Obchodní omluva za chybu zaměstnance
 • Obchodní omluva za nedodržení lhůty
 • Obchodní omluva za nedodržení termínu dodání zboží
 • Obchodní omluva za nevhodné jednání zaměstnance
 • Obchodní omluva za nevyřízenou objednávku
 • Obchodní omluva za nátlakové jednání zaměstnance
 • Obchodní omluva za protiprávní jednání zaměstnance
 • Obchodní omluva za vadu výrobku
 • Obchodní omluva za zpoždění dodávky
 • Obchodní omluva za špatnou kvalitu služeb
 • Odložení plánované schůzky
 • Odmítnutí rezervace apartmánu
 • Odmítnutí rezervace ubytování
 • Odmítnutí zakázky
 • Odpověď na dopis zákazníka poškozeného zaměstnancem
 • Odstoupení od projektu
 • Omluva neschopnosti dostát jinému závazku
 • Omluva za chybu v seznamu hostů
 • Omluva za mylné odeslání upomínky k uhrazení dluhu
 • Omluva za mylné odeslání upomínky k uhrazení dluhu
 • Omluva za mylné odeslání upomínky k uhrazení dluhu
 • Omluva za nevyžádanou reklamu
 • Omluva za neúplnost plnění smlouvy
 • Omluva za pozdní platbu
 • Omluva za stížnost na prodavače s diplomatickou obranou
 • Omluva za tiskovou chybu
 • Omluva za špatně provedenou službu
 • Omluva ze schůze nebo meetingu
 • Opakovaný návrh na zlepšení prodejů oddělení
 • Oznámení drobného zpoždění dodávané služby
 • Oznámení firemního jubilea s pozvánkou na oslavu
 • Oznámení nepřítomnosti v kanceláři
 • Oznámení o možnosti získání bonusu
 • Oznámení o možném ukončení smlouvy
 • Oznámení o nemožném provedení úhrady
 • Oznámení o nemožném vyřízení objednávky
 • Oznámení o nemožném vyřízení objednávky z akční nabídky
 • Oznámení o nezaplacené pravidelné splátce
 • Oznámení o odběrech jen na základě složené zálohy
 • Oznámení o omezení produkce a distribuce zboží
 • Oznámení o provedené expedici zboží a termínu jeho doručení
 • Oznámení o předání obchodního kontaktu
 • Oznámení o přijetí organizačního opatření
 • Oznámení o schválení návrhu
 • Oznámení o snížení cen
 • Oznámení o snížení cen
 • Oznámení o snížení cen
 • Oznámení o snížení cen s pozvánkou na společenskou akci
 • Oznámení o snížení cen v e-shopu
 • Oznámení o ukončení obchodní spolupráce
 • Oznámení o využití provozních výnosů
 • Oznámení o využití provozních výnosů
 • Oznámení o zařazení distributora do méně výhodné provizní skupiny
 • Oznámení o zrušení pobočky
 • Oznámení o zvýšení cen
 • Oznámení otevření nového obchodu
 • Oznámení otevření nového obchodu
 • Oznámení otevření nových poboček
 • Oznámení přestěhování prodejny
 • Oznámení přestěhování prodejny se speciální nabídkou slev
 • Oznámení snížení cen
 • Oznámení snížení cen
 • Oznámení snížení cen u vybraných produktů e-shopu
 • Oznámení změny adresy provozovny s výhodnou nabídkou
 • Oznámení změny adresy sídla fírmy
 • Oznámení změny cenové politiky firmy zaměstnancům
 • Oznámení změny cenové politiky firmy zaměstnancům
 • Oznámení změny identifikačních údajů zaměstnancům
 • Oznámení změny názvu firmy zákazníkům
 • Oznámení změny názvu firmy zákazníkům - po sloučení
 • Oznámení změny tradičního názvu firmy zaměstnancům
 • Oznámení změny tradičního sídla firmy zaměstnancům
 • Oznámení změny v poplatcích zákazníků za provozní služby
 • Oznámení zvýšení cen
 • Oznámení zvýšení cen
 • Oznámení zvýšení cen
 • Oznámení zvýšení cen některých produktů
 • Oznámení, že zboží nebude dále dodáváno na fakturu
 • Oznámení, že zboží nebude dále dodáváno na fakturu
 • Pochvala tiskovému mluvčímu za obratnou mediální reakci
 • Pochvala tiskovému mluvčímu za pozitivní medializaci chyby firmy
 • Pochvala tiskovému mluvčímu za skvělý výkon před médii
 • Pochvala řečníkovi za projev na schůzi
 • Poděkování firmě za návštěvu veletrhu
 • Poděkování za analýzu
 • Poděkování za dobrou práci účetnímu
 • Poděkování za dobře provedenou práci zhotoviteli
 • Poděkování za dodání zboží za velmi nízké ceny
 • Poděkování za doplacení úplné kupní ceny
 • Poděkování za doporučení inovací
 • Poděkování za doporučení služby
 • Poděkování za dotaz k produktu
 • Poděkování za komerční radu
 • Poděkování za návštěvu výstavní expozice
 • Poděkování za obchodní omluvu
 • Poděkování za objednávku
 • Poděkování za objednávku
 • Poděkování za objednávku
 • Poděkování za objednávku s opožděným dodáním
 • Poděkování za podporu při získávání sponzorských darů
 • Poděkování za poskytnutí obchodní informace
 • Poděkování za profesionální zdvořilost v citlivé situaci
 • Poděkování za realizovanou výstavní expozici
 • Poděkování za spolupráci
 • Poděkování za upozornění na chybu
 • Poděkování za upozornění na korupci
 • Poděkování za upozornění na protiprávní jednání
 • Poděkování za včasnou platbu
 • Poděkování za úhradu pozdní platby
 • Poděkování za úhradu pozdní platby
 • Poděkování za úhradu zálohové faktury
 • Poděkování za úsporný plán ekonomovi
 • Poděkování zaměstnanci za konkrétní inovativní řešení
 • Poděkování zákazníkovi za expresní platbu
 • Poděkování zákazníkovi za platbu ve splatnosti
 • Poděkování zákazníkovi za poslední splátku
 • Poděkování zákazníkovi za pravidelnou splátku
 • Poděkování zákazníkovi za první splátku
 • Poděkování zákazníkovi za upozornění na korupční jednání podřízeného
 • Poděkování zákazníkům za zakoupení nové služby nebo zboží
 • Potvrzení objednávky
 • Potvrzení objednávky
 • Potvrzení opravy chyby programu
 • Potvrzení opravy chyby v informaci
 • Potvrzení opravy chyby v inzerátu
 • Potvrzení opravy neúplné informace
 • Potvrzení poptávky
 • Potvrzení přijetí dokumentů ke zpracování
 • Potvrzení přijetí jiné zprávy
 • Potvrzení přijetí požadavku na rezervaci ubytování
 • Potvrzení přijetí zprávy ke zpracování
 • Potvrzení přijetí žádosti
 • Potvrzení rezervace zboží dodavatelem
 • Potvrzení rozhodnutí managementu
 • Potvrzení rozhodnutí managementu
 • Potvrzení schůzky
 • Potvrzení schůzky
 • Potvrzení telefonické dohody
 • Potvrzení uděleného povolení
 • Potvrzení udělení oprávnění k jednání
 • Potvrzení udělení oprávnění k jednání
 • Potvrzení ústní dohody
 • Potvrzení ústní dohody
 • Potvrzení účasti
 • Povzbuzení zákazníka k dalšímu nákupu
 • Pozvánka na den otevřených dveří
 • Pozvánka na firemní předváděcí akci
 • Pozvánka na schůzi managementu
 • Pozvánka na V.I.P večírek
 • Pozvánka na V.I.P. ples
 • Pozvánka sponzora na akci
 • Pozvánka zákazníka na prezentaci
 • Pozvánka zákazníka na výstavu
 • Protinávrh u nevyhovující smlouvy
 • Průvodní dopis k objednávce
 • Průvodní dopis k šeku
 • Průvodní dopis k životopisu
 • Přijmutí nabídky k založení společnosti
 • Přijmutí nabídky obchodního partnerství
 • Přijmutí nabídky právních služeb
 • Přijmutí návrhu obsahu smlouvy
 • Přijmutí obchodní nabídky dodavatele
 • Přijmutí obchodní nabídky dodavatele jakékoliv služby
 • Přijmutí schůzky s potenciálním zákazníkem
 • Přijmutí termínu schůzky s obchodním partnerem
 • Přijmutí termínu schůzky s vedením společnosti
 • Přijmutí termínu schůzky se zahraničním zákazníkem
 • Reakce na stížnost zákazníka
 • Referenční dopis spokojeného zákazníka
 • Referenční dopis spokojeného zákazníka
 • Referenční dopis spokojeného zákazníka
 • Rezervace vstupenek
 • Schválení organizačního návrhu
 • Schválení úvěru
 • Speciální nabídka - dárek
 • Speciální nabídka - exklusivní cena
 • Speciální nabídka - kdykoliv
 • Speciální nabídka - konečně
 • Speciální nabídka - likvidace cen
 • Speciální nabídka - lokální vazba
 • Speciální nabídka - množstevní bonus
 • Speciální nabídka - naučte se
 • Speciální nabídka - navždy
 • Speciální nabídka - objevte
 • Speciální nabídka - osobní motivace
 • Speciální nabídka - osobní růst
 • Speciální nabídka - poděkování
 • Speciální nabídka - pohodlí
 • Speciální nabídka - poslední šance
 • Speciální nabídka - protiúčet
 • Speciální nabídka - připomenutí se
 • Speciální nabídka - příspěvek
 • Speciální nabídka - půjčovné
 • Speciální nabídka - sen
 • Speciální nabídka - sleva za rychlou platbu
 • Speciální nabídka - starý za nový
 • Speciální nabídka - umanitární šok
 • Speciální nabídka - univerzální
 • Speciální nabídka - vzorek
 • Speciální nabídka - vzpomínka
 • Speciální nabídka - výhra
 • Speciální nabídka - výprodej
 • Speciální nabídka - výzva k zamyšlení
 • Speciální nabídka - šek
 • Speciální nabídka - říká se, že …
 • Speciální nabídka - úspora
 • Speciální nabídka – poslední šance na výhru
 • Speciální nabídka – sleva jako poděkování
 • Stížnost dodavateli služby na nedostatečnou kvalifikaci jeho zaměstnanců
 • Stížnost na chybu přepravy
 • Stížnost na dodání poškozeného zboží
 • Stížnost na obchodní praktiky dodavatele
 • Stížnost na zpožděnou objednávku
 • Stížnost na zpožděnou objednávku
 • Tisková zpráva
 • Ukončení obchodní spolupráce odběratelem
 • Ukončení obchodního partnerství
 • Upozornění distributora, že nebude-li plnit odběry, zruší se mu licence
 • Upozornění na zpožďování plateb
 • Urgence dodání zboží
 • Urgence nezaplacené pohledávky
 • Urgence předání plnění dle smlouvy
 • Urgence předání plnění dle smlouvy - opakovaná
 • Veřejné oznámení o novém obchodním partnerství
 • Vítání nového majoritního akcionáře ve společnosti
 • Vítání nového malého akcionáře ve společnosti
 • Vítání nového společníka obchodní společnosti
 • Vítání nového významného zákazníka
 • Výzva k odběru bezplatných vzorků
 • Zrušení obchodní schůzky
 • Zrušení objednávky
 • Zrušení rezervace zboží
 • Žádost o odbornou radu
 • Žádost o přijetí preventivního opatření
 • Žádost o reakci na dotazník

Občanské

 • Darovací smlouva – budoucí majetek
 • Darovací smlouva – darování práva
 • Darovací smlouva – darování věci
 • Darovací smlouva – ochranná známka
 • Darovací smlouva spojená se smlouvou o zřízení služebnosti bytu
 • Delegace reakce na negativní dopis zákazníka
 • Delegace reklamace
 • Delegace stížnosti
 • Delegace vyřízení žádosti
 • Dodatečné schválení (ratihabice) právního jednání opatrovance
 • Dohoda dědiců o jiné výši dědických podílů
 • Dohoda o narovnání
 • Dohoda o odděleném bydlení manželů
 • Dohoda o plnění zpožděného dluhu ve splátkách
 • Dohoda o postoupení smlouvy kupní
 • Dohoda o postoupení smlouvy o dílo
 • Dohoda o převzetí dluhu
 • Dohoda o přistoupení k dluhu
 • Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů spojenou s uznáním dluhu
 • Dohoda o snášení potřebných udržovacích prací
 • Dohoda o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu
 • Dohoda o výživném pro rozvedeného manžela
 • Dohoda o výživném pro rozvedeného manžela s odbytným
 • Dohoda o započtení pohledávek
 • Dohoda o změně obsahu závazku
 • Dohoda o zrušení reálného břemene – poskytování otopu
 • Dohoda o zrušení služebnosti
 • Dohoda o zrušení spoluvlastnictví a způsobu jeho vypořádání
 • Doložka do kupní smlouvy – cenová doložka
 • Doložka do kupní smlouvy – koupě na zkoušku
 • Doložka do kupní smlouvy – předkupní právo
 • Doložka do kupní smlouvy – výhrada lepšího kupce
 • Doložka do kupní smlouvy – výhrada vlastnického práva
 • Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětné koupě
 • Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětného prodeje
 • Doložka do kupní smlouvy – zkrácení záruční doby u prodeje použitého zboží
 • Doložka do smlouvy o zápůjčce - ujednaná výše úroku z prodlení
 • Doložka do smluv o dílo - Ujednání o délce záruky
 • Doložka do smluv o dílo – ujednání o zániku dluhu zaplacením odstupného
 • Doložka do smluv o nájmu - jistota - kauce nájemného
 • Doložka do smluv o nájmu – zvyšování nájemného
 • Doložka do smluv – prodej věci úhrnkem
 • Doložka do smluv – ujednání smluvní pokuty k zajištění dluhu
 • Doložka o ochraně osobních údajů s vyslovením nesouhlasu s uchováním údajů při zaslání objednávky
 • Domovní řád
 • Doplnění objednávky
 • Doplnění rezervace ubytování
 • Doplnění rezervace zboží
 • Doplnění úředního podání
 • Dědická smlouva
 • Dědická smlouva s odevzdáním části majetku před smrtí
 • Dělitelné plnění - Výzva k poskytnutí dělitelného plnění
 • Gratulace k získání nového obchodního partnera s nabídkou dalších služeb
 • Gratulace k získání úvěru s výzvou ke splátce dluhu
 • Gratulace politikovi k získání poslaneckého mandátu
 • Instrukce k podepsání smlouvy
 • Jednostranný zápočet
 • Jednostranný zápočet
 • Jmenování správce svěřenckého fondu
 • Listina o vydědění
 • Listina přítomných na schůzi spolku
 • Mimořádné vydržení vlastnického práva k věci movité
 • Nabídka na řešení škod pojištěním majetku
 • Nadační listina nebo Zakládací listina nadace
 • Nedělitelné plnění - Výzva k poskytnutí nedělitelného plnění
 • Nemožnost dovolat se neplatnosti smlouvy
 • Neplatnost doložky u smlouvy kupní uzavřené adhezním způsobem
 • Neplatnost doložky u smlouvy kupní uzavřené adhezním způsobem
 • Neplatnost smlouvy - Dovolání se neplatnosti smlouvy
 • Neplatnost závěti
 • Neplatnost závěti
 • Neplatné právní jednání opatrovance
 • Nesouhlas se zastupováním druhým z manželů
 • Nesouhlas s prominutím dluhu
 • Nezahrnutí nabídky do veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku
 • Námitka dlužníka proti pohledávce postoupené smlouvou
 • Námitka neplatnosti odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem
 • Námitka neplatnosti právního jednání z důvodu vyhrožování
 • Námitka neplatnosti vydědění
 • Námitka nepoctivé držby
 • Námitka obtěžující podmínky v závěti
 • Námitka podmínky v závěti - zjevně odporující veřejnému pořádku
 • Námitka promlčení bezdůvodného obohacení
 • Námitka promlčení práva
 • Následná nemožnost plnění ze smlouvy
 • Návrh exmanžela na určení výše výživného pro rozvedeného manžela
 • Návrh k řešení platební neschopnosti klienta
 • Návrh na doplnění obsahu smlouvy
 • Návrh na nařízení likvidace právnické osoby
 • Návrh na odvolání poručníka
 • Návrh na omezení svéprávnosti
 • Návrh na opravu veřejné komunikace
 • Návrh na popření otcovství
 • Návrh na prohlášení neplatnosti právnické osoby
 • Návrh na prohlášení za mrtvého
 • Návrh na prohlášení za mrtvého
 • Návrh na prohlášení za mrtvého u osoby nezvěstné
 • Návrh na prohlášení za nezvěstného
 • Návrh na přivolení soudu s podnikáním nezletilého
 • Návrh na přiznání svéprávnosti (emancipace)
 • Návrh na rozvod manželství
 • Návrh na rozvod manželství s připojením manžela
 • Návrh na schválení smlouvy o nápomoci soudem
 • Návrh na sepsání smlouvy
 • Návrh na splacení dluhu ve splátkách
 • Návrh na splácení dluhu jinak
 • Návrh na udělení povolení k uzavření manželství nezletilému a ne plně svéprávnému
 • Návrh na ukončení neobchodní spolupráce
 • Návrh na určení otcovství k dítěti
 • Návrh na určení, že manželství není
 • Návrh na utajení osvojení
 • Návrh na uzavření smlouvy
 • Návrh na uzavření smlouvy s určením lhůty pro odvolání
 • Návrh na vytvoření spolku
 • Návrh na zapracování jednoduchých změn do smlouvy
 • Návrh na zapracování právních změn do smlouvy
 • Návrh na zrušení osvojení
 • Návrh opatrovance na odvolání opatrovníka
 • Návrh podporovaného na odvolání podpůrce
 • Návrh soudu k prohlášení neplatnosti manželství
 • Návrh soudu k převzetí dlužné částky do soudní úschovy
 • Návrh soudu na přivolení s odvoláním souhlasu zákonného zástupce
 • Návrh soudu na přiznání svéprávnosti (emancipace)
 • Návrh soudu na schválení zastoupení člena domácnosti
 • Obchodní omluva za doručení neobjednaného zboží
 • Obchodní omluva za vadu výrobku
 • Objednávka
 • Odmítnutí daru
 • Odmítnutí dědictví
 • Odmítnutí dědictví s výhradou povinného dílu
 • Odmítnutí dědictví zmocněncem
 • Odmítnutí dědictví zástupcem dědice
 • Odmítnutí odkazu odkazovníkem
 • Odmítnutí poskytnutí reference na výrobek
 • Odmítnutí převzetí likvidační podstaty věřitelem
 • Odpověď na dopis nespokojeného uživatele
 • Odpověď na dopis nespokojeného zákazníka
 • Odpověď na dopis nespokojeného účastníka semináře
 • Odstoupení advokáta od zastoupení
 • Odstoupení od darovací smlouvy
 • Odstoupení od smlouvy kupní
 • Odstoupení od smlouvy o dílo
 • Odstoupení od smlouvy o finanční službě
 • Odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových prostor
 • Odstoupení od smlouvy o ubytování
 • Odstoupení od smlouvy o životním pojištění
 • Odstoupení od smlouvy před zahájením zájezdu
 • Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem
 • Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem a výzva k převzetí zboží zpět na náklady dodavate
 • Odstoupení od smlouvy uzavřené na prodejním zájezdu
 • Odstoupení od spotřebitelské smlouvy
 • Odstoupení správce pozůstalosti z funkce
 • Odvolání nabídky smlouvy
 • Odvolání odkazu
 • Odvolání proti rozsudku v občanskoprávním sporu
 • Odvolání souhlasu k užití jména člověka v názvu právnické osoby
 • Odvolání souhlasu se zobrazením podobizny člověka
 • Odvolání souhlasu se zásahem do integrity člověka
 • Odvolání souhlasu s pitvou
 • Odvolání správce svěřeneckého fondu
 • Odvolání veřejné nabídky
 • Odvolání z funkce likvidátora
 • Omluva lékaře za chybu
 • Omluva lékaři pacientem
 • Omluva z úředního jednání
 • Omluva za delikt osoby ve vlastní péči
 • Omluva za dočasné zpoždění splácení dluhu s návrhem řešení
 • Omluva za dočasné zpoždění splácení dluhu s návrhem řešení
 • Omluva za pozdní platbu
 • Omluva za pozdní platbu
 • Omluva za pozdní zaplacení splátku dluhu
 • Omluva za poškození cizí věci
 • Omluva za poškození majetku
 • Omluva za poškození zdraví
 • Omluva za svěřenou osobu
 • Omluva za urážku
 • Omluva za způsobenou smrt
 • Omluva za způsobení citové újmy
 • Omluva za útočné jednání
 • Omluva škodu způsobenou svěřenou osobou
 • Opakovaná výzva k úhradě pohledávky
 • Opakovaná žádost o informaci k produktu nebo službě
 • Oznámení jednoho z manželů, že trvale opouští domácnost
 • Oznámení o neúplném doručení zásilky
 • Oznámení o neúplném vyřízení objednávky
 • Oznámení o odložení svatby
 • Oznámení o odvolání dobrovolnické pomoci
 • Oznámení o postoupení pohledávky více osobám
 • Oznámení o postoupení pohledávek
 • Oznámení o přijetí reklamace
 • Oznámení o rozvodu manželství
 • Oznámení o rozvodu manželství
 • Oznámení o rozvodu manželství
 • Oznámení o rozvodu manželství
 • Oznámení o trvání nevyrovnaného dluhu
 • Oznámení o vydržení věci movité
 • Oznámení o vydědění potomka
 • Oznámení o využití sponzorského daru
 • Oznámení o vyřízení reklamace opravou
 • Oznámení o vyřízení reklamace opravou
 • Oznámení o vyřízení reklamace slevou
 • Oznámení o zadržení věci a důvodu
 • Oznámení o započetí výkonu zástavního práva
 • Oznámení o změně způsobu výkonu zástavního práva
 • Oznámení o zrušení nabídky smlouvy
 • Oznámení o zrušení sňatku jedním ze snoubenců na poslední chvíli
 • Oznámení o zániku pohledávky
 • Oznámení sňatku v tisku
 • Oznámení vlastníka bytu o změně počtu osob v jednotce
 • Oznámení zvýšení cen
 • Oznámení úmrtí člena rodiny
 • Oznámení úmrtí člena rodiny
 • Oznámení účastníka veřejné soutěže o přijetí nabídky
 • Plná moc k odmítnutí dědictví zmocněncem
 • Plná moc k uzavření manželství zástupcem
 • Plná moc k vyřízení dědictví zmocněncem
 • Plná moc obecného zmocněnce
 • Plná moc – fyzická osoba zastupuje jinou fyzickou osobu
 • Plná moc – fyzická osoba zastupuje obchodní korporaci
 • Pochvala dodavateli služby
 • Pochvala dodavateli služby a zboží
 • Pochvala zaměstnanci za ochotu k zákazníkům
 • Pochvala zákazníka prodavačům
 • Poděkování advokátovi za dobrou službu
 • Poděkování advokátovi za vyřešení případu s dalším příkazem
 • Poděkování dodavateli za rychlou výměnu zboží
 • Poděkování klientům za důvěru - za zemřelého
 • Poděkování lékaři za osobní přístup
 • Poděkování lékaři za rychlý zákrok
 • Poděkování lékaři za úspěšný zákrok
 • Poděkování lékařskému personálu za vynikající péči
 • Poděkování příteli za výraz soucitu a podpory
 • Poděkování za aplikaci doporučení
 • Poděkování za dar
 • Poděkování za dar
 • Poděkování za dar
 • Poděkování za dar převzatý v nemocnici
 • Poděkování za nevyužitou nabídku pomoci
 • Poděkování za odpověď na návrh
 • Poděkování za osobní omluvu
 • Poděkování za pohostinství
 • Poděkování za radu osobního charakteru
 • Poděkování za rychlou reakci
 • Poděkování za rychlé vyřízení reklamace
 • Poděkování za vydání zboží v době státního svátku
 • Poděkování za vyjádření soucitu a podpory v těžké životní situaci
 • Poděkování za vysvětlení situace ve smyslu ztráty důvěry
 • Poděkování za zaslanou soustrast
 • Poskytnutí náhrady za škodu způsobenou na odložených věcech
 • Poslední výzva k úhradě pohledávky
 • Postih společného jmění manželů
 • Potvrzení dohody - předsmluvní odpovědnost
 • Potvrzení o pozbytí platnosti dlužního úpisu
 • Potvrzení o převzetí e-mailové zprávy
 • Potvrzení o převzetí závdavku
 • Potvrzení o přijetí platby
 • Potvrzení o přijetí platby
 • Potvrzení o přijetí zprávy
 • Potvrzení o přijetí zásilky
 • Potvrzení o splnění vkladových povinností nadace
 • Potvrzení převzetí písemnosti
 • Potvrzení různých dohod
 • Potvrzení schůzky
 • Potvrzení schůzky
 • Povolání do funkce likvidátora
 • Pozbytí práva věřitele požadovat další úroky
 • Pozvánka na pravidelnou klubovou schůzi
 • Pozvánka na schůzi nájemníků
 • Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek s externím odkazem na pořad zasedání
 • Pozvánka na ustavující schůzi spolku
 • Pozvánka na členskou schůzi spolku
 • Prekluze práva
 • Prohlášení o odstoupení člena voleného orgánu
 • Prohlášení ručitelů – finanční závazek
 • Prohlášení vlastníka všech jednotek
 • Prohlášení zástupce, že dědic pozůstalost neodmítá
 • Prohlášení zástupce, že dědic pozůstalost přijímá
 • Prominutí dluhu vydáním kvitance
 • Protokol o předání bytu do nájmu
 • Provozní řád budov
 • Průvodní dopis k daru od zaměstnavatele
 • Průvodní dopis k písemnosti ke zpracovaní
 • Průvodní dopis ke kompenzačnímu daru
 • Předčasné vrácení předmětu výpůjčky
 • Převzetí zásilky
 • Přijmutí daru
 • Přijmutí daru
 • Přijmutí nabídky
 • Přijmutí nabídky ke vstupu do spolku, klubu nebo zájmové skupiny
 • Přijmutí reklamace s možností výměny zboží nebo vrácení peněz
 • Přijmutí reklamace s odesláním nového výrobku
 • Přijmutí reklamace zboží poškozeného při přepravě
 • Připomenutí termínu splatnosti neuhrazené pohledávky
 • Připomenutí termínu splatnosti neuhrazené pohledávky
 • Připomenutí termínu splatnosti neuhrazených splátek
 • Reakce na stížnost zákazníka
 • Reklamace - nepodstatné plnění kupní smlouvy – řešení odstraněním vady
 • Reklamace - nepodstatné plnění kupní smlouvy – řešení slevou
 • Reklamace - Uplatnění práva na přiměřenou slevu
 • Reklamace - Uplatnění práva z vadného plnění – dodání nové věci bez vad
 • Reklamace - Uplatnění práva z vadného plnění – dodání nové věci bez vad - opakovaný výskyt stejné va
 • Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení opravou
 • Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení opravou
 • Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení slevou
 • Reklamace – neplatné odstoupení od smlouvy
 • Reklamace – Volba práva z vadného plnění smlouvy - odstoupení od smlouvy
 • Rezervace nové publikace
 • Rezervace v hotelu s další extra službou
 • Rezervace výrobku
 • Rozhodnutí fyzické osoby o naložení s jejím tělem po smrti
 • Slib odškodnění
 • Smlouva darovací – nemovitost
 • Smlouva komisionářská
 • Smlouva kupní - automobil
 • Smlouva kupní - movitá věc
 • Smlouva kupní - nemovitost
 • Smlouva kupní - Předávací protokol
 • Smlouva o budoucí smlouvě kupní
 • Smlouva o budoucí smlouvě kupní - nemovitost
 • Smlouva o dílo
 • Smlouva o dílo - Předávací protokol
 • Smlouva o dílo pro provádění servisní údržby
 • Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem
 • Smlouva o důchodu
 • Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou
 • Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou
 • Smlouva o nájmu dopravního prostředku
 • Smlouva o nájmu movité věci
 • Smlouva o nájmu pozemku k nepodnikatelskému užívání – měsíční nájemné
 • Smlouva o nájmu pozemku k podnikatelskému užívání – jednorázová cena nájmu
 • Smlouva o nájmu pozemku k podnikatelskému užívání – měsíční nájemné
 • Smlouva o nájmu pozemku k podnikatelskému užívání – nájem za závazek
 • Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
 • Smlouva o nájmu reklamní plochy na nemovitosti pro účely umístění reklamní tabule (billboardu)
 • Smlouva o nájmu služebního bytu
 • Smlouva o nápomoci při rozhodování
 • Smlouva o obchodním zastoupení
 • Smlouva o odměně za oplodnění zvířete
 • Smlouva o podnájmu bytu
 • Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího podnikání na dobu určitou
 • Smlouva o poskytnutí detektivních služeb
 • Smlouva o poskytování služeb ostrahy majetku
 • Smlouva o postoupení pohledávky – bezúplatné postoupení
 • Smlouva o postoupení pohledávky – úplatné postoupení
 • Smlouva o postoupení souboru pohledávek - globální cese
 • Smlouva o přenechání smísené věci za úplatu
 • Smlouva o přepravě osob
 • Smlouva o přepravě věci
 • Smlouva o převodu nájmu prostoru sloužícího podnikání
 • Smlouva o převodu vlastnického práva k věci movité
 • Smlouva o sjednání delší promlčecí lhůty dluhu
 • Smlouva o sjednání kratší promlčecí lhůty dluhu
 • Smlouva o sjednání velikosti spoluvlastnických podílů
 • Smlouva o skladování
 • Smlouva o střežení osob
 • Smlouva o tiché společnosti
 • Smlouva o ubytování - Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení k rekreaci
 • Smlouva o vedení účetnictví
 • Smlouva o výhradním obchodním zastoupení
 • Smlouva o výměnku
 • Smlouva o výprose - výprosa
 • Smlouva o výpůjčce
 • Smlouva o výpůjčce bytu k nepodnikatelskému užívání
 • Smlouva o zápůjčce - nepeněžní
 • Smlouva o zápůjčce - peníze
 • Smlouva o zřeknutí se dědického práva
 • Smlouva o zřízení práva stavby
 • Smlouva o zřízení reálného břemene poskytování otopu
 • Smlouva o zřízení služebnosti bytu
 • Smlouva o zřízení služebnosti cesty
 • Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby
 • Smlouva o zřízení služebnosti požívacího práva
 • Smlouva o zřízení služebnosti práva na vodu na cizím pozemku
 • Smlouva o zřízení služebnosti rozlivu
 • Smlouva o úklidu kancelářských prostor
 • Smlouva o úschově
 • Smlouva pachtovní - Pacht
 • Smlouva příkazní
 • Smlouva směnná
 • Solidární závazek - Výzva ke splnění solidárního závazku
 • Souhlas druhého manžela s ukončením nájmu společné domácnosti
 • Souhlas k právnímu jednání druhého z manželů
 • Souhlas k užití jména člověka v názvu právnické osoby
 • Souhlas nezletilého s přiznáním svéprávnosti na návrh zákonných zástupců
 • Souhlas pronajímatele s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání
 • Souhlas rodičů k osvojení dítěte osvojitelem
 • Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
 • Souhlas se zobrazením podoby člověka
 • Souhlas s pitvou
 • Souhlas s použitím odňaté části těla k účelům vědeckým
 • Souhlas vlastníka s podnájmem bytu
 • Souhlas všech vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků
 • Souhlas zákonných zástupců s přiznáním svéprávnosti nezletilému
 • Souhlas zákonných zástupců s výdělečnou činností nezletilého
 • Speciální nabídka - dvojnásobná úspora
 • Speciální nabídka - katastrofa
 • Speciální nabídka - služba zdarma
 • Spotřebitelem neobjednané plnění
 • Spotřebitelem neobjednané plnění finanční služby
 • Stanovy spolku
 • Stížnost na absenci vymíněné vlastnosti výrobku
 • Stížnost na administrativní chybu úředníka
 • Stížnost na chybné rozhodnutí pojišťovny o výši náhrady plnění z životní pojistky
 • Stížnost na chybné rozhodnutí pojišťovny o výši plnění z havarijní pojistky
 • Stížnost na chybu dodavatele se ztrátou důvěry
 • Stížnost na chybu ve vyúčtování nájmu bytu
 • Stížnost na nevhodné použití nátlakových metod vymahačů dluhů
 • Stížnost na neúměrné použití nátlakových metod vymahačů dluhů
 • Stížnost na neúčinnost opatření
 • Stížnost na postup práce sociálních pracovníků při kontrole podmínek v domácnosti
 • Stížnost na poškozený BONUS u zboží
 • Stížnost na společenské problémy
 • Stížnost na tiskovou chybu
 • Stížnost na zpožděné doručení zboží z e-shopu
 • Stížnost na zpožděné doručení zboží z e-shopu
 • Stížnost na zpoždění dopravního spojení
 • Stížnost na škodní jednání zaměstnance
 • Stížnost na úředníka
 • Stížnost ombudsmanovi
 • Ujednání do smlouvy o dílo – cena stanovená odhadem
 • Ujednání do smlouvy o dílo – pevně stanovená cena díla
 • Ujednání o odkladu oddělení spoluvlastnictví
 • Ujednání o odkladu zrušení spoluvlastnictví
 • Ukončení odběru elektrické energie
 • Ukončení odběru vody
 • Upomínka pro plnění nefinančního závazku
 • Upozornění na datum splatnosti členského poplatku
 • Upozornění na nezaplacený poplatek člena spolku
 • Upozornění na protiprávní jednání souseda
 • Urgence dodání zboží
 • Urgence opravy vad dodávky
 • Urgence vyřízení a rozšíření objednávky
 • Urgence zaplacení dluhu
 • Urgence zaplacení dluhu
 • Určení osoby oprávněné k výkonu zastoupení
 • Uznání dluhu vydlužitelem více zapůjčitelům najednou
 • Uznání dluhu více vydlužitelů
 • Uznání dluhu – dlužní úpis
 • Uznání promlčeného práva - dluhu
 • Veřejný příslib - cena za nejlepší výkon
 • Veřejný příslib - Příslib odměny
 • Všeobecné obchodní podmínky _kamenné prodejny_
 • Vydržení vlastnického práva k věci nemovité
 • Vydědění z důvodu neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi
 • Vydědění z důvodu nezájmu o zůstavitele
 • Vydědění z důvodu vedení trvale nezřízeného života potomka
 • Vyrozumění spoludlužníka a výzva k uplatnění námitek proti pohledávce
 • Vzdání se dědictví
 • Vzdání se veřejné prospěšnosti
 • Vzorové poučení o možnosti odstoupit od smlouvy internetového obchodu
 • Vítání nového člena spolku
 • Výluka ze společného jmění manželů
 • Výpověď nájmu prostoru sloužícího podnikání nájemcem
 • Výpověď nájmu věci movité nájemcem
 • Výpověď nájmu věci movité pronajímatelem
 • Výpověď pojistné smlouvy
 • Výpověď rámcové kupní smlouvy
 • Výpověď smlouvy o dílo
 • Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor
 • Výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání pronajímatelem
 • Výpověď smlouvy o obchodním zastoupení
 • Výpověď smlouvy o zprostředkování
 • Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem
 • Výpověď z nájmu bytu sjednaného na dobu určitou
 • Výtka vady pohledávky
 • Výzva k náhradě majetkové újmy (škody) způsobené společenstvím vlastníků při opravě v jednotce
 • Výzva k náhradě nákladů při odvrácení škody (nepřikázané jednatelství)
 • Výzva k náhradě za obětování cizí věci k odvrácení jiné větší škody
 • Výzva k platbě členského poplatku
 • Výzva k předčasnému splnění dluhu
 • Výzva k uvolnění advokátní úschovy
 • Výzva k vrácení daru
 • Výzva k vrácení daru - odvolání pro nouzi
 • Výzva k vyklizení komerční nemovitosti v nájmu
 • Výzva ke splnění dluhu při převzetí majetku
 • Výzva ke splnění dluhu ručitelem
 • Výzva ke splnění dluhu věřitelem pro třetí osobu
 • Výzva ke zdržení se rozšiřování podoby člověka
 • Výzva k náhradě nákladů při jednání k užitku jiné osoby (nepřikázané jednatelství)
 • Výzva k náhradě škody osobou, která se zavázala ke splnění závazku třetí osoby
 • Výzva k náhradě škody při neuzavření smlouvy
 • Výzva k náhradě škody vzniklé porušením povinností při výkonu funkce
 • Výzva k náhradě škody způsobené osobou s duševní poruchou
 • Výzva k náhradě škody způsobené porušením dobrých mravů
 • Výzva k náhradě škody z majetkové újmy
 • Výzva k náhradě škody z nedodržené předsmluvní povinnosti
 • Výzva k odčinění újmy způsobené porušení mlčenlivosti svědka závěti
 • Výzva k opuštění bytu po skončení nájmu
 • Výzva k poskytování příspěvků na náklady rodinné domácnosti
 • Výzva k přiznání odměny při záchraně cizí věci (nepřikázané jednatelství)
 • Výzva k vrácení daru
 • Výzva k vrácení daru - odvolání pro nevděk
 • Výzva k vydání bezdůvodného obohacení - finance
 • Výzva k vydání bezdůvodného obohacení – plody
 • Výzva k zaplacení ceny služby
 • Výzva k zaplacení dluhu utvrzeného smluvní pokutou
 • Výzva k zaplacení platby za ubytování
 • Výzva k zaplacení úroků z úroků
 • Výzva k úhradě nákladů na opravu rozhrady
 • Výzva likvidátora k poskytnutí součinnosti třetích osob
 • Výzva spoludlužníkovi k poskytnutí náhrady
 • Výzva věřitele ke splnění dluhu ručitelem
 • Zahájení právního postupu vymáhání pohledávky - poslední pokus o smír
 • Zahájení právního postupu vymáhání pohledávky - poslední pokus o smír
 • Zakázkový list
 • Zamítnutí požadavku zákazníka na slevu
 • Zastavení vydržecí doby
 • Zmocnění fyzické osobě k zastupování obchodní společnosti v orgánu jiné právnické osoby
 • Zprostředkovatelská smlouva
 • Zpráva o zpeněžení zástavy
 • Zrušení nájemní smlouvy
 • Zrušení objednávky
 • Zrušení pobytové rezervace
 • Zrušení předplatného
 • Zrušení předplatného
 • Zrušení rezervace školení
 • Zrušení smlouvy - průvodní dopis k výpovědi
 • Zrušení smlouvy - průvodní dopis k výpovědi
 • Zrušení smlouvy uzavřené na dobu života
 • Zrušení členství ve spolku
 • Zánik práva rozvedeného manžela na výživné
 • Zánik služebnosti trvalou změnou
 • Zápis ze zasedání spolku
 • Zástavní list
 • Zástavní smlouva - Vespolné zástavní právo
 • Zástavní smlouva budoucí k věci movité
 • Zástavní smlouva k nemovitosti
 • Zástavní smlouva k věci movité
 • Zástavní smlouva na pohledávku
 • Závdavek - Výzva k odevzdání závdavku
 • Závěť - Odkaz
 • Závěť nepsaná vlastní rukou smyslově postiženého zůstavitele
 • Závěť nevidomého, nepsaná vlastní rukou
 • Závěť s ustanovením náhradníka
 • Závěť vlastnoruční
 • Závěť vlastnoruční s podmínkou příkazu
 • Závěť vlastnoruční s povoláním správce pozůstalosti
 • Závěť vlastnoruční s podmínkou času
 • Žaloba na vydání věci
 • Žaloba o určení neplatnosti vyloučení člena ze spolku
 • Žádost o informaci, jak bylo naloženo s odňatým orgánem
 • Žádost o odstranění vad
 • Žádost o osobní radu
 • Žádost o peníze na pomoc nemocnici
 • Žádost o peníze na pomoc potřebným
 • Žádost o peníze pro nadační sbírku
 • Žádost o pomoc při řešení problému
 • Žádost o pomoc zastupitele obce
 • Žádost o potvrzení o převzetí daru
 • Žádost o sdělení závazků souvisejících se správou domu a pozemku při převodu vlastnického práva
 • Žádost o slevu
 • Žádost o vystavení plné moci
 • Žádost o vysvětlení odmítnutí poskytnutí úvěru
 • Žádost o zablokování zcizené platební karty
 • Žádost o zaplacení přiměřené náhrady
 • Žádost o zaslání vzorků produktů
 • Žádost o změnu obsahu objednávky
 • Žádost o změnu způsobu dodání
 • Žádost o zrušení kupní smlouvy a navrácení všeho do původního stavu
 • Žádost opatrovníka o odvolání
 • Žádost postupníka o vymáhání pohledávky postupitelem

Ostatní

 • Běžný dopis 1
 • Běžný dopis 2
 • Stylový dopis 1
 • Stylový dopis 2
 • Svislé odvolací údaje 1
 • Svislé odvolací údaje 2
 • Vodorovné odvolací údaje 1
 • Vodorovné odvolací údaje 2
 • Příkazní smlouva - obecná

Petiční

 • Petice
 • Petice - Podpisový petiční arch bez textu petice
 • Petice - Podpisový petiční arch s petičním textem

Pracovní

 • Delegace pravomocí
 • Delegace vnitrofiremního úkolu
 • Delegace vyřešení stížnosti na jiné pracoviště
 • Delegace úkolu
 • Dodatek k pracovní smlouvě
 • Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu
 • Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu těhotné ženy nebo ženy pečující o dítě
 • Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce
 • Dohoda o koordinaci bezpečnosti práce více zaměstnavatelů
 • Dohoda o náhradách za opotřebení vlastního zařízení zaměstnance
 • Dohoda o náhradě škody způsobené zaměstnancem
 • Dohoda o o bližším vymezení vážných provozních důvodů
 • Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost)
 • Dohoda o pracovní pohotovosti
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Dohoda o prodloužení trvání pracovní smlouvy na dobu určitou
 • Dohoda o provedení práce
 • Dohoda o práci přesčas nad rámec povoleného rozsahu
 • Dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa
 • Dohoda o převedení části řádné dovolené
 • Dohoda o převzetí svěřených předmětů
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným ze zákona
 • Dohoda o sjednání pozdějšího termínu výplaty mzdy
 • Dohoda o společné odpovědnosti (společná hmotná odpovědnost)
 • Dohoda o srážkách ze mzdy
 • Dohoda o termínu výplaty odstupného
 • Dohoda o vyplacení mzdy, jejíž splatnost připadne na den dovolené
 • Dohoda o vyslání zaměstnance na pracovní cestu
 • Dohoda o zaplacení mzdy naturálním plněním
 • Dohoda o změně obsahu pracovního poměru
 • Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance s převzetím povinnosti závazku plnit náklady na studium zam
 • Dohoda o zákazu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru
 • Dohoda o zúčtování záloh cestovních náhrad jinak
 • Dohoda více Odborových organizací o společném postupu při uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jed
 • Doložka do pracovní smlouvy při obsazení pracovního místa volbou
 • Doporučení zaměstnance
 • Dotazník pro přijímaného zaměstnance
 • Dovolání se relativní neplatnosti právního jednání
 • Dočasné odmítnutí delegovaného úkolu - nedostatek času
 • Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
 • Evidence list srážek ze mzdy zaměstnance
 • Evidence mladistvých v pracovním poměru
 • Evidenční list vydávání stravenek zaměstnancům
 • Gratulace k promoci zaměstnance
 • Gratulace k výročí zaměstnance
 • Gratulace k výročí zaměstnance
 • Gratulace k získání nového pracovního místa
 • Gratulace zaměstnavatele k odchodu zaměstnance do důchodu
 • Hodnocení uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení
 • Hromadná stížnost více zaměstnanců na manažera
 • Hromadná stížnost více zaměstnanců na zaměstnavatele inspektorátu
 • Hromadná stížnost více zaměstnanců na zaměstnavatele odborům
 • Hromadná výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
 • Hromadné propouštění
 • Hromadné propouštění - informace pro Odbory
 • Hromadné propouštění, písemná zpráva zaměstnavatele úřadu práce
 • Informace o obsahu pracovního poměru
 • Inventarizační zápis o provedení mimořádné fyzické inventarizace pokladní hotovosti
 • Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnancem
 • Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem
 • Jmenování do funkce
 • Jmenování do funkce se zkušební dobou
 • Kniha příchodů a odchodů A4
 • Kolektivní smlouva
 • Konkurenční doložka
 • Konkurenční doložka, klausule pracovních smluv
 • Manažerská smlouva
 • Manažerská smlouva spojená s konkurenční doložkou
 • Mzdový výměr
 • Napomenutí zaměstnance za kouření mimo předepsané prostory
 • Napomenutí zaměstnance za pozdní příchody a předčasné odchody
 • Napomenutí zaměstnance za zneužití čehokoliv pro své potřeby
 • Nařízení práce přesčas
 • Nařízení práce ve dnech pracovního klidu
 • Nařízení zaměstnanci k absolvování školení u jiné firmy
 • Neplatnost mzdového výměru
 • Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
 • Neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem
 • Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby zaměstnanců
 • Nesouhlas se zrušením pracovního poměru se členem orgánu Odborové organizace
 • Námitka nepříslušnosti ustanovení v pracovním řádu
 • Námitka Odborové organizace o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího orgá
 • Námitka Odborové organizace o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího orgá
 • Námitka Odborové organizace o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího orgá
 • Námitka zaměstnavatele proti sdělení Odborové organizace, že okamžité zrušení pracovního poměru je n
 • Námitka zaměstnavatele proti sdělení Odborové organizace, že okamžité zrušení pracovního poměru je n
 • Návrh ke zlepšení využití pracovní doby zaměstnanci
 • Návrh na odvolání manažera pro ztrátu důvěry
 • Návrh na odvolání nadřízeného z důvodu opakovaných drobných chyb při rozhodování
 • Návrh na odvolání nadřízeného z důvodu závažného pochybení
 • Návrh na vypořádání inventarizačního schodku hmotně odpovědnému zaměstnanci
 • Návrh nadřízenému - požadavek zaměstnanců zkrátit pracovní dobu
 • Návrh nadřízenému k řešení velké fluktuace zaměstnanců
 • Návrh Odborové organizace k uzavření kolektivní smlouvy
 • Návrh pro zlepšení pracovních podmínek
 • Návrh více Odborových organizací k uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jednoho zaměstnavatele
 • Návrh člena Odborové organizace ke zvýšení příplatku za noční práci
 • Návrh řešení klesající produktivity práce zaměstnanců
 • Ochrana utajovaných skutečností ve společnosti
 • Odměna zaměstnanci za pomoc v nouzi
 • Odmítnutí akceptace změny pracovní smlouvy
 • Odmítnutí delegovaného úkolu - nedostatečná kvalifikace
 • Odmítnutí delegovaného úkolu - úkol mimo popis pracovního poměru
 • Odmítnutí materiální pozornosti
 • Odmítnutí nabídky zaměstnání uchazečem
 • Odmítnutí nabídky zaměstnání uchazečem
 • Odmítnutí poskytnutí reference na zaměstnance
 • Odmítnutí povýšení zaměstnancem
 • Odmítnutí přidělené práce zaměstnancem
 • Odmítnutí přidělené práce zaměstnancem
 • Odmítnutí přijetí všimného
 • Odmítnutí splnění výzvy nadřízeného
 • Odmítnutí vyslání zaměstnance na školení
 • Odmítnutí zaplacení odstupného
 • Odpor proti peněžnímu postihu zaměstnavatele
 • Odpověď uchazeče o zaměstnání na inzerát
 • Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při neodstranění závad pracovních podmínek
 • Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při převedení na jinou práci
 • Odstoupení od konkurenční doložky zaměstnavatelem
 • Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem
 • Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem
 • Odvolání předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele s výdělečnou činností
 • Odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení
 • Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu těhotnou ženou
 • Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu ženou pečující o dítě ve věku do 15ti let
 • Odvolání výpovědi zaměstnancem
 • Odvolání výpovědi zaměstnavatelem
 • Odvolání z funkce
 • Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu změněného zdravotního stavu
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro hrubé porušení kázně
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu spáchání trestného činu zaměstnancem
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance
 • Omluva za chybné řídící rozhodnutí
 • Omluva za deliktní chování zaměstnance
 • Omluva zaměstnanci
 • Omluva zaměstnancům za chybu v manažerském rozhodnutí
 • Omluva zaměstnancům za tvrdé jednání
 • Omluva zaměstnancům za zpoždění výplat
 • Omluva zaměstnavateli
 • Organizační schéma obchodní společnosti
 • Organizační řád obchodní společnosti
 • Oslovení potenciálního zaměstnavatele - Žádost o zaměstnání
 • Oznámení celozávodní dovolené ve významném dnu
 • Oznámení hromadného propouštění zaměstnancům
 • Oznámení o celopodnikové letní dovolené
 • Oznámení o důchodu zaměstnance
 • Oznámení o důchodu zaměstnance
 • Oznámení o kontrole zaměstnance, který nebyl zastižen
 • Oznámení o krádeži osobních věcí
 • Oznámení o možnosti spoření zaměstnanců
 • Oznámení o možném propouštění
 • Oznámení o nedostatku práce ve firmě
 • Oznámení o nemoci zaměstnance
 • Oznámení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání
 • Oznámení o nezaplacené splátce zaměstnancem
 • Oznámení o nápravě diskriminačního chování zaměstnavatele
 • Oznámení o odchodu do důchodu zaměstnancem
 • Oznámení o pozastavení poskytování zaměstnaneckých výhod
 • Oznámení o přeložení zaměstnance
 • Oznámení o přeložení zaměstnance do jiného místa práce
 • Oznámení o přijetí nového člena prodejního týmu
 • Oznámení o přijetí organizačního opatření
 • Oznámení o realizaci úsporných plánů
 • Oznámení o rozhodnutí nevyplacení mimořádné odměny
 • Oznámení o termínu a místu konání školení
 • Oznámení o tragické smrti zaměstnance
 • Oznámení o vyhovění žádosti o přeložení
 • Oznámení o vánočním volnu zaměstnancům
 • Oznámení o výši náhrady mzdy za dovolenou
 • Oznámení o zamítnutí žádosti o přeložení
 • Oznámení o zastavení úlev zaměstnanci při studiu
 • Oznámení o zákazu kouření na pracovišti
 • Oznámení o škodě na odložených věcech zaměstnance
 • Oznámení o částečné neplatnosti kolektivní smlouvy
 • Oznámení o řešení konfliktu na pracovišti
 • Oznámení Odborové organizaci vznik nových pracovních poměrů
 • Oznámení povinného školení zaměstnanců
 • Oznámení povinného školení zaměstnanců
 • Oznámení pracovní příležitosti
 • Oznámení termínu nástupu do zaměstnání vybranému kandidátovi
 • Oznámení těhotné, že přidělenou práci nemůže vykonávat
 • Oznámení volna zaměstnancům - státní svátek
 • Oznámení volna zaměstnancům - státní svátek
 • Oznámení volného pracovního místa
 • Oznámení vítěze vnitrofiremní soutěže
 • Oznámení vítěze vnitrofiremní soutěže
 • Oznámení zaměstnance o odchodu do důchodu
 • Oznámení zaměstnance pod vlivem bossingu
 • Oznámení zaměstnance zaměstnavateli o špatných podmínkách práce
 • Oznámení zaměstnanci o odchodu do důchodu
 • Oznámení zaměstnanci, že zaměstnavatel trvá na setrvání zaměstnance v konané práci
 • Oznámení zaměstnancům o aplikaci částečné nezaměstnanosti
 • Oznámení zaměstnancům o pozastavení rozvojových investic
 • Oznámení zaměstnancům o uzavření ztrátové provozovny
 • Oznámení zaměstnancům o uzavření ztrátové provozovny
 • Oznámení zaměstnancům, že dochází k destabilizaci firmy
 • Oznámení zaměstnavatele o přesunutí termínu osobního pohovoru
 • Oznámení zaměstnavateli o překážce bránící v nástupu do práce
 • Oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec trvá na dalším zaměstnáván
 • Oznámení změny termínu schůzky osobního pohovoru
 • Oznámení závad na pracovišti
 • Oznámení úmrtí kolegy zaměstnancům
 • Oznámení, že uchazeč o práci nesmí být zaměstnán
 • Oznámení, že za volno poskytnuté ke zkoušce nenáleží zaměstnanci mzda
 • Oznámení, že škoda způsobená zaměstnavatelem bude plněna jen částečně
 • Personální akvizice nejlepších studentů
 • Plná moc pro přebírání písemností za zaměstnance
 • Pochvala kolektivnímu vyjednavači
 • Pochvala zaměstnanci za pracovní výkon
 • Pochvala zaměstnancům celého oddělení
 • Podnět k prošetření zaměstnávání mladistvých
 • Podnět zaměstnance k vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy
 • Podpisový regulativ
 • Podpisový vzor zaměstnance
 • Podpora rodině při úmrtí zaměstnance
 • Poděkování brigádníkům za vynikající práci
 • Poděkování dobrovolníkům za práci
 • Poděkování nevybranému uchazeči o zaměstnání za zájem
 • Poděkování rodině za přínos zaměstnance pro firmu
 • Poděkování za doporučení bývalému zaměstnavateli
 • Poděkování za doporučení bývalému zaměstnavateli
 • Poděkování za doporučení zaměstnavateli
 • Poděkování za dotaz na volná pracovní místa
 • Poděkování za nabídku zaměstnání
 • Poděkování za pochvalu
 • Poděkování za pohovor nepřijatým uchazečem
 • Poděkování za pomoc v nepřítomnosti
 • Poděkování za poskytnuté doporučení
 • Poděkování za povýšení
 • Poděkování za přijetí do zaměstnání
 • Poděkování za reakci zaměstnavatele na životopis
 • Poděkování za schůzku firmě uchazečem
 • Poděkování za stížnost na zaměstnance
 • Poděkování za udělenou pochvalu
 • Poděkování za výjimečnou odměnu
 • Poděkování za zaslání životopisu
 • Poděkování za zvýšení mzdy
 • Poděkování za zvýšení mzdy
 • Poděkování za zvýšení mzdy
 • Poděkování zaměstnavateli za poskytnutou odměnu
 • Poděkování zaměstnavateli za výraz soucitu
 • Poskytnutí provozní zálohy zaměstnanci
 • Poskytnutí provozní zálohy zaměstnanci
 • Poskytnutí výchovné rady zaměstnanci
 • Poskytnutí výchovné rady zaměstnanci
 • Potvrzení o poskytnutí odborné praxe absolventa
 • Potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání
 • Potvrzení o zaměstnání
 • Potvrzení přijetí nabídky k zaměstnání
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení splnění delegovaného účetního úkolu
 • Potvrzení termínu účasti na schůzce uchazečem o zaměstnání
 • Potvrzení termínu účasti na schůzce uchazečem o zaměstnání
 • Povzbuzení hospitalizovanému zaměstnanci od managementu firmy
 • Povzbuzení někoho k pokračování ve velmi dobré práci
 • Povzbuzení zaměstnance k dalšímu zvýšení prodeje
 • Povzbuzení zaměstnance ke zvýšení prodeje v období firemní soutěže
 • Povzbuzení zaměstnanců k udržení pracovního výkonu
 • Povzbuzení zaměstnanců k udržení výkonu před dokončením zakázky
 • Povzbuzení zaměstnanců k vyššímu sezónnímu výkonu
 • Pověření zaměstnance
 • Pozvánka k výběrovému řízení pro obsazení nové pracovní pozice
 • Pozvánka na firemní brainstorming
 • Pozvánka na neformální večírek zaměstnanců
 • Pozvánka na Team Bulding
 • Pozvánka na výjimečnou schůzi zaměstnanců
 • Požadavek zaměstnavatele konat práci přesčas nad rámec zákona
 • Pracovní posudek
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez tříměsíční zkušební doby spojená s konkurenční doložkou
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
 • Pracovní smlouva na dobu určitou
 • Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací
 • Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou
 • Pracovní řád
 • Program Odborové organizace
 • Prohlášení uchazeče o zaměstnání, ochrana osobních údajů při zaslání životopisu ve výběrovém řízení
 • Protokol - Bezpečnost práce na montážní jámě
 • Protokol - Bezpečnost práce na stojanové brusce
 • Protokol - Bezpečnost práce při práci se skartátory
 • Protokol - Bezpečnost práce při práci se soustružnickými stroji
 • Protokol - Bezpečnost práce při svařování elektrickým obloukem
 • Protokol - Bezpečnost práce při vrtání na stojanové vrtačce
 • Protokol - Bezpečnost práce při zdvihání břemen
 • Protokol o předání mobilního telefonu zaměstnanci do užívání
 • Protokol o převzetí automobilu zaměstnancem
 • Protokol o seznámení zaměstnanců s kolektivní smlouvou
 • Protokol o zaškolení zaměstnance bez kvalifikace
 • Průvodní dopis k životopisu
 • Písemné potvrzení o převzetí písemnosti zaměstnavatelem
 • Písemné přijetí návrhu pracovní smlouvy zaměstnacem
 • Písemný návrh pracovní smlouvy
 • Přerušení mateřské dovolené
 • Převedení zaměstnance na jinou práci po dobu výpovědní doby
 • Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků
 • Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu změny zdravotního stavu
 • Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu ztráty kvalifikačních předpokladů
 • Převedení zaměstnance zpět na původní práci
 • Přihláška člena do Odborové organizace
 • Přijmutí nabídky zaměstnání
 • Přijmutí nabídky zaměstnání
 • Přijmutí nabídky zaměstnání
 • Přijmutí návrhu na vylepšení
 • Přijmutí návrhu zaměstnance na zkvalitnění dodávek čehokoliv
 • Přijmutí návrhu zaměstnance pro zlepšení produktivity oddělení
 • Přijmutí odstoupení manažera
 • Přijmutí odvolání z funkce
 • Přijmutí odvolání z funkce
 • Přijmutí rezignace
 • Přijmutí rezignace za jiného zaměstnance
 • Přijmutí výpovědi kvalitního zaměstnance
 • Přijmutí výpovědi nekvalitního zaměstnance
 • Přijmutí části zlepšovacího návrhu
 • Připomínky k návrhu smlouvy o práci mimo pracovní poměr
 • Příkaz vedení firmy k dodržování čehokoliv
 • Příkaz vedení firmy k elektronizaci daňových dokladů
 • Příkaz vedení firmy k manipulaci s právními dokumenty
 • Příkaz vedení firmy k omezení výdajů na reprezentaci
 • Příkaz vedení firmy k provedení archivace a skartace dokumentů
 • Příkaz ředitele o kontrolách práce neschopných zaměstnanců
 • Příloha k zápisu o provedené inventarizaci hmotně odpovědného zaměstnance s čestným prohlášením
 • Příslib zaměstnání
 • Rada zaměstnanců
 • Reakce na inzerát s nabídkou práce
 • Reakce na inzerát s nabídkou práce
 • Reakce zaměstnavatele na obavy zaměstnanců z jiné nepodložené zprávy
 • Reakce zaměstnavatele na obavy zaměstnanců z propouštění
 • Reference odmítnutá - negativní zkušenost se zaměstnancem
 • Reference poskytnutá brigádníkovi za dobrou práci
 • Reference poskytnutá zaměstnanci za dlouhodobě skvělou práci
 • Reference poskytnutá zaměstnanci za krátkodobou, ale výbornou práci
 • Reference poskytnutá zaměstnanci za kvalitní, odbornou i vědeckou práci
 • Rezignace pod nátlakem
 • Rezignace z osobních důvodů
 • Rozhodnutí vedení firmy o postupování právních dokumentů k podpisu
 • Rozhodnutí vedení firmy o použití intranetových informací
 • Rozhodnutí vedení firmy o provozním řádu budov
 • Rozhodnutí vedení firmy o provádění inventur
 • Rozhodnutí vedení firmy o změně firemní politiky
 • Rozhodnutí vedení firmy o způsobech delegování specifických úkolů
 • Rozhodnutí vedení firmy o způsobech delegování specifických úkolů
 • Rozhodnutí vedení firmy o způsobech delegování specifických úkolů
 • Rozhodnutí vedení firmy o způsobech odměňování zaměstnanců
 • Rozhodnutí vedení firmy o řešení osobních konfliktů na pracovišti
 • Schválení dovolené
 • Schválení dovolené
 • Schválení jen části výdajů za služební cestu
 • Schválení neplaceného volna
 • Schválení semináře
 • Schválení žádosti o povýšení
 • Sdělení o krácení dovolené zaměstnanci
 • Sdělení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem
 • Sdělení o poskytnutí odměny při dovršení 50 let věku
 • Sdělení o poskytnutí odměny za pomoc likvidace důsledků mimořádné události
 • Sdělení o přijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem
 • Sdělení o zastavení měsíčního důchodů
 • Sdělení o zbytečné nákladnosti vybraného školení
 • Sdělení úřadu práce o rozvázání pracovního poměru se zdravotně postiženým zaměstnancem
 • Sdělení, že náhrada mzdy za přesčas zaměstnanci nepřísluší
 • Sdělení, že právo zaměstnance na náhradu škody odložené věci zaniklo
 • Sdělení, že zaměstnanci za stejnou práci nenáleží stejná mzda
 • Sdělení, že ženě nenáleží mateřská dovolená z důvodu zanedbání péče
 • Seznámení zaměstnance s kontrolou používání internetu
 • Skončení pracovního poměru s cizincem bez prodlouženého povolení k pobytu
 • Skončení pracovního poměru s cizincem pro uplynutí doby pracovního povolení
 • Skončení pracovního poměru s vyhoštěným cizincem
 • Smlouva o budoucí pracovní smlouvě
 • Smlouva o sjednání zkušební doby
 • Směrnice pro používání internetového připojení u zaměstnavatele
 • Směrnice prodeje stravenek
 • Souhlas s odvoláním výpovědi zaměstnance
 • Souhlas zaměstnance k poskytnutí osobních údajů při kontrole odborovou organizací
 • Souhlas zaměstnance s doručování písemností elektronicky
 • Souhlas zaměstnance s výplatou mzdy v cizí měně
 • Souhlas zaměstnance s výplatou části mzdy v cizí měně
 • Souhlas zaměstnavatele s výdělečnou činností zaměstnance
 • Stanovy Odborové organizace
 • Stávka - Oznámení zaměstnavateli
 • Stávkový výbor Odborové organizace
 • Stížnost na bossing v zaměstnání
 • Stížnost na diskriminaci uchazeče o zaměstnání
 • Stížnost na diskriminaci zaměstnance ve výběrovém řízení
 • Stížnost na nedovolenou kontrolu listovních zásilek adresovaných zaměstnanci
 • Stížnost na nedůstojné zacházení při prohlídce osobních věcí
 • Stížnost na nedůstojné zacházení se zaměstnancem
 • Stížnost na nátlakové jednání nadřízeného
 • Stížnost na zaměstnavatele porušující informační povinnosti
 • Stížnost na zaměstnavatele při porušování zaměstnaneckých práv
 • Ukončení přeložení zaměstnance
 • Upozornění na ukončení prací a skončení pracovního poměru na dobu určitou
 • Určení práva zaměstnancem
 • Určení čerpání náhradního volna na jiný den
 • Uznání závazku zaměstnancem k náhradě schodku
 • Uznání závazku zaměstnancem k náhradě škody
 • Volební řád Odborové organizace
 • Vyhlášení motivační prodejní soutěže mezi zaměstnanci
 • Vyhlášení motivační prodejní soutěže mezi zaměstnanci
 • Vyhlášení nejlepšího prodejce
 • Vyhlášení nové pracovní příležitosti
 • Vyhlášení termínu pro předložení zúčtovatelné neschopenky
 • Vyjádření uznání zaměstnanci
 • Vysvětlení zaměstnavatele, že zaměstnance nediskriminuje
 • Vysvětlení, že nedošlo o diskriminační chování ve výběrovém řízení
 • Vyúčtování manažerské roční odměny
 • Vzdání se pracovního místa
 • Vzdání se pracovního místa
 • Vznik pracovního poměru písemným návrhem pracovní smlouvy
 • Vítání nového vlastníka kolektivem zaměstnanců
 • Vítání nového zaměstnance managementem
 • Vítání nového zaměstnance managementem
 • Vítání nového zaměstnance managementem - později
 • Výchovné doporučení zaměstnanci - předepsané oblečení
 • Výpověď kolektivní smlouvy
 • Výpověď konkurenční doložky zaměstnancem
 • Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • Výpověď z pracovního poměru pro porušení pravidel práce neschopného zaměstnance
 • Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinností
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti
 • Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem
 • Výpověď z pracovního poměru, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část
 • Výpověď z pracovního poměru, zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz
 • Výstupní lístek zaměstnance
 • Výtka zaměstnanci pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování bezpečnostních předpisů
 • Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování pokynů nadřízeného
 • Výtka zaměstnanci pro opakované včasné neplnění pracovních úkolů
 • Výtka zaměstnanci pro ztrátu pracovního výkonu
 • Výtka, upozornění na možnost uplatnění výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností
 • Výzva budoucímu zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky
 • Výzva k absolvování školení
 • Výzva k náhradě nákladů z nesplněné kvalifikační dohody
 • Výzva k náhradě schodku odpovědného zaměstnance
 • Výzva k náhradě schodku odpovědného zaměstnance nově přeloženého na pracoviště s hmotnou odpovědnost
 • Výzva k náhradě škody za ztrátu svěřených předmětů
 • Výzva k náhradě škody zaměstnancem, jež neupozornil na hrozící nebezpečí
 • Výzva k nápravě nerovných pracovních podmínek zaměstnanců
 • Výzva k nápravě šikany ze strany nadřízeného
 • Výzva k odškodnění pozůstalých zaměstnance
 • Výzva k okamžitému vyčerpání dodatkové dovolené
 • Výzva k podání výpovědi z pracovního poměru
 • Výzva k projednání náhradního termínu výplaty mzdy
 • Výzva k prošetření porušení zákona zaměstnavatelem
 • Výzva k rezignaci vedoucího pracovníka
 • Výzva k vysvětlení při diskriminaci národnosti ve výběrovém řízení
 • Výzva k vysvětlení při diskriminaci pohlaví ve výběrovém řízení
 • Výzva k vysvětlení při diskriminaci věku ve výběrovém řízení
 • Výzva k zajištění prostředků první pomoci
 • Výzva ke sjednání nápravy nežádoucího sexuálního chování spoluzaměstnance na pracovišti
 • Výzva ke změně programové skladby média
 • Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně druhu práce
 • Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně pracovního zařazení
 • Výzva mladistvému k absolvování pravidelné lékařské prohlídky
 • Výzva uchazeči k dostavení se na schůzku k přijímacímu řízení
 • Výzva zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky
 • Výzva zaměstnavateli k odstranění rizik přenášených na zaměstnance ze závislé činnosti
 • Výzva zaměstnavateli poškozeného zaměstnance k účasti na objasnění příčin pracovního úrazu
 • Zabezpečení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zaměstnanecké poučení a závazek zaměstnance nepodnikat
 • Zamítnutí dovolené zaměstnanci
 • Zamítnutí dovolené zaměstnanci
 • Zamítnutí dovolené zaměstnanci
 • Zamítnutí napadení neplatnosti právního úkonu zaměstnavatelem
 • Zamítnutí proplacení nákladů na služební cestu
 • Zaslání soustrasti rodině zemřelého zaměstnance
 • Zmocnění k přijmutí mzdy jinou osobou
 • Zproštění se odpovědnosti zaměstnancem za ztrátu svěřených předmětů
 • Zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele při způsobení škody
 • Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době
 • Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době
 • Záznam o kontrole práce neschopného zaměstnance
 • Žaloba o doplacení minimální mzdy
 • Žaloba o doplacení mzdy
 • Žaloba o neplatnost převedení zaměstnance na jinou práci
 • Žaloba o neplatnost výpovědi pro porušení pracovní kázně
 • Žaloba o odškodnění diskriminačního chování zaměstnavatele
 • Žaloba o odškodnění mimopracovního úrazu
 • Žaloba o platnost výpovědi se členem orgánu Odborové organizace
 • Žaloba o poskytnutí plnění naturální mzdy
 • Žaloba o uložení povinnosti zaměstnance vrátit přeplatek mzdy
 • Žaloba o uložení povinnosti zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání
 • Žaloba o uložení povinnosti zaměstnavateli převést zaměstnance zpět na původní práci
 • Životopis v Anglickém jazyce
 • Životopis v Českém jazyce
 • Žádost k předložení dokladů ke zúčtování nákladů pracovní cesty
 • Žádost k vrácení celého odstupného
 • Žádost k vrácení části odstupného
 • Žádost o dobrovolnické služby
 • Žádost o doplacení minimální mzdy
 • Žádost o doplacení mzdy
 • Žádost o doplacení průměrného výdělku při převedení na jinou práci
 • Žádost o dovolenou - Dovolená
 • Žádost o nahlédnutí do dokladů určujících paušální cestovní náhrady
 • Žádost o nahlédnutí do účtu pracovní doby
 • Žádost o náhradu nákladů zaměstnance při odvolání dovolené zaměstnavatelem
 • Žádost o náhradu škody na odložené věci
 • Žádost o odškodnění za ztrátu výdělku při mimopracovního úrazu
 • Žádost o odškodnění za ztrátu výdělku při pracovního úrazu
 • Žádost o poskytnutí další přestávky v práci
 • Žádost o poskytnutí náhrady za ukradené věci
 • Žádost o poskytnutí pracovního volna z důvodu budoucí překážky v práci
 • Žádost o poskytnutí přestávek na kojení
 • Žádost o poskytnutí reference na zaměstnance
 • Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
 • Žádost o poskytnutí čerpání řádné dovolené
 • Žádost o povolení kratší pracovní doby
 • Žádost o pořízení stejnopisu účtu pracovní doby
 • Žádost o pořízení výpisu účtu mzdy
 • Žádost o přeložení
 • Žádost o přepočítání zkušební doby
 • Žádost o přizpůsobení pracoviště k odpočinku těhotné ženy
 • Žádost o přizpůsobení pracoviště ke kojení
 • Žádost o přizpůsobení pracoviště osobou se zdravotním postižením
 • Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou
 • Žádost o sdělení náhradního termínu výplaty mzdy
 • Žádost o udělení souhlasu s výdělečnou činností
 • Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nedokončení studia
 • Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nesetrvání v pracovním poměru
 • Žádost o volno k přípravě na maturitní zkoušku
 • Žádost o vrácení nepříslušející náhrady mzdy za dovolenou
 • Žádost o vrácení přeplatku mzdy
 • Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání
 • Žádost o vydání pracovního posudku
 • Žádost o vyplacení mzdy a odstupného v den skončení pracovního poměru
 • Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci na straně zaměstnavatele
 • Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci z důvodu školení
 • Žádost o vyplacení náhrady mzdy za dovolenou
 • Žádost o vyslání na školení k prohlubování kvalifikace
 • Žádost o zajištění náhradního stravování
 • Žádost o zaplacení mzdy
 • Žádost o zaplacení náležícího odstupného
 • Žádost o zaslání výsledku objasnění pracovního úrazu
 • Žádost o zkrácení pracovní doby osoby pečující o dítě
 • Žádost o změnu a úpravu pracovního posudku
 • Žádost o zrušení přeložení do jiného místa výkonu práce
 • Žádost o zrušení vyslání na pracovní cestu
 • Žádost o úpravu pracovní doby
 • Žádost odpovědného pracovníka k provedení inventury
 • Žádost těhotné o přeložení
 • Žádost těhotné o převedení z noční na denní práci
 • Žádost uchazeče o přesunutí termínu osobního pohovoru
 • Žádost uchazeče o zaměstnání o sdělení výsledku výběrového řízení
 • Žádost vedoucího zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu zaměstnance
 • Žádost zaměstnance agentury práce o delší dočasné přidělení k uživateli
 • Žádost zaměstnance k zakoupení vzdělávacích pomůcek
 • Žádost zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu
 • Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci
 • Žádost zaměstnance o převzetí závazku spojeného se zvýšením kvalifikace zaměstnance novým zaměstnava
 • Žádost zaměstnance o sdělení výsledku kolektivního vyjednávání
 • Žádost zaměstnance o zařazení na původní práci
 • Žádost zaměstnavatele k udělení souhlasu k okamžitému zrušení pracovního poměru se členem orgánu Odb
 • Žádost zaměstnavatele o sdělení režimu léčby zaměstnance
 • Žádost zaměstnavatele o zhodnocení výsledku kontroly zaměstnance
 • Žádost zaplacení příplatku za práci přesčas
 • Žádost ženy o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku
 • Částečná nezaměstnanost - dohoda se zaměstnanci
 • Částečná nezaměstnanost - rozhodnutí zaměstnavatele
 • Účet konta pracovní doby

Rozhodčí

 • Dodatek o přezkumu nálezů v rozhodčím řízení
 • Dodatek o změně režimu formy vedení rozhodčího řízení
 • Návrh na vyloučení rozhodce pro podjatost
 • Návrh na zrušení rozhodčího nálezu
 • Rozhodčí doložka - dodatek k nespotřebitelským smlouvám
 • Rozhodčí doložka pro nespotřebitelské smlouvy s jedním rozhodcem
 • Rozhodčí doložka pro nespotřebitelské smlouvy s třemi rozhodci
 • Rozhodčí smlouva se spotřebitelem
 • Rozhodčí smlouva – Smlouva o rozhodci
 • Stížnost na nesplněnou informační povinnost rozhodce

Směnečné

 • Směnečné prohlášení
 • Směnka cizí dato
 • Směnka cizí fixní
 • Směnka cizí lhůtní vista
 • Směnka cizí vista
 • Směnka vlastní dato
 • Směnka vlastní fixní
 • Směnka vlastní lhůtní vista
 • Směnka vlastní vista

Správní

 • Hlášení změny trvalého pobytu
 • Námitka místní nepříslušnosti
 • Návrh na povolení obnovy řízení
 • Návrh na přijetí peněžní částky do soudní úschovy
 • Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti
 • Návrh na vydání platebního rozkazu
 • Návrh na vyloučení soudce
 • Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání
 • Odpor proti platebnímu rozkazu
 • Odvolání proti rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
 • Odvolání proti uložení pokuty zaměstnavateli při nepředložení dokladů ke kontrole
 • Ohlášení užívání veřejného prostranství
 • Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení cestovního dokladu - pasu
 • Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení občanského průkazu
 • Oznámení o odhlášení psa od poplatku
 • Oznámení o přihlášení psa k poplatku
 • Oznámení zastupovaného o odvolání plné moci zmocněnci
 • Oznámení zmocněnce o vypovězení plné moci
 • Plná moc pro dědické řízení - procesní plná moc
 • Plná moc pro dědické řízení - vybrané právní jednání
 • Podnět k opatření proti nečinnosti
 • Předložení závěti třetí osobou
 • Rozklad proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy
 • Stížnost proti usnesení Policie ČR o odložení věci
 • Udělení plné moci k zastupování
 • Udělení procesní plné moci
 • Volba společného zmocněnce pro doručování
 • Volba společného zmocněnce pro zastupování
 • Vzdání se odvolání
 • Zpětvzetí odvolání
 • Zpětvzetí žaloby
 • Žádost o odročení soudního přelíčení při rozvodu
 • Žádost o poskytnutí informace
 • Žádost o povolení kácení dřevin
 • Žádost o povolení záboru veřejného prostranství
 • Žádost o prominutí zmeškání lhůty
 • Žádost o předexekuční pomoc soudu
 • Žádost o vrácení řidičského průkazu po skončení trestu
 • Žádost o vrácení řidičského průkazu po uplynutí poloviny trestu
 • Žádost o vrácení řidičského průkazu po znovuzískání zdravotní způsobilosti
 • Žádost o vydání matričního dokladu
 • Žádost o vydání osvědčení o státním občanství

Stavební

 • Nesouhlas se vstupem na pozemek a vzniku věcného břemene při stavebním řízení
 • Plná moc pro řešení úkonů ve stavebním řízení
 • Čestné prohlášení osoby realizující odborné vedení stavby
 • Čestné prohlášení vlastníka stavby, kde mají být prováděny stavební úpravy

Veřejné zakázky

 • Oznámení vítěze veřejné soutěže
 • Poděkování za podporu při získávání veřejné zakázky

Živnostenské

 • Odvolání OSVČ proti uložené pokutě za nepředložení přehledu
 • Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy při realizaci časových nabídek
 • Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy při zasílání nevyžádaných e-mailů
 • Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy určené mladistvím nabádáním ke koupi další osobou
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Ústavní

 • Žádost o udělení milosti

Doplňující skupiny formulářů

DPFO - závislá činnost

 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ (+ přílohy)
 • Příloha č. 1 - Počet zaměstnanců
 • Příloha č. 2 - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků
 • Příloha č. 3 - Příloha k vyúčtování daně z příjmů FO ze ZČ
 • Příloha č. 4 - Příloha k vyúčtování daně z příjmů FO ze ZČ
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti
 • Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech
 • Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • Příloha k vyúčtování daně vybíraných srážkou podle zvláštní sazby
 • Žádost o registraci pojistné smlouvy o pojištění důchodu
 • Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření
 • Hlášení k záloze na důchodové spoření
 • Příloha k Hlášení k záloze na důchodové spoření
 • Následné hlášení k záloze na důchodové spoření
 • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření
 • Příloha k Následnému hlášení k záloze na důchodové spoření
 • Potvrzení o sražených zálohách na pojistné na důchodové spoření
 • Potvrzení o celkové výši vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění
 • Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření
 • Žádost poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o vypořádání přeplatku na důchodovém spoření
 • Oznámení podle § 30 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření
 • Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
 • Oznámení plátce daně podle § 38i zákona o DzP o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daň. bonusu
 • Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání

Důchodové spoření

 • Žádost o registraci pojistné smlouvy o pojištění důchodu
 • Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření
 • Hlášení k záloze na důchodové spoření
 • Příloha k Hlášení k záloze na důchodové spoření
 • Následné hlášení k záloze na důchodové spoření
 • Příloha k Následnému hlášení k záloze na důchodové spoření
 • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření
 • Příloha k Vyúčtování pojistného na důchodové spoření - Souhrn podle jednotlivých poplatníků
 • Příloha k Vyúčtování pojistného na důchodové spoření - Opravy na pojistném
 • Potvrzení o sražených zálohách na pojistné na důchodové spoření
 • Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření
 • Žádost poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o vypořádání přeplatku na důchodovém spoření
 • Oznámení podle § 30 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření
 • Potvrzení o celkové výši vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění
 • Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření

Spotřební a ekologické daně

Spotřební

 • Přihláška k registraci ke spotřební dani pro FO
 • Přihláška k registraci ke spotřební dani pro PO
 • Přihláška k registraci ke spotřební dani
 • Příloha k přihlášce k registraci ke spotřební dani
 • Přiznání ke spotřební dani
 • Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků
 • Přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9
 • Přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 - NATO
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56 zákona
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám požívajícím výsad a imunit (§ 15)
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 56a - ostatní benziny
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně ozbrojeným silám NATO (§ 15a)
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 55 - mineralogické postupy nebo metalurgické procesy
 • Příloha k přihlášce k registraci ke spotřební dani - odštěpné závody a provozovny
 • Oznámení o změně registračních údajů/žádost o zrušení registrace ke spotřební dani
 • Objednávka tabákových nálepek pro cigarety, doutníky a cigarillos
 • Objednávka tabákových nálepek pro tabák
 • Oznámení o odvodu spotřební daně
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 15
 • Příloha k přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební dani podle § 15a
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 56 - topné oleje
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 56a - ostatní benziny
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 55
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57
 • Žádost o vrácení spotřební daně
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně podle § 55
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně podle § 56
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně podle § 56a
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně podle § 57
 • Zjednodušený průvodní doklad pro dopravu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy EU
 • Objednávka kontrolních pásek
 • Evidence kontrolních pásek
 • Vracení nepoužitých kontrolních pásek
 • Vrácení poškozených, znečištěných nebo sejmutých kontrolních pásek
 • Přihláška k registraci distributora lihu pro FO
 • Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro FO
 • Přihláška k registraci distributora lihu pro PO
 • Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro PO
 • Záznam o výsledku inventury kontrolních pásek
 • Žádost o úřední dozor nad zničením vrácených tabákových nálepek / Soupis tabákových nálepek
 • Přihláška k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro PO
 • Přihláška k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro FO
 • Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku
 • Sdělení, že ve zdaňovacím období nevznikla registrovanému daňovému subjektu daňová povinnost

Ekologické

 • Přihláška k registraci k dani z(e) elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů pro PO
 • Přihláška k registraci k dani z(e) elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů pro FO
 • Příloha k přihlášce k registraci k ekologickým daním
 • Přiznání k dani z elektřiny
 • Přiznání k dani z pevných paliv
 • Přiznání k dani ze zemního plynu
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z pevných paliv osobám požívajícím výsad a imunit
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z elektřiny osobám požívajícím výsad a imunit
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně ze zemního plynu osobám požívajícím výsad a imunit
 • Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely
 • Oznámení o dovozu pohonných hmot s příměsí biopaliv (PHM) na území ČR podle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Přiznání k dani z elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně osobám požívajícím výsad a imunit

Majetkové daně

Daň z nemovitosti

 • Přiznání k dani z nabytí nemovité věci při nabytí majetku osvobozeného
 • Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
 • Přiznání k dani z nemovitostí
 • List k dani z pozemků
 • List k dani ze staveb
 • Příloha k listu k dani z pozemků
 • Příloha k listu k dani ze staveb
 • Přiznání k dani z nemovitých věcí

Daň darovací

 • Přiznání k dani darovací
 • Příloha k přiznání k dani darovací
 • Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle §20
 • Příloha k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle §20

Daň darovací, dědická, z převodu nem.

 • Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Daň dědická

 • Přiznání k dani dědické
 • Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle §20
 • Příloha k přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle §20

Daň z převodu nemovitostí

 • Přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod kupní smlouvou
 • Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod směnnou smlouvou
 • Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - ostatní převody
 • Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
 • Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
 • Přiznání k dani z nabytí nemovité věci při nabytí majetku osvobozeného
 • Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Související stránky:

Nahoru Tisk Mapa stránek Naši partneři

Přečtěte si informace o zpracování osobních údajů (GDPR). Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Váš dotaz