Víte, že BlahaSoft získal třetí místo v anketě ShopRoku 2015 v kategorii Cena kvality?

 1. Podrobnosti

WINLEX - popis programu a seznamy dokumentů

Objednat WINLEX 2018

Popis a ovládání programu

WINLEX je právní systém obsahující klíčové zákony a související právní předpisy České republiky především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva. Všechny předpisy jsou uvedeny v úplném a aktuálním znění, jsou doplněny kvalifikovanými komentáři, výběrem z judikatury a vzory nejčastěji používaných smluv.

Náhled rejstříku elektronického podpisu

Pro snadnou orientaci a vyhledání požadovaných informací je v systému vytvořen hierarchický rejstřík hesel, který umožňuje vyhledávat předpisy podle řady kritérií.

Vyhledávat lze podle:

 • typu právní normy (zákon, nařízení vlády, vyhláška, pokyn MF...)
 • právní oblasti (např. Daně z příjmů)
 • právního oboru (daňová soustava, obchodní zákoník, občanský soudní řád, pracovní právo)
 • klíčového slova či slovního spojení (fulltextové vyhledávání)
 • názvu předpisu nebo jeho číselného označení (tuto funkci lze využít i k vyhledávání předpisů, které byly danou právní normou novelizovány)

Jednotlivé právní normy jsou navzájem propojeny velkým množstvím hypertextových odkazů, které umožňují pouhým kliknutím myší na požadovaný odkaz (paragraf, komentář či související právní předpis) jej ihned zobrazit.

Náhled rejstříku nařízení vlády

V případě rozsáhlých dokumentů lze zobrazit dokument celý nebo jen jeho část. Zobrazení taktéž můžete zúžit na specifickou právní oblast či na zvolený typ dokumentu.

V hierarchickém rejstříku můžete zvolit téma, které vás zajímá a snadno se tak dostat k právním předpisům vztahujícím se k vybrané oblasti. V produktu WINLEX rovněž naleznete vzorové smlouvy pro případné využití ve vaší běžné praxi.

Rychlé nalezení požadovaného právního předpisu dle jeho názvu či normy vám umožní index. Oblast zájmu rovněž můžete zúžit specifikací právní oblasti či typu předpisu. Index je rovněž možné využít k vyhledání předpisů, které byly daným zákonem novelizovány.

Náhled obrazovky programu s daní z nemovitosti

Seznam tematických oblastí

 • Advokacie a notářství
 • Architekti, architektura
 • Archivnictví, spisová služba
 • Armáda, ozborjené síly, vojáci, branná povinnost, obrana státu
 • Autorské právo, průmyslová práva, ochranné známky, ochrana práv k duševnímu vlastnictví
 • Banky, Česká národní banka, bankovnictví, platební styk, bankovky, mince
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci práce
 • Bezpečnostní sbory, policie, bezpečnost státu
 • Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Burzy
 • Byty, bydlení, nájmy, bytová výstavba, budovy, nebytové prostory
 • Cenné papíry
 • Cenové předpisy, oceňování
 • Cestovní náhrady
 • Církve, náboženské společnosti, náboženské vyznání, náboženské přesvědčení
 • Cizinci, azyl
 • Cla, celní předpisy, celní správa, celní orgány
 • Daň silniční
 • Daň z nabytí nemovitých věcí – do 31. 12. 2013 daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daně a poplatky
 • Daně z příjmů
 • Daňový řád, správa daní a poplatků, Finanční správa ČR, územní finanční orgány
 • Děti, mladiství, mládež, daňové právo
 • Devizové předpisy, směnárenství
 • Doprava, přeprava
 • Dotace
 • Družstevní záložny – spořitelní a úvěrní družstva
 • Elektronické komunikace, elektronické úkony, elektronické informace, datové schránky, pošty
 • Elektronický podpis
 • Energetika vč. jaderné energetiky, plynárenství
 • Evidence tržeb, elektronická evidence tržeb
 • Exekuce, exekutoři, Komora exekutorů České republiky
 • Fondy
 • Hazardní hry
 • Hornictví, těžba, důlní činnost, geologie, geologické práce
 • Hospodářská soutěž, ochrana hospodářské soutěže
 • Chemické látky
 • Insolvenční řízení – konkurs
 • Investice, investiční pobídky
 • Katastr nemovitostí, zeměměřičství
 • Knihovnictví, knihovny
 • Kolektivní investování, investiční společnosti, investiční fondy
 • Kontrola, inspekce, evidence
 • Krizové stavy, krizové řízení, havárie, integrovaný záchranný systém
 • Kultura
 • Legislativa EU
 • Majetek, majetkové účasti
 • Mediální předpisy, audiovize, reklama
 • Mezinárodní sankce
 • Mezinárodní smlouvy, mezinárodní dohody, mezinárodní organizace
 • Minimální mzda
 • Motorová vozidla
 • Mzdové a platové předpisy, peněžní náležitosti
 • Náhrada škody, odpovědnost za škodu
 • Nález, sdělení, informace Ústavního soudu
 • Nezisková sféra, nadace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení
 • Obaly
 • Obce, kraje
 • Občanská a politická práva, lidská práva, boj proti diskriminaci
 • Občanské právo procesní
 • Občanské právo, občanský zákoník, prováděcí a související předpisy
 • Obchod mezinárodní, zahraniční, dovoz, vývoz
 • Odpady
 • Ochrana osobních údajů
 • Ochrana spotřebitele, Česká obchodní inspekce
 • Ochrana utajovaných informací
 • Ostatní
 • Památky
 • Podnikání
 • Podnikání na kapitálovém trhu
 • Podniková ekonomie
 • Pohonné hmoty
 • Pojišťovny, zajišťovny, pojišťovnictví
 • Poplatky
 • Potraviny, potravinářská výroba
 • Pozemní komunikace
 • Požární ochrana, hasiči
 • Pracovněprávní předpisy, kolektivní smlouvy, kolektivní vyjednávání
 • Pracovní právo, zaměstnanci
 • Procesní právo
 • Přestupky, správní delikty, pokuty
 • Radioaktivní látky, ionizující, neionizující záření
 • Rehabilitace, odškodnění, restituce, privatizace, transformace
 • Rejstřík trestů
 • Rozhodčí řízení, arbitráž, výkon rozhodčích nálezů
 • Rozpočtová pravidla, rozpočty
 • Řidiči, řidičské průkazy, autoškoly
 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění
 • Sociální zabezpečení, podpora, pomoc v hmotné nouzi, důchodové pojištění, důchodové spoření a připojištění, životní pojištění
 • Soudy, soudci, vyšší soudní úředníci, soudní poplatky
 • Spotřebitelský úvěr
 • Spotřební daně
 • Správní řád
 • Správní soudnictví
 • Statistika, klasifikace, číselníky, výkaznictví, základní registry
 • Státní hranice, ochrana státních hranic
 • Státní občanství, evidence obyvatelstva, matriky, ověřování listin, občanské průkazy, cestovní doklady, pasy, víza
 • Státní správa a samospráva, státní služba, střet zájmů, veřejná podpora
 • Státní zastupitelství, dříve prokuratura, státní zástupci
 • Státnost, státní symboly, vyznamenání, ocenění - za mimořádné činy, za práci, zásluhy apod.
 • Stavební spoření, stavební spořitelny
 • Stavební zákon, územní plánování a rozvoj, stavebnictví, stavební výrobky
 • Svobodný přístup k informacím
 • Školy, vzdělávání, dosažené vzdělání, kvalifikace, odborná způsobilost, věda, výzkum
 • Taxislužba
 • Technické požadavky, technické normy, posuzování shody, označení CE, měření, metrologie, normalizace, zkušebnictví
 • Trest odnětí svobody, jeho výkon, vazba, vězeňství, vězeňská služba
 • Trestní právo hmotné
 • Trestní právo procesní vč. postihování korupce
 • Účetnictví, audit, daňové poradenství
 • Úhrady
 • Ústava, ústavní zákony
 • Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob
 • Veřejné zakázky
 • Veterinární péče
 • Volby, referendum, prezident republiky, parlament, politické strany a hnutí
 • Volný čas, svátky, rekreace, cestovní ruch, turistika, sport včetně boje proti dopingu ve sportu
 • Vyvlastnění, náhrada za vyvlastnění
 • Zaměstnanost
 • Zbraně, střelivo, vojenský materiál, výbušniny, pyrotechnika
 • Zdravotní péče a pojištění, úrazové pojištění, lékaři, zdravotničtí pracovníci, nemoci z povolání, zdravotně postižení, lázeňství, minerální vody, léčiva, hygiena, ochrana zdraví, návykové látky
 • Zemědělství, rostlinolékařská péče, půda, lesy, myslivost, ochrana zvířat, vody, vodní hospodářství
 • Znalci a tlumočníci
 • Životní prostředí, ochrana přírody a krajiny, národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, přírodní památky

Seznam smluv

 • Dohoda o narovnání
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Dohoda o provedení práce
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro hrubé porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem, byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin
 • Pracovní smlouva
 • Smlouva darovací
 • Smlouva kupní
 • Smlouva kupní - automobil
 • Smlouva kupní - nemovitá věc
 • Smlouva o dílo - varianta I
 • Smlouva o dílo - varianta II
 • Smlouva o nájmu bytu I
 • Smlouva o nájmu bytu II
 • Smlouva o nájmu movité věci
 • Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
 • Smlouva o smlouvě budoucí
 • Smlouva o výkonu funkce jednatele
 • Smlouva o výprose
 • Smlouva o výpůjčce
 • Smlouva o zápůjčce
 • Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty
 • Smlouva příkazní
 • Uznání dluhu
 • Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
 • Výpověď z pracovního poměru, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část
 • Zástavní smlouva k movité věci
 • Zástavní smlouva, kterou se zastavuje pohledávka

Seznam předpisů

Aktuální stav k 1.5.2018:

 • Aktuální informace týkající se řízení EU vůči dovozům ze třetích zemí; nově zahájená šetření, uložená opatření a jejich změny, vypršení platnosti
 • Aktuální informace týkající se řízení EU vůči dovozům ze třetích zemí; nově zahájená šetření, uložená opatření a jejich změny, vypršení platnosti.
 • Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality červenec 2016
 • Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality červenec 2016 II
 • Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality květen 2016
 • Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality květen 2016 II
 • Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality květen 2016 III
 • Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality MPO - březen 2013
 • Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality MPO - květen 2013
 • Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality MPO - leden 2014
 • Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality MPO - prosinec 2013
 • Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality MPO - únor 2013
 • Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality srpen 2016
 • Ceník peněžních a obchodních služeb České národní banky
 • Často kladené otázky k nařízení (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování textilních výrobků
 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. - úplné znění novelizovaných účetních standardů č. 701 až 710 s vyznačením změn, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “České účetní standardy pro podnikatele”)
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “České účetní standardy pro podnikatele”), ve znění pozdějších sdělení
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro finanční instituce“)
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro pojišťovny“), platný stav k 1. 1. 2018
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny")
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání")
 • D - 332 Sdělení MF ČR k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny
 • D - 333 Sdělení k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami
 • D-100 Pokyn o prominutí příslušenství daně z nemovitostí
 • D-103 Pokyn o uplatňování DPH u některých motorových vozidel
 • D-104 Pokyn o prominutí daně z příjmů - 1994
 • D-110 Pokyn o prodloužení lhůty daňového přiznání při ověření závěrky auditorem
 • D-112 Pokyn o uplatňování silniční daně v roce 1995
 • D-114 Pokyn o prokazování prostředků získaných osvobozením od daně z nemovitostí
 • D-115 Postup při převodu elektrických přípojek pro účely daně z příjmů a daně darovací
 • D-119 Pokyn o DPH u reklamy, propagace a inzerce
 • D-120 Pokyn o prominutí daně a penále u daní z příjmů
 • D-121 Pokyn o uplatňování DPH při prodeji losů
 • D-122 Pokyn o prominutí DPH při prodeji ojetých osobních automobilů
 • D-123 Pokyn k § 40 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty
 • D-125 Pokyn pro vyřizování odvolání proti vyměření daně
 • D-126 Pokyn k vrácení daně při výrobě bionafty
 • D-127 Pokyn o postupu při uplatňování silniční daně
 • D-128 Pokyn o ustanovení § 13b zákona o dani z nemovitostí
 • D-129 Pokyn k daňovému posuzování pracovního oblečení poskytovaného zaměstnancům
 • D-132 Pokyn k uplatňování zákona o daních z příjmů
 • D-133 Pokyn o prominutí soudních poplatků ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností
 • D-134 Pokyn o prominutí některých správních poplatků obecně prospěšným společnostem
 • D-135 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot - 1995
 • D-136 Pokyn k uplatňování zákona o daních z příjmů
 • D-137 Oznámení k zákonu o daních z příjmů za zdaňovací období 1995
 • D-142 Pokyn o prominutí DPH v případě "technicky zhodnocených" automobilů
 • D-144 Pokyn o stanovení lhůt pro uzavření vytýkacího řízení
 • D-146 Pokyn k některým změnám v silniční dani v roce 1996
 • D-147 Pokyn k provádění likvidace neplatných tiskopisů
 • D-148 Stanovení jednotných kursů dle § 38 zákona o daních z příjmů
 • D-149 Pokyn k uplatňování DPH organizačních složek zahraničních osob
 • D-15 Pokyn o uplatňování DPH při obchodní činnosti
 • D-150 Pokyn k uplatňování osvobození od silniční daně
 • D-151 Pokyn k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů
 • D-152 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot - 1996
 • D-153 Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmu
 • D-154 Pokyn k postupu při zdaňování nerezidentů
 • D-155 Pokyn o prominutí penále
 • D-156 Pokyn o prominutí daně z nemovitostí
 • D-157 Pokyn o uplatňování DPH při bezplatné humanitární pomoci ve prospěch obětí záplav v roce 1997
 • D-159 Pokyn k zastupování daňových poradců a advokátů v daňovém řízení
 • D-165 Pokyn o DPH v celních skladech a celních pásmech
 • D-167 Pokyn k postupu při zrušení registrace plátce DPH
 • D-168 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob, zboží a peněz a u služeb s ní souvisejících
 • D-170 Pokyn o dodatečných daňových přiznáních, vypořádání nároku na odpočet u DPH
 • D-171 Pokyn o vymezení předmětu daně z přidané hodnoty
 • D-172 Pokyn k přepočtu úplaty za zdanitelné plnění v cizí měně na českou měnu
 • D-173 Pokyn o uplatňování DPH u majetkového vkladu a při prodeji podniku
 • D-174 Pokyn k postupu při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti při mezinárodním pronájmu pracovní síly
 • D-175 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot v roce 1997
 • D-176 Pokyn o stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1997 dle § 38 zákona o daních z příjmů
 • D-177 Pokyn k uplatňování daňových smluv při zdaňování výnosů ze zaknihovaných cenných papírů
 • D-179 Pokyn k uplatňování zákona o daních z příjmů
 • D-180 Pokyn k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 9 písm. ch) zákona o daních z příjmů
 • D-181 Pokyn o uplatňování DPH u pronájmu a podnájmu nemovitostí, u oprav, údržby a technického zhodnocení nemovitostí
 • D-182 Pokyn o uplatňování DPH při poskytování služeb lázeňské péče
 • D-183 Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů
 • D-184 Pokyn o důsledcích vymáhání peněžních prostředků daňového dlužníka na účtu účastníka stavebního spoření u stavební spořitelny
 • D-188 Pokyn o stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1998 dle § 38 zákona o daních z příjmů
 • D-190 Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů
 • D-193 Pokyn o rozhodnutí o prominutí části daně z přidané hodnoty
 • D-194 Rozhodnutí o prominutí daně darovací při poskytování humanitární pomoci do ciziny ke zmírnění následků mimořádných hromadných událostí
 • D-195 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty v pojišťovnictví
 • D-199 Závazný výklad o způsobu vybírání srážkové daně z úrokových příjmů
 • D-202 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty při prohlášení konkursu
 • D-203 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1999
 • D-204 Pokyn o stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1999 dle § 38 zákona o daních z příjmů
 • D-205 Rozhodnutí o prominutí daně silniční
 • D-206 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě
 • D-207 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb ubytovacích
 • D-209 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty u bytových družstev
 • D-210 Pokyn o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží
 • D-212 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty u finančních činností
 • D-213 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury
 • D-214 Pokyn o uplatňování daně z nemovitostí u stavebních pozemků
 • D-218 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu a u služeb souvisejících s pořádáním výstav, trhů a kongresů
 • D-219 Pokyn o registraci daňových subjektů
 • D-22 Pokyn o prominutí DPH u zboží a nemovitostí
 • D-220 Pokyn o uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty od 1. ledna 2001
 • D-221 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2000
 • D-222 Pokyn o stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2000 dle § 38 zákona o daních z příjmů
 • D-223 Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování příspěvku na další hlavní jídlo u zaměstnavatelů
 • D-225 Pokyn k registrační povinnosti společenství vlastníků jednotek
 • D-227 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty u osobních automobilů
 • D-228 Pokyn k postupu při dovozu a vývozu tabákových výrobků podléhajících povinnosti značení
 • D-229 Pokyn k vymezení pojmu "alkoholické nápoje"
 • D-230 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2001
 • D-231 Pokyn o stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2001 dle § 38 zákona o daních z příjmů
 • D-232 Pokyn o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství
 • D-233 Sdělení ve věci místní příslušnosti správce daně při správě poplatků za vypouštění odpadních vod
 • D-234 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty při podnikání ve sdružení na základě smlouvy podle § 829 OZ
 • D-237 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování bezúplatné humanitární pomoci a řešení důsledků povodní
 • D-238 Přiznání k dani z převodu nemovitostí při převodech pozemků z vlastnictví ČR do vlastnictví družstev
 • D-239 Informace daňovým subjektům o možnostech procesního řešení tíživé situace po povodních
 • D-240 Informace k postupu řešení důsledků povodní v oblasti účetnictví, daní z příjmů a o osvobození od správních a soudních poplatků
 • D-247 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů
 • D-248 Sdělení k nové smlouvě o zamezení dvojímu zdanění se Slovenskou republikou
 • D-249 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2002
 • D-250 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2002 podle § 38 zákona o daních z příjmů
 • D-252 Pokyn - podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)
 • D-253 Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí
 • D-254 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 281/1996 Sb.)
 • D-256 Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2003 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • D-257 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2003
 • D-259 Pokyn o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí
 • D-260 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 • D-261 Rozhodnutí o prominutí daně silniční
 • D-262 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 19/2004 Sb. m. s.)
 • D-263 Pokyn o prominutí daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 • D-264 Pokyn o prominutí odvodu a penále vydávaný v návaznosti na úkoly vyplývající z usnesení vlády č. 1201 ze dne 26. 11. 2003
 • D-265 Pokyn o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství
 • D-266 Sdělení o příloze k žádosti o prominutí příslušenství daně
 • D-267 Sdělení k vymezení pojmu „Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství“ pro účely daně z příjmů fyzických osob
 • D-268 Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Spojenými arabskými emiráty
 • D-269 Sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem ve vztahu k německým subjektům s právní formou GmbH&Co. KG
 • D-270 Rozhodnutí o snížení daně silniční
 • D-271 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 132/2003 Sb. m. s.)
 • D-272 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty
 • D-273 Pokyn o prominutí penále na dani z převodu nemovitostí
 • D-274 Pokyn k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005
 • D-275 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 43/1996 Sb.)
 • D-276 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2004
 • D-277 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004 podle § 38 zákona č.586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění
 • D-279 Pokyn o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí
 • D-280 Pokyn o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí
 • D-281 Pokyn o zastavení vyplácení bonifikací finančními úřady
 • D-282 Sdělení k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru
 • D-283 Pokyn o prominutí zvýšení daně z nemovitostí
 • D-285 Pokyn k aplikaci § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a vymezení tzv. závislé činnosti
 • D-286 Pokyn ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR
 • D-287 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
 • D-288 Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů
 • D-290 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 • D-291 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 • D-292 Sdělení k § 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami
 • D-293 Sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami
 • D-294 Pokyn o rozhodnutí o prominutí spotřební daně
 • D-295 Sdělení pro účetní jednotky, které jsou dle § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinny použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy
 • D-296 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2005
 • D-297 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2005 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • D-298 Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách
 • D-299 Osvobození od poplatkové povinnosti
 • D-300 Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • D-301 Pokyn o prominutí penále a úroku z prodlení na dani z převodu nemovitostí
 • D-302 Pokyn o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • D-303 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2006 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • D-304 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 74/2006)
 • D-305 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Marockým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 83/2006)
 • D-306 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2006
 • D-307 Pokyn o podpoře de minimis
 • D-308 Pokyn o stanovení lhůt v daňovém řízení
 • D-309 Prominutí úroku z prodlení
 • D-310 Pokyn k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků vydaných v letech 1993 - 2005
 • D-311 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)
 • D-312 Pokyn ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím
 • D-313 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č.7/2003 Sb.m.s.)
 • D-314 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 40/2007 Sb.m.s.)
 • D-315 Pokyn k uplatňování smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmů a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)
 • D-316 Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • D-317 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007
 • D-318 Pokyn o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2007 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • D-319 Pokyn, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZSDP“)
 • D-320 Pokyn o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2008
 • D-321 Pokyn o jednotném kurzu stanoveném podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění (dále jen“zákon o daních z příjmů“)
 • D-322 Pokyn o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • D-323 Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • D-324 Výklad pojmu „bytové potřeby“ pro účely uplatnění úroků z úvěrů jako nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob (§ 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)
 • D-325 Postup pro vyřešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
 • D-327 Rozhodnutí o prominutí penále za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • D-329 Pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení
 • D-330 Pokyn, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZSDP“)
 • D-331 Pokyn, kterým se stanovuje struktura a tvar datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání o daňové povinnosti a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky kterým se stanovuje struktura a tvar datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání o daňové povinnosti a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky.
 • D-336 Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • D-337 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2009 podle § 38 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • D-338 Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 67/1996)
 • D-339 Pokyn o zrušení pokynu č. D-279 o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí
 • D-340 Pokyn o zrušení Pokynu č. D - 280 o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí
 • D-341 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 120/2009)
 • D-342 Pokyn o rozhodnutí o prominutí daně silniční
 • D-343 Pokyn k postupu v souvislosti se směrnicí Rady 20010/66/EU, kterou došlo k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty z jiného členského státu za rok 2009
 • D-345 Pokyn ke zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a poplatků
 • D-346 Pokyn k prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • D-347 Pokyn o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních
 • D-348 Pokyn o stanovení lhůt při správě daní
 • D-349 Pokyn, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky
 • D-50 Pokyn o obvyklé ceně u DPH
 • D-61 Pokyn o DPH při přechodu majetku státu
 • D-62 Pokyn o vypořádání odpočtu DPH
 • D-64 Pokyn o DPH při úpravě vlastnických vztahů k půdě
 • D-68 Pokyn o uplatňování zákona o dani silniční
 • D-71 Pokyn o zdaňování příjmů fyzických osob z nájemného
 • D-76 Pokyn o zdaňování příjmů z pronájmu nebytových prostor
 • D-79 Pokyn k postupu při zdaňování příjmů umělců
 • D-81 Pokyn o DPH při bezúplatném převodu elektrických přípojek a majetku na obec
 • D-82 Výklad k § 9 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí
 • D-83 Pokyn k ocenění bezúplatně nabytých akcií obcemi
 • D-88 Pokyn o prominutí DPH u zboží ze SR
 • D-89 Pokyn o prominutí příslušenství daně z nemovitostí
 • D-94 Pokyn o DPH u zastavárenské činnosti
 • Daň z elektřiny
 • Daň z pevných paliv
 • Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
 • Daňová kontrola
 • Daňový kalendář pro rok 2006
 • Daňový kalendář pro rok 2007
 • Daňový kalendář pro rok 2008
 • Daňový kalendář pro rok 2010
 • Daňový kalendář pro rok 2011
 • Daňový kalendář pro rok 2012
 • Daňový kalendář pro rok 2013
 • Daňový kalendář pro rok 2014
 • Daňový kalendář pro rok 2015
 • Daňový kalendář pro rok 2016
 • Daňový kalendář pro rok 2017
 • Deklarace práv dítěte
 • Deklarace, kterou se Česká republika připojila k Mnohostranné dohodě příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech
 • Dekret o znárodnění soukromých pojišťoven
 • Dekret presidenta republiky o některých opatřeních v oboru spolkovém
 • Dekret presidenta republiky o sjednocení celního práva na území republiky Československé
 • Dekret presidenta republiky o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků
 • Dekret prezidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa
 • Dekret prezidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a fondech národní obnovy
 • Dekret prezidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů
 • Dekret prezidenta republiky o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
 • Dekret prezidenta republiky o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům
 • Dekret prezidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci
 • Dekret prezidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
 • Dekret prezidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry, ve znění vládního nařízení
 • Dekret prezidenta republiky o změnách v oblasti filmu
 • Dekret prezidenta republiky o znárodnění akciových bank
 • Dekret prezidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
 • Dekret prezidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
 • Dodatek k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací“ v oblasti nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací
 • Dodatek k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky uzavřené 4. prosince 1994
 • Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání
 • Dohoda mezi Československem a Maďarskem o výměně obyvatelstva
 • Dohoda mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o leteckých službách
 • Dohoda mezi MF ČR a MF SR o vzájemném osvobození silničních motorových vozidel od silniční daně
 • Dohoda mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dalším postupu při vyrovnání salda clearingových účtů a vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků subjektů obou republik po ukončení platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ze dne 4. února 1993
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií
 • Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou
 • Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a vrácení měnového zlata
 • Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy
 • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou etiopskou vládou a o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
 • Dohoda o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou
 • Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organisácie
 • Doplnění článku - Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
 • Doplnění Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Doplňující informace MF ČR pro plátce daně ze závislé činnosti ke sdělení zveřejněnému dne 6. ledna 2016
 • Doporučení Komise Evropských společenství ze dne 10. ledna 2008 o opatřeních k usnadnění budoucího přechodu na euro
 • Doporučení MF ČR spravujícím jednotkám pro vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
 • Doporučení Rady týkající se směrnice k mezinárodní ochraně spotřebitelů před podvodnými a nepoctivými obchodními praktikami
 • Dotazy a odpovědi k uplatňování zákona č. 1/2009 Sb., jímž se s účinností od 1. 1. 2009 mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Dotazy daňových poplatníků ke zrušení povinnosti platit zálohy v roce 2009 na daních z příjmů
 • Dotazy k nařízení EP a Rady č. 305/011/EU
 • DPH - návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty pro rok 2011
 • DPH - zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)
 • Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání
 • Dublinská konvence týkající se určení státu odpovědného za posouzení žádosti o azyl podané v jednom z členských států Evropských společenství
 • Důležité upozornění MPO k podávání žádostí k zahraničnímu obchodu se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru
 • Elektronická komunikace daňového subjektu se správcem daně
 • Evropská úmluva o akademickém uznávání univerzitní kvalifikace (č. 32)
 • Evropská unie zjednoduší obchod se zbožím
 • Finanční zpravodaj č. 9 z roku 2017
 • Fotovoltaické elektrárny a daň z nemovitostí
 • Informace - Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení - od 1. 4. 2011
 • Informace - Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech § 42 a 43 zákona o DPH
 • Informace - tisková zpráva MF ČR - GFŘ - Podmínkou pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje je bezchybně zpracovaný projekt
 • Informace - Změna v oblasti DPH při podávání souhrnného hlášení - od 1. 4. 2011
 • Informace akreditovaným subjektům působícím v rozsahu nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
 • Informace Celní správy České republiky pro cestující při dovozu zboží na území EU ze třetích zemí (nečlenské země EU)
 • Informace Celní správy ČR
 • Informace Celní správy ČR - daně v celní správě
 • Informace Celní správy ČR - množstevní limity na dopravované zboží pro fyzické osoby, množstevní limity na dovoz zboží pro fyzické osoby
 • Informace Celní správy ČR - odbavování poštovních zásilek na odd. 023.1 – Celní pošta, nákupy přes internet
 • Informace Celní správy ČR - vrácení daně z přidané hodnoty zahraniční fyzické osobě zaplacené v ceně zboží nakoupeného v České republice
 • Informace Celní správy ČR o padělcích pro humanitární účely
 • Informace Celní správy ČR o podílu na ochraně práv duševního vlastnictví
 • Informace České průmyslové zdravotní pojišťovny - bankovní účty pro plátce pojistného
 • Informace ČNB - Prohlášení o dodržování Globálního kodexu devizového trhu
 • Informace ČNB a MF ČR o doporučení prozatím nestanovovat cílové datum přijetí eura
 • Informace ČNB o snížení úrokových sazeb - 27. 9. 2012
 • Informace ČNB o úrokových sazbách - repo sazba, diskontní sazba, lombardní sazba
 • Informace ČNB o zvýšení úrokových sazeb
 • Informace ČOI - oznamování předváděcích prodejních akcí
 • Informace ČOI - podání stížnosti, podnětu, dotazu
 • Informace ČOI - pro prodejce zboží a služeb
 • Informace ČOI - rady a informace, práva spotřebitelů
 • Informace ČOI - reklamace zboží a služeb
 • Informace ČOI - uvedení výrobku na trh
 • Informace ČR o uplatňování DPH v energetice - podle některých ustanovení energetického zákona
 • Informace Finanční správy ČR k rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události
 • Informace Finanční správy ČR o vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí
 • Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně dalších souvisejících zákonů, ze dne 21. listopadu 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - fyzické osoby
 • Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně dalších souvisejících zákonů, ze dne 21. listopadu 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - právnické osoby a zákon o rezervách
 • Informace Generálního ředitelství cel - Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (CETA)
 • Informace Generálního ředitelství cel - Prodloužení přechodného období v rámci Systému registrovaných vývozců (REX)
 • Informace GFŘ - aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob - 2013
 • Informace GFŘ - aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob - 2014
 • Informace GFŘ - aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob - 2015
 • Informace GFŘ - aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů právnických osob - 2014
 • Informace GFŘ - k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění po novele zákona od 1. 7. 2017
 • Informace GFŘ - k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2015 (dále jen „zákon o DPH“)
 • Informace GFŘ - kontrolní hlášení DPH
 • Informace GFŘ - Manuál pro budoucí účastníky důchodového spoření k postupu při registraci smlouvy o důchodovém spoření
 • Informace GFŘ - platba na neregistrovaný účet plátce DPH
 • Informace GFŘ - platby na zrušené účty FÚ
 • Informace GFŘ - ručení za nezaplacenou DPH a bankovní účty
 • Informace GFŘ - speciální postavení manželů v řízení o dani z nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
 • Informace GFŘ - změny u daně z nabytí nemovitých věcí od 1. 1. 2014
 • Informace GFŘ a MF ČR k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
 • Informace GFŘ daňovým subjektům z pohledu daní k řešení důsledků povodní, která zasáhla území ČR v červnu 2013
 • Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 3
 • Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 4
 • Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (nespolehlivý plátce)
 • Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-0122871
 • Informace GFŘ k aplikaci § 44 ZDPH - Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
 • Informace GFŘ k aplikaci § 7 zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí - uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových staveb
 • Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016
 • Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny
 • Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací
 • Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH
 • Informace GFŘ k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí - při nabytí práva stavby
 • Informace GFŘ k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou
 • Informace GFŘ k daňovému posouzení výstupu procesu registrace
 • Informace GFŘ k dotazům k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH
 • Informace GFŘ k institutu ručení podle ustanovení § 109 a § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011
 • Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013
 • Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění od 1. 5. 2016
 • Informace GFŘ k novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, vydané ve Sbírce zákonů pod č. 212/2011
 • Informace GFŘ k osvobození od odvodu za elektřinu ze slunečního záření
 • Informace GFŘ k placení daně z nemovitostí
 • Informace GFŘ k placení daně z nemovitostí - úrok z prodlení
 • Informace GFŘ k placení daně z nemovitostí na rok 2013
 • Informace GFŘ k postupu při zdanění bezúplatného nabytí emisních povolenek
 • Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty pro rok 2014
 • Informace GFŘ k povinnostem prodejců poskytujícím plnění osobám požívajícím výsad a imunit vyplývajícím ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 • Informace GFŘ k povinnosti plátců DPH oznámit správci daně čísla účtů poskytovatele platebních služeb
 • Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH
 • Informace GFŘ k problematice "nerealizovaných" kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu
 • Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty
 • Informace GFŘ k prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1. 1. 2013
 • Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 • Informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění s účinností od 1. 7. 2017
 • Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v některých specifických případech provádění platebních transakcí
 • Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1. 4. 2012
 • Informace GFŘ k uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank
 • Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností
 • Informace GFŘ k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013
 • Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1. 1. 2015
 • Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 - ustanovení § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty
 • Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017
 • Informace GFŘ k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů
 • Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016
 • Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH
 • Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravy odpočtu dle § 78e zákona o DPH
 • Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015
 • Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH ve znění účinném od 1. 7. 2017 ve vybraných oblastech
 • Informace GFŘ ke změnám právní úpravy daňové exekuce v oblasti podávání opravných prostředků dlužníkem proti exekučním úkonům účinným od 1. 1. 2014
 • Informace GFŘ ke změně osoby poplatníka podle § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
 • Informace GFŘ ke zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí
 • Informace GFŘ o elektronickém podávání přiznání k DPH od 1. 1. 2014
 • Informace GFŘ o uplatnění DPH u zdravotních služeb podléhajících cenové regulaci
 • Informace GFŘ o vyřizování vydání tzv. potvrzení o bezdlužnosti, oznámení o změně trvalého pobytu či o změně příjmení
 • Informace GFŘ o změnách u daně z nemovitostí od 1. 1. 2014
 • Informace GFŘ o změnách v placení daní - Daň z nemovitých věcí od 1. 1. 2014
 • Informace GFŘ týkající se množících se případů záměny daně z převodu nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí
 • Informace GFŘ ve věci lhůty pro podávání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob dle § 38m zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, po novele provedené zákonem č. 192/2012 Sb.
 • Informace GFŘ ve věci nové právní úpravy zdanění hazardních her a z ní vyplývajících informačních povinností pro obecní a krajské úřady
 • Informace GFŘ ve věci registrace a podávání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob podílových fondů - aktualizované znění
 • Informace GFŘ ze dne 11. 12. 2013 k postupu daňových subjektů při podávání žádostí podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Informace jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013
 • Informace k "Podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy"
 • Informace k § 92a zákona o DPH (novela 2011) - Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti
 • Informace k dani z nabytí nemovitých věcí od 1. 1. 2014
 • Informace k daňovému režimu příjmů plynoucích zaměstnaneckým advokátům podle novelizovaného zákona o advokacii
 • Informace k daňovému řádu
 • Informace k Elektronické licenční správě
 • Informace k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPH
 • Informace k novele zákona o DPH od 1. 1 .2010 - zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (změny sazeb DPH)
 • Informace k osvobození od daně u přirážky k cestovní službě § 89, která zahrnuje nakoupenou leteckou přepravu
 • Informace k osvobození od daně u služeb souvisejících s prodejem letenek podle novely zákona o DPH platné od 1. 1. 2005
 • Informace k ověřování dokumentů - legalizaci
 • Informace k placení daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014
 • Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013
 • Informace k registraci právnické osoby, která nebyla založena za účelem podnikání a osoby povinné k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
 • Informace k uplatnění § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1. 1. 2005
 • Informace k uplatnění DPH při platbě předem a případné změně sazby daně
 • Informace k uplatnění paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem v daňových přiznáních k daním z příjmů za rok 2009
 • Informace k uplatňování daně z přidané hodnoty u bytové výstavby
 • Informace k uplatňování DPH u skupiny v návaznosti na rozsudek SDEU C-7/13 Skandia America Corp.
 • Informace k uplatňování osvobození od DPH u výchovných a vzdělávacích činností podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Informace k uplatňování zákona o DPH č. 235/2004 Sb. při uskutečňování výzkumných projektů
 • Informace k uplatňování ZDPH a způsob výpočtu poměrné části nároku na odpočet daně u církví a církevních společností
 • Informace k uvádění pyrotechnických výrobků na trh
 • Informace k zahrnování příjmů nebo výnosů z finančních činností do obratu pro účely DPH
 • Informace k zákonu o dani z nemovitostí - Zpevněné plochy pozemků jako předmět daně z pozemků
 • Informace k zaokrouhlení daně pro účely DPH v návaznosti na ukončení platnosti mincí v nominální hodnotě 50 haléřů k 31. srpnu 2008
 • Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013
 • Informace ke komoditní burze
 • Informace MF - o změnách v oblasti daně z přidané hodnoty („DPH“)
 • Informace MF ČR - 31. března 2018 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „T“
 • Informace MF ČR - Akciové společnosti ovládané ČR - MF
 • Informace MF ČR - aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR - prosinec 2014
 • Informace MF ČR - aktuálně k dani z příjmů fyzických osob - 2012
 • Informace MF ČR - aktuálně k daním z příjmů - 2013 - zaměstnavatelé, zaměstnanci, tiskopisy
 • Informace MF ČR - aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2012
 • Informace MF ČR - Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 a pro zdaňovací období 2017
 • Informace MF ČR - Aplikace daňového řádu v poplatkovém řízení
 • Informace MF ČR - CEB - Rozvojová banka Rady Evropy
 • Informace MF ČR - Certifikace a akreditace
 • Informace MF ČR - Časté dotazy a odpovědi ke kontrolnímu hlášení
 • Informace MF ČR - Často kladené dotazy k přezkoumávání hospodaření územních celků
 • Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - operativní účetní záznamy
 • Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek - aktualizace ke dni 1.11.2013
 • Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy
 • Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy II.
 • Informace MF ČR - často kladené dotazy k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Informace MF ČR - Často kladené otázky k příkazovým blokům - platným s účinností od 1. 7. 2017
 • Informace MF ČR - České daňové správy daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní
 • Informace MF ČR - číselník účelových znaků
 • Informace MF ČR - čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí:
 • Informace MF ČR - Další dotazy a odpovědi k problematice daně z nemovitých věcí od 1. 1. 2014
 • Informace MF ČR - daň z nemovitostí, daň ze staveb, zrušení osvobození u zateplení staveb, zrušení osvobození u novostaveb a bytů, zateplení, úprava místního koeficientu
 • Informace MF ČR - daň z nemovitých věcí v roce 2016
 • Informace MF ČR - daň z přidané hodnoty - Nejčastější dotazy ke skupinové registraci k DPH
 • Informace MF ČR - Daňové pokyny
 • Informace MF ČR - daňové zvýhodnění v roce 2015
 • Informace MF ČR - daňové zvýhodnění v roce 2015 - u zaměstnavatele
 • Informace MF ČR - Dohoda FATCA - informace ke srážení částky odpovídající dani Spojených států amerických podle mezinárodní smlouvy ze zahraničních průtokových platebInformace MF ČR - Dohoda FATCA - informace ke srážení částky odpovídající dani Spojených států amerických podle mezinárodní smlouvy ze zahraničních průtokových plateb
 • Informace MF ČR - Dohody EU se 3. státy k CRS
 • Informace MF ČR - Dohody EU se 3. státy k CRS - ledem 2017
 • Informace MF ČR - dotaz ke zdanění prodeje rodinného domu daní z převodu nemovitostí
 • Informace MF ČR - dotazy a odpovědi k uplatňování slevy na dani pro starobní důchodce
 • Informace MF ČR - DPH - zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných od 1. 1. 2015 (tzv. Mini One Stop Shop )
 • Informace MF ČR - EB - Rozvojová banka Rady Evropy
 • Informace MF ČR - EET - drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn
 • Informace MF ČR - EIB - Evropská investiční banka
 • Informace MF ČR - EIB - Evropská investiční banka I.
 • Informace MF ČR - EIB - Evropská investiční banka II.
 • Informace MF ČR - elektronická evidence tržeb
 • Informace MF ČR - Elektronická evidence tržeb jde do druhého kola Zdroj: MF ČR
 • Informace MF ČR - elektronická podatelna MF ČR
 • Informace MF ČR - elektronické podání a DIS, změna daňového řádu
 • Informace MF ČR - elektronické podání a DIS, změna daňového řádu (Informace GFŘ)
 • Informace MF ČR - elektronické podání Oznámení FATCA
 • Informace MF ČR - Finanční správa bude při zajišťování daně postupovat vstřícněji
 • Informace MF ČR - Finanční správa bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat cenu sjednanou bez DPH i u poplatníka nabyvatele
 • Informace MF ČR - Finanční správa optimalizuje počet územních pracovišť finančních úřadů a provozování hotovostních pokladen
 • Informace MF ČR - Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení
 • Informace MF ČR - Finanční správa vychází vstříc veřejně prospěšným poplatníkům a zvyšuje limit pro uplatnění výjimky
 • Informace MF ČR - finanční správa zavádí bezplatnou daňovou složenku
 • Informace MF ČR - formulář - záruční listina
 • Informace MF ČR - formulář Kontrolní hlášení DPH je již k dispozici na testovacím serveru Daňového portálu
 • Informace MF ČR - Formuláře
 • Informace MF ČR - Formuláře - Záruční listiny
 • Informace MF ČR - Formuláře pro vybrané vodohospodářské subjekty
 • Informace MF ČR - GFŘ - Forma a struktura podání daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání pro právnické a fyzické osoby po novele zákona č. 453/2016 Sb., kterým se mění zákon o spotřebních daních
 • Informace MF ČR - GFŘ - Lhůty pro uplatnění nároku na vrácení daně ze zelené nafty po novele zákona č. 453/2016 Sb., kterým se mění zákon o spotřebních daních
 • Informace MF ČR - GFŘ k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů
 • Informace MF ČR - hlavní změny ve zdaňování příjmů a nejvýznamnější změny zákona o daních z příjmů - zák. č. 545/2005 Sb.
 • Informace MF ČR - hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
 • Informace MF ČR - II. pilíř - Důchodové spoření (ukončení)
 • Informace MF ČR - Informace k novele zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 7. 2017 (zákon č. 170/2017 Sb.)
 • Informace MF ČR - Informační povinnosti obcí v souvislosti s novou legislativou k hazardním hrám
 • Informace MF ČR - Informační systém o státní podpoře stavebního spoření
 • Informace MF ČR - Informativní přehled sázkových kanceláří - stav k 1. 1. 2017
 • Informace MF ČR - Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu
 • Informace MF ČR - jak správně zaplatit daň celnímu úřadu - 2016
 • Informace MF ČR - jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu - 2012
 • Informace MF ČR - jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2016
 • Informace MF ČR - jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2017
 • Informace MF ČR - Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2018
 • Informace MF ČR - Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
 • Informace MF ČR - k posouzení plných mocí a doručovacích adres orgány finanční správy
 • Informace MF ČR - k ustanovení § 14a zákona o místních poplatcích
 • Informace MF ČR - Kalendář zveřejňování
 • Informace MF ČR - kdo je povinen od 1. ledna 2004 vést "podvojné" účetnictví
 • Informace MF ČR - komentář k určování obvyklé ceny
 • Informace MF ČR - Komise schválila návrh na obecný reverse chargé
 • Informace MF ČR - Konsolidační manuál pro rok 2017
 • Informace MF ČR - kontrolní hlášení - nově existuje možnost prominout pokutu
 • Informace MF ČR - legální provozovatelé internetových kursových sázek
 • Informace MF ČR - lex GATCA - informace k novele zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
 • Informace MF ČR - lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí končí v pondělí 2. února 2015
 • Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 1. 2018
 • Informace MF ČR - majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 10. 2014
 • Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 12. 2017
 • Informace MF ČR - majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 3. 2015
 • Informace MF ČR - majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 5. 2016
 • Informace MF ČR - majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 7. 2016
 • Informace MF ČR - majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 8. 2014
 • Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 8. 2016
 • Informace MF ČR - Martin Janeček: Online finanční úřad ušetří lidem spoustu času a práce
 • Informace MF ČR - MBHS - Mezinárodní banka hospodářské spolupráce
 • Informace MF ČR - Méně daňové administrativy pro podnikatele díky rozšíření paušální daně
 • Informace MF ČR - metodici EET odpovídali čtenářům iDNES.cz
 • Informace MF ČR - metodické pokyny
 • Informace MF ČR - metodický pokyn certifikace pro programové období 2014 - 2020 (s účinností od 1. srpna 2016)
 • Informace MF ČR - Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí (verze 1.0)
 • Informace MF ČR - Metodický popis - Fiskální údaje SR a OSS za rok 2017
 • Informace MF ČR - Metodický popis - Fiskální údaje za státní fondy (2017)
 • Informace MF ČR - metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013 (s účinností od 1. srpna 2016)
 • Informace MF ČR - metodika řízení rizik ve veřejné správě
 • Informace MF ČR - Metodika tvorby PAP pro rok 2017 (CSÚIS)
 • Informace MF ČR - mezinárodní ochrana investic a zahraniční pohledávky
 • Informace MF ČR - Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce
 • Informace MF ČR - mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu
 • Informace MF ČR - MF navrhuje dočasné vyjmutí zrakově postižených podnikatelů z evidence tržeb
 • Informace MF ČR - MF vypracovalo novou vzorovou dohodu o ochraně zahraničních investic
 • Informace MF ČR - MIB - Mezinárodní investiční banka
 • Informace MF ČR - ministr financí navrhl změny v Zákoně o evidenci tržeb
 • Informace MF ČR - Místní poplatek z ubytovací kapacity - využité lůžko a den
 • Informace MF ČR - Mnohostranná dohoda (CbCR)
 • Informace MF ČR - Mnohostranná dohoda (MCAA) a Společný standard (CRS)
 • Informace MF ČR - Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
 • Informace MF ČR - možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO - 2017
 • Informace MF ČR - Možnost podávat žádosti o stanovení daně paušální částkou do 31. května 2017
 • Informace MF ČR - Náklady na účtenkovou loterii
 • Informace MF ČR - nález Ústavního soudu č. 162/2014 Sb. ke slevě na dani pro starobní důchodce
 • Informace MF ČR - Namísto složenky e-mail. Finanční správa takto může poslat poplatníkům údaje pro placení daně z nemovitých věcí
 • Informace MF ČR - Nařízení o sekuritizaci publikováno v Úředním věstníku Evropské unie
 • Informace MF ČR - návrh účtování o DPH při pořízení zboží z jiného členského státu EU a o přijetí platby
 • Informace MF ČR - Navrhujeme offline režim EET pro podnikatele s nízkými tržbami - Alena Schillerová
 • Informace MF ČR - nejčastěji kladené otázky k pokutovým blokům
 • Informace MF ČR - nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6
 • Informace MF ČR - Neziskové organizace evidují pouze příjmy z podnikání
 • Informace MF ČR - nová pravidla zdaňování u DPH z některých služeb – „Mini One Stop Shop“
 • Informace MF ČR - nové sankce OSN proti ISIL a Al-Kajdá - 2016 I
 • Informace MF ČR - nové sankce OSN proti ISIL a Al-Kajdá - 2016 II
 • Informace MF ČR - nové sankce OSN vůči Středoafrické republice
 • Informace MF ČR - nové sankce v souvislosti s událostmi na Ukrajině od 12. září 2014
 • Informace MF ČR - Nové účty pro placení daně z hazardních her - Finanční zpravodaj č. 4 z roku 2017
 • Informace MF ČR - Novela nařízení o fondech EuVECA a EuSEF publikována v Úředním věstníku Evropské unie
 • Informace MF ČR - novela zákona o DPH od 1. 1. 2010
 • Informace MF ČR - novela zákona o pohonných hmotách
 • Informace MF ČR - Nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Informace MF ČR - odpovědi na dotazy ke správním řízením o zrušení povolení k provozování loterií, která jsou v rozporu s obecně závaznými vyhláškami obcí
 • Informace MF ČR - odpovědi na nejčastěji kladené dotazy - k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů - od 1.1.2012
 • Informace MF ČR - Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH jsou zakotveny v zákoně
 • Informace MF ČR - Orgány oprávněné k regulaci a kontrole cen
 • Informace MF ČR - osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země (celní režim 42)
 • Informace MF ČR - Osvobození od daně se na bytové jednotky v nově postavených rodinných domech nevztahuje
 • Informace MF ČR - Otázky a odpovědi - Externí audit
 • Informace MF ČR - otázky a odpovědi k placení daně z nemovitých věcí
 • Informace MF ČR - Otázky a odpovědi k zákonu o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášce - květen 2017
 • Informace MF ČR - Peněžní plnění nahrazující úrok
 • Informace MF ČR - placení daní na zrušené účty finančních úřadů
 • Informace MF ČR - placení daní pomocí daňové složenky v roce 2006 a 2007
 • Informace MF ČR - Placení správních poplatků kolkovými známkami
 • Informace MF ČR - placení vybraných daní bezplatnou daňovou složenkou od 1. 3. 2016
 • Informace MF ČR - Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem
 • Informace MF ČR - platná legislativa - pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v EU
 • Informace MF ČR - platná legislativa - pojišťovnictví a penzijní produkty
 • Informace MF ČR - Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 4. čtvrtletí 2017
 • Informace MF ČR - podmínky pro povolování centrálního loterního systému a koncových interaktivních videoloterních terminálů dle § 2 písm. l)
 • Informace MF ČR - podmínky pro povolování číselných loterií dle § 2 písm. c)
 • Informace MF ČR - Podmínky pro povolování dostihových sázek dle § 2 písm. k)
 • Informace MF ČR - podmínky pro povolování kursových sázek dle § 2 písm. h)
 • Informace MF ČR - podmínky pro povolování lokálních loterních systémů dle § 2 písm. n)
 • Informace MF ČR - podmínky pro povolování okamžitých loterií dle § 2 písm. d)
 • Informace MF ČR - podmínky pro povolování ostatních typů her dle § 50 odst. 3
 • Informace MF ČR - podmínky pro povolování sázek na sportovní výsledky dle § 2 písm. f)
 • Informace MF ČR - podmínky pro povolování sázkových her v kasinu dle § 2 písm. i)
 • Informace MF ČR - podmínky pro povolování výherních hracích přístrojů dle § 2 písm. e)
 • Informace MF ČR - Podnikatelé a pronajímatelé, máte možnost volby: Nižší paušální výdaje a sleva na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti, nebo vyšší výdajový paušál, ale bez slevy a daňového zvýhodnění
 • Informace MF ČR - Podprogram 298213
 • Informace MF ČR - Pokutové bloky budou od července nahrazeny příkazovými bloky
 • Informace MF ČR - Pomocný analytický přehled (PAP) - otázky a odpovědi
 • Informace MF ČR - Poplatek za vydání rybářského lístku na dobu 30 dnů
 • Informace MF ČR - Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček
 • Informace MF ČR - Postup při vracení poplatku podle § 254 daňového řádu
 • Informace MF ČR - postup při vyřizování stížností, petic a podnětů
 • Informace MF ČR - použití ustanovení § 36 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP)
 • Informace MF ČR - povinná elektronická komunikace s finanční správou se rozšiřuje o další subjekty
 • Informace MF ČR - Povinná náležitost mzdového listu
 • Informace MF ČR - povinnost platit zálohy na daně z příjmů v roce 2010
 • Informace MF ČR - povodně 2013 - postup při financování krizových situací a škod pro územně samosprávné celky a obce I
 • Informace MF ČR - povodně 2013 - postup při financování krizových situací a škod pro územně samosprávné celky a obce II
 • Informace MF ČR - povodně 2013 - postup při financování krizových situací a škod pro územně samosprávné celky a obce III
 • Informace MF ČR - praktické informace ke kontrolnímu hlášení
 • Informace MF ČR - Pravda o daňovém balíčku a jeho vlivu na zdanění pronájmů
 • Informace MF ČR - Právní rámce - účetnictví
 • Informace MF ČR - právní rámce pro oblast loterií a sázkových her - zákony a související právní předpisy
 • Informace MF ČR - Priority zadávání ekologických zakázek
 • Informace MF ČR - Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2018 ve stejném rozsahu
 • Informace MF ČR - První složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí dorazily do schránek poplatníků
 • Informace MF ČR - přehled aktuálně působících penzijních společností v ČR
 • Informace MF ČR - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 9. 2017
 • Informace MF ČR - přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 3. 2014
 • Informace MF ČR - Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty
 • Informace MF ČR - přehled nejčastějších dotazů týkající se sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu
 • Informace MF ČR - přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2016
 • Informace MF ČR - Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017
 • Informace MF ČR - Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018
 • Informace MF ČR - Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2017
 • Informace MF ČR - Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018
 • Informace MF ČR - přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech - (TIEA - Tax Information Exchange Agreement) a o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu podle stavu k 14. 1. 2013
 • Informace MF ČR - přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech - (TIEA - Tax Information Exchange Agreement) a o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu podle stavu k 16. 6. 2014
 • Informace MF ČR - přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech - (TIEA - Tax Information Exchange Agreement) a o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu podle stavu k 20. 5. 2016
 • Informace MF ČR - přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA - Tax Information Exchange Agreement) a o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu podle stavu k 26. 10. 2017
 • Informace MF ČR - přehled privatizace akcií k 31. 12. 2013
 • Informace MF ČR - přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2015
 • Informace MF ČR - přehled základních změn podle novely zákona o DPH - 2015
 • Informace MF ČR - přechodné období novely rozpočtových pravidel
 • Informace MF ČR - Příjmy ze závislé činnosti pro rok 2016/2017
 • Informace MF ČR - příklad výpočtu částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením
 • Informace MF ČR - Příručka pro vnější hlášení v IMS
 • Informace MF ČR - Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2016
 • Informace MF ČR - Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2017
 • Informace MF ČR - Přístup k informacím z poplatkového řízení
 • Informace MF ČR - přiznání k dani z nemovitých věcí
 • Informace MF ČR - Rada pro veřejný dohled nad auditem
 • Informace MF ČR - realizace dispozic s majetkem státu
 • Informace MF ČR - realizované transakce pro rok 2016
 • Informace MF ČR - realizované transakce pro rok 2016 II
 • Informace MF ČR - realizované transakce pro rok 2016 III
 • Informace MF ČR - Regulace mezibankovních poplatků umožnila snížení nákladů obcí na přijímání platebních karet
 • Informace MF ČR - reverse charge
 • Informace MF ČR - režim přenesení daňové povinnosti - změny kódů předmětu plnění ve Výpisu z evidence podle § 92a zákona o DPH od 1. 1. 2015 a od 1. 4. 2015
 • Informace MF ČR - režimu reverse charge budou podléhat i telekomunikační služby
 • Informace MF ČR - Rozhraní pro ověřování existence a plnoletosti hráčů hazardních her
 • Informace MF ČR - Rozsah cenové regulace
 • Informace MF ČR - řešení možných individuálních likvidačních účinků odvodu z elektřiny ze slunečního záření
 • Informace MF ČR - s účinností zákona o evidenci tržeb se snižuje DPH u stravovacích služeb
 • Informace MF ČR - sankce OSN vůči KLDR
 • Informace MF ČR - sankce OSN vůči Středoafrické republice
 • Informace MF ČR - sankce proti Íránu
 • Informace MF ČR - sankce přijaté vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
 • Informace MF ČR - sankce vůči Íránu
 • Informace MF ČR - sazby daně z nemovitostí od 1. 1. 2010
 • Informace MF ČR - SDD v portfoliu ministerstva
 • Informace MF ČR - SDD v portfoliu ministerstva II
 • Informace MF ČR - SDD v portfoliu ministerstva III
 • Informace MF ČR - SDD v portfoliu ministerstva IV
 • Informace MF ČR - sdělení k § 3 odst. 1 písm. i) zákona o dani silniční
 • Informace MF ČR - Sdílení dobré praxe
 • Informace MF ČR - sekundární předpisy EU - základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - právo EU
 • Informace MF ČR - seznam aktuálně vydaných certifikátů CA
 • Informace MF ČR - seznam distributorů lihu k 7. 1. 2014
 • Informace MF ČR - Seznam legálních provozovatelů hazardních her dle ZHH - platný ke dni 14. 2. 2018
 • Informace MF ČR - Seznam legálních provozovatelů hazardních her dle ZHH - platný ke dni 23. 10. 2017
 • Informace MF ČR - Seznam neplatných pokutových bloků
 • Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků
 • Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků 2018 II
 • Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků 2018 III
 • Informace MF ČR - Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách
 • Informace MF ČR - seznam provozovatelů loterií a sázkových her, kteří jsou držiteli povolení Ministerstva financí (mimo tomboly a výherní hrací přístroje povolované obcemi)
 • Informace MF ČR - Seznam smluvních států, zúčastněný stát uplatňující společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
 • Informace MF ČR - Seznamy obecně závazných vyhlášek
 • Informace MF ČR - skupinová registrace k DPH (tisková zpráva)
 • Informace MF ČR - Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 30. 6. 2016
 • Informace MF ČR - Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31. 12. 2013
 • Informace MF ČR - Smluvní garance - sanace ekologických škod ke dni 31. 12. 2015
 • Informace MF ČR - solventnost II - obecné pokyny EIOPA
 • Informace MF ČR - Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus)
 • Informace MF ČR - společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací ke dni 30. 6. 2015
 • Informace MF ČR - společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací ke dni 30. 6. 2015
 • Informace MF ČR - společný standard pro oznamování (CRS)
 • Informace MF ČR - společný standard pro oznamování a společnou péči v oblasti informací o finančních účtech
 • Informace MF ČR - Standard finanční gramotnosti
 • Informace MF ČR - Stanovení výše náhrady škody
 • Informace MF ČR - státní dluhopisy podle typu držitele za únor 2014
 • Informace MF ČR - státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
 • Informace MF ČR - strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2016 - aktualizace na 2. pololetí
 • Informace MF ČR - Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017 - aktualizace na 2. pololetí
 • Informace MF ČR - struktura daňových tiskopisů vydávaných MF ke stažení podle typu daně
 • Informace MF ČR - strukturální fondy
 • Informace MF ČR - Středa 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání
 • Informace MF ČR - Taxislužba osobní na území obce
 • Informace MF ČR - Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon - CNG a elektromobily
 • Informace MF ČR - Technický standard osobních vozidel na běžný pohon
 • Informace MF ČR - technický standard služebních vozidel
 • Informace MF ČR - Tiskopisy k evidenci
 • Informace MF ČR - účetní konsolidace státu - informace o zpracovávání a vyhodnocení seznamů předaných spravujícími jednotkami ve stavu k 3. 12. 2015
 • Informace MF ČR - účetní konsolidace státu – nároky na výkaznictví obcí a dobrovolných svazků obcí
 • Informace MF ČR - Účetní konsolidace státu - předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 15. 1. 2017 a informace k partnerům uváděným v Části III Pomocného konsolidačního přehledu (PKP)
 • Informace MF ČR - Účetní výkazy za Českou republiku
 • Informace MF ČR - Účetní výkazy za konsolidovaný celek Česká republika poprvé v plném rozsahu
 • Informace MF ČR - Účtenkovka startuje již 1. října
 • Informace MF ČR - Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
 • Informace MF ČR - Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech - 25. 6. 2016
 • Informace MF ČR - Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech I
 • Informace MF ČR - uplatnění DPH u zdravotnických prostředků
 • Informace MF ČR - uplatnění zákona o DPH u divadel a orchestrů
 • Informace MF ČR - uplatňování DPH u přepravy a služeb přímo souvisejících po 1. 5. 2004
 • Informace MF ČR - upozornění na možnost vyhledání kurzů cizích měn
 • Informace MF ČR - Upozornění na ukončení prodeje cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „P“ k 31. březnu 2016
 • Informace MF ČR - úprava přiznání k DPH a kontrolního hlášení v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 29. 7. 2016
 • Informace MF ČR - úrokové sazby SOD
 • Informace MF ČR - Úřední věstník EU - Pokyny pro vykazování nefinančních informací
 • Informace MF ČR - Ústavní soud potvrdil soulad vyššího zdanění herních automatů s ústavním pořádkem
 • Informace MF ČR - úvěry poskytované obcemi a nový zákon o spotřebitelském úvěru
 • Informace MF ČR - Úvěry v selhání
 • Informace MF ČR - V přiznání k dani z příjmů právnických osob došlo ke změně u příloh
 • Informace MF ČR - Vládní záruky 2012 - 2015
 • Informace MF ČR - Vyměření místního poplatku za komunální odpad pěstounům
 • Informace MF ČR - Výnosové a nákladové transakce, saldo ostatních jednotek zařazených do S.1313 - čtvrtletní 2017
 • Informace MF ČR - výsledky aukcí SDD za rok 2016
 • Informace MF ČR - výsledky aukcí SPP za rok 2016
 • Informace MF ČR - Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2015
 • Informace MF ČR - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017
 • Informace MF ČR - Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 z podprogramu 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst
 • Informace MF ČR - Vzory příkazových bloků na rok 2018
 • Informace MF ČR - zadluženost územních rozpočtů v roce 2014
 • Informace MF ČR - Zadluženost územních rozpočtů v roce 2015
 • Informace MF ČR - základní otázky a odpovědi k problematice FATCA
 • Informace MF ČR - základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30. 6. 2016 včetně komentáře
 • Informace MF ČR - základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31. 12. 2015 včetně komentáře
 • Informace MF ČR - základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech a vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech v ČR k 31. 12. 2014
 • Informace MF ČR - základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31. 12. 2014
 • Informace MF ČR - základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31. 12. 2015 včetně komentáře
 • Informace MF ČR - zákon o mezinárodní spolupráci
 • Informace MF ČR - Zaměstnanci mohou využít zjednodušený formulář daňového přiznání k dani z příjmů
 • Informace MF ČR - Zamezení dvojímu zdanění a předcházení daňovým únikům v oboru daní z příjmu ve vztahu k Tchaj-wanu
 • Informace MF ČR - závazné posouzení u daní z příjmů (editační povinnost) od 1. 1. 2008
 • Informace MF ČR - Zavedení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku po rekonstrukci ČOV
 • Informace MF ČR - zjednodušení elektronické komunikace s finanční správou
 • Informace MF ČR - Změna místní příslušnosti pro daň z přidané hodnoty od 1. 9. 2016 - osoby povinné k dani, které nemají na území České republiky sídlo ani provozovnu
 • Informace MF ČR - změny na dani silniční od 1. 1. 2008
 • Informace MF ČR - změny u daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci reformy veřejných financí
 • Informace MF ČR - změny v oblasti DPH u služeb od 1. 1. 2010
 • Informace MF ČR - změny v příslušenství daně platné od 1. ledna 2007
 • Informace MF ČR - změny v zákoně o dani silniční schválené v zákonném opatření Senátu
 • Informace MF ČR - změny ze dne 22. 10. 2015 Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Informace MF ČR - zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 5. 2016
 • Informace MF ČR - Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR
 • Informace MF ČR - zpřísnění sankcí vůči Severní Koreji s účinností od 29. května 2016
 • Informace MF ČR - Zrakově postižení podnikatelé budou dočasně vyjmuti z evidence tržeb
 • Informace MF ČR - Zrušení superhrubé mzdy sníží odvodovou zátěž a zpřehlední daně
 • Informace MF ČR - zveřejnění kontaktních orgánů dle § 4 odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
 • Informace MF ČR - Zveřejňované údaje ze Seznamu nepovolených internetových her k 15. 11. 2017
 • Informace MF ČR - Zveřejňované údaje ze Seznamu nepovolených internetových her k 16. 1 .2018
 • Informace MF ČR a FAÚ MF ČR - právní předpisy pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (ve zkratce AML a CFT)
 • Informace MF ČR a Finanční správy na rozšíření reverse charge u DPH na obiloviny a technické plodiny
 • Informace MF ČR a GFŘ - Daňová přiznání za loňský rok se podávají do 3. dubna
 • Informace MF ČR a GFŘ - otázky a odpovědi k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
 • Informace MF ČR a GFŘ - oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016
 • Informace MF ČR a GFŘ - podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016
 • Informace MF ČR a MPO ČR - sankce EU ve vztahu k Rusku - žádost o povolení podle čl. 3, resp. čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 833/2014 a pokyny Komise
 • Informace MF ČR a MPO o postupu vývozů do Ruské federace v případech, na které dopadají nově vyhlášené sankce EU
 • Informace MF ČR a MPO pro vývozce do Ruské federace
 • Informace MF ČR k § 36 odst. 11 zákona o DPH - s účinností od 1. ledna 2009
 • Informace MF ČR k § 36a zákona o DPH - stanovení základu daně ve zvláštních případech
 • Informace MF ČR k aktuálně účinným předpisům mezinárodních sankcí
 • Informace MF ČR k aplikaci Směrnice Rady 2003/48/ES
 • Informace MF ČR k aplikaci ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Informace MF ČR k aplikaci ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu
 • Informace MF ČR k dani silniční u vozidel provozovaných v zahraničí od zdaňovacího období 2009
 • Informace MF ČR k dani z nabytí nemovitých věcí
 • Informace MF ČR k dani z pozemků u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2016
 • Informace MF ČR k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)
 • Informace MF ČR k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další)
 • Informace MF ČR k EET - o autentizační údaje k evidenci tržeb lze žádat výhradně elektronicky přes Daňový portál nebo osobně na finančním úřadě
 • Informace MF ČR k elektronickému podání přihlášky k registraci
 • Informace MF ČR k EPO - přihlášky k registraci
 • Informace MF ČR k financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD
 • Informace MF ČR k financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD Financování územních rozpočtů a programové financování
 • Informace MF ČR k možnosti požádat o posečkání úhrady daně popř. rozložení její úhrady na splátky (podle § 156 a § 157 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)
 • Informace MF ČR k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně
 • Informace MF ČR k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně z příjmů ze závislé činnosti vykonávané na palubách lodí a člunů provozovaných ve vnitrozemské a mezinárodní dopravě v Nizozemsku
 • Informace MF ČR k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
 • Informace MF ČR k novele zákona č. 246/2008 Sb., o dani silniční a změnách platných pro zdaňovací období roku 2008
 • Informace MF ČR k novele zákona o dani z nemovitostí
 • Informace MF ČR k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
 • Informace MF ČR k novému přiznání k dani z přidané hodnoty od 1. ledna 2009
 • Informace MF ČR k používání stávajících obálek s doručenkou v roce 2010
 • Informace MF ČR k povinnosti placení záloh na daň z příjmů fyzických osob českých daňových rezidentů, vykonávajících zaměstnání na palubách lodí
 • Informace MF ČR k problematice financování nakládání s historickým elektrozařízením podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Informace MF ČR k problematice financování nakládání s historickým elektrozařízením podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech - k informaci ze dne 23. 5. 2006
 • Informace MF ČR k problematice povinnosti vedení účetnictví fyzickými osobami
 • Informace MF ČR k provádění mezinárodních sankcí, stanovených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu
 • Informace MF ČR k průměrným cenám pohonných hmot pro podnikatele za rok 2009 a 2010
 • Informace MF ČR k přepočtu cizí měny na českou měnu
 • Informace MF ČR k registraci osoby povinné k dani, která uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
 • Informace MF ČR k tiskopisům pro závislou činnost za zdaňovací období 2016
 • Informace MF ČR k uplatnění DPH u veřejných služeb v osobní dopravě
 • Informace MF ČR k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 v základu daně z příjmů u osob, které vedou účetnictví
 • Informace MF ČR k uplatňování DPH pro územně samosprávné celky
 • Informace MF ČR k uplatňování DPH při pořádání výstav a veletrhů
 • Informace MF ČR k uplatňování DPH při poskytování finančních příspěvků z fondů EU
 • Informace MF ČR k uplatňování DPH při poskytování sociální pomoci
 • Informace MF ČR k uplatňování DPH při prodeji ojetého automobilu
 • Informace MF ČR k uplatňování DPH při vymezení místní komunikace k stání motorového vozidla
 • Informace MF ČR k uplatňování DPH u mýtného
 • Informace MF ČR k uplatňování DPH u produkčních služeb ve filmovém průmyslu
 • Informace MF ČR k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu
 • Informace MF ČR k uplatňování DPH u vratných obalů
 • Informace MF ČR k uplatňování sazeb DPH u sportovních činností
 • Informace MF ČR k uplatňování zákona o DPH při poskytnutí služby komisionáře v tuzemsku na základě komisionářské smlouvy
 • Informace MF ČR k uplatňování zákona o DPH při poskytování pracovní síly
 • Informace MF ČR k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008
 • Informace MF ČR k uplatňování zákona o DPH u vzdělávání po 1. 10. 2005
 • Informace MF ČR k vedení účetnictví - v soustavě jednoduchého účetnictví
 • Informace MF ČR k vydávání dokladů o prodeji zboží nebo poskytnutí služby v souvislosti s novelou živnostenského zákona a účinnosti zákona o registračních pokladnách
 • Informace MF ČR k zákonu č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, v oblasti majetkových daní.
 • Informace MF ČR k zániku stavebního pozemku jako předmětu daně z pozemků v souvislosti se vznikem zdanitelné jednotky jako předmětu daně ze staveb a jednotek
 • Informace MF ČR k zařazování zboží a služeb do Standardní klasifikace produkce (SKP)
 • Informace MF ČR k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018
 • Informace MF ČR k změnám při uplatňování úroků z úvěrů použitých na financování bytových potřeb jako nezdanitelné části základu daně, k nimž dochází u zaměstnanců v r. 2006 aktuální novelou zákona o daních z příjmů - zákonem č. 545/2005 Sb.
 • Informace MF ČR k zveřejňování Cenového věstníku
 • Informace MF ČR ke správě daní z nemovitostí od 1. ledna 2013
 • Informace MF ČR ke stanovení 5% limitu pro daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem placeného na účet zaměstnance v roce 2007
 • Informace MF ČR ke stanovení kurzu pro přepočet cizí měny na české koruny v případě uplatňování zvláštního režimu pro cestovní službu podle § 89 zákona o DPH
 • Informace MF ČR ke změně zákona o dani z nemovitostí provedené zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů
 • Informace MF ČR ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013
 • Informace MF ČR ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018
 • Informace MF ČR ke zrušení ustanovení § 47 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Informace MF ČR koordinaci postupu při provádění mezinárodních sankcí - Oznamovací povinnost
 • Informace MF ČR o aktualizaci seznamu povinně kotovaných dluhopisů na MTS
 • Informace MF ČR o aplikaci DPH po účinnosti zákona č. 120/2010 Sb.
 • Informace MF ČR o elektronickém podání a DIS, změně daňového řádu
 • Informace MF ČR o Evropské investiční bance
 • Informace MF ČR o financování neziskových organizací
 • Informace MF ČR o finančních nástrojích
 • Informace MF ČR o formátu adres v podaných žádostech o povolení loterie a jiné podobné hry
 • Informace MF ČR o jednotlivých změnách zákona o DPH podle oblastí, ve kterých dochází ke změnám
 • Informace MF ČR o postupu při stanovení sazby DPH periodického tisku a neperiodických publikací obsahujících reklamu
 • Informace MF ČR o postupu v případě vzniku přeplatku na správním poplatku dle § 7 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Informace MF ČR o procesním postupu při výkonu veřejnosprávních kontrol od 1. 1. 2014 v souvislosti s účinností zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, a v souvislosti dosud nepřijaté novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • Informace MF ČR o prvním slosování Účtenkovky
 • Informace MF ČR o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2017
 • Informace MF ČR o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS (Centrálního systému účetních informací státu) - pro rok 2014
 • Informace MF ČR o příspěvcích ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2013
 • Informace MF ČR o ratingu
 • Informace MF ČR o sazbách DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013
 • Informace MF ČR o sazebníku v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, platný od 1. 12. 2013.
 • Informace MF ČR o seznamu akciových společností ovládaných ČR - MF s akciovým podílem 40 - 100 procent
 • Informace MF ČR o seznamu akciových společností ovládaných ČR - MF s akciovým podílem 40 - 100 procent - 2015
 • Informace MF ČR o seznamu provozovatelů loterií a sázkových her ke dni 1. 3. 2014
 • Informace MF ČR o seznamu provozovatelů loterií a sázkových her, kteří jsou držiteli povolení Ministerstva financí (mimo tomboly a výherní hrací přístroje povolované obcemi) - od 1. 2. 2014
 • Informace MF ČR o seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
 • Informace MF ČR o schválení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
 • Informace MF ČR o spotřebitelských loteriích podle ustanovení § 1 odst. 5 zákona č. 202/1990 Sb.
 • Informace MF ČR o správě pojistného na důchodové spoření ve II. pilíři
 • Informace MF ČR o tiskové konferenci Finanční správy dne 6. 10. 2016
 • Informace MF ČR o uplatnění DPH u obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
 • Informace MF ČR o uplatňování daně při přeúčtování služeb a energií
 • Informace MF ČR o uplatňování DPH pro kraje a obce II
 • Informace MF ČR o uplatňování DPH při poskytování služeb
 • Informace MF ČR o uplatňování DPH při poskytování stravovacích služeb
 • Informace MF ČR o uplatňování DPH u bytových družstev
 • Informace MF ČR o uplatňování DPH u neziskových subjektů
 • Informace MF ČR o uplatňování DPH u organizačních složek státu
 • Informace MF ČR o uplatňování DPH u vratných obalů po 1. 5. 2004
 • Informace MF ČR o uplatňování DPH u výdeje a prodeje léčiv
 • Informace MF ČR o uplatňování DPH v souvislosti s přijetím a zaplacením zálohy
 • Informace MF ČR o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů
 • Informace MF ČR o uplatňování zákona o DPH při poskytnutí pracovní síly
 • Informace MF ČR o uplatňování zákona o DPH u činností příspěvkové organizace, která je zřízená veřejnoprávním subjektem (obcí)
 • Informace MF ČR o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží
 • Informace MF ČR o úpravě přirážek dle přílohy č. 23 vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. (oceňovací vyhláška) uvedených v Cenovém věstníku č. 14 z roku 2010 v souvislosti s oddělením obce Libhošť od obce Nový Jičín a oddělením obce Petrov nad Desnou od obce Sobotín
 • Informace MF ČR o určení sazby daně při sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), účinné od 1.1.2009
 • Informace MF ČR o vrácení daně osobám registrovaným k DPH v jiném členském státě mimo ČR
 • Informace MF ČR o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD
 • Informace MF ČR o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD Financování územních rozpočtů a programové financování
 • Informace MF ČR o změnách v oblasti DPH při vracení daně plátcům v jiných členských státech od 1. 1. 2010
 • Informace MF ČR o změnách v uplatňování DPH u přeshraničních služeb od 1. 1. 2010 - pravidla pro stanovení místa plnění, určení osoby povinné přiznat a zaplatit daň, související administrativní povinnosti
 • Informace MF ČR o změnách v zákoně o daních z příjmů, v daňovém řádu, v zákonu o dani z přidané hodnoty v roce 2015
 • Informace MF ČR o změně dne zaplacení daní finančnímu úřadu
 • Informace MF ČR osobám uplatňujícím nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů na výrobu tepla
 • Informace MF ČR pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2016
 • Informace MF ČR pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2017
 • Informace MF ČR pro konsolidované jednotky státu o předávání pomocných konsolidačních záznamů do CSÚIS
 • Informace MF ČR pro kraje a obce III
 • Informace MF ČR pro kraje a obce k dani z přidané hodnoty
 • Informace MF ČR pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Informace MF ČR pro poplatníky daně silniční - 2001
 • Informace MF ČR pro poplatníky daně z nemovitých věcí vlastnící pozemky v katastrálním území, které od 1. 1. 2016 přestává být součástí vojenského újezdu
 • Informace MF ČR pro potenciální žadatele o granty v rámci otevřených výzev EHP A Norských fondů 2009 – 2014 (Informační systém CEDR-MF- leden 2014)
 • Informace MF ČR pro příjemce výnosu daně z hazardních her
 • Informace MF ČR pro zastupitelstva obcí ohledně vydání obecně závazné vyhlášky podle § 4 odst. 1 písmeno v) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Informace MF ČT - příklady k uplatnění sazby DPH
 • Informace MFCR - 6 mýtů o zdanění nabytí bytové jednotky v rodinném domě
 • Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Informace MPO - "Návrhy opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí" - Ekoaudit
 • Informace MPO - Administrativní spolupráce v EU se rozvíjí prostřednictvím IMI systému
 • Informace MPO - Adresář živnostenských úřadů
 • Informace MPO - Akta Světové poštovní unie - Istanbul, 2016
 • Informace MPO - Aktualizace programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
 • Informace MPO - autonomní celní suspenze a celní kvóty
 • Informace MPO - autonomní celní suspenze a celní kvóty 2015
 • Informace MPO - bezpečnostní standard dodávek plynu chráněným zákazníkům
 • Informace MPO - Certifikovaná metodika: Eliminace investičních bariér
 • Informace MPO - Corrigendum k Pokynům pro sestavení bezpečnostních listů
 • Informace MPO - časté dotazy k vývozu položek dvojího použití
 • Informace MPO – často kladené otázky a odpovědi k aktuálnímu zákonu o bezpečnostním materiálu
 • Informace MPO - Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
 • Informace MPO - Členské státy EU plánují v období 2017 - 2019 zhodnotit 117 chemických látek
 • Informace MPO - ČSN ONLINE
 • Informace MPO - Diskontování v systému investičních pobídek
 • Informace MPO - Dohoda o volném obchodu EU - Vietnam
 • Informace MPO - dokumenty související s prováděním živnostenských kontrol živnostenskými úřady
 • Informace MPO - doporučení pro e-commerce
 • Informace MPO - dotazy k nařízení č. 305/2011/EU, o stavebních výrobcích
 • Informace MPO - dovoz pyrotechnických výrobků
 • Informace MPO - ECHA aktualizovala interaktivní příručku o bezpečnostních listech a expozičních scénářích
 • Informace MPO - ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie - 2016
 • Informace MPO - Energetické služby se zárukou - Energy Performance Contracting (EPC)
 • Informace MPO - Evropská komise zveřejnila Strategii pro plasty a další dokumenty k oběhovému hospodářství
 • Informace MPO - Export v kostce 2016 - aktualizovaná verze
 • Informace MPO - Formulář pro poskytování údajů do báňsko-technické evidence
 • Informace MPO - GDPR by mělo zvýšit ochranu osobních dat občanů a spotřebitelů
 • Informace MPO - Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017
 • Informace MPO - Hodnocení dopadů regulace – Regulatory Impact Assessment - RIA
 • Informace MPO - Hodnocení systému investičních pobídek
 • Informace MPO - Hodnotící zpráva o podmínkách na spotřebitelských trzích pro rok 2017
 • Informace MPO - hranice pro živnostenské podnikání pro služby hlídání a venčení psů
 • Informace MPO - Identifikace právnické osoby dle názvu, sídla (popř. adresy) a IČ
 • Informace MPO - implementace povinnosti velkých podniků zpracovávat energetický audit
 • Informace MPO - Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014
 • Informace MPO - INNOSUP
 • Informace MPO - INOVACE VI. - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
 • Informace MPO - Instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění
 • Informace MPO - Jak se stát energetickým specialistou?
 • Informace MPO - jednotný registrační formulář
 • Informace MPO - Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek
 • Informace MPO - Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR pro období let 2017 - 2021
 • Informace MPO - Koncept větrání - pravidlo správné praxe
 • Informace MPO - konečný termín pro klasifikaci a označení chemických směsí podle nařízení CLP se blíží
 • Informace MPO - kontaktní místo pro stavební výrobky s označením CE podle nařízení č. 305/2011/EU, o stavebních výrobcích
 • Informace MPO - Kontrolní činnost odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2017
 • Informace MPO - Metodika měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů (verze 2.1) společně s Prováděcími pokyny
 • Informace MPO - Metody pro senzibilizaci kůže nyní bez testování na zvířatech - předložte správné informace Informace MPO - Metody pro senzibilizaci kůže nyní bez testování na zvířatech - předložte správné informace
 • Informace MPO - mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 • Informace MPO - možné postihy porušení zákona č. 256/2001 Sb.
 • Informace MPO - Možnosti podpory v oblasti úspor energie
 • Informace MPO - Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a Trestněprávní směrnice
 • Informace MPO - Nejčastější pochybení příjemců dotace (VŘ a ŽoPl)
 • Informace MPO - Nejlepší dostupné techniky (BAT
 • Informace MPO - Nová antidumpingová legislativa EU vůči dovozům ze třetích zemí
 • Informace MPO - Nová unijní pravidla pro prodej zboží
 • Informace MPO - nové podmínky podnikání výrobců a zpracovatelů paliv a maziv a distributorů pohonných hmot
 • Informace MPO - Novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění zákona č. 84/2015 Sb.
 • Informace MPO - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • Informace MPO - omezení při obchodování mezi společnostmi se sídlem v České republice a se sídlem v Irácké republice
 • Informace MPO - opatření při dovozu textilních a oděvních výrobků
 • Informace MPO - opatření při dovozu textilních výrobků
 • Informace MPO - Podmínky pro odevzdání dat do IS VaVaI 2.0 - RIV17
 • Informace MPO - podnikání v oblasti dluhového poradenství
 • Informace MPO - Podpora nákupu elektromobilů
 • Informace MPO - Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Informace MPO - Pokyny k uplatňování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách
 • Informace MPO - Popis a základní pojmy GDPR
 • Informace MPO - poslání MPO při dozoru nad komoditním trhem v ČR
 • Informace MPO - posuzování shody akumulátorů podle zákona č. 22/1997 Sb.
 • Informace MPO - Posuzování souladnosti právní úpravy okruhu plátců do vyrovnávacího fondu dle zákona o poštovních službách s právní úpravou EU
 • Informace MPO - Pověření Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. k provádění akreditace výrobců referenčních materiálů
 • Informace MPO - povinnost instalovat vodoměry a měřiče tepla v jednotlivých jednotkách ve Společenství vlastníků jednotek
 • Informace MPO - Povinnost označit reklamu dle § 5j i v případě rozhlasové reklamy
 • Informace MPO - povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území České republiky
 • Informace MPO - Povinnosti správců a zpracovatelů a práva subjektu údajů
 • Informace MPO - požadavky na stavební výrobky s označením CE
 • Informace MPO - požadavky na stavební výrobky s označením CE podle nařízení (EU) č. 305 z roku 2011, o stavebních výrobcích
 • Informace MPO - požadavky na stavební výrobky s označením CE podle nařízení č. 305/2011/EU, o stavebních výrobcích
 • Informace MPO - práva a povinnosti přírodních léčitelů
 • Informace MPO - Princip vzájemného uznávání na vnitřním trhu se zbožím
 • Informace MPO - Program Úspory energie: bezúročné úvěry podnikatelům na projekty zaměřené na energetické úspory
 • Informace MPO - Prohlášení o konečném užití vojenského materiálu ve smyslu § 22 zákona č. 38/1994 Sb.
 • Informace MPO - prohlášení o přijímání písemností v rámci správních řízení vedených Licenční správou
 • Informace MPO - Projekty malých vodních elektráren, které přijaly dotace v rámci OP PIK
 • Informace MPO - Prostředky pro OKD, a.s.
 • Informace MPO - Provádění činnosti firmou, která pro ně nemá oprávnění
 • Informace MPO - Provádění kontrol v systému investičních pobídek
 • Informace MPO - provozování poradenské a konzultační činnosti na území České republiky
 • Informace MPO - přehled legislativy tykající se kapalných paliv
 • Informace MPO - přehled opatření při dovozu textilních a oděvních výrobků
 • Informace MPO - přehled sankcí EU vůči Ruské federaci, kontaktní místo
 • Informace MPO - přehled vyhlášek k zákonu č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)
 • Informace MPO - Přehlednější portál s informacemi pro podnikatele
 • Informace MPO - přeshraniční poskytování služeb - osoby samostatně výdělečně činné
 • Informace MPO - přeshraniční spolupráce orgánů v členských státech EU
 • Informace MPO - Příručka postupů pro projekty společného zájmu
 • Informace MPO - Příručka pro zavádění informačního modelování staveb (BIM) evropským veřejným sektorem
 • Informace MPO - Rada přijala pozici k návrhu nařízení o zákazu zeměpisného blokování
 • Informace MPO - Rádce (nejen pro začínající) podnikatele
 • Informace MPO - režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny
 • Informace MPO - Roční přehled podnikatelů a živností
 • Informace MPO - RoHS: 15. listopadu 2017 byla vyhlášena novela směrnice RoHS 2
 • Informace MPO - Role Úřadu pro ochranu osobních údajů a Ministerstva vnitra ČR
 • Informace MPO - Rozhodování spotřebitelských a doménových sporů
 • Informace MPO - sankce a zvláštní opatření (Írán, Sýrie, KLDR)
 • Informace MPO - sankce a zvláštní opatření (Ruská federace, Írán, Sýrie, KLDR)
 • Informace MPO - Seznam držitelů koncese na alkohol
 • Informace MPO - Seznam právnických osob, ve kterých má MPO většinovou majetkovou účast
 • Informace MPO - seznam předpisů EU v oblasti digitální ekonomicky a ochrany spotřebitele v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Informace MPO - seznam předpisů EU v oblasti energetiky v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Informace MPO - seznam předpisů EU v oblasti Evropské unie v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Informace MPO - seznam předpisů EU v oblasti podpory podnikání v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Informace MPO - seznam předpisů EU v oblasti průmyslu v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Informace MPO - seznam předpisů EU v oblasti zahraničního obchodu v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Informace MPO - seznam registrovaných dodavatelů vojenského materiálu dle § 22b zákona č. 38/1994 Sb.
 • Informace MPO - Sídlo společnosti
 • Informace MPO - služby ve WTO
 • Informace MPO - SME INSTRUMENT
 • Informace MPO - Směrnice OECD pro nadnárodní podniky
 • Informace MPO - snadné vyhledávání látek s harmonizovanou klasifikaci a označením
 • Informace MPO - Spor taxislužeb s provozovatelem služby UBER
 • Informace MPO - Stavební prvek světlovod - sestava tubusových světlovodů
 • Informace MPO - Stažení chemických výrobků se zastaralým označením
 • Informace MPO - štítkování výrobků spojených se spotřebou energie
 • Informace MPO - štítkování výrobků spojených se spotřebou energie - 2015
 • Informace MPO - štítkování výrobků spojených se spotřebou energie - 2017
 • Informace MPO - Terminologie používaná v souvislosti se Směrnicí o službách na vnitřním trhu
 • Informace MPO - Textilní režimy platné pro rok 2017
 • Informace MPO - UBER -Rozsudkem ve věci C-434/15 Soudní dvůr EU klíčovým způsobem doplnil výklad práva týkající se služeb informační společnosti
 • Informace MPO - Upozornění na změnu pravidel pro finanční vypořádání projektů výzkumu a vývoje
 • Informace MPO - upřesnění času příjmu plných žádostí dne 1. 12. 2015
 • Informace MPO - Úvodní informace o energetické statistice v ČR
 • Informace MPO - Úvodní pokyny k nařízení CLP
 • Informace MPO - uznávání kvalifikace ze soukromých škol v ČR pro živnostenské podnikání
 • Informace MPO - Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání
 • Informace MPO - uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání - 2016
 • Informace MPO - v Úředním věstníku EU zveřejněno nové nařízení Komise (EU), kterým se mění příloha XVII k nařízení REACH
 • Informace MPO - Vánoční rady pro spotřebitele a prodejce
 • Informace MPO - Vojenský materiál a zahraniční obchod s ním
 • Informace MPO - vybavení bytů indikátory vytápění
 • Informace MPO - vydávání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR
 • Informace MPO - Vyhlášení II. výzvy programu CzechAccelerator
 • Informace MPO - Výklad garance udržitelnosti dotace OP PIK
 • Informace MPO - Výklad obecného ustanovení výzev v části 4.2 a) doložení vlastnické struktury žadatele
 • Informace MPO - Výroční zpráva OP PIK za rok 2016
 • Informace MPO - Výsledky kontroly účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU Informace MPO - Výsledky kontroly účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU
 • Informace MPO - výše základního jmění pro společnosti s ručením omezeným
 • Informace MPO - Významná změna u programu EFEKT pro rok 2018
 • Informace MPO - Výzva k předkládání žádostí na pozice externích odborníků do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
 • Informace MPO - Výzvy OP PIK říjen 2017
 • Informace MPO - Watch List 2017 - Česká republika opětovně potvrdila dobrou úroveň ochrany práv k duševnímu vlastnictví
 • Informace MPO - zahlazování následků hornické činnosti
 • Informace MPO - základní podmínky pro provozování nádrže pohonných hmot, ze které je povoleno pohonné hmoty vydávat (i prodávat)
 • Informace MPO - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Informace MPO - zboží dvojího použití, zboží dvojího užití, kontrola vývozu, právní úprava unijní a národní, vývozní povolení, zprostředkovatelské služby, druhy vývozních povolení, kontaktní osoby
 • Informace MPO - zboží dvojího použití, zboží dvojího užití, kontrola vývozu, právní úprava unijní a národní, vývozní povolení, zprostředkovatelské služby, druhy vývozních povolení, kontaktní osoby - 2017
 • Informace MPO - zboží dvojího použití, zboží dvojího užití, kontrola vývozu, právní úprava unijní a národní, vývozní povolení, zprostředkovatelské služby, druhy vývozních povolení, kontaktní osoby 2016 II.
 • Informace MPO - Změna legislativy v oblasti energetického štítkování výrobků
 • Informace MPO - Změna nařízení REACH - přílohy XVII
 • Informace MPO - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
 • Informace MPO - Změna projektu Welcome Package pro investory a Fast Track
 • Informace MPO - Změny pravidel finančního vypořádání projektů výzkumu a vývoje - zasílání vratek
 • Informace MPO - Změny v legislativě pohonných hmot
 • Informace MPO - Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016
 • Informace MPO - zvláštní příspěvek horníkům
 • Informace MPO - Žádost o autorizaci profesní kvalifikace v gesci MPO dle zákona č. 179/2006 Sb.
 • Informace MPO - Živnostenské podnikání cizince, který v České republice již podnikal
 • Informace MPO ČR - často kladené dotazy k nařízení o stavebních výrobcích (CPR)
 • Informace MPO ČR - ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie - 2017
 • Informace MPO ČR - kombinovaná výroba elektřiny a tepla v České republice
 • Informace MPO ČR - opatření při dovozu textilních a oděvních výrobků
 • Informace MPO ČR - podmínky pro vysílání pracovníků do zemí EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska
 • Informace MPO ČR - podmínky vysílání pracovníků do zemí EU
 • Informace MPO ČR k § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 • Informace MPO k formulářům žádostí o autorizaci Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Informace MPO k podávání žádostí o vydávání kontrolního dokladu k propuštění některých výrobků ze železa a oceli do volného oběhu
 • Informace MPO k pojmovým znakům živností
 • Informace MPO k provozní podpoře elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z malých vodních elektráren
 • Informace MPO k rozváděčům
 • Informace MPO k tzv. kvízomatům
 • Informace MPO ke schvalování projektů pokusů podle zákona č. 246/1992 Sb.
 • Informace MPO o antidumpingové a antisubvenční legislativě a praxi v Evropské unii
 • Informace MPO o antidumpingové legislativě a praxi v Evropské unii
 • Informace MPO o antidumpingovém a antisubvenčním řízení v Evropské unii
 • Informace MPO o certifikaci
 • Informace MPO o certifikaci příjemců
 • Informace MPO o certifikaci příjemců vojenského materiálu
 • Informace MPO o dvouleté zákonné záruce na zboží po 1. lednu 2014
 • Informace MPO o komoditních burzách
 • Informace MPO o kontaktním místu pro stavební výrobky s označením CE podle nařízení č. 305/2011/EU, o stavebních výrobcích
 • Informace MPO o novém systému pro mimosoudní řešení sporů v EU
 • Informace MPO o ochranných opatřeních (Safeguards) v EU
 • Informace MPO o ochranných opatřeních obchodu (Safeguards) přijímaných v EU - 2013
 • Informace MPO o opatřeních při dovozu textilních a oděvních výrobků
 • Informace MPO o právních předpisech týkajících se zahraničního obchodu s vojenským materiálem
 • Informace MPO o špatném výpočtu RPSN
 • Informace MPO o úpravě programového vybavení Informačního systému Registru živnostenského podnikání (IS RŽP)
 • Informace MPO o výzvě ECHA
 • Informace MPO o základních požadavcích, které stanoví právní předpisy pro zahájení a průběh živnostenského podnikání
 • Informace MPO o základních požadavcích, které stanoví právní předpisy pro zahájení a průběh živnostenského podnikání - 2012, 2013
 • Informace MPO o základních požadavcích, které stanoví právní předpisy pro zahájení a průběh živnostenského podnikání - 2014
 • Informace MPO potvrzení přímého účinku dvou směrnic EU, které umožňují výjimky pro použití olova a kadmia v elektrozařízeních
 • Informace MPO pro dovozce textilního zboží původem z Běloruska nebo Severní Koreje v roce 2017
 • Informace MPO pro držitele kontrolních dokladů dovozu některých výrobků ze železa a oceli v případě změny kódu KN v průběhu platnosti kontrolního dokladu
 • Informace MPO pro žadatele o parametrech prvních výzev a požadavcích kladených na projekty předkládané v rámci žádostí o podporu do vybraných programů OP PIK
 • Informace MPO se údajů o najetých kilometrech a dotazů na určení počtu najetých kilometrů
 • Informace MPO -Změna ve vydávání českých technických norem a v úplatě za jejich poskytování
 • Informace MPSV - co se mění od ledna 2014
 • Informace MPSV - důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2014
 • Informace MŠMT - dohled nad žáky střední školy v době volna mezi konáním praktického vyučování a konáním teoretického vyučování ve škole
 • Informace MŠMT - informace k některým ustanovením vyhlášky č. 374/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Informace MŠMT - k finančnímu zabezpečení výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění a zkoušek odborné způsobilosti v případě žáků středních škol
 • Informace MŠMT - k maturitní zkoušce z volitelných předmětů
 • Informace MŠMT - k opakované maturitní zkoušce
 • Informace MŠMT - k podmíněnému vyloučení a vyloučení žáka plnícího povinnou školní docházku ze školy
 • Informace MŠMT - k pokračování v základním vzdělávání do 26 let věku
 • Informace MŠMT - k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů žákům a studentům v souvislosti s praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou
 • Informace MŠMT - k poskytování součinnosti Českou školní inspekcí v rámci řízení o přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria krajským úřadem
 • Informace MŠMT - k povinné školní docházce a základnímu vzdělávání osob se zdravotním postižením starších 20 let věku
 • Informace MŠMT - k přestupu žáka na jinou střední školu
 • Informace MŠMT - k výuce plavání v základních školách
 • Informace MŠMT - ke stanovení výsledného prospěchu zkoušky maturitní zkoušky
 • Informace MŠMT - klasifikace žáků střední školy na konci prvního a druhého pololetí školního roku
 • Informace MŠMT - kontrolovaná osoba při kontrole průběhu a výsledku závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky či absolutoria ze strany České školní inspekce
 • Informace MŠMT - nahlížení do přijímacích testů v rámci řízení o přijetí ke studiu ve střední škole
 • Informace MŠMT - nárok na náhradní termín maturitní zkoušky
 • Informace MŠMT - opakování písemné práce z českého jazyka a literatury při opakování celé maturitní zkoušky ve smyslu § 21 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích
 • Informace MŠMT - pokračování v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky
 • Informace MŠMT - právní moc rozhodnutí ředitele školy o vyloučení žáka nebo studenta ze školy
 • Informace MŠMT - prodloužení základního vzdělávání žáků se zdravotním postižením na deset ročníků
 • Informace MŠMT - rozhodování ředitele základní školy o odkladu povinné školní docházky
 • Informace MŠMT - složení závěrečné zkoušky na základě vykonání zkoušek z příslušných vyučovacích předmětů za všechny ročníky studia
 • Informace MŠMT . produktivní činnost žáka nebo studenta a odměna za produktivní činnost podle § 122 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.
 • Informace MŠMT k docházce, školnímu stravování a ubytování žáků v době, kdy konají maturitní zkoušku nebo se připravují na její konání
 • Informace o Českých technických normách on - line
 • Informace o možnosti podniků v Evropské unii bránit se proti nedovoleným překážkám obchodu prostřednictvím nástroje TBR
 • Informace o obsahu předpisů EU
 • Informace o podmínkách udělení povolení k dovozu ocelářských výrobků
 • Informace o postupu Finanční správy ČR v případě ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň od 1. 10. 2013
 • Informace o povinnosti přiznat daň a uplatnění odpočtu daně při pořízení zboží z jiného členského státu za období na přelomu dubna a května 2004
 • Informace o právech cestujících v případech vis maior
 • Informace o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012
 • Informace o souhrnu hlavních novelizačních bodů zákona o účetnictví - účinných od 1. září 2012
 • Informace o uplatnění nároku na odpočet daně u institucí výzkumu a vývoje (vysoké školy, příspěvkové organizace Akademie věd ČR - od 1.1.2007 vědecko výzkumné instituce)
 • Informace o uplatňování DPH u finančního pronájmu
 • Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29. 7. 2016
 • Informace o významu a používání označení CE
 • Informace o změnách v antidumpingové legislativě a praxi v souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii
 • Informace o změnách v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011
 • Informace o zveřejnění technických parametrů pro novou webovou službu
 • Informace Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - nové účty od 1. ledna 2017
 • Informace pro daňové subjekty, kteří žádají o prominutí daně nebo příslušenství daně podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní a poplatků")
 • Informace pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Informace pro příjemce výnosu z odvodu z loterií a z jiných podobných her
 • Informace Revírní bratrské pokladny - zdravotní pojišťovny - nové účty od 1. 1. 2017
 • Informace Vojenské zdravotní pojišťovny - nové účty od 1. 1. 2017
 • Informace VZP ČR - VZP převádí své účty do ČNB
 • Informace Zaměstnanecké pojišťovny Škoda - změna bankovního spojení pro platby pojistného
 • Informace ZP MV ČR pro plátce pojistného
 • Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30. 9. 2016
 • Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31. 7. 2016
 • Instrukce, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru
 • Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu v roce 2013
 • Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
 • Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu - 2010
 • Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu od 1. ledna 2009
 • Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu - 2014
 • Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013
 • Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 - aktualizace
 • Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2015
 • Jednací řád Rady pro reklamu
 • Jednotný evropský akt
 • K návrhu na posouzení souladu mezinárodní smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii s ústavním pořádkem podle čl. 87 odst. 2 Ústavy České republiky
 • K používání dodatků podnikateli nezapsanými v obchodním rejstříku
 • K pravomoci Ústavního soudu podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy
 • K problematice nájemního bydlení od roku 2011
 • K rozhodování ředitele základní školy o odkladu povinné školní docházky
 • Kodex reklamy
 • Komentář k některým článkům nařízení (ES) č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady Evropy ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ke čtvrté směrnici Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978 a sedmé směrnici Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 o účetnictví
 • Komentář k určení indexu polohy podle přílohy č. 3, tabulka č. 3 a 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb.
 • Konsolidační manuál dle § 14 odstavce 1 a 2 vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
 • Konsolidační manuál pro rok 2017 - březen 2017
 • Konsolidované znění smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii
 • Lisabonská smlouva pozměňující smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení evropského společenství
 • Listina základních práv Evropské unie
 • Londýnská dohoda o německých patentech
 • Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967
 • Memorandum o porozumění v oblasti těžby a zpracování lithia v České republice
 • Metodická pomůcka MF ČR pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled
 • Metodická pomůcka podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • Metodické doporučení MF ČR k činnosti územních samosprávných celků
 • Metodické informace MF ČR - odboru 28 - Regulace a metodika účetnictví - CSÚIS
 • Metodické příklady MF ČR k elektronické evidenci tržeb
 • Metodické sdělení k místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF
 • Metodický materiál MF ČR - změny Českých účetních standardů č. 703 a č. 704
 • Metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru - 2017
 • Metodický pokyn č. 1 FAÚ MF ČR ze dne 28. 5. 2012 určený povinným osobám k uplatňování mezinárodních sankcí zejména v souvislosti s financováním terorismu
 • Metodický pokyn č. 2 FAÚ MF ČR ze dne 16. 9. 2013 určený povinným osobám o přístupu povinných osob k digitálním měnám
 • Metodický pokyn č. 3 FAÚ MF ČR ze dne 29. 10. 2013 určený povinným osobám - Zjišťování skutečného majitele povinnými osobami
 • Metodický pokyn č. 5 FAÚ MF ČR ze dne 9. února 2016 určený povinným osobám - Provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN
 • Metodický pokyn č. 6 FAÚ MF ČR ze dne 7. prosince 2016 určený povinným osobám podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 253/2008 Sb. - Provádění identifikace a kontroly klienta provozovateli hazardních her
 • Metodický pokyn č. 7 FAÚ MF ČR ze dne 22. prosince 2016 určený povinným osobám podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb.- Opatření vůči politicky exponovaným osobám v návaznosti na aktuální jednání v EU
 • Metodický pokyn FAÚ MF ČR ze dne 16. prosince 2015 určený povinným osobám - podání oznámení podezřelého obchodu jinou formou, než prostřednictvím spojení MoneyWeb
 • Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 - 2020 (s účinností od 1. ledna 2017)
 • Metodický pokyn GFŘ k aplikaci § 157 odst. 7 daňového řádu - 2014
 • Metodický pokyn CHJ č. 4 - Metodika předávání podnětů na orgány Finanční správy České republiky
 • Metodický pokyn MF ČR - certifikace pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. září 2017)
 • Metodický pokyn MF ČR - GFŘ k aplikaci zákona o evidenci tržeb
 • Metodický pokyn MF ČR - CHJ č. 2 - Metodika řízení rizik
 • Metodický pokyn MF ČR - CHJ č. 3 - Metodika veřejného nakupování
 • Metodický pokyn MF ČR - odboru 34 - Státní dozor nad hazardními hrami - K plnění povinností
 • Metodický pokyn MF ČR - stanovisko k otázce odkladu právních účinků rozhodnutí povolujících provozování výherních hracích přístrojů
 • Metodický pokyn MF ČR - vládní záruky
 • Metodický pokyn MF ČR - výkladové stanovisko MF k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších právních předpisů
 • Metodický pokyn MF ČR a formulář k vyplnění žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru
 • Metodický pokyn MF ČR k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
 • Metodický pokyn MF ČR k dokládání právního titulu k umístění loterií a jiných podobných her na provozovně
 • Metodický pokyn MF ČR k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • Metodický pokyn MF ČR k ročnímu výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
 • Metodický pokyn MF ČR k uplatnění snížené sazby daně silniční u silničních vozidel splňujících limity úrovně EURO 3 a vyšší úrovně
 • Metodický pokyn MF ČR k vyplnění žádosti o základní povolení (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách)
 • Metodický pokyn MF ČR k vyplnění žádosti o základní povolení (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách) - aktualizované znění 2. 3. 2017
 • Metodický pokyn MF ČR k vyplnění žádosti o základní povolení (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách) - aktualizované znění 21. 9. 2017
 • Metodický pokyn MF ČR k vyplnění žádosti o základní povolení (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách) - aktualizované znění 25. 11. 2016
 • Metodický pokyn MF ČR pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 - 2020
 • Metodický pokyn MF ČR upravující metodiku hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni OLAF pro programové období 2014 - 2020
 • Metodický pokyn MF ČR, kterým se ruší vybrané metodické pokyny č. 2
 • Metodický pokyn MPO č. 3 z roku 2017 k aplikaci novely zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
 • Metodický pokyn MPO č. 4 - 2017 k aplikaci novely zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku
 • Metodický pokyn MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do 16 – ti třídního katalogu prací
 • Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014 - 2020
 • Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely
 • Metodický popis MF ČR - Fiskální údaje ostatní vládní instituce S.1314
 • Metodický postup MF ČR pro vymezení variant řídícího dokumentu (Programové financování)
 • Metodický výklad MF ČR k uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě po 1. 1. 2005
 • Metodický výklad MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací
 • Metodika MF ČR - odvození výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů
 • Metodika zkoušky pro dílčí kvalifikaci 65-021-N Průvodce cestovního ruchu
 • Mezinárodní organizace práce o práci na zkrácený úvazek, 1994 (č. 175)
 • Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Německem a Protokol, podepsané ve Versailles dne 28. června 1919
 • Mírová smlouva s Bulharskem
 • Mírová smlouva s Finskem
 • Mírová smlouva s Itálií
 • Mírová smlouva s Maďarskem
 • Mírová smlouva s Rumunskem
 • Místní koeficienty podle § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí na rok 2013
 • Místní příslušnost správce daně pro cizí fyzické osoby
 • Nález Ústavního soudu - I. senátu č. 3296/12 k vracení soudního poplatku v případě zpětvzetí žaloby před prvním jednáním
 • Nález Ústavního soudu - I. senátu ze dne 6. března 2012 sp. zn. I. ÚS 1586/09 ve věci ústavní stížnosti - k rozhodování soudu o výši peněžité náhrady za nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práva na ochranu osobnosti uveřejněním nepravdivé informace v tisku
 • Nález Ústavního soudu - IV. senátu ze dne 31. července 2006 sp. zn. IV. ÚS 408/05 ve věci ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 6. 2004 č. j. 30 Ca 135/2003-41 a proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2005 č. j. 1 Afs 95/2004-67, vydaným ve věci rozhodnutí správce daně o převedení daňového přeplatku na úhradu daňového nedoplatku úpadce
 • Nález Ústavního soudu 329/08 ze dne 20. 6. 2011 N 118/61 SbNU 717 K požadavkům na rozhodnutí věci rozsudkem pro zmeškání
 • Nález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení bodu e) obecně závazné vyhlášky obce Karlštejn o poplatku ze vstupného na hrad přijaté dne 19. února 1991
 • Nález Ústavního soudu dne 13. 11. 1997 ve věci ústavní stížnosti proti usnesením Nejvyššího soudu z 20. srpna 1997 sp. zn. 2 Tvno 33/97 a Vrchního soudu v Praze z 25. července 1997 sp.zn. 4 Ntv28/97 o prodloužení vazby
 • Nález Ústavního soudu zde dne 19. 9. 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 6 odst. 5 a 6 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 7 z roku 2004, požárního řádu města Ostrova
 • Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Planá č. 2 z roku 2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Planá
 • Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2011 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Holýšov č. 1 z roku 2010 o čistotě a ochraně životního prostředí a omezení volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích
 • Nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 1999 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2009 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2009 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení bodu 2 čl. XXIX části dvacáté deváté zákona č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony
 • Nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2007 ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a návrhu na zrušení čl. II odst. 1 vyhlášky č. 233/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora
 • Nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2011 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Nález Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2006 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Pozlovice č. 2 z roku 2004 o stavební uzávěře
 • Nález Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a na vyslovení protiústavní nečinnosti Parlamentu České republiky
 • Nález Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 200l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 152/1994 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2001 na vyslovení protiústavnosti § 18a odst. 1 písm. c), § 18a odst. 2 písm. b) věty za středníkem a § 18a odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2001 ve věci návrhu na zrušení § 9 a 10 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Dobříše č. 5/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezením konzumace alkoholu a jiných návykových látek na veřejném prostranství
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2 z roku 2004 o místním poplatku ze vstupného
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. 12. 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 2 zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona č. 247/1991 Sb., a části ustanovení § 1 odst. 2 zákona České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona České národní rady č. 312/1991 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. 12. 2002 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vír ze dne 6. 12. 2001 č. 04/2001 (poznámka: na vyhlášce je omylem uvedeno č. 04/20001) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jimramov o opatřeních, která omezují provoz výherních hracích automatů v obci Jimramov
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 1999 ve věci návrhu na zrušení § 8 odst. 6 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2004 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 16 odst. 1 zákona č.154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, vyjádřeného slovy "fyzických a"
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 2/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zdravotního řádu vydaného nařízením vlády České republiky č. 216/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Náchod ze dne 19. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Náchoda
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. 8. 2010 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. 8 odst. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Hradec Králové č. 8 z roku 2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění dalších obecně závazných vyhlášek
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2009 ve věci návrhu na zrušení ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 1. 2005 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 131 odst. 1 věty první a ustanovení § 226 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 1995 ve věci návrhu na zrušení § 2 písm. i), části § 33 a § 33a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodů 2, 3, 4, 5 a 6 zákona č. 260/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 5/16 ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2007 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 obecně závazné vyhlášky města Jirkova č. 4 z roku 2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2004 na zrušení ustanovení bodu 18 přílohy č. 3 nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2004 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 243c odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 3. 1998 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 9 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 3. 2003 na zrušení § 24 odst. 4 zákona č.328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 26/94 ze dne 21. září 1994 o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území města Pardubic
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2003 ve věci návrhu na zrušení slova "soudcům" v § 1 zákona č. 416/2001 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2006 ve věci návrhu na zrušení § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2001 ve věci návrhu na zrušení článku 5 obecně závazné vyhlášky obce Dobřichovice č. 1/97 o místních poplatcích
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Stochov ze dne 19. 6. 2000 o zabezpečení veřejného pořádku ve městě
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č. 4 z roku 2002 o provedení speciální ochranné deratizace
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 23/14 ve věci návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/15 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerova č. 2 z roku 2010 ze dne 14. června 2010 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova
 • Nález Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Vojkovice č. 1 z roku 2014, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb na území obce Vojkovice
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 55 odst. 2, ustanovení vyjádřeného v § 74 odst. 1 slovy "(§ 68, 69, 72, 73, 73a), s výjimkou rozhodnutí o jejím prodloužení (§ 71 odst. 2, 5)," a ustanovení § 209 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 22/13 ve věci návrhu na zrušení části šesté zákona č. 494/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2012 sp. zn. Pl. ÚS 31/08 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 42 odst. 11 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „nebo dopravní prostředek“
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2002 ve věci návrhu na zrušení části čl. III bodu 1 zákona č. 210/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2003 ve věci návrhu na zrušení § 183b odst. 3 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodu 8 zákona č. 142/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 1994 ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení části ustanovení § 102 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 557/1991 Sb. a zákona č. 290/1993 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 1995 na zrušení některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 55/13 ve věci návrhu na zrušení § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 6. 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Jičína ze dne 24. ledna 1995 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Jičína
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny č. 23 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 3 z roku 2004 o pořádku a všeobecné čistotě města Vodňany a jeho místních částí
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 1994 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1, části ustanovení § 3 odst. 2 a části ustanovení § 5 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákonů jej měnících a doplňujících
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2001 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2011 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. V bodu 1 věty druhé zákona č. 260/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Krupky č. 12/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017s p. zn. Pl. ÚS 11/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2004 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Litoměřice č. 4/95 o zákazu komunistické, fašistické a nacistické propagandy na území města Litoměřice
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 10. 1999 ve věci návrhu na zrušení části § 85 druhé věty zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 1995 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Ústí nad Labem č. 40 - 1995 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou a třídní nenávist na území města Ústí nad Labem
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 147 a 147a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2005 ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 6 a 7 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 253/2003 Sb., a ustanovení čl. VI části třetí zákona č. 253/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, a některé další zákony
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2006 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 59/2003 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2001 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 72/1994 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 17 z roku 2004 o vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje prostituce, a obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 3 z roku 2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje prostituce
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2008 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, nebo jeho jednotlivých ustanovení, a na zrušení jednotlivých ustanovení některých dalších zákonů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 4. 2011 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 33 odst. 3 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 5. 1998 ve věci návrhu na zrušení § 14 odst. 1 písm. f) a odst. 4, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 5. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/11 ve věci návrhu na zrušení § 250a zákona č. 99/ /1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 5. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 44/13 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 234/2013 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 446 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2002 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2002 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 1994 ve věci návrhu na zrušení § 6, 11, § 12 odst. 3, § 18 odst. 1 písm. a), c) a § 18a písm. a), b) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění zákona č. 272/1993 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Nový Bor č. 14 z roku 2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 1995 ve věci návrhu na zrušení ustanovení, jež jsou v § 3 odst. 1 písm. b) a v § 30 písm. b) zákona České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii, vyjádřena slovy "na právnické fakultě"
 • Nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 1998 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon
 • Nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2008 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 1 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
 • Nález Ústavního soudu ze dne 14. 11. 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 3 z roku 2000, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 14. 11. 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2002 o nakládání s komunálním odpadem, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2001 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem
 • Nález Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 28/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Nález Ústavního soudu ze dne 14. 3. 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 697 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 1995 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb.,
 • Nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2005 ve věci návrhu na zrušení čl. 1 odst. 1 písm. c) a čl. 16 až 22 (oddíl IV.) obecně závazné vyhlášky obce Svojšín ze dne 30. 12. 2003 č. 5 z roku 2003 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Svojšín ze dne 24. 5. 2004 č. 1 z roku 2004
 • Nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 2 ve vztahu k ustanovení § 1 písm. h/ zákona č. 425/2002 Sb., kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003
 • Nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2011 ve věci návrhu na zrušení čl. I a čl. II odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 5 z roku 2009 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály
 • Nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2005 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 590/2004 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území ČR
 • Nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2005 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2005 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 427/2003 Sb., kterým se pro rok 2004 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004, a kterým se mění některé související zákony, v části "týkající se jedné poloviny dalšího platu za první pololetí roku 2004 ve vztahu k soudcům okresních, krajských, vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu [ustanovení § 2 ve vztahu k ustanovení § 1 písm. h) zákona č. 427/2003 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 15/12 ve věci návrhu na zrušení části § 70 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Nález Ústavního soudu ze dne 15. 10. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 3/13 ve věci návrhu na zrušení § 43 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2011 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první a odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 1994 návrhu na zrušení článku I zákona č. 190/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2007 ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 443/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2000 ve věci návrhu na zrušení části některých ustanovení zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 30/15 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 15. 5. 1996 ve věci na zrušení ustanovení § 35, 65 a § 92 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2012 ve věci návrhu na zrušení § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2012 ve věci návrhu na zrušení § 7a až 7i, části § 8 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, článku II bodu 2 přechodných ustanovení zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a ustanovení některých dalších zákonů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 15. 9. 1999 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 268/1998 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
 • Nález Ústavního soudu ze dne 15. 9. 2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 23 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění účinném od 1. 1. 2005
 • Nález Ústavního soudu ze dne 15. 9. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 13/14 ve věci návrhu na zrušení § 16 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 15. 9. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 18/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 4 vět první a druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Nález Ústavního soudu ze dne 16. 1. 2007 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a návrhu na zrušení vyhlášky č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 16. 1. 2007 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 425/2002 Sb., některých ustanovení zákona č. 427/2003 Sb., některých ustanovení zákona č. 309/2002 Sb. a některých ustanovení zákona č. 626/2004 Sb., pokud se týkají soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu
 • Nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2001 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005
 • Nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007 ve věci návrhu na zrušení § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007 ve věci návrhu na zrušení § 444 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007 ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • Nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2012 sp. zn. Pl. ÚS 16/12 ve věci návrhu na zrušení § 175 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2008 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Nález Ústavního soudu ze dne 16. 2. 1999 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu Praha-západ na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mníšku pod Brdy č. 52 - 1996 ze dne 23. prosince 1996 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • Nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 1999 na zrušení § 202 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 12/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 19. 2. 2015
 • Nález Ústavního soudu ze dne 17. 1. 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vrábče o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního odpadu přijaté dne 22. dubna 1994
 • Nález Ústavního soudu ze dne 17. 1. 2001 ve věci návrhu na zrušení § 83 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 17. 11. 1998 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 7 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997 ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení zákona č. 243/1997 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 17. 2. 1999 ve věci návrhu na zrušení § 44 odst. 1 písm. d) a § 44 odst. 2 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2009 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně
 • Nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky městské části Brno-střed č. 1/93 o zvláštním režimu užívání veřejného prostranství náměstí Svobody
 • Nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších vyhlášek
 • Nález Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Chuchelna ze dne 25. 9. 2003 č. 2/2003 o zásadách chovu domácího, drobného, hospodářského zvířectva, chovu nebezpečných a exotických druhů zvířat na území obce
 • Nález Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 11 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • Nález Ústavního soudu ze dne 17. 8. 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperku z 15. prosince 1993 č. 22/93 o zákazu používání zábavné pyrotechniky
 • Nález Ústavního soudu ze dne 17. 9. 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35 z roku 1995 ze dne 7. února 1995 o jazykovém provedení firemních označení a nápisů na území města Znojma
 • Nález Ústavního soudu ze dne 17. 9. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 41/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 32 odst. 2 písm. c) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 18. 10. 1995 ve věci návrhu na zrušení § 17 odst. 2 a 3, § 18 odst. 2, 3, 4 a 5 a slov "a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu" v § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., a § 3 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 1999 o opravném prostředku proti rozhodnutím Senátu Parlamentu České republiky ze dne 16. prosince 1998 a Mandátového a imunitního výboru Senátu Parlamentu České republiky č. 18 ze dne 15. prosince 1998 ve věci ověření volby senátorky JUDr. Dagmar Lastovecké a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. prosince 1998 sp. zn. 11 Zp 54/98
 • Nález Ústavního soudu ze dne 18. 3. 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. září 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města
 • Nález Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2001 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 18. 6. 2002 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 18. 9. 1995 ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 22. března 1995 sp. zn. 2 To 130/95 a proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 24. února 1995 sp. zn. 7 T 14/95
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 1994 o návrhu na zrušení zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 1994 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Žďár nad Sázavou o zásadách prodejní doby na území města Žďár nad Sázavou
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 8/94 ze dne 9. listopadu 1994 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasové propagandy na území města Jeseníku
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 20 odst. 4, 5 a 6 a v odstavci 7 slov "na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a", případně celého ustanovení § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 76g a § 220 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 10. 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Svinaře z 8. dubna 1999 č. 1/99 o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí na území obce
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vysokého nad Jizerou č. 5 ze dne 25. července 1994 o zákazu agitace a propagace KSČM a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 362/2003 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 10/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 72 odst. 1 věty první zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 8 zákona č. 138/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. a), čl. 3 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a čl. 4 obecně závazné vyhlášky města Písku ze dne 10. 11. 1998 č. 8/1998 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 19. 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 1 z roku 2004 o veřejné zeleni
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2003 ve věci na zrušení ustanovení zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 3. 2003 na zrušení nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, a na uložení zákazu vládě České republiky pokračovat v zásazích do oblasti cen nájemného z bytu prostřednictvím vydávání vlastních právních předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2011 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/14 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 5. 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kravaře č. 12/97 ze dne 2. října 1997 o chovu a držení zvířat na území města Kravaře
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 5. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 14/14 ve věci návrhu na zrušení § 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „,které postoupily do skrutinia,“ zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. 9. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/16 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 8/16 ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 124/2008 Sb
 • Nález Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 501/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů......
 • Nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení obecně závazné vyhlášky města Břeclav č. 5/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností v obytné zástavbě města
 • Nález Ústavního soudu ze dne 2. 12. 1998 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) a části ustanovení § 36 odst. 1 ve slovech "na období kalendářního pololetí" vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 138/1997 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 2. 12. 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb., a ustanovení § 200da odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 216/2005 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 14/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 2. 3. 1999 ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 1 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 269 a 270 trestního zákona č. 140/1961 Sb
 • Nález Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení části třicáté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, týkajících se platů soudců okresních, krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu
 • Nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 1996 ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 1 písm. b) a části § 5 odst. 2 zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické persekuce, ve znění zákona č. 77/1995 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky obce Staré Město u Uherského Hradiště č. 8/95 o ochraně nočního klidu
 • Nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 1997 ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení § 49 odst. 2, 3 a 4, části § 50 odst. 1 a části § 51 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a části § 200n odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2013 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
 • Nález Ústavního soudu ze dne 2. 6. 1999 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 2 písm. c) a § 15 odst. 3 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 2. 6. 1999 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 písm. a) a § 2 odst. 2 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě
 • Nález Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Sušice č. 4 z roku 1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 2. 7. 1997 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 14 odst. 1 písm. d), e) zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 2. 7. 2008 ve věci návrhu na zrušení § 64 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a o návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37a odst. 1 věty první zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 2. 8. 2011 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 2. 9. 1998 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení § 17 a 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2004 na zrušení vyhlášky č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2004 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Nezvěstice č. 1/2001 ze dne 12. března 2001 o chovu a držení zvířat na území obce
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2004 ve věci návrhu na zrušení slov "představitelům státní moci a některých orgánů" v § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2002 ve věci návrhu na zrušení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a na zrušení výměru Ministerstva financí č. 06/2002, kterým se stanoví maximální nájemné z bytu, maximální ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu a pravidla pro věcně usměrňované nájemné v bytě a mění výměr Ministerstva financí č. 01/2002 a na zrušení položek č. 5 a č. 6 části I. oddílu A a položky č. 9 části II. výměru Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2002 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Plchov ze dne 28. 2. 2001 o místních poplatcích
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2007 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení přílohy č. 2 k tomuto zákonu
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2011 ve věci návrhu na zrušení § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2001 ve věci návrhu na zrušení slov "advokátů a" v § 46 odst. 4 zákona č.85/1996 Sb., o advokacii
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2001 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 250a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mladá Boleslav č. 25 z roku 2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 12/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 3. 2007 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 1, čl. 5, čl. 6 odst. 1, čl. 8 odst. 2, čl. 10 odst. 4 a 6, čl. 12 odst. 2 a 5, čl. 13 odst. 1 písm. b) a c), čl. 16 odst. 1, čl. 18 odst. 1, čl. 21 odst. 1 a 2, čl. 22 odst. 2, čl. 30 odst. 2, čl. 31 odst. 1 a čl. 31 odst. 3 oddílu IX. obecně závazné vyhlášky obce Boží Dar č. 1/2003 o místních poplatcích
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 4. 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 74 odst. 2 věty druhé části za středníkem zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 23 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., některých ustanovení zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 261/ /2007 Sb., a některých ustanovení zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 57/13 ve věci návrhu na zrušení nařízení města Františkovy Lázně č. 1/2013, zákaz pochůzkového a podomního prodeje
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2001 ve věci návrhu na vydání nálezu, že k platnosti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2000 o jmenování guvernéra a viceguvernéra České národní banky se vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2001 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 441/2005 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2003 ve věci návrhu na zrušení § 78 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Nález Ústavního soudu ze dne 21. 10. 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 12 z roku 1993 o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně
 • Nález Ústavního soudu ze dne 21. 12. 1993 o návrhu skupiny 41 poslanců Parlamentu České republiky na zrušení zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu
 • Nález Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2012 ve věci návrhu na zrušení § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Rtyně v Podkrkonoší o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • Nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 8, 9, 10 a 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 420/2003 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 394 odst. 2 části věty za středníkem a § 93 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 21. 9. 2004 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 582/1998 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 3/2003
 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2008 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 386/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013
 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 1994 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 871 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2000 ve věci návrhu na zrušení § 139 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2000 ve věci návrhu na zrušení § 78 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2005 ve věci návrhu na zrušení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a na zrušení § 4 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 8 z roku 2003 o náhradách za ekologickou újmu při záboru veřejné zeleně v majetku města Prostějova
 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 242 odst. 2 zákona č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení vyhlášky č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání
 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 4. 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Otnice č. 1/96 ze dne 7. listopadu 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Otnice
 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Kořenov č. 2 z roku 2004 o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov
 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2007 ve věci návrhu na zrušení čl. 4 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 věty druhé obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 6 z roku 2003 o místním poplatku ze psů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 31/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 6. 2005 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 96/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 238/92 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 1998 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. II bodu 2 zákona č. 116/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2009 ve věci návrhu na zrušení čl. 4 až 6 obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 7 z roku 2001, kterou se stanovují podmínky a povinnosti při ochraně, údržbě a tvorbě veřejné zeleně (vyhláška o veřejné zeleni)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 9.1999 ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 věty první zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 5 téhož zákona ve slovech "která nebyla do 31. ledna 1993 nebo do 1. září 1993 oprávněnou osobou pouze"
 • Nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení čl. I zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu
 • Nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů - oblast sociálního zabezpečení
 • Nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 33/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
 • Nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2013 ve věci návrhu na zrušení článku 5 odst. 3 písm. e) obecně závazné vyhlášky města Vimperk č. 1 z roku 2010 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3 z roku 2010 a obecně závazné vyhlášky č. 4 z roku 2011
 • Nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2000 ve věci návrku na zrušení § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/12 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 23. 7. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 13/12 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 1994 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Olomouce ze dne 13. března 1991 o úpravě podmínek prodeje, rozšiřování a provozování předmětů pornografického a erotického charakteru ve městě Olomouci
 • Nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 16/15 ve věci návrhu na zrušení § 376 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 1995 ve věci návrhu na částečné zrušení čl. III. obecně závazné vyhlášky obce Vráž ze dne 13. června 1994 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Ledenice ze dne 3. listopadu 1993 o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního odpadu
 • Nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2001 ve věci návrhů na zrušení § 27 věty první, § 31 odst. 4, § 48 odst. 4, § 49 odst. 1 písm. b), c) a d) a odst. 3 písm. b), c) a d), § 50 odst. 1, 2 a 3, § 85 věty třetí a příloh č. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 24. 11. 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Sokolova o veřejném pořádku a čistotě ve městě ze dne 26. června 1997
 • Nález Ústavního soudu ze dne 24. 3. 2009 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení města Ostrova č. 1/2005, tržní řád, ve znění nařízení č. 3/2005
 • Nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 31 odst. 9 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Brna č. 1/95 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Brna
 • Nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2012 ve věci návrhu na zrušení § 171 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb., respektive na vyslovení protiústavnosti § 171 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění do 31. 12. 2010
 • Nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2012 ve věci návrhu na zrušení částí ustanovení některých zákonů týkajících se karenční doby
 • Nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2012 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Lukovany č. 5 z roku 2008 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce
 • Nález Ústavního soudu ze dne 24. 5. 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Nález Ústavního soudu ze dne 24. 5.1994 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 183/1993 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 24. 6. 2003 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vražné č. 02/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z 12. prosince 2001
 • Nález Ústavního soudu ze dne 24. 6. 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 12a odst. 5 věty druhé zákona č. 328/91 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2012 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části III hlavy II dílu 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 1996 věci návrhu na zrušení ustanovení § 250f občanského soudního řádu
 • Nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2005 ve věci návrhu na zrušení § 98 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2005 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Lipník č. 1 z roku 2003 o vyhlášení stavební uzávěry pro část katastrálního území Lipník
 • Nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2011 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2011 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 odst. 3 a čl. 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 4 z roku 2008 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností
 • Nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 104/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace
 • Nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazných vyhlášek obce Kostice o udržování pořádku v obci a o místních poplatcích
 • Nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 338zo odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2011 ve věci návrhu na vyslovení rozporu § 22 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění platném do 31. 7. 2011, s ústavním pořádkem
 • Nález Ústavního soudu ze dne 25. 3. 1998 ve věci návrhu na zrušení ustanovení, jež je v § 4 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřeno slovy "od 25. února 1948"
 • Nález Ústavního soudu ze dne 25. 3. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
 • Nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002 ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé a § 8 odst. 3 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 25. 8. 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vikýřovice č. 9/96 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku přijaté dne 22. ledna 1996
 • Nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 1996 ve věci ústavní stížnosti navrhovatele Z. R. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 1996 sp. zn. 7 To 175/95, ve znění opravného usnesení Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 1996
 • Nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2005 o opravném prostředku podle čl. 87 odst. 1 písm. e) Ústavy České republiky
 • Nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 15/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 1 zákona č. 141/ /1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 26. 11. 1992 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 451/1991 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 26. 11. 2008 ve věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem
 • Nález Ústavního soudu ze dne 26. 3. 1996 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 26. 3. 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky města Nové Paky ze dne 25. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Nové Paky
 • Nález Ústavního soudu ze dne 26. 3. 2003 ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2002 sp. zn. 15 Tz 47/2002
 • Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 1994 o návrhu na zrušení článku III odst. 6, článku IV odst. 1a článku V odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Duchcov k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města přijaté dne 10. prosince 1992
 • Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 1994 ve věci návrhu na zrušení na zrušení části I odst. 4 a částí II, III a IV obecně závazné vyhlášky obce Raškovice o likvidaci tuhého komunálního odpadu a o místním poplatku za jeho odvoz přijaté dne 14. prosince 1991
 • Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 1994 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 67 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2005 ve věci návrhu na zrušení § 77k odst. 6 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 44 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v části vyjádřené výrazem "3,"
 • Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 133a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 1998 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 zákona č.123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění
 • Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 4 z roku 2007 o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních
 • Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2009 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a alternativního návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 19/14 ve věci návrhu na zrušení § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 10. 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 2 odst. 1 bodu 5 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, vyjádřené slovy „v době mezi 15. březnem 1939 a 4. květnem 1945“ podaného spolu s ústavní stížností
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 1996 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 1 a 2 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 3 vyhlášky Ústřední správy spojů č.111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 11 věty druhá a třetí a odst. 12 věta první vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, nebo na zrušení některých ustanovení tohoto zákona
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ve věci návrhu na zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a návrhu na zrušení některých dalších zákonů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2001 ve věci návrhu na zrušení § 20 odst. 4 věty druhé a části § 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 340/2000 Sb., a § 85 věty třetí zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2001ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Frýdku-Místku z 29. září 1998 č. 11/98 o omezení pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Frýdek-Místek
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2008 ve věci návrhu na zrušení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 4. 1999 ve věci na zrušení části I - Hrací přístroje obecně závazné vyhlášky města Jablonce nad Nisou k veřejnému pořádku ze dne 26. června 1997
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 12a odst. 5 věty první zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění platném k 8. srpnu 2007
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 5. 1998 ve věci návrhu na zrušení § 9b až 9h zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 217/1997 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2000 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 250h odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2001 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení části páté "Správní soudnictví" zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě celé této části občanského soudního řádu
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 22/16 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 7. 2010 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 399 odst. 2 části věty druhé za středníkem zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 34 odst. 2 věta druhá a věta třetí, § 34 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 6, § 40 a příloha k zákonu č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2011 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Kladna č. 46/10 o určení míst pro provozování jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí na území města Kladna
 • Nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2004 ve věci návrhu na zrušení § 42 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 1996 ve věci stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 22. července 1996, č.j. To 191/96-15
 • Nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 1996 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 34/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a ve věci návrhu na zrušení zákona č. 33/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru pracovníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 685 až 716 zákona č. 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 1995 ve věci návrhu na zrušení § 46 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., § 19 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, a § 15 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
 • Nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 711 odst. 1 písm. g) a ustanovení § 711 odst. 1 písm. h) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2005 ve věci návrhu na zrušení § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 3/2003, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 5. září 2003, obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 5/2003, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 31. října 2003 a obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 1/2004, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 12. března 2004
 • Nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005 ve věci návrhu na zrušení § 3a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2011 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 418/2009 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 230/2006 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2008 ve věci návrhu na zrušení § 400 odst. 1 a § 398 odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení položky č. 14a bodu 2 písm. a) přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 29. 4. 1998 na zrušení nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
 • Nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 1 z roku 2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 76 odst. 6 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 89 věty druhé zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 347/2007 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2010 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění zákona č. 314/2008 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2009 ve věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem
 • Nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení přílohy A zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2007 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Těrlicko č. 3 z roku 2003 o ochraně veřejného pořádku na území obce Těrlicko
 • Nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2006 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, a na zrušení § 403 odst. 2, § 411 odst. 6 písm. e), § 411 odst. 7 a § 412 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění
 • Nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2012 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/15 ve věci návrhu na zrušení § 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 3. 6. 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Hořice v Podkrkonoší ze dne 25. října 1994 č. 7/94 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasistické propagandy na území města Hořice
 • Nález Ústavního soudu ze dne 3. 6. 1998 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve slovech, ode dne účinnosti tohoto zákona
 • Nález Ústavního soudu ze dne 3. 7. 2000 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
 • Nález Ústavního soudu ze dne 3. 7. 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 4a zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 287/1997 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2011 ve věci návrhu na zrušení přechodných ustanovení k části první, čl. II bodů 3, 4, 5, 6 a 7 zákona č. 183/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 1. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/15 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 41b odst. 2 a 4 a § 41c písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném do 31. prosince 2015
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2002 ve věci návrhu na zrušení § 13 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a § 4 odst. 3, § 5 odst. 3, § 7 a § 13 nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2002 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 10 odst. 5 věty druhé zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změněně kterých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2007 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 495/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2012 sp. zn. Pl. ÚS 8/09 ve věci návrhu na zrušení čl. IV bodů 3, 5 a vět druhé a poslední bodu 6 zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1994 ve věci návrhu na zrušení § 9 a 9a zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 294/1993 Sb., a bodu 198 zákona č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2004 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 146 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010 ve věci návrhu na zrušení slova „pravomocných“ v § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 1997 ve věci návrhu, spojeného s ústavní stížností, na zrušení ustanovení § 33 odst. 11 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2002 ve věci návrhu na zrušení § 31 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2002 ve věci návrhu na zrušení § 46a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 1 z roku 2007 o místních poplatcích
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2004 ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 poslední věty, § 8 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na zrušení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 37/11 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části § 135d odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., ve slovech „nebo tabákových výrobků anebo lihovin zajištěných při kontrole podle § 134“
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 9. 1997 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 4 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • Nález Ústavního soudu ze dne 30. 9. 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Žatce č. 47 ze dne 26. září 1996 o regulaci trhového prodeje ve městě Žatci
 • Nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2001 ve věci návrhu na zrušení § 44 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2012 ve věci návrhu na zrušení čl. VII obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce č. 3 z roku 2009 o veřejném pořádku
 • Nález Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2001 ve věci návrhu na zrušení § 272 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 31. 3. 1999 ve věci návrhu na zrušení § 8 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
 • Nález Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/14 ve věci návrhu na zrušení čl. LII bodu 2 zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
 • Nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2005 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Psáry o stavební uzávěře, vydaného Zastupitelstvem obce Psáry dne 23. června 2003
 • Nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2011 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 104e písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 13/15 ve věci návrhu na zrušení § 114b odst. 5 a slov "§ 114b odst. 5" v § 153a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 29/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Štěpánovice č. 1 z roku 2015, tržní řád
 • Nález Ústavního soudu ze dne 4. 10. 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jívka ze dne 14. března 1994 o financování věcných nákladů dětí, které navštěvují základní školy
 • Nález Ústavního soudu ze dne 4. 10. 2005 ve věci návrhu na zrušení článku 3 odst. 1 věta třetí a čtvrtá, článku 5 odst. 8 písm. b) a článku 6 odst. 1, odst. 2, odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Louny č. 1 z roku 2003, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu
 • Nález Ústavního soudu ze dne 4. 11. 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubice č. 34/96 o omezení některých činností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek, ze dne 17. prosince 1996
 • Nález Ústavního soudu ze dne 4. 12. 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
 • Nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 45 odst. 3 věty třetí zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2006 ve věci návrhu na zrušení § 23 odst. 2 a 3 a § 24 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 442 odst. 1 a § 449 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • Nález Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 58 odst. 6 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. 41/96 ze dne 16. prosince 1996 o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení na území města Šumperka
 • Nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 2003 ve věci návrhu zrušení části věty druhé ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřené slovy "ani v souvislosti s poskytnutím této péče"
 • Nález Ústavního soudu ze dne 4. 7. 1977 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 a části ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 4. 7. 2000 o návrhu na zrušení bodu 10. části I. přílohy k zákonu č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži,
 • Nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení § 17 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 1996 ve věci návrhu na zrušení § 65 odst. 2 zákona o rodině č. 94/1963 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 1996 ve věci návrhu na zrušení § 90 odst. 1 věta první ve slovech "§ 5 odst. 6" zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2014 ve věci návrhu na zrušení čl. III odst. 2 poslední věty obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6 z roku 2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ze dne 26. dubna 2012, za účasti města Cheb jako účastníka řízení
 • Nález Ústavního soudu ze dne 5. 12. 2001 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 5. 12. 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Chomutova č.15/2003 k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku
 • Nález Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2003 ve věci návrhu na zrušení bodů 2, 5, 6, 7, 8, 9 a 11 čl. CXVII zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994 ve věci návrhu na částečné zrušení obecně závazné vyhlášky obce Bludov, kterou byl přijat „Domovní řád“
 • Nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny o ochraně majetku občanů a města a zabezpečení veřejného pořádku ve městě Bílině
 • Nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Krupky k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města
 • Nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kuřimi o převodu a pronájmu majetku města Kuřimi
 • Nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mostu k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě Mostě
 • Nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti v Ústí nad Labem
 • Nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 62 a 62a zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 212 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 5. 5. 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Šumice ze dne 2. dubna 1997 č. 1/97 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • Nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Budyně nad Ohří č. 2/2005 o stanovení podmínek pro spalování tuhých paliv v obci
 • Nález Ústavního soudu ze dne 6. 10. 1999 ve věci nárhu na zrušení části ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřené slovy „, splňují-li podmínky uvedené v § 3 odst. 1 nebo 2 zákona,“
 • Nález Ústavního soudu ze dne 6. 10. 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 6. 2. 2007 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 31 odst. 4 věty třetí zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2002 ve věci návrhu na zrušení druhé, třetí a čtvrté věty § 10 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
 • Nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2007 ve věci návrhu na zrušení § 26 odst. 3 a 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2007 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 81/2001 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti
 • Nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2001 ve věci návrhu na zrušení § 6 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
 • Nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2006 na zrušení ustanovení § 5 odst. 3 věty druhé a třetí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 zákona č. 582/1991 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č. 9/95 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Červeného Kostelce
 • Nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech chovatelů zvířat
 • Nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2011 ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 7. 11. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 33/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2009 ve věci návrhu na zrušení § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. 5. 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 1994 ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 216/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, a na zrušení § 27 odst. 8 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, ve znění zákona č. 77/1995 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 7. 6. 1995 ve věci návrhu na zrušení § 34 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/1993 Sb. a č. 275/1994 Sb.,
 • Nález Ústavního soudu ze dne 7. 6. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/16 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 odst. 2 písm. e) obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 2 z roku 2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu kratší, a vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, včetně omezení těchto činností
 • Nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010 ve věci návrhu na zrušení části § 2 odst. 2 a části § 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Jeseník č. 1 z roku 2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 • Nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010 ve věci návrhu na zrušení části § 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 418/2009 Sb., pokud se týká soudce
 • Nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2011 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně č. 1/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu
 • Nález Ústavního soudu ze dne 7.10. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ve věci návrhu na zrušení § 137 odst. 1 zákona č. 99/ /1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 1996 ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 304/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 1997 ve věci návrhu na zrušení čl. 10 odst. 2 písm. d) obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 1/97 ze dne 19. března 1997 o veřejném pořádku a čistotě města
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Přerov - Tržní řád ze dne 1. prosince 1993, ve znění změn a doplňků
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 10 z roku 1994 o dopravě ve městě Kutná Hora ze dne 1. července 1994
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 17 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2005 ve věci návrhu na zrušení § 53 odst. 1 a § 54 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení obecně závazné vyhlášky města Krupka č. 3/2009, hlášení obyvatel starších 15 let, zdržujících se na území města Krupka déle než 30 dnů a mají trvalý pobyt na teritoriích jiných měst
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 5/15 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 1995 ve věci návrhu na zrušení dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2005 ve věci návrhu na zrušení § 36 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2006 ve věci návrhu na zrušení § 3 a § 16 nařízení vlády č. 364/2004 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, a návrhu na zrušení § 3 nařízení vlády č. 548/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 32/01 o zajištění veřejného pořádku při poskytování hostinských činností a pořádání veřejných produkcí na území města Kladna
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 1/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 6/96 ze dne 11. července 1996 o některých opatřeních k zajištění veřejného pořádku
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 83a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města České Velenice č. 2/2005 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 17 ze dne 17. února 1993 o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 13 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010 ve věci návrhu na zrušení § 68 odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 61 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 9/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2013 ve věci návrhu na konstatování protiústavnosti § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 458/2011 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2013 ve věci návrhu na zrušení článku XXIV bodů 4 a 5 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 22 odst. 4 zákona č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., a ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
 • Nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 296/2007 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2008 ve věci návrhu na zrušení § 171 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2010 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, nebo jejích jednotlivých ustanovení
 • Nález Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2004 ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 229/2001 Sb., nazvané "Změna občanského zákoníku čl. II"
 • Nález Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2004 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 231/2002 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 9. 4.1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 171 odst. 1 písm. d) trestního zákona č. 140/61 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Nález Ústavního soudu ze dne 9. 5. 2001 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 3 věty druhé zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti
 • Nález Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 1 odst. 2 písm. b), § 2 odst. 2 věty druhé, § 3, § 4 odst. 2 písm. b), § 5 odst. 2 věty druhé a § 6 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách
 • Nález Ústavního soudu ze dne 9. 9. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 52/13 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 17/15 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění vyhlášky č. 101/2015 Sb.
 • Nařízení EU o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 000/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě
 • Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů
 • Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ("nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele")
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471-2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 9. března 2011 č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
 • Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002
 • Nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území
 • Nařízení Komise (EU) č. 581/2010 o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče
 • Nařízení o sociálním zaopatření československých občanů bydlících v cizině
 • Nařízení o správě majetkové podstaty pozemkových reforem
 • Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství
 • Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
 • Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
 • Nařízení Rady (ES) ze dne 5. 5. 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
 • Nařízení Rady (EU) č. 2014/269 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
 • Nařízení Rady Evropy (EU) č. 216/013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie
 • Nařízení vlád\y o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent
 • Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
 • Nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
 • Nařízení vlády k provedení zákona o oddělení měny
 • Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně
 • Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu
 • Nařízení vlády k transplantačnímu zákonu
 • Nařízení vlády k výši vyměřovacího základu důchodového pojištění 1995
 • Nařízení vlády k výši vyměřovacího základu důchodového pojištění 1996
 • Nařízení vlády k zákonu o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou
 • Nařízení vlády k zákonu o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem
 • Nařízení vlády kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
 • Nařízení vlády kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku
 • Nařízení vlády o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh
 • Nařízení vlády o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů
 • Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • Nařízení vlády o centrální adrese
 • Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat
 • Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
 • Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 1996
 • Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2008
 • Nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008
 • Nařízení vlády o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů
 • Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • Nařízení vlády o fakultách architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysokém učení technickém v Brně
 • Nařízení vlády o finančním hospodaření státních podniků
 • Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
 • Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby
 • Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
 • Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek
 • Nařízení vlády o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti MZ ČR
 • Nařízení vlády o Hydrometeorologickém ústavu
 • Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy
 • Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří
 • Nařízení vlády o chráněné oblasti Pražského hradu
 • Nařízení vlády o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy
 • Nařízení vlády o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky
 • Nařízení vlády o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy
 • Nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje
 • Nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 • Nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů
 • Nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování
 • Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
 • Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
 • Nařízení vlády o jednorázovém odškodnění za poškození zdraví nebo smrt, ke kterým došlo v souvislosti s pomocí poskytnutou Sboru nápravné výchovy
 • Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Bosny a Hercegoviny a Makedonie/FYROM
 • Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Republiky Srbsko a Republiky Černá Hora
 • Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Andorrskému knížectví, Bolívarovské republice Venezuela, Brazilské federativní republice, Guatemalské republice, Japonsku, Monackému knížectví, Nikaragujské republice, Novému Zélandu, Paraguayské republice, Salvadorské republice, San Marinské republice, Svatému Stolci, ke Svrchovanému řádu Maltézských rytířů, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao a pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů "Laissez-Passer"
 • Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým
 • Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • Nařízení vlády o katalogu prací vojáků z povolání
 • Nařízení vlády o katalogu správních činností
 • Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek
 • Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
 • Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
 • Nařízení vlády o lodní výstroji
 • Nařízení vlády o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům
 • Nařízení vlády o minimální mzdě
 • Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu
 • Nařízení vlády o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky
 • Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb
 • Nařízení vlády o náhradách zaměstnanců v zahraničí
 • Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky
 • Nařízení vlády o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších předpisů, a některých osob účastných soudní rehabilitace
 • Nařízení vlády o Národním alokačním plánu ČR na roky 2005 až 2007
 • Nařízení vlády o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků 2008 - 2012
 • Nařízení vlády o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • Nařízení vlády o Národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů
 • Nařízení vlády o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno
 • Nařízení vlády o některých opatřeních k provedení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
 • Nařízení vlády o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy
 • Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno
 • Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru
 • Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
 • Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
 • Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
 • Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
 • Nařízení vlády o některých změnách v organizaci Univerzity Karlovy v Praze
 • Nařízení vlády o nezabavitelných částkách
 • Nařízení vlády o Obchodním věstníku
 • Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
 • Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
 • Nařízení vlády o oborech státní služby
 • Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
 • Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu
 • Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí
 • Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 • Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
 • Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury
 • Nařízení vlády o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví
 • Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
 • Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí
 • Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • Nařízení vlády o odnětí nemovitého majetku státu v trvalém užívání Komunistické strany Československa
 • Nařízení vlády o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole
 • Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
 • Nařízení vlády o ochraně ústavních činitelů ČR
 • Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 • Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Nařízení vlády o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně
 • Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 • Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu
 • Nařízení vlády o organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy
 • Nařízení vlády o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností
 • Nařízení vlády o památkové rezervaci v hlavním městě Praze
 • Nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu
 • Nařízení vlády o plánování obrany státu
 • Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky
 • Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
 • Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
 • Nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání
 • Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
 • Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)
 • Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
 • Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
 • Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu ČR
 • Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
 • Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
 • Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť
 • Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
 • Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
 • Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
 • Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
 • Nařízení vlády o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let
 • Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
 • Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupných telefonních služeb
 • Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu
 • Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let
 • Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
 • Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
 • Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 • Nařízení vlády o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách
 • Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
 • Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
 • Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření)
 • Nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními
 • Nařízení vlády o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty
 • Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
 • Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance
 • Nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • Nařízení vlády o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky
 • Nařízení vlády o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí a evidence obyvatel
 • Nařízení vlády o pořadí srážek ze služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborů
 • Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi
 • Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 a 1998
 • Nařízení vlády o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
 • Nařízení vlády o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi na úhradu nákladů odstranění staveb pro bydlení
 • Nařízení vlády o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu
 • Nařízení vlády o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí
 • Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí
 • Nařízení vlády o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
 • Nařízení vlády o poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
 • Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
 • Nařízení vlády o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků
 • Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
 • Nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní
 • Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
 • Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh
 • Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
 • Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
 • Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
 • Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh
 • Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
 • Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh
 • Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
 • Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády
 • Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
 • Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
 • Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002
 • Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let
 • Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let
 • Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu postiženým povodněmi
 • Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let
 • Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
 • Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě nákladů spojených s jeho správou
 • Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby
 • Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek
 • Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
 • Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů
 • Nařízení vlády o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009
 • Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013
 • Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 29. února 2016
 • Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy po povodních v období od 1. srpna 2009 do 31. srpna 2009
 • Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. července 2013
 • Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
 • Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006
 • Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007
 • Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008
 • Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 31. července 2009
 • Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 13. února 2009 do 3. března 2009
 • Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 17. června 2010
 • Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013
 • Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 30. září 2010
 • Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. 7. 2009
 • Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 1. října 2010 do 31. října 2010
 • Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 18. června 2010 do 31. srpna 2010
 • Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 29. června 2013 do 15. července 2013
 • Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 31. března 2006
 • Nařízení vlády o povolání vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013
 • Nařízení vlády o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení v období do 25. června 2013
 • Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018
 • Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013
 • Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015
 • Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016
 • Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015
 • Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2016
 • Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015
 • Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s bezpečnostními opatřeními přijatými po teroristických útocích v Belgii
 • Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve Vrběticích
 • Nařízení vlády o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití
 • Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti
 • Nařízení vlády o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizací
 • Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
 • Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad
 • Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
 • Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 • Nařízení vlády o prohlášení archivní sbírky Historica Třeboň za národní kulturní památku
 • Nařízení vlády o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku
 • Nařízení vlády o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku
 • Nařízení vlády o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů
 • Nařízení vlády o prohlášení Moravských zemských desek za národní kulturní památku
 • Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 • Nařízení vlády o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace
 • Nařízení vlády o prohlášení území pevnosti Terezín za památkovou rezervaci
 • Nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace
 • Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
 • Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
 • Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s obilovinami
 • Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s osivem
 • Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
 • Nařízení vlády o provádění některých opatření společných organizací trhu s ovocem a zeleninou a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny
 • Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách
 • Nařízení vlády o předávání informací v souvislosti s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva
 • Nařízení vlády o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
 • Nařízení vlády o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách
 • Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní dopravu
 • Nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí
 • Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
 • Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví
 • Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu
 • Nařízení vlády o ražbě československých dukátů k 600. výročí úmrtí Karla IV.
 • Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech
 • Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
 • Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
 • Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám
 • Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • Nařízení vlády o sazbách úhrady
 • Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí
 • Nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření
 • Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
 • Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
 • Nařízení vlády o seznamech návykových látek
 • Nařízení vlády o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti
 • Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
 • Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
 • Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
 • Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
 • Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství
 • Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek poskytování a propadnutí záruk pro zemědělské výrobky
 • Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
 • Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy
 • Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky
 • Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
 • Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
 • Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy
 • Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
 • Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků
 • Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
 • Nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
 • Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
 • Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor
 • Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu
 • Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití
 • Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
 • Nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech
 • Nařízení vlády o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
 • Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
 • Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou
 • Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku
 • Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
 • Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary
 • Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice
 • Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves
 • Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014
 • Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012
 • Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013
 • Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb
 • Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
 • Nařízení vlády o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
 • Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2005
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory v rámci zvláštního opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic
 • Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa
 • Nařízení vlády o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení
 • Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
 • Nařízení vlády o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
 • Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
 • Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje
 • Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele
 • Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
 • Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
 • Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
 • Nařízení vlády o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti
 • Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě
 • Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
 • Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původcích druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
 • Nařízení vlády o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících
 • Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
 • Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
 • Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
 • Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů
 • Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016
 • Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017
 • Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018
 • Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015
 • Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
 • Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor
 • Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech
 • Nařízení vlády o stanovení rozsahu poštovního oprávnění
 • Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
 • Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu
 • Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
 • Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
 • Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
 • Nařízení vlády o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu nebo vývozu
 • Nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti
 • Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
 • Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění státu
 • Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
 • Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky
 • Nařízení vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu
 • Nařízení vlády o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/ /2005
 • Nařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
 • Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
 • Nařízení vlády o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
 • Nařízení vlády o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků
 • Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
 • Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
 • Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
 • Nařízení vlády o státní podpoře hypotečního úvěrování
 • Nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu)
 • Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
 • Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
 • Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
 • Nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení
 • Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému
 • Nařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
 • Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
 • Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
 • Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny
 • Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
 • Nařízení vlády o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
 • Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
 • Nařízení vlády o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami.
 • Nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji
 • Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov
 • Nařízení vlády o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností
 • Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
 • Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • Nařízení vlády o ukončení omezení placení v hotovosti
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomníku nebo desky
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 1993, 1994
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 1994, 1995
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 1995, 1996
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 1996, 1997
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 1997, 1998
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 1998, 1999
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 1999, 2000
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 2000, 2001
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 2001, 2002
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 2003
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 2004
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 2005
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 2006
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 2007
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku - 2008
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) - 2012
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku vojáků - 2005, 2006
 • Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku vojáků - 2007
 • Nařízení vlády o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
 • Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
 • Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce
 • Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
 • Nařízení vlády o vojenských zdravotnících
 • Nařízení vlády o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
 • Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
 • Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
 • Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek
 • Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby
 • Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
 • Nařízení vlády o vyměřovacích základech pro důchodové pojištění - 1994
 • Nařízení vlády o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů
 • Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
 • Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky
 • Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář
 • Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší
 • Nařízení vlády o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací
 • Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody
 • Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
 • Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
 • Nařízení vlády o výši finanční náhrady v hotovosti poskytované podle zákona o mimosoudních rehabilitacích
 • Nařízení vlády o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
 • Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017
 • Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018
 • Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 • Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
 • Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky
 • Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
 • Nařízení vlády o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2002 až 2006
 • Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2007 až 2011
 • Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016
 • Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
 • Nařízení vlády o zavedení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým
 • Nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
 • Nařízení vlády o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 • Nařízení vlády o změně v organizaci vysokých škol uměleckého směru
 • Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení
 • Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
 • Nařízení vlády o zóně havarijního plánování
 • Nařízení vlády o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách
 • Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Nařízení vlády o způsobu finančního vypořádání za nájem pozemků přidělených pozemkovým úřadem
 • Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění
 • Nařízení vlády o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Nařízení vlády o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost
 • Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
 • Nařízení vlády o zrušení lázeňského místa v obci Železnice
 • Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
 • Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 351/2005 Sb., o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu a vývozu
 • Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
 • Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
 • Nařízení vlády o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby ČR
 • Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
 • Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima od 1. 1. 2006
 • Nařízení vlády o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
 • Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1996
 • Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1997
 • Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1998
 • Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1999
 • Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2000
 • Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2001
 • Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2003
 • Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2004
 • Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2005
 • Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2006
 • Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2007
 • Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2008
 • Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2009
 • Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2011
 • Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2006
 • Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007
 • Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008
 • Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009
 • Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011
 • Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017
 • Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018
 • Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu
 • Nařízení vlády úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
 • Nařízení vlády vydané na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistických režimem
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým, ve znění nařízení vlády č. 224/2009 Sb., a kterým se ruší vízová povinnost pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění nařízení vlády č. 246/2009 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
 • Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
 • Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
 • Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
 • Nařízení vlády, kterým se mění termín nabytí účinnosti některých nařízení vlády, týkajících se služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • Nařízení vlády, kterým se mění ustanovení o podmínkách, výši a splatnosti dalšího platu zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve druhém pololetí roku 1997
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpor pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek
 • Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o střetu zájmů stanoví záležitosti, v nichž rozhodují příslušníci Policie České republiky a příslušníci Celní správy České republiky ve správním řízení
 • Nařízení vlády, kterým se prodlužují lhůty stanovené pro volbu a udělení státního občanství České republiky státním občanům Slovenské republiky
 • Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník
 • Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
 • Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
 • Nařízení vlády, kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu
 • Nařízení vlády, kterým se provádí zákon o mimosoudních rehabilitacích
 • Nařízení vlády, kterým se provádí zákon o věrnostním přídavku horníků
 • Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví další výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situace studenta
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví orgán opatřující doložkou vykonatelnosti rozhodnutí orgánů Evropských společenství
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace Českých drah
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policií
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování podpory v zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o státní službě a platech
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah poštovního oprávnění
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz výrobků, jejichž preferenční celní sazba je zvláštním předpisem definována výrazem "max."
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam stanovených výrobků, podmínky, za nichž lze uskutečnit dovoz nebo vývoz nebo přepravu stanovených výrobků, a náležitosti a vzory žádostí o udělení povolení
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2007
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2008
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2012
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2013
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet některých dalších věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet podpoložek kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a jejich názvy označující tkáně nebo orgány lidského původu, uváděné v žádostech o povolení jejich dovozu nebo vývozu
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2003 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2004 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2005 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku a kterým se stanoví minimální výše nákladů spojených s uplatňováním pohledávky
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační služby
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu v prvním pololetí roku 2004
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit zdraví člověka
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů, kterým se ohlašuje pracovní úraz
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky
 • Nařízení vlády, kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti
 • Nařízení vlády, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Nařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v základní nebo náhradní službě a vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení
 • Nařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení
 • Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
 • Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
 • Nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
 • Nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 2. doplněk závazné části územního plánu rajónu Pražské středočeské aglomerace
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2001 až 2004
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku "Ropovod Ingolstadt"
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Jeseníky
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Krkonoše
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Mladá
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Hodonín
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Cheb
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Litoměřice
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ralsko
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace
 • Nařízení vlády, kterým se vyhlašují 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bohdanečský rybník
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hlubocké obory
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hovoransko - Čejkovicko
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jizerské hory
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Lednické rybníky
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Libavá
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novohradské hory
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Orlické Záhoří
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Pálava
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Podyjí
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Rožďalovické rybníky
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Řežabinec
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Šumava
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory
 • Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky
 • Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu
 • Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky
 • Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 228/2000 Sb., o stanovení povinného počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
 • Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
 • Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 562/2002 Sb., o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
 • Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky
 • Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
 • Nařízení vlády, kterým se zrušují některá nařízení vlády v oblasti podpory bydlení z veřejných prostředků a kterým se stanoví některé podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
 • Nařízení vlády, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany
 • Nařízení vlády, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany
 • Nařízení vlády, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany
 • Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima od 1. 10. 1996
 • Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima od 1. 10. 2001
 • Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima od 1. 4. 1998
 • Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima od 1. 4. 2000
 • Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima od 1. 7. 1997
 • Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima od 1.1. 2005
 • Návod EU pro podání antidumpingového podnětu
 • Nejčastěji kladené otázky k pokutovým blokům - platným s účinností od 1. 1. 2013 - aktualizace 12. 12. 2013
 • Nejčastější dotazy k uplatňování DPH ve výstavbě po 1. 1. 2008
 • Nejčastější dotazy k uplatňování DPH ve výstavbě po 1.1.2008 – II.
 • Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977
 • Notifikace non-EU státům k Dohodám mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, Lichtenštejnským knížectvím, Monackým knížectvím, Andorrským knížectvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru
 • Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví z 8. 2. 2016
 • Nové stanovisko Ministerstva financí k problematice oceňovacích rozdílů
 • Nový občanský zákoník
 • Občanský soudní řád
 • Občanský zákoník
 • Obecné informace MF ČR - zákon o daních z příjmů
 • Obecné podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (§ 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
 • Obchodní zákoník
 • Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů - od 1. 1. 2012
 • Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)
 • Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)
 • Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)
 • Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)
 • Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)
 • Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)
 • Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)
 • Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)
 • Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)
 • Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)
 • Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)
 • Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)
 • Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)
 • Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)
 • Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby se sídlem v EU)
 • Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby)
 • Okamžik vzniku povinnosti vést podvojné účetnictví podle nového zákona o účetnictví
 • Opatření ČNB č. 1 ze dne 24. listopadu 2009, kterým se zrušují opatření ČNB pro oblast pravidel obezřetného podnikání institucí elektronických peněz
 • Opatření ČNB č. 1 ze dne 29. července 2013, kterým se zrušuje opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince 2011, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
 • Opatření ČNB č. 2 z roku 2003, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
 • Opatření ČNB č. 2 ze dne 3. prosince 2013, kterým se zrušují opatření České národní banky pro oblast předkládání výkazů ČNB bankami a pobočkami zahraničních bank a spořitelními a úvěrními družstvy
 • Opatření ČNB č. 5 ze dne 1. srpna 2002, kterým se stanoví metodika předkládaných vybraných údajů pro centrální registr údajů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
 • Opatření ČNB č. 5 ze dne 11. června 2004, kterým se stanoví obsah, způsob vedení a náležitosti evidence krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu
 • Opatření ČNB, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám
 • Opatření MF ČR k odstranění tvrdosti podle § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Opatření MF ČR, kterým se stanoví postup při zdaňování subjektů se sídlem či bydlištěm v cizině
 • Opatření MF ČR, kterým se stanoví postupy účtování některých případů vyplývajících z novely obchodního zákoníku
 • Opatření o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
 • Opatření o úpravě výše stravného při pracovních cestách
 • Opatření o uveřejňování údajů institucemi elektronických peněz
 • Opatření o výši stravného při zahraničních cestách
 • Opatření, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
 • Opatření, kterým se stanoví zdaňování úroků z mezibankovních úvěrových operací a určení zdroje úroků
 • Opatření, kterým se vyhlašuje přehled zahraničních burz cenných papírů, ze kterých lze přebírat kurzy určené k oceňování veřejně obchodovatelných tuzemských a zahraničních cenných papírů
 • Opatření, MF ČR, kterým se stanoví postup účtování vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků vzniklých před 8. únorem 1993 vůči subjektům ve Slovenské republice a neuhrazených do 30. září 1995
 • Otázky a odpovědi Ministerstva financí k zákonu o dani z přidané hodnoty
 • Ověřování DIČ osob registrovaných v jiných členských státech EU
 • Oznámení MPO pro příjemce dotace programů PO1 OP PIK - článek 61 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013
 • Oznámení o odnětí oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákona (ve věci OOA-S)
 • Oznámení o rozšíření oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákona (ve věci DILIA)
 • Oznámení o rozšíření oprávnění k výkonu kolektivní správy práv podle autorského zákona (ve věci DILIA)
 • Oznámení o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákona
 • Oznámení o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákona (ve věci GESTOR)
 • Oznámení o vyhlášení výsledků referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii konaného ve dnech 13. června a 14. června 2003
 • Oznámení ÚOHS o aplikaci § 22ba odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže (program Leniency)
 • Oznámení ÚOHS o aplikaci konceptu obrany společnosti v hospodářských potížích při posuzování spojení soutěžitelů
 • Oznámení ÚOHS o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže
 • Oznámení ÚOHS o pojmu spojujících se soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže
 • Oznámení ÚOHS o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů
 • Oznámení ÚOHS o zákazu uskutečňování spojení před jeho povolením a výjimkách z něj
 • Oznámení ÚOHS o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů
 • Oznámení ÚOHS ze dne 8. 11. 2013 o alternativním řešení soutěžních problémů a o odložení věci
 • Oznámení ÚOHS ze dne 8. listopadu 2013 Oznámení ÚOHS o proceduře směřující k urychlení průběhu správního řízení využití institutu žádosti o snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže (procedura narovnání)
 • Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o alternativním řešení některých soutěžních problémů
 • Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný
 • Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o přednotifikačních kontaktech se spojujícími se soutěžiteli
 • P-21 Pokyny pro uplatňování nároků na osvobození od daní nebo na snížení daní podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění
 • Podání žádosti o informace poskytované Ústavním soudem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Podkladová studie MF ČR - Finanční technologie a jejich vazba na online identifikaci a AML/CFT
 • Pokyn č. 33 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 13. ledna 2005 č.j. 69/2005-22, o postupu katastrálních pracovišť katastrálních úřadů při vybírání správních poplatků
 • Pokyn č. 35 k postupu katastrálních úřadů při kontrole úplnosti souborů pozemkových knih
 • Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou
 • Pokyn č. GFŘ-D-33 ke stanovení daně paušální částkou
 • Pokyn č. MF-1 o stanovení lhůt při správě daní
 • Pokyn č. MF-10, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku spotřebních daní
 • Pokyn č. MF-11 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z přidané hodnoty
 • Pokyn č. MF-12 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daní z příjmů
 • Pokyn č. MF-13. kterým se zrušují vybrané pokyny řady D
 • Pokyn č. MF-14 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku evidence daní
 • Pokyn č. MF-15 o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci
 • Pokyn č. MF-16 k provádění fyzické likvidace pokutových bloků
 • Pokyn č. MF-2 o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1.1. 2013
 • Pokyn č. MF-3 k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků, jejichž platnost byla ukončena ke dni 31. 12. 2012
 • Pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní
 • Pokyn č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní
 • Pokyn č. MF-6 kterým se ruší Pokyn D-349
 • Pokyn č. MF-7 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně silniční
 • Pokyn č. MF-8, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z nemovitých věcí
 • Pokyn č. MF-9, kterým se ruší pokyn řady D upravující problematiku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitých věcí
 • Pokyn č. R 1-2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování
 • Pokyn D - 73 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • Pokyn D - 92 k uplatňování jednotného postupu při vymezení právnické osoby - organizační jednotky občanského sdružení pro daňové účely
 • Pokyn D - 97 k postupu při vymáhání nedoplatků daní (odvodů) nebo vrácení přeplatku daní (odvodů) za státní podniky privatizované formou prodeje prostřednictvím Fondu národního majetku ČR nebo Pozemkového fondu ČR
 • POKYN D - 99 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994, ve znění pokynu č. D - 117
 • Pokyn D-80 ke zdaňování příjmů z cenných papírů u daně z příjmů fyzických osob
 • Pokyn D-98 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pokynu č. D - 116
 • Pokyn GFŘ č. 15 z roku 2012 k aplikaci § 157 odst. 7 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Pokyn GFŘ D - 1 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2010 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Pokyn GFŘ D - 10 ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami/ sdruženými podniky
 • Pokyn GFŘ D - 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
 • Pokyn GFŘ D - 12 o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části
 • Pokyn GFŘ D - 13 ke změně umístnění spisů v rámci finančního úřadu
 • Pokyn GFŘ D - 14 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2012 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • Pokyn GFŘ D - 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně č. j. 46732/12-1710
 • Pokyn GFŘ D - 16 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2013 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • Pokyn GFŘ D - 17 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Č.j. 17493/14/7000-51000
 • Pokyn GFŘ D - 18 k ručení v daňovém řízení
 • Pokyn GFŘ D - 2 k vyjasnění pochybností a sjednocení postupu při výpočtu daně z příjmů právnických osob a vyplnění tiskopisu daňového přiznání za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, u poplatníků, kteří v průběhu zdaňovacího, resp. účetního období, odpisují majetek metodou komponentního odpisování
 • Pokyn GFŘ D - 20 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • Pokyn GFŘ D - 21 k promíjení příslušenství daně
 • Pokyn GFŘ D - 22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Pokyn GFŘ D - 23 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů
 • Pokyn GFŘ D - 24 kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy
 • Pokyn GFŘ D - 25 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2015 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • Pokyn GFŘ D - 26 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
 • Pokyn GFŘ D - 36 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017
 • Pokyn GFŘ D - 4 kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“)
 • Pokyn GFŘ D - 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení
 • Pokyn GFŘ D - 6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Pokyn GFŘ D - 7 k postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránek
 • Pokyn GFŘ D - 8 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2011 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Pokyn GFŘ D - 9 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
 • Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 • Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění Dodatku č. 1, č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287 ze dne 2. 3. 2017 a dodatku č. 2, čj. 130204/17/7100-20118-012287 ze dne 22. 12. 2017
 • Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, ve znění Dodatku č. 1, č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287 ze dne 2. 3. 2017
 • Pokyn k neuplatnění nároku na odpočet DPH
 • Pokyn MF ČR, kterým se stanoví jednotný postup při poskytování náhrad nákladů řízení podle zákona o správě daní a poplatků
 • Pokyn MŽP ČR k přepravě odpadů do ČR ze zahraničí („dovoz“)
 • Pokyny MF ČR pro refundaci cestovních nákladů ve 3. čtvrtletí roku 2016
 • Pokyny MF ČR pro refundaci cestovních nákladů ve 4. čtvrtletí roku 2015
 • Pokyny MPO pro vykazování nefinančních informací
 • Popis a základní pojmy GDPR (General Data Protection Regulation)
 • Postup pro kraje a dotčené obce při podávání žádostí o dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených účetních jednotek - usnesení vlády č. 159 ze dne 14. března 2012
 • Postup při poskytnutí stravného při zahraničních pracovních cestách v jiné cizí měně než stanoví vyhláška č. 444/2001 Sb.
 • Používání kursu při přepočtu majetku v cizí měně
 • Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů
 • Právní úprava dočasného a příležitostného poskytování služeb pro oblast živnostenského podnikání v České republice
 • Právní výklad k postupu při rozhodování ředitele podle § 165 odst. 2 školského zákona
 • Právní výklad MŠMT - K některým otázkám k ustanovení § 5 odst. 4 a 7 zákona č. 306/1999 Sb.
 • Právní výklad MŠMT - Stravování zaměstnanců škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Právní výklad MŠMT a ČOSPŠ k § 23 zákona č. 563/2004 Sb. a k § 8a zákona č. 143/1992 Sb.
 • Program aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut podle § 22 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých předpisů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále jen „zákon“), u zakázaných dohod narušujících soutěž, při jejichž splnění lze stranám takových zakázaných dohod neuložit pokutu nebo výši pokuty podstatně snížit (dále též „Leniency program“)
 • Prominutí příslušenství daní u státních podniků
 • Protisubvenční opatření v Evropské unii
 • Protokol k Dohodě mezi vládami České a Slovenské Federativní Republiky a Spolkové republiky Německo a Evropským hospodářským společenstvím o Mezinárodní komisi na ochranu Labe ze dne 8. října 1990
 • Protokol k provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
 • Protokol k Úmluvě o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami
 • Protokol o článku 40.3.3 Ústavy Irska
 • Protokol o přechodných ustanoveních
 • Protokol o statutu soudního dvora Evropské unie
 • Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii
 • Protokol o umístění sídel orgánů a některých institucí, subjektů a útvarů Evropské unie
 • Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/670 ze dne 28. dubna 2016, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z určitých třetích zemí
 • Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ke směrnici o DPH - prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
 • Prováděcí směrnice komise 2014/37/EU kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o povinném používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů ve vozidlech
 • Prováděcí úmluva k Schengenské dohodě
 • Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 130 - Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich systému varování při vybočení z jízdního pruhu
 • Předpisy Exekutorské komory - Zkušební řád
 • Předpisy Exekutorské komory - Zkušební řád - kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora
 • Předpisy Exekutorské komory České republiky - Kancelářský řád
 • Předpisy Exekutorské komory České republiky - Kárný řád
 • Předpisy Exekutorské komory České republiky - Náhrada za ztrátu času a hotové výdaje
 • Předpisy Exekutorské komory České republiky - Organizační řád
 • Předpisy Exekutorské komory České republiky - Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Předpisy Notářské komory České republiky - Kancelářský řád
 • Předpisy Notářské komory České republiky - Zkušební řád
 • Předpisy Prezidia Exekutorské komory - o Rejstříku nařízených exekucí
 • Předpisy Prezidia Exekutorské komory České republiky - Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění o svobodném přístupu k informacím
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 9. 2016
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 31. 12. 2014
 • Přehled časových lhůt a přehled sazeb srážkových daní pro zdaňování ve státě zdrojů
 • Přehled platných dohod o podpoře a ochraně investic
 • Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
 • Přehled soudních i mimosoudních prostředků, které můžete využít na obranu proti rozhodnutí kontrolního orgánu
 • Přehled statistických klasifikací a číselníků k 1. lednu 2014 zavedených sdělením ve Sbírce zákonů
 • Přehled zemí, se kterými má Česká republika uzavřenou platnou dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • R 1-07 Pokyn k řízení programů a provozování Informačního systému programového financování
 • Rozhodnutí komise ES ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví pokyny pro oznamování nebezpečných spotřebitelských výrobků jejich výrobci a distributory příslušným orgánům členských států v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES
 • Rozhodnutí MF ČR o stanovení místní příslušnosti jinak pro členy skupin dle zákona o dani z přidané hodnoty
 • Rozhodnutí MF ČR o stanovení místní příslušnosti jinak pro skupiny dle zákona o dani z přidané hodnoty
 • Rozhodnutí MF ČR o zrušení povinnosti daň zálohovat
 • Rozhodnutí ministra financí o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Rozhodnutí ministra financí o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
 • Rozhodnutí ministra financí o prominutí daně z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013 z důvodu mimořádné události
 • Rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech, ke kterým v roce 2011 a v roce 2012 vznikla povinnost podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení podle ustanovení § 240 odst. 5 věty třetí zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů
 • Rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech, ke kterým v roce 2013 a v roce 2014 vznikla povinnost podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení podle ust. § 240 odst. 5 věty třetí zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů
 • Rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně z příjmů právnických osob vzniklého v souvislosti s investičními pobídkami poskytnutými před účinností zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na daňových povinnostech splatných v roce 2011 nebo později.
 • Rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události
 • Rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady platebních povinností na dani z příjmů z důvodu mimořádných událostí
 • Rozhodnutí ministra financí o prominutí úroku z prodlení za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • Rozhodnutí MK dle dle § 98 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském
 • Rozhodnutí MK ve věci agentury DILIA - od 7. 1. 2009
 • Rozhodnutí MK ve věci agentury DILIA ze dne 27. března 2007
 • Rozhodnutí MK ve věci OOA - S - od 13 .8. 2009
 • Rozhodnutí MK ve věci OSA, DILIA a OOA - S - 30. 11. 2006
 • Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu - zastavení exekuce nařízené podle platebního výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny - České republiky 3045/2014 Sb. NSS
 • Rozhodnutí o ukončení mimořádného opatření čj. MZDR 33888/2012, ze dne 27. 9. 2012
 • Rozhodnutí o vyhlášení 4. mimořádného opatření ministra zdravotnictví - Čj.: MZDR 33888/2012
 • Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 1. ledna 1990
 • Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013
 • Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti
 • Rozhodnutí prezidenta republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • Rozhodnutí prezidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv
 • Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
 • Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky
 • Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
 • Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
 • Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
 • Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
 • Rozhodnutí prezidenta republiky podle článku 61 odst. 1 písm. a) ústavního zákona č.143/1968 Sb., o československé federaci o sjednávání mezinárodních smluv
 • Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 1996 o svolání zasedání Senátu Parlamentu České republiky
 • Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky
 • Rozhodnutí předsedy Ústavního soudu o sazebníku úhrad za poskytování informací
 • Rozhodnutí Rady ze dne 15. března 1993 o uzavření Úmluvy o dočasném použití a o přijetí jejích příloh
 • Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2013, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (2013/52/EU)
 • Rozhodnutí Rady ze dne 7. června 1988, kterým se jménem Společenství přijímá příloha B.2 k Mezinárodní úmluvě o zjednodušení a sladění celních režimů (88/355/EHS)
 • Rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy na dobu od 21.00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání
 • Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy
 • Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Libereckého kraje
 • Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje
 • Rozhovor s náměstkyní Alenou Schillerovou o novém zákonu o daních z příjmů
 • Sankce a zvláštní opatření (Írán, Sýrie, KLDR)
 • Sdělení - školská právnická osoba zřízená dobrovolným svazkem obcí
 • Sdělení a nóta Spolkového ministerstva zahraničních věcí ze dne 20. srpna 2012, kterou německá strana oznámila české straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsané dne 19. září 2000 v Berlíně a vyhlášené pod č. 91/2002 Sb. m. s. a změněné pod č. 131/2002 Sb. m. s. a č. 88/2010 Sb. m. s.
 • Sdělení a nóta Velvyslanectví České republiky v Arménské republice o změně názvu letiště uvedeného v článku 3 Prováděcího protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob
 • Sdělení a nóta Velvyslanectví České republiky v Berlíně, kterou česká strana oznámila německé straně změnu v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání
 • Sdělení a nóta Velvyslanectví České republiky v Berlíně, kterou česká strana sdělila německé straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsané dne 19. září 2000 v Berlíně
 • Sdělení a nóta Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, kterou česká strana sdělila polské straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsané dne 21. června 2006 ve Varšavě
 • Sdělení a nóta, kterou česká strana sdělila rakouské straně změny v kompetenci a označení orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsané dne 20. dubna 1959
 • Sdělení č. 25/2010 Sb. m. s., kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2010 Sb. m. s.
 • Sdělení Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)
 • Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
 • Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
 • Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (ČZEM)
 • Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
 • Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA)
 • Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
 • Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
 • Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM
 • Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů
 • Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
 • Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
 • Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
 • Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
 • Sdělení Českého statistického úřadu o ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
 • Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku zemí (CZEM)
 • Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)
 • Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
 • Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)
 • Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
 • Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
 • Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
 • Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení plánu využití kmitočtového spektra
 • Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení změny plánu přidělených kmitočtových pásem
 • Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. dubnu 2013
 • Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2010
 • Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014
 • Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016
 • Sdělení ČNB - Ekonomicky spjatá skupina
 • Sdělení ČNB - Kategorie retailových expozic v přístupech pro výpočet kapitálového požadavku
 • Sdělení ČNB - Výklad ustanovení § 1 písm. i), § 3 odstavce 1, 2 a 3 a § 9 devizového zákona
 • Sdělení ČNB č. 2 - 2012 Věst. ČNB k notifikaci standardního fondu a podmínkám distribuce zahraničního standardního fondu v České republice
 • Sdělení ČNB k některým informačním povinnostem při sjednávání a během trvání životního pojištění
 • Sdělení ČNB k některým povinnostem pojišťovacího zprostředkovatele
 • Sdělení ČNB k některým požadavkům, které souvisí s transformací penzijního fondu
 • Sdělení ČNB k některým pravidlům jednání s účastníky penzijního připojištění a zájemci o uzavření smlouvy o penzijním připojištění
 • Sdělení ČNB k některým ustanovením opatření České národní banky č. 2 z roku 2011 Věst. ČNB o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank
 • Sdělení ČNB k některým ustanovením opatření České národní banky č. 2/2009 Věst. ČNB o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
 • Sdělení ČNB k některým ustanovením opatření České národní banky č. 2/2011 Věst. ČNB o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
 • Sdělení ČNB k některým ustanovením zákona o oběhu bankovek a mincí
 • Sdělení ČNB k posuzování auditora banky, družstevní záložny, pojišťovny a zajišťovny ČNB
 • Sdělení ČNB k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
 • Sdělení ČNB k ustanovení § 116 odst. 1 zákona o platebním styku týkající se ztráty z neautorizované platební transakce, kterou nese plátce
 • Sdělení ČNB k vyhlášce České národní banky č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince
 • Sdělení ČNB k výkladu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
 • Sdělení ČNB k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
 • Sdělení ČNB kterým se zveřejňuje maximální výše technické úrokové míry
 • Sdělení ČNB kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů
 • Sdělení ČNB o agresivní obchodní praktice spočívající ve zpoplatňování reklamací spotřebitelů označených prodávajícími za neoprávněné
 • Sdělení ČNB o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
 • Sdělení ČNB o podmínkách organizace odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování pořádaných Českou národní bankou
 • Sdělení ČNB o podmínkách přípustnosti pobídek při poskytování investičních služeb a v kolektivním investování
 • Sdělení ČNB o poskytování informací o zařízeních používaných pro zpracování tuzemských bankovek a mincí
 • Sdělení ČNB o pravidlech řízení při uznávání srovnatelnosti povinností emitenta ze třetího státu
 • Sdělení ČNB o předkládání ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
 • Sdělení ČNB o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 • Sdělení ČNB o spuštění internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností a registraci subjektů
 • Sdělení ČNB o úpravě základních úrokových sazeb - 2. 11. 2012
 • Sdělení ČNB o úpravě základních úrokových sazeb - 29. 6. 2012
 • Sdělení ČNB o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro druhé čtvrtletí 2012
 • Sdělení ČNB o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro třetí čtvrtletí 2011
 • Sdělení ČNB o úrokových sazbách pro účty klientů vedené ČNB pro čtvrté čtvrtletí 2011
 • Sdělení ČNB o územní působnosti poboček České národní banky
 • Sdělení ČNB o uznání některých odborných zkoušek organizovaných Evropskou asociací finančního plánování Česká republika
 • Sdělení ČNB o vydání Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
 • Sdělení ČNB o vydání Pravidel Systému krátkodobých dluhopisů
 • Sdělení ČNB o vydání Zkušebního řádu pro odborné zkoušky pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
 • Sdělení ČNB o změně lhůty pro oznamování požadavků na výběry hotovostí bank
 • Sdělení ČNB o způsobu provádění operací České národní banky na domácím peněžním trhu
 • Sdělení ČNB ze dne 21. května 2010 k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost
 • Sdělení ČNB, jímž se oznamuje praxe České národní banky k výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů
 • Sdělení ČNB, jímž se stanoví jazyky, v nichž lze uveřejňovat a předkládat dokumenty České národní bance pro účely některých ustanovení zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.
 • Sdělení ČNB, kterým se zveřejňuje maximální výše technické úrokové míry
 • Sdělení ČNB, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů
 • Sdělení doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 112/2004 Sb. m. s.
 • Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2010
 • Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2014
 • Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015
 • Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016
 • Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
 • Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
 • Sdělení Evropské komise o stanovení Evropského akčního plánu pro obchod
 • Sdělení GFŘ k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb.
 • Sdělení GFŘ k důvodu využívání údajů z registru obyvatel
 • Sdělení GFŘ k osvobození od daně z příjmů v případě nákupu knih na poukázky
 • Sdělení GFŘ k problematice studia za trvání služebního poměru
 • Sdělení GFŘ k rozsudku NSS ve věci zdaňování příjmů profesionálních sportovců
 • Sdělení GFŘ k vybraným problémům v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů
 • Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • Sdělení k § 45e zákona o dani z přidané hodnoty
 • Sdělení k aktualizaci OECD vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2002
 • Sdělení k aktualizaci Vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2000
 • Sdělení k aplikaci Pokyn č. D – 279 od 1. 1. 2007
 • Sdělení k aplikaci ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb.
 • Sdělení k aplikaci ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb.
 • Sdělení k aplikaci ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 216/2009 Sb.
 • Sdělení k daňovému režimu příjmů menšinových akcionářů - fyzických osob při uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů hlavním akcionářem dle ustanovení § 183i a následně zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení k Dohodě mezi ČR a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 • Sdělení k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
 • Sdělení k platnosti Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Arménskou republikou
 • Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou
 • Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Běloruskem
 • Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
 • Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Estonskou republikou
 • Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Gruzií
 • Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Islámskou republikou Afghánistán
 • Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou
 • Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Litevskou republikou
 • Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
 • Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
 • Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Novým Zélandem
 • Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán
 • Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kosovo
 • Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán
 • Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Turkmenistánem
 • Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou
 • Sdělení k Pokynu č. D-287 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 88/2005 Sb. m. s.)
 • Sdělení k postupu plátců daně z přidané hodnoty při uplatnění daně u dovozu zboží od 1. 1. 2005
 • Sdělení k posuzování úhrad za vyšetření řidičů podle § 87a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 411/2005 Sb.
 • Sdělení k praktické aplikaci článku 11 Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 5/2017)
 • Sdělení k praktické aplikaci Pokynu č. D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR
 • Sdělení k praktické aplikaci ustanovení § 6 odst. 13 a 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném od 1.1.2009.
 • Sdělení k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
 • Sdělení k problematice elektronického obchodu při uplatňování mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění
 • Sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami
 • Sdělení k účetnímu a daňovému režimu - financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácnosti podle § 37n odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení k účtování a daňové povinnosti vlastníků jednotek právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.
 • Sdělení k účtování provozoven českých podniků na Slovensku
 • Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 95/2000)
 • Sděleni k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdaněni a zabránění daňovému uniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 163/1996 Sb.)
 • Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 39/2015)
 • Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 40/2007 Sb. m. s.)
 • Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 65/2011)
 • Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 42/2013)
 • Sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi ČR a Hongkongem
 • Sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle § 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH)
 • Sdělení k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, určené devizovým místům
 • Sdělení k vyhlášce č. 294/1998 Sb. ze dne 30. listopadu 1998, kterou se stanoví sazby stravného v cizí měně pro rok 1999
 • Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Č.j.: MF- 40 778/2013/11
 • Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010Sb.
 • Sdělení k výkladu některých pojmů - ekologické daně
 • Sdělení k výkonu činnosti na finančním trhu – operační riziko v oblasti informačního systému
 • Sdělení k vymezení repo operací
 • Sdělení ke smlouvám o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku ve vztahu k Republice Kosovo
 • Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 • Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech (Varšava, 8. června 2000)
 • Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění
 • Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgií
 • Sdělení ke zdaňování majetkových podílů na transformaci družstva
 • Sdělení Komise - Pokyny pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací) (2017/C 215/01)
 • Sdělení Komise 2014/C 188/02 - Kritéria pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem
 • Sdělení kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
 • Sdělení kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 12/2014 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 • Sdělení kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 31/2012 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 • Sdělení kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 • Sdělení MF ČR - aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Sdělení MF ČR - Doložení informace o ekonomické činnosti může urychlit registraci k DPH
 • Sdělení MF ČR - dotazy a odpovědi k uplatnění DPH po novele zákona č. 87/2009 Sb., účinné od 1. 4. 2009 - odpočet u osobních automobilů
 • Sdělení MF ČR - GFŘ k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona o daních z příjmů při cesi nájemní smlouvy
 • Sdělení MF ČR - předmět daně ze staveb podle zákona o dani z nemovitostí
 • Sdělení MF ČR - vyměření daně z nemovitostí pro zdaňovací období 2010
 • Sdělení MF ČR - Změny v uplatňování DPH po novele provedené zákonem č. 545/2005 Sb., s účinností od 1. 1. 2006
 • Sdělení MF ČR a ČNB k přechodnému období podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku
 • Sdělení MF ČR a ČNB ze dne 1. prosince 2017 k přechodnému období podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku
 • Sdělení MF ČR k § 113 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Sdělení MF ČR k § 19 odst. 3 písm. a) bodu 1, odst. 8 a odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
 • Sdělení MF ČR k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Sdělení MF ČR k § 19 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ohledně časového testu u přeměn
 • Sdělení MF ČR k § 45e zákona o DPH
 • Sdělení MF ČR k § 47a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH - závazné posouzení sazby daně z přidané hodnoty
 • Sdělení MF ČR k aplikaci nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 6/13
 • Sdělení MF ČR k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
 • Sdělení MF ČR k aplikaci některých ustanovení zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Sdělení MF ČR k aplikaci Pokynu č. D - 280 od 1. 1. 2007
 • Sdělení MF ČR k aplikaci Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 46/1979 Sb.)
 • Sdělení MF ČR k aplikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 100/2003)
 • Sdělení MF ČR k aplikaci ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
 • Sdělení MF ČR k bezúplatnému převodu (darování) vlastnictví k bytu
 • Sdělení MF ČR k daňovému posouzení regulovaného nájemného v bytech v režimu podnikového bytového hospodářství v souvislosti se zrušením cenové regulace nájemného
 • Sdělení MF ČR k evidenci příjmů z pronájmu
 • Sdělení MF ČR k některým ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 502/2002 Sb., po novelách účinných dnem 1. ledna 2016
 • Sdělení MF ČR k Pokynu D-288 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení MF ČR k postupu při uplatnění společného zdanění manželů
 • Sdělení MF ČR k problematice pojmů "místo vedení" a "skutečný vlastník"
 • Sdělení MF ČR k regulačním poplatkům ve zdravotnictví z hlediska daně z přidané hodnoty a daně z příjmů
 • Sdělení MF ČR k uplatnění DPH při dodání elektrické energie nebo plynu v souvislosti s účinností nového zákona o DPH
 • Sdělení MF ČR k uplatnění zákona o daních z příjmů
 • Sdělení MF ČR k uplatňování DPH u swapových a forwardových operací
 • Sdělení MF ČR k uplatňování odčitatelné položky od základu daně z příjmů ve vztahu k vypořádání transformačních nároků k družstvům podle zákona č. 42/1992 Sb.
 • Sdělení MF ČR k uplatňování plateb příspěvků účastníka penzijního připojištění se státním příspěvkem
 • Sdělení MF ČR k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění
 • Sdělení MF ČR k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 184/1995)
 • Sdělení MF ČR k úrokům z prodlení a ke smluvním pokutám
 • Sdělení MF ČR k vedení jednoduchého účetnictví - k ustanovení § 38a zákona o účetnictví
 • Sdělení MF ČR k vedení účetnictví politických stran a hnutí
 • Sdělení MF ČR k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani
 • Sdělení MF ČR k vracení DPH zahraničním osobám - 2001
 • Sdělení MF ČR k vyhlášce č. 435/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
 • Sdělení MF ČR k vyhlášce č. 444/2001 Sb., kterou se stanoví základní sazby stravného
 • Sdělení MF ČR k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení MF ČR k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Č.j.: MF- 42166/2013/11-1101
 • Sdělení MF ČR k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2013
 • Sdělení MF ČR k vyhlášce č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení MF ČR k vyhlášce č. 52/2008 Sb.
 • Sdělení MF ČR k zákonu č. 120/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (k § 36a - cena obvyklá jako základ daně u plnění pro osoby v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k plátci; zaměstnanecké benefity)
 • Sdělení MF ČR k zákonu o daních z příjmů
 • Sdělení MF ČR ke zdanění příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2006
 • Sdělení MF ČR ke zdanění příjmů plynoucích fyzické osobě z provozu výrobny elektřiny
 • Sdělení MF ČR ke zrušení Pokynu č. D - 108
 • Sdělení MF ČR ke zveřejnění sdělení Evropské komise „Pokyny pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací)”
 • Sdělení MF ČR o elektronické podobě formátu, ve kterém poskytovatelé předávají podle § 18a odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, Ministerstvu financí ke zveřejnění veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkami uvedenými v § 18a odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.
 • Sdělení MF ČR o používání pevného kursu pro přepočet cizích měn v účetnictví podnikatelů
 • Sdělení MF ČR o účtování ve sdružení
 • Sdělení MF ČR o vydání výměru MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Sdělení MF ČR o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech
 • Sdělení MF ČR o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost
 • Sdělení MF ČR o vyhlášení dohody o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv
 • Sdělení MF ČR o vyhlášení dvou dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv (a jejich vstupu v platnost
 • Sdělení MF ČR o zrušení 22 pracovišť finančních úřadů
 • Sdělení MF ČR pro plátce daně ze závislé činnosti
 • Sdělení MF ČR pro plátce daně ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů k § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů
 • Sdělení Ministerstva financí čj. MF-24485/2017/1801-6, kterým se ruší sdělení Ministerstva financí k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani
 • Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016
 • Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013–2019, 1,50 %
 • Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015–2017, 0,00 %
 • Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015–2023, 0,45 %
 • Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2018, 0,00 %
 • Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 %
 • Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2020, 0,00 %
 • Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2022, 0,00 %
 • Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %
 • Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %
 • Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018–2021, 0,75%
 • Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018-2029, 2,75%
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2014
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2010 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2011 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2012 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2014 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2015 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 • Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.
 • Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 395/2016 Sb.
 • Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 432/2016 Sb.
 • Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 449/2016 Sb.
 • Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví Švýcarska v České republice ze dne 22. prosince 2014, kterou švýcarská strana oznámila české straně změnu názvu orgánu uvedeného v článku 6 Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti a policie Švýcarské konfederace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území
 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění smluv o zdanění příjmů z úspor s Britskými Panenskými ostrovy, Kajmanskými ostrovy, Montserratem a Turks a Caicos
 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou Změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu
 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000
 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu
 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv a o revizi smluvně-právního systému mezi Českou republikou a Polskou republikou ze dne 29. března 1996
 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2014/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016
 • Sdělení MPO k informačnímu systému Registr živnostenského podnikání
 • Sdělení MPO, zda činnost uváděná žadatelkou je považována za samostatný výkon výdělečné činnosti
 • Sdělení MPO, zda společnost svým jednáním neporušuje zákon o živnostenském podnikání a zákon o regulaci reklamy
 • Sdělení MŽP o výkladu k § 37a zákona č. 185/2001 Sb., ve znění zákona 154/2010 Sb.
 • Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
 • Sdělení o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
 • Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
 • Sdělení o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
 • Sdělení o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
 • Sdělení o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
 • Sdělení o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
 • Sdělení o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
 • Sdělení o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
 • Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2012
 • Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2013
 • Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2014
 • Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016
 • Sdělení o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2012
 • Sdělení o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013
 • Sdělení o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014
 • Sdělení o definici nanomateriálů
 • Sdělení o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014
 • Sdělení o dodatečném prohlášení České republiky k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 28. ledna 1981
 • Sdělení o Dodatkovém protokolu k Evropské sociální chartě
 • Sdělení o Dodatkovém protokolu k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy (č. 49)
 • Sdělení o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
 • Sdělení o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o předávání odsouzených osob (č. 167)
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a o vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Panamskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Peruánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Ruskou federací o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Salvadorskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi ČR a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi ČR a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi ČR a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi ČR a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi ČR a republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi ČR a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Čínskou lidovou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách
 • Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Francouzskou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi ČSSR a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky o mezinárodní kombinované dopravě
 • Sdělení o Dohodě mezi ministerstvem dopravy České republiky a ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních komunikací
 • Sdělení o Dohodě mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
 • Sdělení o Dohodě mezi Spojenými státy americkými a ČSFR o vzájemné podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě a Protokolu k ní
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské republiky o výměně informací a spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a ochraně před zářením
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o obchodu s některými ocelářskými výrobky
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a Sekretariátem Rady Evropské unie o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o mezinárodní silniční dopravě
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o leteckých službách mezi a za jejich územími
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze státních orgánů a státních organizací ČSFR v souvislosti se zánikem ČSFR
 • Sdělení o dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archívních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělání
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře o vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů státních příslušníků ČR a pro držitele diplomatických a úředních pasů státních příslušníků Argentinské republiky
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Lotyšské republiky o mezinárodní silniční dopravě
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Ruské federace o mezinárodní silniční dopravě
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Ruské federace o přechodném zaměstnávání občanů ČR a občanů Ruské federace
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou SR o spolupráci v dopravě a spojích
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou SR o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou SR o železniční dopravě přes státní hranice
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou SRN o hraničních přechodech na společných státních hranicích
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o mezinárodní silniční dopravě
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o vzájemném zaměstnávání občanů ČR a občanů Ukrajiny
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSFR a vládou Filipinské republiky o letecké dopravě
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSFR a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSFR a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSFR a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSFR a vládou Řecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci celních správ obou států
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSFR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Spolkové republiky Německa o vzájemném zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek
 • Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou SRN o vnitrozemské vodní dopravě
 • Sdělení o Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu
 • Sdělení o Dohodě o ochraně populací evropských netopýrů
 • Sdělení o Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
 • Sdělení o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou ČR a vládou republiky Slovinsko
 • Sdělení o Dohodě o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi ČSFR a Španělským královstvím
 • Sdělení o Druhém opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícím se trestu smrti
 • Sdělení o Evropské dohodě o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely
 • Sdělení o Evropské kulturní úmluvě
 • Sdělení o Evropské sociální chartě
 • Sdělení o Evropské úmluvě o kontrole nabývání a držení střelných zbraní jednotlivými osobami
 • Sdělení o Evropské úmluvě o odškodňování obětí násilných trestných činů.
 • Sdělení o Evropské úmluvě o poskytování informací o cizím právu
 • Sdělení o Evropské úmluvě o předávání trestního řízení
 • Sdělení o Evropské úmluvě o přeshraniční televizi ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi
 • Sdělení o Evropské úmluvě o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách
 • Sdělení o Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy (č. 15)
 • Sdělení o Evropské úmluvě o státním občanství
 • Sdělení o Evropské úmluvě o vydávání
 • Sdělení o Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
 • Sdělení o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu
 • Sdělení o evropsky významných lokalitách, které nebyly zařazeny do evropského seznamu
 • Sdělení o Implementační dohodě o programu výzkumu a vývoje úspor energie v budovách a komunálních systémech
 • Sdělení o jednání České pojišťovny, a. s., jménem České kanceláře pojistitelů před soudy a postavení České pojišťovny, a. s., a České kanceláře pojistitelů jako zástupce a zastoupeného
 • Sdělení o Konvenci o organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
 • Sdělení o korekturách anglického autentického znění Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
 • Sdělení o Mezinárodní úmluvě o potlačování financování terorismu
 • Sdělení o Mezinárodní úmluvě o sladění hraničních kontrol zboží
 • Sdělení o Montrealském protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatém v Montrealu dne 16.9.1987
 • Sdělení o neplatnosti výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztazích mezi Českou republikou a Curaçaem
 • Sdělení o nótě Ministerstva zahraničních věcí Albánské republiky, kterou byly české straně oznámeny kontaktní údaje orgánů příslušných ke spolupráci podle Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 • Sdělení o nótě Velvyslanectví České republiky v Tiraně, kterou byly albánské straně oznámeny kontaktní údaje orgánů příslušných ke spolupráci podle Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 • Sdělení o novele zákona o pohonných hmotách - povinná registrace
 • Sdělení o o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
 • Sdělení o o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • Sdělení o Občansko-právní úmluvě o korupci
 • Sdělení o odborné způsobilosit k výkonu činnosti ostraha majetku a osob
 • Sdělení o odkupu neplatných kolkových známek dle vyhlášky č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách
 • Sdělení o odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra
 • Sdělení o odstoupení Republiky Kazachstán od smluv RVHP o dvojím zdanění
 • Sdělení o odvolání výhrad České republiky k Evropské úmluvě o vydávání, Evropské úmluvě o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli a Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině
 • Sdělení o odvolání výhrady České republiky k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
 • Sdělení o odvolání výhrady Československé republiky k Protokolu o zákazu použití ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a bakteriologických prostředků, přijatému v Ženevě dne 17. června 1925
 • Sdělení o odvolání výhrady k Úmluvě Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a o odvolání prohlášení k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
 • Sdělení o Opčním protokolu k mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech
 • Sdělení o opravě sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2016 Sb. m. s.
 • Sdělení o opravě sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2017 Sb. m. s.
 • Sdělení o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb.
 • Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Sdělení o Oznámení České republiky podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání (Paříž, 13. prosince 1957) v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (2002/584/SVV)
 • Sdělení o podepsání Dohoda mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o spolupráci v oblasti obrany
 • Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení a činnosti kulturních středisek
 • Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemné pomoci mezi jejich celními správami
 • Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů a Ujednání k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů
 • Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích a o Ujednání k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích ze dne 3. listopadu 1994
 • Sdělení o podepsání Memoranda o porozumění mezi vládou ČR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ
 • Sdělení o podepsání Smlouvy o porozumění a přátelství mezi ČSFR a Francouzskou republikou
 • Sdělení o postupu při zavádění hotovostního eura od 1. 1. 2002
 • Sdělení o pověření Českého institutu pro akreditaci prováděním akreditace
 • Sdělení o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace
 • Sdělení o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace v oblasti ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů v rozsahu nařízení Komise (EU) č. 600/2012
 • Sdělení o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017
 • Sdělení o pověření Českého normalizačního institutu zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem
 • Sdělení o pověření provozovatele subsystému informačního systému podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Sdělení o povinném rozsahu údajů při podávání žádosti o udělení povolení k vydání hypotečních zástavních listů a plnění informačních povinností hypotečních bank
 • Sdělení o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Guernsey, vyhlášené pod č. 49/2008 Sb. m. s.
 • Sdělení o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Jersey, vyhlášené pod č. 50/2008 Sb. m. s.
 • Sdělení o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Ostrovem Man
 • Sdělení o pozastavení provádění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty
 • Sdělení o pozbytí platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsané ve Vídni dne 18. listopadu 1982, a Protokolu k Dohodě, podepsaného v Praze dne 24. května 1985
 • Sdělení o pravidlech postupu při poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu podle usnesení vlády ČR č. 334 ze dne 14. dubna 1999 včetně jeho přílohy
 • Sdělení o prodloužení platnosti Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010 - 2012
 • Sdělení o Programu kulturní spolupráce mezi Českou republikou a Bulharskou republikou na léta 2012 - 2014
 • Sdělení o Protokolu a změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách
 • Sdělení o Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkajícím se zrušení trestu smrti za všech okolností
 • Sdělení o Protokolu o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňujícím Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, přijatou v Montrealu 23. září 1971
 • Sdělení o Protokolu o porozumění
 • Sdělení o Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňujícím Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
 • Sdělení o Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňujícím Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
 • Sdělení o Protokolu z roku 2014 k Úmluvě o nucené práci z roku 1930
 • Sdělení o provádění bilaterálních mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Rakouskem po zahájení plné aplikace schengenského acquis
 • Sdělení o provádění bilaterálních mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Slovenskou republikou po zahájení plné aplikace schengenského acquis oběma státy
 • Sdělení o převzetí evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů centrálním depozitářem
 • Sdělení o přijetí Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
 • Sdělení o přijetí České republiky k Úmluvě o Mezinárodní námořní organizaci (IMO), přijaté v Ženevě dne 6. března 1948, ve znění doplňků
 • Sdělení o přijetí České republiky za člena Organizace spojených národů, o změnách článku 109 a článku 61 Charty spojených národů a o opravě vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 30/1947 Sb.
 • Sdělení o přijetí Českou republikou Manilských změn přílohy Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků
 • Sdělení o přijetí Českou republikou novely čl. 38 Stanov Světové organizace cestovního ruchu
 • Sdělení o přijetí Českou republikou změn Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596
 • Sdělení o přijetí Českou republikou změn Dohody zřizující Mnohostrannou agenturu pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86
 • Sdělení o přijetí Českou republikou změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
 • Sdělení o přijetí Českou republikou změny čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
 • Sdělení o přijetí Českou republikou změny článku 1 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 137
 • Sdělení o přijetí Českou republikou změny článku 18 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj
 • Sdělení o přijetí Českou republikou změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
 • Sdělení o přijetí Českou republikou změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
 • Sdělení o přijetí Dalšího dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil
 • Sdělení o přijetí Devátého dodatkového protokolu k Ústavě SPU - První dodatkový protokol ke Generálnímu řádu světové poštovní unie
 • Sdělení o přijetí Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí
 • Sdělení o přijetí Dodatku k Dohodě o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj za účelem zařazení Mongolska mezi země, ve kterých banka působí
 • Sdělení o přijetí Dohody NATO o předávání technických informací pro účely obrany
 • Sdělení o přijetí Dohody o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS)
 • Sdělení o přijetí Dohody o právním postavení misí a zástupců třetích států při Organizaci Severoatlantické smlouvy
 • Sdělení o přijetí Dohody o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu
 • Sdělení o přijetí Dohody o tranzitu mezinárodních leteckých dopravních služeb
 • Sdělení o přijetí Dohody o vytvoření Organizace pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově a Protokolu doplňujícího Dohodu o vytvoření Organizace pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově
 • Sdělení o přijetí Evropské dohody o ochraně jatečných zvířat (č. 102)
 • Sdělení o přijetí Evropské dohody o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely
 • Sdělení o přijetí Evropské charty místní samosprávy
 • Sdělení o přijetí Evropské prozatímní dohody o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých
 • Sdělení o přijetí Evropské prozatímní dohody o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých
 • Sdělení o přijetí Evropské rámcové úmluvy o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady
 • Sdělení o přijetí Evropské úmluvy o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli
 • Sdělení o přijetí Evropské úmluvy o filmové koprodukci
 • Sdělení o přijetí Evropské úmluvy o osvojení dětí
 • Sdělení o přijetí Evropské úmluvy o předávání žádostí o právní pomoc
 • Sdělení o přijetí Evropské úmluvy o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí
 • Sdělení o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
 • Sdělení o přijetí Evropského zákoníku sociálního zabezpečení
 • Sdělení o přijetí Jednacího a důkazního řádu Mezinárodního trestního soudu, Rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, jejíž přílohou je Statut Mezinárodního zbytkového mechanismu, Jednacího a důkazního řádu Mezinárodního zbytkového mechanismu Organizace spojených národů pro trestní tribunály, Rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, jejíž přílohou je Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Jednacího a důkazního řádu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii
 • Sdělení o přijetí Mezinárodní úmluvy o potlačování teroristických bombových útoků
 • Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod - Mezinárodní standard Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu)
 • Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 • Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
 • Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2016 - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
 • Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2017 - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 • Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
 • Sdělení o přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen
 • Sdělení o přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
 • Sdělení o přijetí Osmého dodatkového protokolu k Ústavě světové poštovní unie, Prvního dodatkového protokolu ke Generálnímu řádu Světové poštovní unie, Světové poštovní úmluvě a Ujednání o poštovních peněžních službách
 • Sdělení o přijetí Protokolu k Evropské prozatímní dohodě o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých
 • Sdělení o přijetí Protokolu k Evropské prozatímní dohodě o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých
 • Sdělení o přijetí Protokolu o autentickém čtyřjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1977)
 • Sdělení o přijetí Protokolu o autentickém trojjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1968)
 • Sdělení o přijetí Protokolu o přístupu České republiky ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) a o přístupu České republiky k Ujednání týkajícího se mezinárodního obchodu textilním zbožím a k Protokolu o prodloužení Ujednání, k Dohodě o technických překážkách obchodu, k Dohodě o provádění článku VI GATT, k Dohodě o dovozním licenčním řízení a k Dohodě o provádění článku VII GATT
 • Sdělení o přijetí Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno
 • Sdělení o přijetí Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1974)
 • Sdělení o přijetí Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1990)
 • Sdělení o přijetí Protokolu o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1971)
 • Sdělení o přijetí Protokolu o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1989)
 • Sdělení o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 3 bis) (1984)
 • Sdělení o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 83 bis) (1980)
 • Sdělení o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Final Clause) (1977)
 • Sdělení o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 48 písm. a)] (1962)
 • Sdělení o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 50 písm. a)] (1971)
 • Sdělení o přijetí Přílohy G Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
 • Sdělení o přijetí Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění status ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii
 • Sdělení o přijetí rozhodnutí ze dne 1. 6. 2010 o atrahování působnosti
 • Sdělení o přijetí rozhodnutí ze dne 30. 11. 2010 o atrahování působnosti
 • Sdělení o přijetí Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě
 • Sdělení o přijetí Úmluvy č. 181 o soukromých agenturách práce
 • Sdělení o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně
 • Sdělení o přijetí Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích
 • Sdělení o přijetí Úmluvy o dočasném použití
 • Sdělení o přijetí Úmluvy o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami
 • Sdělení o přijetí Úmluvy o mezinárodním přístupu k soudům
 • Sdělení o přijetí Úmluvy o odstranění nucené práce, 1957 (č. 105)
 • Sdělení o přijetí Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované)
 • Sdělení o přijetí Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
 • Sdělení o přijetí Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť
 • Sdělení o přijetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat
 • Sdělení o přijetí Úmluvy o ochraně zdraví a lékařské péči pro námořníky (č. 164)
 • Sdělení o přijetí Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
 • Sdělení o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
 • Sdělení o přijetí Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluvy č. 182)
 • Sdělení o přijetí Úmluvy o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení
 • Sdělení o přijetí Úmluvy o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli
 • Sdělení o přijetí usnesení Ústavního soudu ze dne 1. září 2009 o odložení vykonatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kontrasignovaného předsedou vlády
 • Sdělení o přijetí Všeobecné dohody o výsadách a imunitách Rady Evropy a Protokolů k ní
 • Sdělení o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
 • Sdělení o přijetí změn Akt Světové poštovní unie, přijatých v Dauhá dne 11. října 2012
 • Sdělení o přijetí změn článků 25 a 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
 • Sdělení o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2012
 • Sdělení o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce2014
 • Sdělení o přijetí změn příloh 1, 6 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
 • Sdělení o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
 • Sdělení o přijetí změn příloh 2, 6 a 7 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
 • Sdělení o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
 • Sdělení o přijetí změn příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
 • Sdělení o přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
 • Sdělení o přijetí změn přílohy IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
 • Sdělení o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
 • Sdělení o přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
 • Sdělení o přijetí změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z usnesení Správní rady Mezinárodní finanční korporace č. 256
 • Sdělení o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů, přijaté v Bruselu dne 17. září 2014
 • Sdělení o přijetí změny přílohy I Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu
 • Sdělení o přijetí změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
 • Sdělení o přijetí změny Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů
 • Sdělení o přistoupení ČR k Evropské úmluvě o právním postavení dětí narozených mimo manželství
 • Sdělení o přístupu České republiky k Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu
 • Sdělení o přístupu České republiky k Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo
 • Sdělení o přístupu České republiky k Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině
 • Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin z 2. 12. 1961 ve znění revidovaném v Ženevě 10. 11. 1972, 23. 10. 1978 a 19. 3. 1991
 • Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků
 • Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy
 • Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí (MARPOL) a k Protokolu z roku 1978 týkajícího se Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí
 • Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
 • Sdělení o přístupu České republiky k Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guayana
 • Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
 • Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu k Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství
 • Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
 • Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracovanému Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii
 • Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu o Statutu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy
 • Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli
 • Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
 • Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace pro pohyblivé služby
 • Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu z roku 1997 pozměňujícího Mezinárodní úmluvu o zamezení znečištění z lodí z roku 1973
 • Sdělení o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě
 • Sdělení o přístupu České republiky k Šestému protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy
 • Sdělení o přístupu České republiky k Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy
 • Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu
 • Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o kontrole a označování předmětů z drahých kovů
 • Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů
 • Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví
 • Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (CVR)
 • Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím
 • Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol
 • Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvě)
 • Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracované Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii
 • Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury
 • Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
 • Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO)
 • Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o zřízení Evropské organizace pro jaderný výzkum
 • Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
 • Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu doplněné Protokolem ze dne 16. listopadu 1989
 • Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě Světové meteorologické organizace, přijaté ve Washingtonu dne 11. října 1947
 • Sdělení o přístupu České republiky ke Stanovám Světové organizace cestovního ruchu
 • Sdělení o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978
 • Sdělení o přístupu ČR k Dohodě mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil
 • Sdělení o přístupu ČR k Dohodě o mezinárodním energetickém programu
 • Sdělení o přístupu ČR k Mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství
 • Sdělení o přístupu ČR k Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství
 • Sdělení o přístupu ČR k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
 • Sdělení o přístupu ČR k Úmluvě o založení společnosti "EUROFIMA" Evropské společnosti pro financování železničních vozů a Dodatkovému protokolu k Úmluvě o založení společnosti "EUROFIMA" Evropské společnosti pro financování železničních vozů
 • Sdělení o přístupu ČR k Úmluvě vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely
 • Sdělení o přístupu ČR ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra (CIP)
 • Sdělení o přístupu ČR ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském
 • Sdělení o přístupu ČR ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech
 • Sdělení o publikování právně závazných znění právních aktů Evropských společenství a Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie (Official Journal of the European Union)
 • Sdělení o Rámcové dohodě mezi ČR a Evropskou investiční bankou upravující činnost Evropské investiční banky v ČR
 • Sdělení o Rámcové dohodě o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou.
 • Sdělení o Rámcové dohodě o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj jako takovou a jako správcem Prototypového uhlíkového fondu
 • Sdělení o registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost
 • Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 • Sdělení o rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému informačního systému
 • Sdělení o Rozhodnutí prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky o přístupu ČSFR k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu sjednané dne 22. 7. 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednané dne 22. 7. 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci sjednané dne 25. 5. 1955 ve Washingtonu, k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky sjednané dne 11. 10. 1985 ve Washingtonu a k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednané dne 26. 1. 1960 ve Washingtonu
 • Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
 • Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 - 2016
 • Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
 • Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2012
 • Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2013
 • Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2016
 • Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2013 - 2016
 • Sdělení o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky
 • Sdělení o schválení nových hraničních dokumentů česko-polských státních hranic
 • Sdělení o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008
 • Sdělení o sjednání Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
 • Sdělení o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
 • Sdělení o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a Západoevropskou unií
 • Sdělení o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou ČR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ochraně utajovaných skutečností z oblasti obrany, předávaných mezi oběma státy
 • Sdělení o sjednání Bezpečnostní dohody o vzájemné ochraně utajovaných skutečností mezi vládou ČR a vládou Estonské republiky
 • Sdělení o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi Českou republikou a Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI)
 • Sdělení o sjednání Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti
 • Sdělení o sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli (MFO) k Dohodě mezi vládou České republiky a MFO o podmínkách účasti České republiky v misi MFO týkající se finančních, administrativních a řídících aspektů poskytnutí letecké jednotky s letounem
 • Sdělení o sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu ze dne 9. prosince 1961
 • Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Antidopingové úmluvě
 • Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
 • Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
 • Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností
 • Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc
 • Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
 • Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice
 • Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů
 • Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu
 • Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku (Protokol III)
 • Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 11. června 2001 v Rabatu
 • Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu o podpoře kombinované dopravy mezi Ministerstvem dopravy a spojů ČR a Spolkovým ministerstvem vědy a dopravy Rakouské republiky k článkům 4, 5, 6, 8, 12 a 14 Dohody mezi vládou ČR a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží
 • Sdělení o sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
 • Sdělení o sjednání dodatku č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992
 • Sdělení o sjednání Dodatku č. 2 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
 • Sdělení o sjednání Dodatku č. 2 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
 • Sdělení o sjednání Dodatku č. 2 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
 • Sdělení o sjednání Dodatku č. 3 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
 • Sdělení o sjednání Dodatku č. 3 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
 • Sdělení o sjednání Dodatku č. 3 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
 • Sdělení o sjednání Dodatku č. 3 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
 • Sdělení o sjednání Dodatku č. 4 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
 • Sdělení o sjednání Dodatku č. 4 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
 • Sdělení o sjednání Dodatku č. 4 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
 • Sdělení o sjednání Dodatku č. 5 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
 • Sdělení o sjednání Dodatku č. 5 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
 • Sdělení o sjednání Dodatku k Technické dohodě k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
 • Sdělení o sjednání Dodatku k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
 • Sdělení o sjednání Dodatku k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
 • Sdělení o sjednání Dodatku k Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii
 • Sdělení o sjednání Dohody k energetické chartě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Československem a Finskem o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Československem a Irskem o leteckých službách mezi jejich územími
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jemenskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kostarickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 9. dubna 2002 ve Valletě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o vzájemné podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie - INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 4. května 1993 v Praze
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a vládou Polské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi ČR a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi ČR a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi ČR a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi ČR a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi ČR a Organizací spojených národů o Informačním centru OSN v Praze
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi ČR a Ukrajinou o provádění plateb sociálního charakteru
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou unií o bezpečnosti a výměně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Evropskou unií a Českou republikou o účasti České republiky v policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině (BaH)
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Evropskou unií a vládou Spojených států amerických o bezpečnosti utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Chorvatskou republikou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Islandskou republikou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem dopravy a mořského hospodářství Polské republiky o spolupráci při přípravě a realizaci modernizace železničních tratí zařazených do Dohody o mezinárodních železničních magistrálách (Dohoda AGC) a Dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (Dohoda AGTC)
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o zjednodušených postupech při přepravě minerálních olejů v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně prostřednictvím produktovodu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky o spolupráci v oblasti obrany
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Arménské republiky o vojenské spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ázerbájdžánské republiky o spolupráci v oblasti obrany
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Jordánského hášimovského království o vzájemné spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti obrany a vojenských vztahů
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Moldavské republiky o spolupráci v oblasti obrany
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o provádění Smlouvy o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemném zabezpečování jakosti výrobků
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně informací v oblasti výzkumu a vývoje
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně vědeckých a technických informací
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Národním úřadem pro snímkování a mapování o výměně a spolupráci v oblasti geoprostorových informací a služeb
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci v oblasti chemické, biologické, radiologické a nukleární obrany
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenské geografie
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o strategické letecké přepravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o vzájemném ověřování jakosti produktů obranného určení v rámci vojenské a technické spolupráce
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Spojených států amerických o poskytování pomoci v boji proti terorismu a při vojenských a stabilizačních operacích
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických týkající se spolupráce v oblasti zabránění šíření jaderných materiálů a technologií
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem výstavby a regionálního rozvoje SR o způsobech a podmínkách využívání dokumentů posuzování shody stavebních výrobků a uznávání výsledků zkoušek stavebních výrobků, které jsou předmětem obchodu mezi podnikatelskými subjekty ČR a SR
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli ohledně splátkového kalendáře České republiky na E-ELT
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Gruzie o spolupráci v oblasti školství a vědy
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o zřízení Společného česko-slovenského kontaktního pracoviště Hodonín-Holíč
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci při poskytování konzulárních služeb a při mimořádných událostech v třetích zemích
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci a Dohody o vypuštění článku 4 z Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska o spolupráci v oblasti lesního hospodářství
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem zemědělství Republiky Litva o spolupráci v oblasti zemědělství
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Spolkovým ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství a lesního hospodářství
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Rakouskou republikou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou, Rumunskem, Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o podpoře spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci Středoevropského výměnného programu univerzitních studií ("CEEPUS II")
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Republikou Československou a Republikou Francouzskou o leteckých službách mezi jejich územími
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi republikou Československou a republikou Polskou o privilegované průvozní dopravě železniční z Československa do Československa přes Głucholazy
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o bezpečnosti informací
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Švýcarskou konfederací a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi Ukrajinou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zřízení a podmínkách činnosti kulturních středisek
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o vědeckotechnické spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli o přístupu k Úmluvě o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli a souvisejících podmínkách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o vypořádání závazku Albánské republiky vůči České republice
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 na česko-rakouských státních hranicích
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně stážistů
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zastupování ve vydávání víz
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) o právním postavení UNHCR a jeho personálu v České republice
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie a převodech jaderného materiálu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o policejní spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o leteckých službách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o částečném zrušení vízové povinnosti
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obrany
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o hospodářské a průmyslové spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky o prodloužení platnosti Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006 - 2008
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a sportu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o hospodářské a průmyslové spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v kultuře, školství, vědě a jiných oblastech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o leteckých službách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o mezinárodní silniční dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o hospodářské spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o spolupráci v oblasti obrany
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických či služebních pasů
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o vypořádání závazku Irácké republiky vůči České republice
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irska o mezinárodní silniční nákladní dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanému zločinu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. ledna 1996 v Římě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o hospodářské spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o leteckých službách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách (Soul, 26. 10. 1999)
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti obrany
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o leteckých službách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o leteckých službách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o mezinárodní silniční dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o spolupráci v boji proti terorismu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizovanému zločinu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky a předání a převzetí osob na státních hranicích a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Maďarské republiky k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích ze dne 2. listopadu 1994
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a mládeže
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vědeckotechnické spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemné spolupráci v celních otázkách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o rozvojové spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům závažné trestné činnosti
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v oblasti školství, kultury, mládeže a sportu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o transformaci Společného podniku Mongolčechoslovakmetall a o ukončení platnosti Rámcové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném poskytnutí užívacího práva k pozemkům pro výstavbu administrativně-služebních budov Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice ze dne 4. června 1976
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Mongolska
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české dálnice D 47 a polské dálnice A 1 na česko-polských státních hranicích
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české rychlostní silnice R 11 a polské rychlostní silnice S 3 na česko-polských státních hranicích
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o včasném oznamování jaderné nehody a výměně informací o mírovém využívání jaderné energie, jaderné bezpečnosti a radiační ochraně
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o zastupování při udělování schengenských víz
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o zaměstnávání občanů v příhraničních oblastech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a držitele diplomatických pasů Republiky Kazachstán
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán o konsolidaci súdánského dluhu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o válečných hrobech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o dodávkách výrobků vojenského určení v rámci částečné úhrady zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o odvracení nebezpečné vojenské činnosti
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vojensko-technické spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zjednodušených pravidlech vstupu, pobytu a výstupu na území svých států členů posádek letadel leteckých podniků České republiky a Ruské federace
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rwandské republiky o obranné spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zrušení vízové povinnosti
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasné úpravě užívání pozemků ve vlastnictví Slovenské republiky, které se nacházejí v katastrálním území Hodonín v České republice
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o nástupnictví České republiky a Slovenské republiky k mezivládním dohodám o účasti na výstavbě Krivorožského těžebního a úpravárenského kombinátu na Ukrajině (KTUK) a o vypořádání závazků státního rozpočtu federace z této účasti
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pomoci České republiky při řešení nouzového stavu v oblasti zdravotní péče
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o propojení české rychlostní silnice R 49 a slovenské rychlostní silnice R 6 na česko-slovenských státních hranicích
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností vyplývajících z výkonu základní (náhradní) služby vojáků ve vojskách Ministerstva vnitra a ve Federálním policejním sboru a vojáků v základní (náhradní) službě povolaných k plnění úkolů ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o skladování nouzových zásob ropy a ropných produktů Slovenské republiky na území České republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zajištění vojenského letového provozu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o Statutu Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o válečných hrobech
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o včasném oznamování jaderné nehody
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vědeckotechnické spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vnitrozemské plavbě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o finanční pomoci při likvidaci přenosných protiletadlových raketových kompletů
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v oblasti protiraketové obrany
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o změně a doplnění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě podepsané v Praze dne 10. září 1996
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, podepsané dne 19. září 1995
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o školské a kulturní spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele českých diplomatických a služebních pasů a pro držitele mexických diplomatických a úředních pasů
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o započítání zásob ropy a ropných produktů České republiky uskladněných ve Spolkové republice Německo
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o ochraně válečných hrobů a vojenských pietních míst
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o rozvojové spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblastech zdravotnictví a lékařské vědy
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Španělského království o vzájemném zastupování při vydávání schengenských víz
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti jaderné energetiky a jaderného průmyslu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemné pomoci v celních otázkách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o mezinárodních přepravách cestujících a nákladů silniční dopravou
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o hospodářské spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o odborné přípravě vietnamských občanů ve středních odborných učilištích v České republice
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky, vládou Francouzské republiky a vládou Slovenské republiky o majetkových důsledcích rozdělení České a Slovenské Federativní republiky na území Francie
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky, vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky o mnohonárodní brigádě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a Kabinetem ministrů Ukrajiny o ochraně utajovaných skutečností
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a Radou Evropy o právním postavení Informační kanceláře Rady Evropy v Praze
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Belgického království o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Bulharské republiky o vzájemném zaměstnávání občanů ČR a občanů Bulharské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Italské republiky o rozvoji hospodářské spolupráce
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Lotyšské republiky o leteckých službách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Lucemburského velkovévodství o přijímání stážistů
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Maďarské republiky o mezinárodní kombinované dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Maďarské republiky o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Maďarské republiky o výměně stážistů
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Norského království o vzájemné pomoci v celních otázkách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Portugalské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě a Memoranda k článkům 5, 6, 7 a 8 Dohody mezi vládou ČR a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Rakouské republiky o přepravě osob v mezinárodní linkové autobusové dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Republiky Chorvatsko o vzájemné pomoci v celních otázkách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Republiky Slovinsko o mezinárodní silniční dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Republiky Slovinsko o pravidelných leteckých službách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých službách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spojených států amerických o vědeckotechnické spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil ČR a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spolkové republiky Německo o školské spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání německých učitelů na školy v ČR
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec“ na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka) v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalica
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o letecké dopravě
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o pravidlech původu zboží a metodách administrativní spolupráce
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o přeshraniční spolupráci
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v ČR a v SR
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o ochraně vojenských utajovaných skutečností
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o leteckých službách
 • Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČSFR a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí
 • Sdělení o sjednání Dohody o akvizici a vzájemném poskytování služeb (USA-CZE-02) mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
 • Sdělení o sjednání Dohody o antarktické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů
 • Sdělení o sjednání Dohody o hlavních směrech spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírody a životního prostředí Mongolska
 • Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny
 • Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory
 • Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království
 • Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Thajského království
 • Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou ČR a vládou Korejské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů
 • Sdělení o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou ČR a vládou Dánského království
 • Sdělení o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou ČR a vládou Norského království
 • Sdělení o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou ČR a vládou Švédského království
 • Sdělení o sjednání Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním
 • Sdělení o sjednání Dohody o obchodní a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Myanmarský svaz
 • Sdělení o sjednání Dohody o obchodu a ekonomické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických
 • Sdělení o sjednání Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
 • Sdělení o sjednání Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé
 • Sdělení o sjednání Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tádžickou republikou na straně druhé
 • Sdělení o sjednání Dohody o partnerství při rozvojové spolupráci mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce
 • Sdělení o sjednání Dohody o partnerství v oblasti rozvojové spolupráce mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce
 • Sdělení o sjednání Dohody o podpoře a ochraně investic mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou
 • Sdělení o sjednání Dohody o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění
 • Sdělení o sjednání Dohody o provádění Části XI Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982
 • Sdělení o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. června 2011, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
 • Sdělení o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 22. srpna 2011, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
 • Sdělení o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2013, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem financí vlády Nepálu
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky a Ministerstvem spravedlnosti Ruské federace
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a Vlámskou vládou
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky na straně jedné a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou Valonského regionu na straně druhé
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu a památek Jordánského hášimovského království
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu a sportu Republiky Kazachstán
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Keňské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem hospodářství, rozvoje a cestovního ruchu Chilské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ukrajiny
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Státním úřadem pro cestovní ruch Argentinské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a vládou Marockého království
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou ČR a spolkovou vládou Rakouské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Státním lesnickým úřadem Čínské lidové republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového přes hranice států na území Šumavy mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v záležitostech Antarktidy mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství a potravinářském průmyslu mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Čínské lidové republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, potravin a ochrany spotřebitelů Albánské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství mezi vládou ČR a vládou Státu Izrael
 • Sdělení o sjednání Dohody o statusu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
 • Sdělení o sjednání Dohody o Středoevropském výměnném programu univerzitních studií (CEEPUS III)
 • Sdělení o sjednání Dohody o ukončení platnosti Memoranda o porozumění týkajícího se vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
 • Sdělení o sjednání Dohody o ukončení platnosti Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení výměny překladů standardizačních dokumentů Organizace Severoatlantické smlouvy
 • Sdělení o sjednání Dohody o úplném financování mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Programem dobrovolníci Organizace spojených národů
 • Sdělení o sjednání Dohody o usnadnění mezinárodního oběhu obrazových a zvukových materiálů vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru
 • Sdělení o sjednání Dohody o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o ustavení Mezinárodního visegrádského fondu
 • Sdělení o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy a techniky Argentinské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Národní radou pro vědeckotechnický výzkum Argentinské republiky
 • Sdělení o sjednání Dohody o Visegrádském patentovém institutu
 • Sdělení o sjednání Dohody o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými
 • Sdělení o sjednání Dohody o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými
 • Sdělení o sjednání Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj
 • Sdělení o sjednání Dohody o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace
 • Sdělení o sjednání Dohody o změně Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním, přijaté v Bruselu dne 27. listopadu 2008
 • Sdělení o sjednání Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS)
 • Sdělení o sjednání Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky, podepsané v Moskvě dne 10. července 1970
 • Sdělení o sjednání Dohody o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru
 • Sdělení o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO)
 • Sdělení o sjednání Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku
 • Sdělení o sjednání Doplňkové smlouvy pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
 • Sdělení o sjednání Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
 • Sdělení o sjednání Druhého protokolu k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954
 • Sdělení o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2012-2013
 • Sdělení o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2016/2017
 • Sdělení o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2008 - 2009
 • Sdělení o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2010 - 2011
 • Sdělení o sjednání Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN)
 • Sdělení o sjednání Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech (AGTC)
 • Sdělení o sjednání Evropské dohody o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě
 • Sdělení o sjednání Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu
 • Sdělení o sjednání Evropské dohody o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva
 • Sdělení o sjednání Evropské dohody o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva
 • Sdělení o sjednání Evropské dohody o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky
 • Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech
 • Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o krajině
 • Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o potlačování terorismu
 • Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách č. 21
 • Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy č.15
 • Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
 • Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky
 • Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi Evropské komise o životním prostředí v České republice
 • Sdělení o sjednání Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)
 • Sdělení o sjednání Charty Mezinárodního energetického fóra
 • Sdělení o sjednání Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
 • Sdělení o sjednání Listiny Programu evropského spolupracujícího státu
 • Sdělení o sjednání Memoranda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o provádění vojenských cvičení a výcviku a poskytování podpory hostitelskou stranou
 • Sdělení o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem Armády Spojených států amerických o styčných důstojnících
 • Sdělení o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o přidělování styčných důstojníků
 • Sdělení o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky zastoupeným Ředitelstvím speciálních sil a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím speciálních operací Spojených států o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států, podepsaného v Tampě dne 5. ledna 2018
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění a spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Salvadorské republiky
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu v České republice
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky, Ministerstvem obrany Dánského království, Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo, ministrem obrany Nizozemského království, Ministerstvem obrany Norského království, ministrem národní obrany Polské republiky a Vrchním velitelstvím spojeneckých sil v Evropě týkajícího se CIMIC - Skupiny Sever
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a zahraničního obchodu Egyptské arabské republiky o hospodářské spolupráci
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi ministrem národní obrany Belgického království, ministrem obrany Dánského království, ministrem obrany Francouzské republiky, spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo, ministrem obrany Helénské republiky, ministrem obrany Italské republiky, ministrem veřejných sil Velkovévodství lucemburského, ministrem obrany Nizozemského království, ministrem obrany Norského království, ministrem obrany Portugalské republiky, ministrem obrany Španělského království, ministrem národní obrany Turecké republiky, ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení a Dodatku č. 1 k Memorandu o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení upravujícího přístup nových účastníků a zdokonalení Memoranda o porozumění
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o použití JAS 39 GRIPEN Českou republikou
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou Rakouské republiky zastoupenou spolkovým ministrem obrany a ministrem národní obrany Belgického království a ministrem obrany České republiky a ministrem obrany Dánského království a ministrem obrany Finské republiky a ministrem obrany Francouzské republiky a spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem obrany Helénské republiky a vládou Maďarské republiky zastoupenou ministrem obrany a ministrem obrany Italské republiky a ministrem obrany Lucemburského velkovévodství a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Norského království a ministrem obrany Portugalské republiky a ministrem obrany Španělského království a vládou Švédského království zastoupenou ministrem obrany a ministrem národní obrany Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA)
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci finančního mechanismu EHP 2009-2014 mezi Českou republikou dále jen „přijímající stát“ a Islandem, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím dále jen „donorské státy“ dále společně označované jako „strany“
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014 - 2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci finančního mechanismu Norska 2009-2014 mezi Českou republikou dále jen „přijímající stát“ a Norským královstvím dále jen „Norsko“ dále společně označované jako „strany“
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014 - 2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Rumunska
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Nizozemí
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Egyptské arabské republiky
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu a cestovního ruchu Peruánské republiky
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírodních zdrojů a životního prostředí Vietnamské socialistické republiky
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Státním úřadem pro ochranu životního prostředí Čínské lidové republiky
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o vzájemném využívání státních zkušeben přijatého v Římě dne 16. listopadu 1998, Dodatku č. 1 k Memorandu, přijatého v Bruselu dne 15. května 2001, a Dodatku č. 2 k Memorandu, přijatého v Římě dne 16. května 2002
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA)
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění týkajícího se systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE), přijatého v Římě dne 16. listopadu 1998, Dodatku 1 k Memorandu, přijatého v Portu dne 15. května 2000, a Dodatku 2 k Memorandu, přijatého v Marseille dne 13. listopadu 2000, a Doprovodného dopisu ze dne 13. listopadu 2000
 • Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění týkajícího se vytvoření a zabezpečení Společných operačních středisek letectva (CAOCs) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
 • Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království o výměně údajů a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při mezinárodním vysílání pracovníků a boji proti nelegálnímu zaměstnávání
 • Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Bulharské republiky
 • Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Republiky Slovinsko
 • Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ekologie a přírodních zdrojů Republiky Ázerbájdžán
 • Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro vědu a ochranu životního prostředí Srbské republiky
 • Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem turismu a životního prostředí Republiky Černá Hora
 • Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí a přírodních zdrojů Spojených států mexických
 • Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky
 • Sdělení o sjednání Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006
 • Sdělení o sjednání Mezinárodní úmluvy na ochranu všech osob před nuceným zmizením
 • Sdělení o sjednání Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, a o přístupu Československé socialistické republiky k Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974
 • Sdělení o sjednání Mezinárodní úmluvy o potlačování činů jaderného terorismu
 • Sdělení o sjednání Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969
 • Sdělení o sjednání Mezinárodní úmluvy o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů
 • Sdělení o sjednání Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů
 • Sdělení o sjednání Minamatské úmluvy o rtuti
 • Sdělení o sjednání Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti
 • Sdělení o sjednání Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti
 • Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského Hášimovského království
 • Sdělení o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu
 • Sdělení o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
 • Sdělení o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte zavádějícího postup předkládání oznámení
 • Sdělení o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
 • Sdělení o sjednání Pařížské dohody, přijaté v Paříži dne 12. prosince 2015
 • Sdělení o sjednání podpisu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
 • Sdělení o sjednání Programu dvoustranné spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky v oblasti školství a jazykového vzdělávání na léta 2008-2010
 • Sdělení o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2006, 2007 a 2008
 • Sdělení o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015
 • Sdělení o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Slovinsko na období 2007-2009
 • Sdělení o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládami České republiky a Norského království
 • Sdělení o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky
 • Sdělení o sjednání Programu kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2006 - 2008
 • Sdělení o sjednání Programu kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2009 - 2011
 • Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace na léta 2007 - 2009
 • Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Indické republiky na léta 2010-2012
 • Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Pákistánské islámské republiky na léta 2009 - 2011
 • Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky na léta 2005 - 2007
 • Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2014-2016
 • Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2017 - 2021
 • Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní národního vzdělávání Polské republiky v oblasti vzdělávání
 • Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2006 - 2009
 • Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010 - 2012
 • Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Argentinské republiky na léta 2009 - 2011
 • Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Korejské lidově demokratické republiky na léta 2008 - 2011
 • Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky na léta 2009 - 2011
 • Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2012-2015
 • Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2016 - 2019
 • Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti vědy a techniky - společné vědeckotechnické projekty 2010-2011
 • Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a vědy Polské republiky na léta 2006 - 2009
 • Sdělení o sjednání Programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2006 - 2008
 • Sdělení o sjednání Programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2010 - 2013
 • Sdělení o sjednání Programu vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním výborem pro vědu a technologie Běloruské republiky
 • Sdělení o sjednání Programu vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Úřadem pro vědu a technologie Ministerstva vědy a technologie Indické republiky
 • Sdělení o sjednání Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973
 • Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů
 • Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
 • Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
 • Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, kterým se rozšiřuje působnost dohody o partnerství a spolupráci na dvoustranný obchod s textilními výrobky s přihlédnutím k ukončení platnosti dvoustranné textilní dohody
 • Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
 • Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně, a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení několika dalších států k Evropské unii
 • Sdělení o sjednání Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
 • Sdělení o sjednání Protokolu k provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)
 • Sdělení o sjednání Protokolu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z roku 1979) o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP)
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsané 8. ledna 1996 v Kuvajtu
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterým se mění Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českým statistickým úřadem, Generálním ředitelstvím cel České republiky, Státní celní službou Ukrajiny a Státním výborem Ukrajiny pro statistiku o spolupráci v oblasti výměny celních a statistických informací
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o sociální a kulturní výměně personálu
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Bulharské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o využívání části dokumentace vzniklé před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemném využívání kapacit pro pozemní přepravu osob, techniky a materiálu
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Estonské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany SR o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku vojáků z povolání a občanských zaměstnanců resortu obrany
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu na léta 2012 - 2016
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání na léta 2011 - 2014
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o změně Dodatku k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Bulharské republiky o provádění společných hlídek za účelem ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti v letoviscích na území Bulharské republiky během hlavní turistické sezony
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Chorvatské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kosovo k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Slovinsko k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 30. června 1997
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti a policie Švýcarské konfederace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem vnitra SR k provádění Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem vnitra SR o spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Panamské republiky o ustavení mechanismu politických konzultací o otázkách zajímajících obě strany
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech a krizových situacích v zahraničí
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o spolupráci v oblastech energetiky a infrastruktury
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předání rukopisů a prvotisků pocházejících ze sbírky Židovského teologického semináře ve Vratislavi uložených v době druhé světové války v Zemské a universitní knihovně v Praze, právní předchůdkyni Národní knihovny České republiky
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky, kterým se mění Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států
 • Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států
 • Sdělení o sjednání Protokolu o dalším snižování emisí síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Oslo dne 14. června 1994
 • Sdělení o sjednání Protokolu o energetických úsporách a souvisejících ekologických hlediscích
 • Sdělení o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2007 - 2011 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky
 • Sdělení o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2012-2014 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky
 • Sdělení o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2015-2018 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky
 • Sdělení o sjednání Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
 • Sdělení o sjednání Protokolu o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
 • Sdělení o sjednání Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě
 • Sdělení o sjednání Protokolu o omezení emisí těkavých organických látek nebo jejich toků přes hranice k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Ženevě dne 18. listopadu 1991
 • Sdělení o sjednání Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Göteborgu dne 30. listopadu 1999
 • Sdělení o sjednání Protokolu o omezování emisí oxidů dusíku nebo jejich toků přes hranice států k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Sofii dne 31. října 1988
 • Sdělení o sjednání Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Aarhusu dne 24. června 1998
 • Sdělení o sjednání Protokolu o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině
 • Sdělení o sjednání Protokolu o provedení změn v Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky z 27. dubna 2007
 • Sdělení o sjednání Protokolu o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
 • Sdělení o sjednání Protokolu o přístupu Albánské republiky k Severoatlantické Smlouvě
 • Sdělení o sjednání Protokolu o přístupu Bulharské republiky k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Estonské republiky k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Litevské republiky k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Lotyšské republiky k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Republiky Slovinsko k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Rumunska k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Slovenské republiky k Severoatlantické smlouvě, podepsaných v Bruselu dne 26. března 2003
 • Sdělení o sjednání Protokolu o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě
 • Sdělení o sjednání Protokolu o přístupu Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě
 • Sdělení o sjednání Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek
 • Sdělení o sjednání Protokolu o snížení emisí síry nebo jejich toků přes hranice států nejméně o 30 procent k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Helsinkách dne 8.července 1985
 • Sdělení o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Republiky Černá Hora
 • Sdělení o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Chorvatské republiky
 • Sdělení o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro záležitosti životního prostředí Egyptské arabské republiky
 • Sdělení o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí a územního plánování Makedonské republiky
 • Sdělení o sjednání Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
 • Sdělení o sjednání Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Aarhusu dne 24. června 1998
 • Sdělení o sjednání Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
 • Sdělení o sjednání Protokolu o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992
 • Sdělení o sjednání Protokolu o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu
 • Sdělení o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 • Sdělení o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi ČSSR a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 • Sdělení o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 • Sdělení o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 • Sdělení o sjednání Prováděcí dohody k Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství v České republice
 • Sdělení o sjednání Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
 • Sdělení o sjednání Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006 - 2008
 • Sdělení o sjednání Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2014 - 2017
 • Sdělení o sjednání Prováděcího programu mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury na léta 2015-2018
 • Sdělení o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2014-2016
 • Sdělení o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2009-2011
 • Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
 • Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob
 • Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992
 • Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o zpětném přebírání osob
 • Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a radou ministrů Bosny a Hercegoviny k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
 • Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob ze dne 25. května 2006
 • Sdělení o sjednání Prováděcího ujednání k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb
 • Sdělení o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství
 • Sdělení o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou týkající se implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
 • Sdělení o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank
 • Sdělení o sjednání Rámcové dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem elektrické energie a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky
 • Sdělení o sjednání Rámcové dohody o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky
 • Sdělení o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby
 • Sdělení o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby
 • Sdělení o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
 • Sdělení o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin
 • Sdělení o sjednání Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
 • Sdělení o sjednání Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku
 • Sdělení o sjednání Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
 • Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 2/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, týkajícího se vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Evropských společenství
 • Sdělení o sjednání Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v hraničních otázkách
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří - Mostowice
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání z 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných částí hranic
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorizmu a další závažné trestní činnosti
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení (Praha, 8. prosince 2011)
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o generálním vymezení společných státních hranic
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o hraničním dokumentárním díle společných státních hranic
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě hraničního mostu na společných státních hranicích s napojením na státní silnici I/26 a spolkovou silnici B 20
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Kyperskou republikou o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Litevskou republikou o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Nizozemským královstvím o exportu dávek sociálního pojištění
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Rumunskem o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Spojenými státy americkými o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a SR o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a státem Izrael o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení a Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Ukrajinou o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Federální agenturou pro cestovní ruch (Ruské federace) o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, obchodu a podnikání Albánské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem pro ochranu životního prostředí a místní rozvoj Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
 • Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a státního dozoru nad jadernými materiály
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o obchodu se zbraněmi
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o otevřeném nebi
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o poskytnutí záruky mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka ve prospěch investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a územích
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Kanadou a Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Kanadou
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Španělským královstvím
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o spolupráci mezi Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí a Českou republikou
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o spolupráci v oblasti ochrany svědků
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o správě nedoplatků mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou upravující postupy pro platby a náhrady na základě záruk členských států ve prospěch Evropské investiční banky
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o správě nedoplatků mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou upravující postupy pro platby a náhrady podle Smlouvy o poskytnutí záruky týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka ve prospěch investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a územích
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o záruce mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka na financování investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a na zámořských územích
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Guernsey a jejím prozatímním provádění
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Jersey a jejím prozatímním provádění
 • Sdělení o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man a jejím prozatímním provádění
 • Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu
 • Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily
 • Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy
 • Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos
 • Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat
 • Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Anguilly
 • Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů
 • Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Rumunskem o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Státem Izrael o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Ukrajinou o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou
 • Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou
 • Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
 • Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Španělským královstvím
 • Sdělení o sjednání Správního ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi ČR a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
 • Sdělení o sjednání Správního ujednání pro provádění Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku
 • Sdělení o sjednání Statutu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA)
 • Sdělení o sjednání Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
 • Sdělení o sjednání Tamperské úmluvy o poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce
 • Sdělení o sjednání Technické dohody k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
 • Sdělení o sjednání Třetího dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o elektrizaci pohraniční trati Děčín - Bad Schandau
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem informatiky České republiky a Ministerstvem informací a komunikací Korejské republiky o spolupráci v oblasti informačních a komunikačních technologií
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky o spolupráci v oblasti kultury
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny o spolupráci v oblasti kultury
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Belgického království o zabezpečení letecké přepravy
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Černé Hory o obranné spolupráci
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Gruzie o spolupráci ve vojenské oblasti
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti vojenských geoprostorových informací
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Kazachstán o spolupráci ve vojenské oblasti
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Makedonie o vzájemné spolupráci
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti vojenské geografie
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Srbsko o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ruské federace o spolupráci
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky radiační, chemické a biologické ochrany v zahraničí
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Nizozemského království o výměně informací a spolupráci v oblasti obranného výzkumu a technologie
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení ze dne 8. prosince 2011 (Moskva, 8. srpna 2014)
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o spolupráci při boji proti nelegálnímu zaměstnávání, neohlášené výdělečné činnosti a nelegálnímu najímání přeshraničních pracovníků a s tím souvisejícímu přeshraničnímu zneužívání sociálních dávek a neodvádění pojistného
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vědu, výzkum a umění o spolupráci v oblasti vysokého školství
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Generálním komisariátem pro mezinárodní vztahy Francouzského společenství Belgie (Valonsko-Brusel) o rozvoji česko-francouzských tříd a jejich činnosti v Gymnáziu Písek v České republice (Brusel, 22. března 2007)
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Generálním komisariátem pro mezinárodní vztahy Francouzského společenství Belgie o rozvoji česko-francouzských tříd a jejich činnosti v gymnáziích v České republice
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska o spolupráci v oblasti vysokého školství
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a sportu Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2015 - 2018
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012 - 2015
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2007-2010
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2012 - 2015
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti vzdělávání
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výchovy Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2008 - 2011
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výzkumu Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2009 - 2012
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy na léta 2009 - 2011
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2006 - 2009
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2010-2013
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a vědy Bulharské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2011-2014
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem Vlámského společenství Belgického království o spolupráci v oblasti středního školství
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2015/2016
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky o přijetí českých žáků ke studiu na Carnotově Lyceu v Dijonu
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2012/2013
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže o tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřních věcí Moldavské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zřízení Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice - Schwandorf
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra ČR a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť a o stanovení tras pro pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích a na lodích
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o vzájemném udělování vícevstupových víz držitelům diplomatických pasů ke krátkodobým oficiálním návštěvám
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o zavedení zjednodušené vízové praxe pro cestující za účelem obchodu, na základě rovného a recipročního přístupu
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci v oblasti konzulárních služeb
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zrušení svěřenecké správy nad pozemky měst Aš, Cheb a Planá, jakož i právního nástupce původní obce Rathsam
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví a sociální ochrany obyvatelstva Republiky Tádžikistán o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Albánské republiky Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Albánské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Moldavské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Kazachstán o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Myanmarský svaz o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Řecké republiky o ekonomické vědecké a technické spolupráci v oblasti zemědělství
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky, Ministrem ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a lesnictví Polské republiky a Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo o výměně imisních dat v "Černém trojúhelníku"
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi ministrem práce a sociálních věcí ČR a ministrem práce a sociální politiky Polské republiky o výplatě dávek a provádění administrativní a lékařské kontroly
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o spolupráci v oblasti kulturních, akademických a sportovních vztahů
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení společného centra Mikulov - Drasenhofen
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou podle článku 2 odst. 4 Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě ze dne 17. června 1991
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky o spolupráci při přesídlování uprchlíků
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o předávání osob na státních hranicích
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zřízení a zásadách činnosti společných pracovišť Chotěbuz a Kudowa Słone
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně rozsahu provozu na hraničním přechodu Cínovec - Altenberg, kterým se mění Příloha 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení a rozšíření turistických stezek protínajících státní hranice
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení hraničního přechodu Krásný Les - Breitenau (dálnice), kterým se mění Příloha 1 a Příloha 2 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách
 • Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory o spolupráci v oblasti obrany
 • Sdělení o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Makedonie
 • Sdělení o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2010-2011 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělávání, kultury a vědy Mongolska
 • Sdělení o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2014-2016 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolska
 • Sdělení o sjednání Ujednání o projektu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách ze dne 10. června 2010 - Ujednání o projektu č. D-CZ-10-0001 mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických týkajícím se vývoje podjednotkové vakcíny proti Francisella tularensis
 • Sdělení o sjednání Ujednání o provádění Smlouvy mezi ČR a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Ujednání o provádění Smlouvy ze dne 27. 7. 2001 mezi ČR a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemska
 • Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii
 • Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem daní Ázerbájdžánské republiky
 • Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Maďarské republiky
 • Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem financí SR
 • Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny na léta 2012 - 2014
 • Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti mládeže mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zdravotnictví, sociálních věcí a rodiny Korejské republiky na léta 2008 - 2010
 • Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti školství a jazykového vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky na léta 2012 a 2013
 • Sdělení o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2008 - 2011
 • Sdělení o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2012 - 2015
 • Sdělení o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2016 - 2019
 • Sdělení o sjednání Ujednání o technické spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky týkající se spolupráce v oblasti vojenské geografie a výměny produktů vojenské geografie
 • Sdělení o sjednání Úmluvy č. 129 o inspekci práce v zemědělství, 1969
 • Sdělení o sjednání Úmluvy č. 81 o inspekci práce v průmyslu a obchodě, 1947
 • Sdělení o sjednání Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství na hraničních vodách
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách (č. 128)
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o jaderné bezpečnosti - revidované znění
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o kazetové munici
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o mezinárodní ochraně dospělých osob
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o mezinárodní správě pozůstalosti
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty (Úmluva č. 135)
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o placené dovolené (revidované), 1970 (č. 132)
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o počítačové kriminalitě
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o silničním provozu, přijaté v Ženevě dne 19. září 1949
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o silničním provozu, přijaté ve Vídni dne 8. listopadu 1968
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o sociální péči o námořníky na moři a v přístavech (Úmluva č. 163)
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace (Úmluva č. 150)
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem (Úmluva č. 144)
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o včasném oznamování jaderné nehody
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, Dodatkového protokolu k Úmluvě o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, a Protokolu o zákazu nebo omezení použití min, nástrah a jiných prostředků ve znění ze dne 3. května 1996 (Protokol II ve znění ze dne 3. května 1996), který je přílohou Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky
 • Sdělení o sjednání Úmluvy o značkování plastických trhavin pro účely detekce
 • Sdělení o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu
 • Sdělení o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci
 • Sdělení o sjednání Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
 • Sdělení o sjednání Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání
 • Sdělení o sjednání Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi
 • Sdělení o sjednání Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány
 • Sdělení o sjednání Úmluvy týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech (Úmluva č. 176)
 • Sdělení o sjednání Všeobecné bezpečnostní dohody mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Švédského království týkající se vojenských utajovaných skutečností
 • Sdělení o sjednání Základní dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Argentinskou republikou
 • Sdělení o sjednání změn Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel
 • Sdělení o sjednání Změny č. 2 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice
 • Sdělení o sjednání Změny č. 2 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
 • Sdělení o sjednání Změny č. 2 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
 • Sdělení o sjednání Změny č. 3 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
 • Sdělení o sjednání Změny č. 3 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
 • Sdělení o sjednání Změny č. 4 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
 • Sdělení o sjednání Změny č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
 • Sdělení o sjednání Změny Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002
 • Sdělení o sjednání změny Protokolu mezi ČR a SR o provádění Dohody mezi ČR a SR o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaného dne 4. listopadu 2011
 • Sdělení o sjednání Změny Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
 • Sdělení o Smlouvě mezi Československou republikou a Italskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
 • Sdělení o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
 • Sdělení o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů v občanských, rodinných a trestních věcech
 • Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích
 • Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci
 • Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče
 • Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech
 • Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení
 • Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic
 • Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů
 • Sdělení o Smlouvě mezi ČR a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění
 • Sdělení o Smlouvě mezi ČR a SR o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství
 • Sdělení o Smlouvě mezi ČSFR a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci
 • Sdělení o Smlouvě mezi ČSFR a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních
 • Sdělení o Smlouvě mezi ČSFR a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci
 • Sdělení o Smlouvě mezi vládou ČR a SR o spolupráci orgánů přípravného řízení trestního
 • Sdělení o Smlouvě mezi vládou ČR a vládou SR o výměně údajů z informačních fondů obsažených v rejstříku trestů
 • Sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
 • Sdělení o Smlouvě o poskytnutí příspěvku na uskutečnění pilotního projektu na ochranu životního prostředí "Článek 35 - Mobilní systém pro dálkové měření znečištění ovzduší"
 • Sdělení o Smlouvě o právní pomoci v občanských věcech mezi ČR a Rumunskem
 • Sdělení o Smlouvě o přátelských vztazích a spolupráci mezi ČSFR a Španělským královstvím
 • Sdělení o Smlouvě o spolupráci mezi ČR a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM)
 • Sdělení o Smlouvě o známkovém právu
 • Sdělení o Společné úmluvě o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady
 • Sdělení o Správním ujednání mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče
 • Sdělení o Správním ujednání mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů
 • Sdělení o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2002
 • Sdělení o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2003
 • Sdělení o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2004
 • Sdělení o Statutu Haagské konference mezinárodního práva soukromého
 • Sdělení o Trestněprávní úmluvě o korupci
 • Sdělení o Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy, mládeže a tělovýchovy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012 - 2015
 • Sdělení o ujednání mezi vládou ČSFR a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů
 • Sdělení o ukončena platnosti některých mezinárodních smluv v gesci Ministerstva zemědělství
 • Sdělení o ukončení dohody mezi Českou republikou a Libyjskou arabskou lidovou džamáhírijí
 • Sdělení o ukončení Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku
 • Sdělení o ukončení Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti, podepsané ve Vídni dne 18. ledna 1990
 • Sdělení o ukončení platnosti Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k Dohodě ve vztahu k Ruské federaci
 • Sdělení o ukončení platnosti Dohody mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice a Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí „Ekologická výroba tepla a elektřiny v Chebu“
 • Sdělení o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů
 • Sdělení o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné úpravě zdaňování silničních vozidel v mezinárodní dopravě
 • Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv sjednaných v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o sukcesi do dvoustranných smluv, sjednané výměnou dopisů ze dne 17. a 18. května 1995
 • Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o dvoustranných smluvních vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou, podepsaného dne 17. prosince 1998
 • Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva informatiky
 • Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Iráckou republikou
 • Sdělení o ukončení platnosti Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství
 • Sdělení o ukončení platnosti Smlouvy mezi ČSSR a SSSR o zamezení vzniku dvojího státního občanství
 • Sdělení o ukončení platnosti Ujednání o poštovních a telekomunikačních službách mezi ČR a Rakouskem č. 14/1984 Sb.
 • Sdělení o ukončení platnosti Úmluvy o Europolu a souvisejících smluvních dokumentů
 • Sdělení o ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými vyhlášené pod č. 169/1929 Sb.
 • Sdělení o ukončení platnosti Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících Protokolů
 • Sdělení o ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
 • Sdělení o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 • Sdělení o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • Sdělení o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
 • Sdělení o uložení dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • Sdělení o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 • Sdělení o uložení Dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • Sdělení o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně na rok 2016
 • Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • Sdělení o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
 • Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dvou Dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
 • Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 • Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 • Sdělení o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví
 • Sdělení o Úmluvě o biologické rozmanitosti
 • Sdělení o Úmluvě o celním odbavování kontejnerů společného fondu používaných v mezinárodní dopravě (Úmluva o společném kontejnerovém fondu)
 • Sdělení o Úmluvě o diskriminaci (zaměstnání a povolání) a o Úmluvě o ochraně pracovníků před ionisujícím zářením
 • Sdělení o Úmluvě o hygieně v obchodě a kancelářích (č. 120)
 • Sdělení o Úmluvě o každoroční placené dovolené
 • Sdělení o Úmluvě o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci
 • Sdělení o Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin
 • Sdělení o Úmluvě o mezinárodním uznávání práv k letadlům
 • Sdělení o Úmluvě o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl
 • Sdělení o Úmluvě o minimální normě sociálního zabezpečení
 • Sdělení o Úmluvě o minimálním věku pro práci pod zemí v dolech (č. 123)
 • Sdělení o Úmluvě o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva
 • Sdělení o Úmluvě o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání (Úmluva 138)
 • Sdělení o Úmluvě o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu (revidovaná 1948)
 • Sdělení o Úmluvě o nucené nebo povinné práci
 • Sdělení o Úmluvě o odškodnění nemocí z povolání
 • Sdělení o Úmluvě o odškodňování pracovních úrazů v zemědělství a Úmluvě o odškodnění pracovních úrazů
 • Sdělení o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
 • Sdělení o Úmluvě o ochraně mzdy
 • Sdělení o Úmluvě o ochraně pracovníků proti nebezpečím z povolání způsobeným znečištěním vzduchu, hlukem a vibracemi na pracovištích (č.148)
 • Sdělení o Úmluvě o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
 • Sdělení o Úmluvě o organizaci služeb při zprostředkování práce (č. 88) a Úmluvě o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu (revidovaná 1948) (č. 89)
 • Sdělení o Úmluvě o placeném studijním volnu (č. 140)
 • Sdělení o Úmluvě o placených zprostředkovatelnách práce
 • Sdělení o Úmluvě o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Úmluva č. 187)
 • Sdělení o Úmluvě o politice zaměstnanosti (č.122)
 • Sdělení o Úmluvě o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti, o Úmluvě o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v zemědělských podnicích, o Úmluvě o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti a Úmluvě o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v zemědělských podnicích
 • Sdělení o Úmluvě o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu
 • Sdělení o Úmluvě o právech dítěte
 • Sdělení o Úmluvě o právním postavení uprchlíků
 • Sdělení o Úmluvě o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat a o Úmluvě o metodách stanovení minimálních mezd v zemědělství
 • Sdělení o Úmluvě o předávání odsouzených osob
 • Sdělení o Úmluvě o předcházení a kontrole nebezpečí z povolání způsobených karcinogenními látkami a činiteli
 • Sdělení o Úmluvě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
 • Sdělení o Úmluvě o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států
 • Sdělení o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě
 • Sdělení o Úmluvě o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty (č. 100)
 • Sdělení o Úmluvě o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat
 • Sdělení o Úmluvě o uznávání studií a diplomů týkajících se vysokého školství ve státech evropského regionu
 • Sdělení o Úmluvě o zavedení metod stanovení minimálních mezd
 • Sdělení o Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin
 • Sdělení o Úmluvě Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/ nebo desertifikací, zejména v Africe
 • Sdělení o Úmluvě Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
 • Sdělení o Úmluvě OSN o námořní přepravě zboží, 1978
 • Sdělení o Úmluvě týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958 (č. 108)
 • Sdělení o Úmluvě týkající se noční práce, 1990 (č. 171)
 • Sdělení o uzavření smluv o vypořádání mezi Českou republikou a Apoštolskou církví, Církví adventistů sedmého dne, Církví bratrskou, Církví československou husitskou, Církví řeckokatolickou, Církví římskokatolickou, Českobratrskou církví evangelickou, Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice, Evangelickou církví metodistickou, Federací židovských obcí v České republice, Jednotou bratrskou, Luterskou evangelickou církví a.v. v České republice, Náboženskou společností českých unitářů, Pravoslavnou církví v českých zemích, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církví v České republice
 • Sdělení o vázanosti České a Slovenské Federativní Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977
 • Sdělení o Vídeňské úmluvě na ochranu ozonové vrstvy přijaté ve Vídni dne 22. března 1985
 • Sdělení o Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a Společném protokolu týkajícím se aplikace Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy
 • Sdělení o Vídeňské úmluvě o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám
 • Sdělení o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému
 • Sdělení o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)
 • Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
 • Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
 • Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů
 • Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 • Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2010/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
 • Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2011/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 • Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 • Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2012/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
 • Sdělení o vydání Cenového předpisu 1/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 • Sdělení o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 • Sdělení o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 • Sdělení o vydání cenového předpisu 2/2009/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
 • Sdělení o vydání cenového předpisu 2/2010/DZP, kterým se mění cenový předpis 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 • Sdělení o vydání Cenového předpisu 2/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 • Sdělení o vydání cenového předpisu 2/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
 • Sdělení o vydání Cenového předpisu 2/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 • Sdělení o vydání cenového předpisu 3/2009/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
 • Sdělení o vydání cenového předpisu 3/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
 • Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
 • Sdělení o vydání cenového rozhodnutí 1/08-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin nepodléhajících cenové regulaci
 • Sdělení o vydání cenového rozhodnutí 1/09-FAR, kterým se mění Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
 • Sdělení o vydání cenového rozhodnutí 1/10-Far, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce
 • Sdělení o vydání cenového rozhodnutí 1/12-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce
 • Sdělení o vydání cenového rozhodnutí 2/08-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami
 • Sdělení o vydání cenového rozhodnutí 2/09-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce
 • Sdělení o vydání cenového rozhodnutí 2/12-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce
 • Sdělení o vydání cenového rozhodnutí 3/09-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami
 • Sdělení o vydání cenových rozhodnutí
 • Sdělení o vydání Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)
 • Sdělení o vydání Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)
 • Sdělení o vydání Klasifikace funkcí vládních institucí (CZ-COFOG)
 • Sdělení o vydání Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)
 • Sdělení o vydání Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICSE)
 • Sdělení o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
 • Sdělení o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
 • Sdělení o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN -10)
 • Sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod
 • Sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodního léčivého zdroje
 • Sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
 • Sdělení o vydání rozhodnutí o pověření Aeroklubu České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/2)
 • Sdělení o vydání rozhodnutí o pověření Aeroklubu České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/3)
 • Sdělení o vydání rozhodnutí o pověření Letecké amatérské asociace České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/1)
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2013, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 03/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 03/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 03/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 04/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 04/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 05/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 06/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 07/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
 • Sdělení o vydání výměru MF č. 08/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
 • Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných a nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. ledna 2013
 • Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10 konaných ve dnech 19. a 20. září 2014 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. září 2014 (II. kolo)
 • Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. října 2012
 • Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. července 2013
 • Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. září 2015
 • Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 26. září 2015
 • Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 (I. kolo) a ve dnech 19. a 20. října 2012 (II. kolo)
 • Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13. října 2012
 • Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 • Sdělení o vyhlášení Číslovacího plánu adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv
 • Sdělení o vyhlášení číslovacího plánu čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních karet
 • Sdělení o vyhlášení číslovacího plánu síťových směrovacích čísel
 • Sdělení o vyhlášení číslovacího plánu veřejných datových sítí
 • Sdělení o vyhlášení číslovacího plánu veřejných telefonních sítí
 • Sdělení o vyhlášení dne vzniku akciové společnosti České dráhy
 • Sdělení o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
 • Sdělení o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
 • Sdělení o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
 • Sdělení o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů
 • Sdělení o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie
 • Sdělení o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie
 • Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse
 • Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • Sdělení o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí
 • Sdělení o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva města
 • Sdělení o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce
 • Sdělení o vyhlášení opakovaného hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí
 • Sdělení o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
 • Sdělení o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem
 • Sdělení o vyhlášení Prohlášení, které bylo učiněno podle článku 14 odst. 1 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace
 • Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2002 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
 • Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2003 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
 • Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2004 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
 • Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2004 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2005 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2006 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2007 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2008 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2009 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2011 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2012 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • Sdělení o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
 • Sdělení o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
 • Sdělení o vyhlášení seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 • Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, v roce 2006
 • Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, v roce 2005
 • Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007
 • Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 366/2014 Sb.
 • Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 367/2014 Sb.
 • Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011
 • Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2006
 • Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, v roce 2005
 • Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007
 • Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 368/2014 Sb.
 • Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2012
 • Sdělení o vyhlášení změny č. 1 číslovacího plánu veřejných telefonních sítí
 • Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice
 • Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
 • Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o vzájemném poskytování bezplatné léčebné péče členům diplomatických misí a konzulárních úřadů
 • Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o zrušení vízové povinnosti
 • Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království
 • Sdělení o výpovědi ČR Ujednání mezi vládou ČSFR a vládou Kubánské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů
 • Sdělení o výpovědi Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic a Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic
 • Sdělení o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu ke karibské části Nizozemska (ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba)
 • Sdělení o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztazích mezi Českou republikou a Curaçaem
 • Sdělení o vypovězení Úmluvy o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů
 • Sdělení o vysílání pracovníků do Rakouska a Německa bez pracovního povolení
 • Sdělení o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu
 • Sdělení o závaznosti Dodatku č. 2 kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • Sdělení o závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • Sdělení o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
 • Sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)
 • Sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)
 • Sdělení o zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (ČOBJ-D)
 • Sdělení o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
 • Sdělení o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
 • Sdělení o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů
 • Sdělení o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA)
 • Sdělení o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC
 • Sdělení o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
 • Sdělení o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97
 • Sdělení o změnách prohlášení k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
 • Sdělení o změně aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)
 • Sdělení o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty
 • Sdělení o změně názvu letiště uvedeného v článku 3 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
 • Sdělení o změně názvu letiště uvedeného v článku 5 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států
 • Sdělení o změně názvu letiště uvedeného v článku 9 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
 • Sdělení o změně orgánu uvedeného v článku 1 odst. 2 Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob
 • Sdělení o změně oznámení České republiky podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání (Paříž, 13. prosince 1957) v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (2002/584/SVV)
 • Sdělení o změně Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů
 • Sdělení o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
 • Sdělení o změně v osvobození od DPH při dovozu zboží - od 1. dubna 2011
 • Sdělení o zrušení pověření Českého normalizačního institutu, příspěvkové organizace, zabezpečováním tvorby a vydávání českých technických norem
 • Sdělení o zrušení úředního sdělení České národní banky č. 38/2007 Věst. ČNB ze dne 20. července 2007 k povinnosti učinit veřejnou nabídku akcií při zvyšování základního kapitálu a úředního sdělení České národní banky č. 2/2002 Věst. ČNB ze dne 31. ledna 2002 k problematice uzavírání ovládacích smluv bankami
 • Sdělení o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
 • Sdělení o zvýšení pracovních víz vydávaných občanům České republiky a Nového Zélandu
 • Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Sdělení RS02/2017 o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 437/2016 Sb., zveřejněné v částce 2 Sbírky zákonů z roku 2017
 • Sdělení sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně duševního vlastnictví během dvoustranné vojensko-technické spolupráce
 • Sdělení sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
 • Sdělení sjednání Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. ledna 2015
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně konaných ve dnech 10. a 11. ledna 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. ledna 2014 (II. kolo)
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. června 2015
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. dubna 2013
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2015
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. července 2012
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. března 2014
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. července 2016
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. dubna 2016
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. ledna 2016
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. srpna 2017
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. listopadu 2013
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 31. ledna 2015
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo)
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. října 2014 (II. kolo)
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 (I. kolo) a ve dnech 14. a 15. října 2016 (II. kolo)
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění opravy celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním kraji: 2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská demokratická strana, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. listopadu 2017
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo)
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)
 • Sdělení Ústavního soudu o postupu týkajícím se výkladu přípustnosti a lhůty k podání ústavní stížnosti při souběžném podání ústavní stížnosti a mimořádného opravného prostředku s výjimkou obnovy řízení
 • Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. j) zákona o Ústavním soudu
 • Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. 3. 2014 č. Org. 24/14 o atrahování působnosti
 • Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. 10. 2012 č. Org. 49/12 o atrahování působnosti
 • Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 9. 6. 2009 o atrahování působnosti senátů plénem
 • Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 9. srpna 2011 č. Org. 40/11 o atrahování působnosti
 • Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005 sp. zn. Pl. ÚS - st. 21/05 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci žaloby o určení vlastnického práva ve vztahu k uplatnění práva podle restitučních předpisů
 • Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 37/13 o povaze rozhodnutí ministra spravedlnosti podle § 399 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 14. prosince 2010 sp. zn. Pl. ÚS-st. 31/10 k intertemporálním účinkům nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/09 (219/2010 Sb.) ve vztahu k provedeným prohlídkám jiných prostor a pozemků
 • Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2016 sp. zn. Pl. ÚS-st. 43/16 ve věci nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení, jímž se nepřipouští změna návrhu podle § 95 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.
 • Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 35/13 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu, kterým byl účastník řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyzván k zaplacení soudního poplatku
 • Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2010 sp. zn. Pl. ÚS-st. 30/10 k úkonům podle § 114 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, spočívajícím v sejmutí pachové stopy, odebrání vzorku vlasů a bukálního stěru
 • Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 4. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14 k nepřípustnosti ústavní stížnosti, jestliže stěžovatel v trestním řízení nepodá zákonem předepsaným způsobem dovolání
 • Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 28.11. 2017 sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16 k ústavní konformitě odmítnutí dovolání v občanském soudním řízení a k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti předchozím rozhodnutím o procesních prostředcích k ochraně práva, neobsahuje-li dovolání vymezení předpokladů přípustnosti
 • Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2016 sp. zn. Pl. ÚS-st. 44/16 k interpretaci § 7 odst. 2 zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
 • Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 8. října 2015 sp. zn. Pl. ÚS-st. 42/15 v otázce zastoupení advokátů jako účastníků nebo vedlejších účastníků řízení před Ústavním soudem
 • Sdělení Ústavního soudu o vyhrazení si rozhodování sporů o rozsah kompetencí vrcholných ústavních orgánů nadaných originární pravomocí z Ústavy samé a rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím velkých senátů kolegií Nejvyššího soudu
 • Sdělení Ústavního soudu ve věci právního názoru II. senátu Ústavního soudu, odchylného od právního názoru Ústavního soudu vysloveného v nálezu sp. zn. IV. ÚS 298/05 ze dne 8. 8. 2005
 • Sdělení Ústavního soudu ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu v občanském soudním řízení v případě neuplatnění žaloby pro zmatečnost
 • Sdělení Ústavního soudu ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2009 sp. zn. Pl. ÚS-st. 27/09 ohledně rozhodování soudů o zvyšování nájemného z bytu a ohledně posuzování žalob pronajímatelů na náhradu škody vůči státu
 • Sdělení Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2012 č. Org. 72/12 k účinkům zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, na neskončená řízení před Ústavním soudem zahájená před 1. lednem 2013
 • Sdělení Ústavního soudu ze dne 24. 3. 2013 o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 36/13 k rozsahu zákonem stanovených procesních garancí ústavně zaručeného vlastnického práva menšinových akcionářů při určování výše přiměřeného protiplnění v řízení o žalobě podle § 131 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře
 • Sdělení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2014 o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. listopadu 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 39/14 k nároku na náhradu nemateriální újmy podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
 • Sdělení Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2013 č. Org. 23/13 k účinkům nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17. 4. 2013 na nároky plynoucí z vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, ve znění pozdějších vyhlášek, a přiznané pravomocným rozhodnutím soudu do okamžiku vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů
 • Sdělení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2006 o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o atrahování působnosti senátů plénem
 • Sdělení Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2008 o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o atrahování působnosti senátů plénem
 • Sdělení Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2011 o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci ústavně konformní interpretace § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení ve věci aplikace novely zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • Sdělení všem správcům daně ke změnám ve výši nezabavitelných částek při daňové exekuci
 • Sdělení zpracované na základě zákona č. 120/2010 Sb., na jehož základě se mění § 36a zákona o DPH - stanovení základu daně ve zvláštních případech
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky 2006 - 2009, 3,25 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2013
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2008, 2,30 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2010, 2,55 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2015, 3,80 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2020, 3,75 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2006-2036, 4,20 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007 – 2012, 3,55 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007 - 2022, 4,70 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007 - 2057, 4,85 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007-2017, 4,00 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 - 2011, 4,10 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 - 2016, VAR
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 - 2012, VAR
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 - 2019, 5,00 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 - 2024, 5,70 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010-2013, 2,80 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010-2015, 3,40 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010-2021, 3,85 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011-2014, 2,75 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011-2023, VAR %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2012-2017, VAR %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2011–2012
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2014
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2013
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 – 2014
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011–2016, VAR %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2017 II, FIX %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2017, FIX %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 – 2018, FIX %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018 II, FIX %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2015, FIX %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 – 2016, FIX %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2016 II, FIX %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Protiinflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2019, CPI %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 - 2020, CPI %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2020 II, CPI %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2011–2016, VAR %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2017 II, FIX %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2017, FIX %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 – 2018, FIX %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018 II, FIX %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2019, FIX %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013-2016, 0,50 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013–2028, 2,50 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2018, 0,85 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2025, 2,40 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2027, VAR %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015–2030, 0,95 %
 • Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %
 • Sdělení, jímž se určují Emisní podmínky státních pokladničních poukázek
 • Sdělení, jímž se uveřejňuje seznam hraničních přechodů na společných státních hranicích ČR s Rakouskou republikou
 • Sdělení, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace
 • Sdělení, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace
 • Sdělení, kterým se doplňuje a opravuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů v New Yorku dne 21. listopadu 1947
 • Sdělení, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2012 Sb. m. s. o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené
 • Sdělení, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2016 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené
 • Sdělení, kterým se mění a doplňuje sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 500/1992 Sb.
 • Sdělení, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s.
 • Sdělení, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 70/2002 Sb. m. s.
 • Sdělení, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 84/2007 Sb. m. s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2009 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 • Sdělení, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení č. 38/ 2011 Sb., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 160/1996 Sb., o přístupu České republiky k Mnohostranné úmluvě o letových poplatcích
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/1999 Sb., o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Běloruské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2015 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2010 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2016 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 67/2016 Sb.m.s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2011 Sb. m. s., o sjednání Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 87/2007 Sb. m. s.
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 9/2016 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 97/2011 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 114/1996 Sb., o přijetí Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 119/1996 Sb. o přijetí Antidopingové úmluvy
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 26/2002 Sb. m. s., kterým se publikoval sjednocený text Mezinárodní úmluvy o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL)
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 277/1998 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 94/1997 Sb. o přijetí Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení vyhlášené pod č. 11/2002 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě z roku 1993, upravené a prodloužené v roce 1996, mezi Rakouskou republikou, zastoupenou Spolkovým ministerstvem vnitra, Maďarskou republikou, zastoupenou Ministerstvem vnitra, Švýcarskou konfederací, zastoupenou Spolkovým úřadem pro uprchlíky a Republikou Slovinsko, zastoupenou Ministerstvem vnitra, o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik
 • Sdělení, kterým se nahrazuje sdělení vyhlášené pod č. 39/1996 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů ČR a pro držitele diplomatických a služebních pasů Státu Izrael
 • Sdělení, kterým se nahrazuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) - Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
 • Sdělení, kterým se nahrazují sdělení č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
 • Sdělení, kterým se oznamuje zahájení plné aplikace schengenského acquis
 • Sdělení, kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii
 • Sdělení, kterým se ruší sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 16/2012 Sb. m. s.
 • Sdělení, kterým se ukládá Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
 • Sdělení, kterým se ukládá Kolektivní smlouva vyššího stupně
 • Sdělení, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005
 • Sdělení, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje 2. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře pro účely stanovení rodičovského příspěvku
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy(ATP)
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Úmluvy o Mezinárodní družicové organizaci pro pohyblivé služby (IMSO)
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje Mnohostranná dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, vyhlášené pod č. 141/2001 Sb. m. s.
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Úmluvy o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, vyhlášené pod č. 129/1976 Sb.
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje oprava českého znění Vídeňské úmluvy o smluvním právu, vyhlášené pod č. 15/1988 Sb.
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje oprava Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, vyhlášené pod č. 90/2013 Sb. m. s.
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 49/2015 Sb. m. s.
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje opravené znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině, vyhlášené pod č. 13/2005 Sb. m. s.
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje pozastavení provádění Evropské dohody o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky ze strany Velké Británie
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2009
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2010
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2011
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2012
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2003
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2004
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2005
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady CA/D 17/13 ze dne 16. října 2013, pozměňující pravidla 135 a 164 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace CA/D 7/12 ze dne 27. června 2012 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2017 pozměňující pravidlo 51 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 13/17)
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 14. prosince 2016 pozměňující pravidla 51 a 162 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 17/16)
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 14. října 2015 pozměňující pravidlo 82 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 9/15)
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 15. října 2014 pozměňující pravidla 2, 124, 125, 126, 127, 129, 133 a 134 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/14)
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2017 pozměňující pravidla 32 a 33 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 3/17)
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 29. června 2017 pozměňující pravidla 27 a 28 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/17)
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 30. června 2016 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/16)
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území EU a institucí a orgánů, které je vydávají
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Beskydy
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
 • Sdělení, kterým se vyhlašuje závaznost Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • Sdělení, kterým se vyhlašují změny pravidel 12bis, 23bis, 41, 86 a 95 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
 • Sdělení, kterým se vyhlašují změny pravidel 4, 23bis, 45bis a 51bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
 • Sdělení, kterým se vyhlašují změny pravidel 44ter, 66, 70 a 94 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
 • Sdělení, kterým se vyhlašují změny pravidel 49ter, 76, 90 a Sazebníku poplatků prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
 • Sdělení, kterým se vyhlašují změny pravidel 9, 26bis, 48, 82quater, 92 a 94 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
 • Sdělení, o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o vývozu určitých textilních výrobků z České republiky do Kanady
 • Sdělením o Dohodě mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic
 • Seznam často kladených dotazů včetně odpovědí k problematice spotřebitelského úvěru
 • Seznam neplatných pokutových bloků
 • Seznam neplatných pokutových bloků II
 • Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - ke dni 1. 8. 2016
 • Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13g odst. 5 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
 • Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Schengenská dohoda
 • Skupinová registrace k dani z přidané hodnoty
 • Směrnice č. MF-929/2017/3404-9 o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru v oblasti provozování hazardních her a její odůvodnění
 • Směrnice Evropské Rady a Evropského parlamentu 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009, o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady z roku 2004/ č.18/Evropské společenství ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby
 • Směrnice OSN pro ochranu spotřebitelů
 • Směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru
 • Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty
 • Směrnice Rady 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení
 • Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS
 • Směrnice Rady Evropských společenství ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (90/314/EHS)
 • Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o povinném používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů ve vozidlech (91/671/EHS)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích
 • Smlouva o Evropské unii - konsolidované znění (Maastricht, 7. února 1992)
 • Smlouva o fungování Evropské unie - konsolidované znění
 • Smlouva o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou
 • Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií
 • Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské Unii - Akt o přistoupení
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha I - Seznam ustanovení schengenského acquis
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 1. Volný pohyb zboží
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 10. Statistika
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 11. Sociální politika a zaměstnanost
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 12. Energetika
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 13. Malé a střední podniky
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 14. Školství a odborné vzdělávání
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 15. Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 16. Životní prostředí
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 17. Ochrana spotřebitele a zdraví
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 18. Spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 19. Celní unie
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 2. Volný pohyb osob
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 20. Vnější vztahy
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 21. Společná zahraniční a bezpečnostní politika
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 22. Orgány
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 3. Volný pohyb služeb
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 4. Právo obchodních společností
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 5. Hospodářská soutěž
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 6. Zemědělství
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 7. Rybolov
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 8. Dopravní politika
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha II - 9. Daně
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha III - Seznam uvedený v článku 21 aktu o přistoupení
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha IV - Seznam uvedený v článku 22 aktu o přistoupení
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha V. - přechodná období - Česká republika
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha XIV - Přechodná období - Slovensko
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha XV - Maximální dodatečné položky uvedené v článku 32 odst. 1 aktu o přistoupení
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha XVI - Seznam uvedený v článku 52 odst. 1 aktu o přistoupení
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha XVII - Seznam uvedený v čl. 52 odst. 2 aktu o přistoupení
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Příloha XVIII - Seznam uvedený v článku 52 odst. 3 aktu o přistoupení
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Závěrečný akt
 • Smlouva o přistoupení ČR k EU - Znění protokolů připojených k aktu o přistoupení
 • Smlouva o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • Smlouva o založení Evropského společenství (Řím, 25. března 1957)
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Albánie
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Arménská republika
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Austrálie
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Ázerbajdžán
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Bahrajn
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Barbados
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Belgie
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Bělorusko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Bosna a Hercegovina
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Brazílie
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Bulharsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - bývalé RVHP - fyzické osoby
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - bývalé RVHP - právnické osoby
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Čína
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Dánsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Egypt
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Estonsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Etiopie
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Filipíny
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Finsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Francie
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Francie - 2005
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Gruzie
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Hongkong - zvláštní administrativní oblast Číny
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Chile
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Chorvatsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Indie
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Indonésie
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Írán
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Irsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Island
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Itálie
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Izrael
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Japonsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Jihoafrická republika
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Jordánsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Jugoslávie
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Kanada
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Kazachstán
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Kolumbijská republika
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Korea
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Korejská lidově demokratická republika
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Kuvajt
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Kypr
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Libanon
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Lichtenštějnsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Litva
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Lotyšsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Lucemburské velkovévodství
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Maďarsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Makedonie
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Malajsie
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Malta
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Maroko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Mexiko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Moldávie
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Mongolsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Nigérie
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Nizozemí
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Norsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Nový Zéland
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Pákistán
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Panamská republika
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Polsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Polsko - do 11. 6. 2012
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Portugalsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Rakousko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Rumunsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Rusko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Řecko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Saúdská Arábie
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Singapur
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Slovensko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Slovensko - daň dědická
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Slovinsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Spojené arabské emiráty
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Spolková republika Německo
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Srbsko a Černá Hora
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Srí Lanka
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Syrská arabská republika
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Španělsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Švédsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Švýcarsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Tádžikistán
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Thajsko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Tunis
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Turecko
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Ukrajina
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - USA
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Uzbekistán
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Velká Británie
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Venezuela
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Vietnam
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění v oboru daní dědických a darovacích - Rakousko
 • Smlouva z Nice
 • Smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajině
 • Souhrnná informace GFŘ - placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013
 • Společná akce Rady o kontrole technické pomoci týkající se určitých vojenských konečných použití
 • Společný postoj ze dne 8. prosince 2008 2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu
 • Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení
 • Standard MF ČR k provozování hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2010 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016
 • Stanoviska FAÚ MF ČR k problematice AML a CFT - zobecněná výkladová stanoviska k zákonu č. 253/2008 Sb.
 • Stanoviska MF ČR k tiskové zprávě ČOI - EET a doklad o zakoupení
 • Stanoviska MPO a rozsudky soudů za léta 2000 - 2014 související se zákonem č. 82/1998 Sb.
 • Stanovisko GFŘ k délce lhůty pro podání daňového přiznání obcí
 • Stanovisko GFŘ k dopadu režimu přenesení daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací
 • Stanovisko GFŘ k nařčením na sociálních sítích
 • Stanovisko GFŘ k posouzení charakteru činnosti fotbalových rozhodčích a s tím související možnosti uplatnit výdaje procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)
 • Stanovisko k aplikaci § 18 odst. 2 daňového řádu (delegace místní příslušnosti vs. přeregistrace)
 • Stanovisko k úhradě správních poplatků za žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry přijaté Ministerstvem financí - od 1. 1. 2012
 • Stanovisko k výpočtu dílčího základu pro odvod z loterií a jiných podobných her povolovaných na základě § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „loterijní zákon“)
 • Stanovisko MF ČR - GFŘ k délce lhůty pro podání daňového přiznání obcí
 • Stanovisko MF ČR - odboru 34 k nejvyšší hodinové prohře dle ustanovení § 53 zákona o hazardních hrách
 • Stanovisko MF ČR - odboru 34 k postupu při vydávání souhlasu s uvolněním jistoty složené v souladu s § 4b loterního zákona
 • Stanovisko MF ČR a Finanční správy k situaci českých lodníků v Nizozemí
 • Stanovisko MF ČR k dokumentům Panama Papers
 • Stanovisko MF ČR k dotazům ohledně uplatnění snížené sazby DPH u cukrářských a některých pekařských výrobků
 • Stanovisko MF ČR k některým dotazům územních samosprávných celků k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zpracované ve spolupráci s Ministerstvem vnitra
 • Stanovisko MF ČR k otázce souběhu povolení vydaných podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Stanovisko MF ČR k podnětu České advokátní komory ke změně zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s podáváním kontrolních hlášení a povinností mlčenlivosti
 • Stanovisko MF ČR k postupu při změně umístění provozování loterií a jiných podobných her schvalovaných Ministerstvem financí dle § 43 odst. 5 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2012
 • Stanovisko MF ČR k povinnosti zřízení loterní komise na základě vydaného povolení k provozování číselné loterie
 • Stanovisko MF ČR k povolovacímu procesu po schválení nové právní úpravy (zákon o hazardních hrách)
 • Stanovisko MF ČR k problematice zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro interní auditory ÚSC
 • Stanovisko MF ČR k procesu přizpůsobení technických zařízení, totalizátorových sázek, kursových a dostihových sázek a živých her povolených podle loterního zákona, povinnostem upraveným v zákoně o hazardních hrách
 • Stanovisko MF ČR k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci zdanění emisních povolenek
 • Stanovisko MF ČR k rozhodnutí Ústavního soudu
 • Stanovisko MF ČR k rušení sázkových her v kasinu
 • Stanovisko MF ČR k tzv. „Kvízomatům“
 • Stanovisko MF ČR k žádostem o povolení centrálního loterního systému
 • Stanovisko MF ČR ke karetním sázkovým hrám podle § 2 písm. m) zákona č. 202/1990 Sb.
 • Stanovisko MF ČR ke splacení a výši základního kapitálu dle ustanovení § 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Stanovisko MF ČR ohledně vyhlášky 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • Stanovisko MF ČR ve věci „odpovědné osoby“ - zákon o loteriích a jiných podobných hrách
 • Stanovisko MF k dnešnímu rozhodnutí Ústavního soudu (20. 1. 2015)
 • Stanovisko MF k výkladu § 15 zákona č. 253/2008 Sb.
 • Stanovisko MFČR - odboru 34 k označení kasina
 • Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu k vývozu položek dvojího použití
 • Stanovisko MPO ČR k nabývání zbraní a střeliva v souvislosti s aplikací zákona č. 228/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Stanovisko MPO k § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 318/2012 Sb.
 • Stanovisko MPSV - odměny poskytované zaměstnancům ve veřejných službách a správě podle § 224 odst. 2 zákoníku práce
 • Stanovisko odboru 34 a odboru 32 k právní povaze jednotlivých plnění poskytovaných v rámci provozování hazardních her a v souvislosti s ním
 • Stanovisko ÚOHS regulaci provozu loterií a jiných podobných her obcemi
 • Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů
 • Stručný popis nejdůležitějších právních předpisů Evropské unie na ochranu spotřebitele
 • Světová poštovní úmluva
 • Světová poštovní úmluva - Závěrečný protokol světové poštovní úmluvy
 • Tisková zpráva MF ČR - I příjmy z internetových platforem se zdaňují
 • Tisková zpráva MF ČR - Novinka u vybraných elektronických podání: namísto sankce výzva
 • Tisková zpráva MF ČR, GFŘ - Na odevzdání daňových přiznání zbývá necelý měsíc, Finanční správa přináší souhrn nejčastějších chyb
 • Trestní zákon
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Francouzské republiky o spolupráci v oblasti pohonných hmot a maziv
 • Ujednání o poštovních peněžních službách
 • Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, 1984
 • Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 177 o domácké práci, 1996
 • Úmluva o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu
 • Úmluva o mezinárodním civilním letectví
 • Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
 • Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových věcech
 • Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
 • Úmluva, jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu
 • Uplatnění daně z přidané hodnoty při pořízení dopravního prostředku z jiného členského státu po 1. 5. 2004
 • Uplatnění DPH u zálohy zaplacené do 30. 4. 2004 za zdanitelné plnění uskutečněné po 1. 5. 2004 a přijaté platby do 30. 4. 2004 na plnění po 1. 5. 2004 (§ 111 bod 11 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
 • Uplatňování DPH při poskytování stravování dětem, žákům a mládeži (školní stravování)
 • Uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 5. 2004 u přijatých zdanitelných plnění uskutečněných do 30. 4. 2004
 • Uplatňování nároku na odpočet daně v poměrné výši u veřejnoprávních subjektů
 • Úplné znění opatření ČNB č. 1 ze dne 19. října 2010 Věstníku ČNB, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
 • Úplné znění opatření ČNB č. 2 z roku 2011 Věstníku ČNB, o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření ČNB č. 1 z roku 2012 Věstníku ČNB
 • Upozornění dovozcům a vývozcům výbušnin a jejich směsí v režimu zákona č. 38/1994 Sb.
 • Upozornění Finanční správy ČR na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015
 • Upozornění GFŘ - Upozornění Finančního ředitelství Slovenské republiky českým daňovým subjektům, které jsou registrovány k DPH na Slovensku
 • Upozornění GFŘ k podávání daňových přiznání při převodech nemovitých věcí
 • Upozornění GFŘ k registračnímu údaji „skutečné sídlo“
 • Upozornění GFŘ k vykazování plnění vyjmenovaných v § 10i zákona o DPH v daňovém přiznání
 • Upozornění GFŘ pro plátce daně ze závislé činnosti a informace o tiskopisech
 • Upozornění k pokutovým blokům vydávaným Ministerstvem financí dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Upozornění k účinnosti nařízení ES č.1889/2005
 • Upozornění MF ČR - Finanční správa upozorňuje na chybně uplatňované slevy na dani
 • Upozornění MF ČR - GFŘ pro registrované daňové subjekty žádající vrácení přeplatku na dani na účet neuvedený v registraci (II.)
 • Upozornění MF ČR k tiskopisům 2015
 • Upozornění MF ČR k tiskopisům pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 • Upozornění MF ČR na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015
 • Upozornění MF ČR obcím na zákonnou povinnost zasílat Ministerstvu financí obecně závazné vyhlášky regulující loterie a jiné podobné hry
 • Upozornění MF ČR plátcům pojistného: zdravotní pojišťovny mění čísla platebních účtů
 • Upozornění MF ČR pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na tiskopisy za zdaňovací období 2011 a pro zdaňovací období 2012
 • Upozornění MPO dovozcům a vývozcům výbušnin a jejich směsí v režimu zákona č. 38/1994 Sb.
 • Upozornění MPO pro držitele povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem
 • Upozornění pro držitele povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem
 • Upozornění pro plátce daně zaměstnávající nerezidenty na povinnost podávat vyúčtování daně elektronicky
 • Úřední sdělení ČNB 24 - 2009 k některým ustanovením devizového zákona a k vyhlášce o směnárenské činnosti
 • Úřední sdělení ČNB č. 7-2013 Věst. ČNB o zrušení některých úředních sdělení ČNB souvisejících se zrušením zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů
 • Úřední sdělení ČNB ČNB č. 13 ze dne 22. listopadu 2013 o zrušení úředního sdělení České národní banky č. 6/2009 Věst. ČNB
 • Úřední sdělení ČNB k § 23, § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
 • Úřední sdělení ČNB k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence
 • Úřední sdělení ČNB k ověřování dostatečného krytí úvěrových ztrát
 • Úřední sdělení ČNB k výkonu činnosti na finančním trhu - cloud computing
 • Úřední sdělení ČNB o organizaci testování zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí
 • Úřední sdělení ČNB o podmínkách organizace odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování pořádaných Českou národní bankou
 • Úřední sdělení ČNB o úpravě základních úrokových sazeb
 • Úřední sdělení ČNB o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • Úřední sdělení ČNB o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro první čtvrtletí 2012
 • Úřední sdělení ČNB o zrušení úředního sdělení České národní banky č. 15 z roku 2010 Věst. ČNB
 • Úřední sdělení ČNB o zrušení úředního sdělení České národní banky č. 38/2007 Věst. ČNB ze dne 20. července 2007 k povinnosti učinit veřejnou nabídku akcií při zvyšování základního kapitálu a úředního sdělení České národní banky č. 2/2002 Věst. ČNB ze dne 31. ledna 2002 k problematice uzavírání ovládacích smluv bankami
 • Úřední sdělení ČNB o zrušení úředního sdělení České národní banky k pravidlům obezřetného výkonu činností penzijními fondy – Řídicí a kontrolní systém penzijního fondu
 • Úřední sdělení ČNB o zrušení úředního sdělení ČNB č. 24 - 2009 Věst. ČNB ze dne 16. prosince 2009 k některým ustanovením devizového zákona a k vyhlášce o směnárenské činnosti
 • Úřední sdělení ČNB výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry - odměňování
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 1. března 2018 ke způsobu výpočtu rizikových vah pro účely stanovení příspěvků do Fondu pojištění vkladů
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 1. dubna 2015 o vydání páté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing) referenčních úrokových sazeb PRIBOR
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 1. února 2018 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 10. června 2015 k přístupu České národní banky při vyhodnocování výroční zprávy, účetní závěrky a zprávy auditora družstevní záložny o ověření řídicího a kontrolního systému v souvislosti s novelou zákona o spořitelních a úvěrních družstvech č. 333/2014 Sb. od 1. července 2015
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 10. září 2015 k výkonu činnosti bank a spořitelních a úvěrních družstev - expozice vůči České národní bance uznatelné pro účely ukazatele krytí likvidity
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 11. dubna 2014 o organizaci testování zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 11. dubna 2017 o uznání odborné zkoušky organizované Vysokou školou finanční a správní, o.p.s.
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 11. ledna 2015 k některým ustanovením vyhlášek o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry České národní bance
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 13. června 2017 - Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 13. listopadu 2017 o zrušení některých úředních sdělení České národní banky souvisejících s pravidly obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry a pojišťoven a zajišťoven
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 13. října 2016 k některým ustanovením zákona o oběhu bankovek a mincí
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 14. března 2016 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 14. června 2016 - Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 14. dubna 2016 k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry - uveřejňování informací
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 14. ledna 2015, kterým se zveřejňuje maximální výše technické úrokové míry
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 14. prosince 2015 o uznání odborné zkoušky „Investiční poradce se specializací pro kolektivní investování (IP-KI)“ organizované Evropskou asociací finančního plánování Česká republika
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 15. 11. 2012 k opatření ČNB č. 3 z roku 2011 Věstníku ČNB, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 15. června 2017 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 15. prosince 2016 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 16. března 2017 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 16. července 2015 o změně lhůt pro účtování diferencí zjištěných v hotovostech bank
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 16. června 2015 - Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 16. prosince 2015 k § 23, § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 16. prosince 2015 o předkládání ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 17. ledna 2014 o podmínkách přípustnosti pobídek při distribuci některých produktů na finančním trhu
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 17. prosince 2015 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 18. prosince 2013 o organizaci testování zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 18. prosince 2015 o vydání druhé verze Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 18. prosince 2015 o vydání druhé verze Pravidel pro výpočet referenční úrokové sazby CZEONIA
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 18. září 2014 k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 18. září 2014 k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry – odměňování
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 18. září 2014 o zrušení úředního sdělení České národní banky č. 17/1998 Věst. ČNB ze dne 14. srpna 1998 k některým ustanovením zákona č. 16/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 19. února 2014 o zrušení některých úředních sdělení České národní banky souvisejících s pravidly obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 19. února 2014 o zrušení úředního sdělení ČNB č. 11/2001 Věst. ČNB ze dne 31. srpna 2001 k postupu banky a orgánů činných v trestním řízení k získání doličné věci uložené v bezpečnostní schránce banky
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 19. září 2014 k řízení a kontrole kvality distribuční sítě pojišťovacího zprostředkovatele
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 2. listopadu 2017 o úpravě základních úrokových sazeb
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 2. listopadu 2017 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 20. prosince 2013 k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 21. ledna 2014 k řízení a kontrole kvality činnosti distribuční sítě pojišťovny
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 21. listopadu 2014 č. 25 Věst. ČNB kterým se zrušuje úřední sdělení ČNB k uplatňování plošných diskrecí orgánem dohledu
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 21. prosince 2016 k některým ustanovením zákona o oběhu bankovek a mincí
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 22. března 2018 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 22. června 2015 k § 23, § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 22. října 2014 k § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 22. února 2016, kterým se stanovuje roční cílová úroveň příspěvků do Fondu pro řešení krize pro rok 2016
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 24. října 2013 o změně v poskytování pokladní služby pro banky
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 24. října 2017 k prokazování odborných znalostí a dovedností pro poskytování investičních služeb odbornou zkouškou vykonanou před 3. lednem 2018
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 26. března 2014 k některým ustanovením zákona o oběhu bankovek a mincí
 • Uřední sdělení ČNB ze dne 26. července 2017 o zrušení úředního sdělení České národní banky č. 3/2015 Věst. ČNB ze dne 1. dubna 2015 o vydání páté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing) referenčních úrokových sazeb PRIBOR
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 26. června 2014 o přechodném omezení pokladního provozu pobočky ČNB Praha
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 26. září 2012 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro čtvrté čtvrtletí 2012
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 27. června 2013 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro třetí čtvrtletí 2013
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 27. června 2014 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 27. února 2017 o poskytování informací o změně platebního účtu a o základním platebním účtu
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 28. března 2013 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro druhé čtvrtletí 2013
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 28. března 2018 k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry - uveřejňování informací
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 28. července 2014 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 28. června 2012 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro třetí čtvrtletí 2012
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 28. srpna 2013 k § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 28. srpna 2015 o uznání odborné zkoušky organizované Vysokou školou finanční a správní, o.p.s.
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 29. ledna 2014 k některým ustanovením vyhlášek o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry České národní bance
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 3. prosince 2013 č. 14 k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost
 • Uřední sdělení ČNB ze dne 3. srpna 2017 o úpravě základních úrokových sazeb
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 3. srpna 2017 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 30. prosince 2013 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro první čtvrtletí 2014
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 30. září 2013 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro čtvrté čtvrtletí 2013
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 31. března 2014 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro druhé čtvrtletí 2014
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 31. prosince 2012 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro první čtvrtletí 2013
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 31. října 2016 k § 23, § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 4. ledna 2017 o zrušení úředního sdělení České národní banky č. 25 z roku 2010 Věst. ČNB ze dne 27. prosince 2010 o aplikačním přístupu k některým ustanovením zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 4. prosince 2017 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 5. června 2015 k postupu družstevních záložen v souvislosti se změnou podmínek týkajících se vkladů u družstevních záložen od 1. července 2015
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 7. února 2017, kterým se stanovuje roční cílová úroveň příspěvků do Fondu pro řešení krize pro rok 2017
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 8. ledna 2018 k hlášení bezpečnostních a provozních incidentů
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 8. ledna 2018 k některým informačním povinnostem podle zákona o platebním styku a o zrušení některých úředních sdělení České národní banky
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 8. ledna 2018 o zrušení některých úředních sdělení České národní banky v návaznosti na zákon č. 204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 8. srpna o vydání čtvrté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing) referenčních úrokových sazeb (PRIBID a PRIBOR)
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 8. září 2014 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
 • Usnesení k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • Usnesení k zákonu o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu č. 288/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 7. června 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. června 2011
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), přijatému Parlamentem dne 26. října 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. listopadu 2012
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o inspekci práce přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. května 2005
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o krajském referendu a o změně některých zákonů přijatému Parlamentem dne 9. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. března 2010
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. dubna 2006
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, přijatému Parlamentem dne 12. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 2. května 2006
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, přijatému Parlamentem dne 31. ledna 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 14. března 2012
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, přijatému Parlamentem dne 17. června 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. července 2009
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném na důchodové spoření, přijatému Parlamentem dne 7. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 24. září 2012
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů přijatému Parlamentem dne 23. září 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. října 2014
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, přijatému Parlamentem dne 26. ledna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. února 2006
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), přijatému Parlamentem dne 23. 4. 2008 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. 5. 2008
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému Parlamentem dne 1. října 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. října 2014
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, přijatému Parlamentem dne 9. února 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. února 2011
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, přijatému Parlamentem dne 21. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 5. května 2006
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně přijatému Parlamentem dne 1. prosince 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. prosince 2009
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, přijatému Parlamentem dne 9. září 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 25. září 2009
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, přijatému Parlamentem dne 7. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 24. září 2012
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 8. října 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 27. října 2009
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. března 2017 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. března 2017
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, přijatému Parlamentem dne 22. dubna 2008 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. května 2008
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 29. listopadu 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. prosince 2016
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, přijatému Parlamentem dne 13. dubna 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 29.dubna 2010
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 5.června 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. června 2012
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, přijatému Parlamentem dne 1. prosince 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 15. prosince 2009
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince 2016
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 9. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 22. března 2010
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 19. srpna 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. září 2005
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 18. července 2008 a vrácenému prezidentem republiky dne 11. srpna 2008
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 5. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. září 2012
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 6. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 17. září 2012
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 19. července 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. srpna 2012
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 4. listopadu 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. listopadu 2012
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 20. dubna 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 4. května 2016
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, přijatému Parlamentem dne 24. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 14.dubna 2010
 • Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, přijatému Parlamentem dne 29. dubna 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. května 2010
 • Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
 • Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb.
 • Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb.
 • Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
 • Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 18. října 1995 č. 257/1995 Sb.
 • Usnesení Poslanecké sněmovnyze dne 18. října 1995 č. 255/1995 Sb.
 • Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Usnesení představenstva České advokátní komory kterým se stanoví minimální limity pojistného plnění z pojištění advokátů
 • Usnesení představenstva České advokátní komory kterým se stanoví poplatek za zápis do seznamu advokátů nebo do seznamu evropských advokátů a paušální částky na úhradu nákladů spojených svydáváním dokumentů na vlastní žádost
 • Usnesení představenstva České advokátní komory kterým se stanoví postup při určování zástupce České advokátní komory při provádění prohlídek a kontrol
 • Usnesení představenstva České advokátní komory, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokátů a postupu kontrolní rady České advokátní komory ve vztahu k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Usnesení představenstva České advokátní komory, kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta
 • Usnesení představenstva České advokátní komory, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex)
 • Usnesení rozpočtového výboru č. 599/2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky
 • Usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 524/06 ze dne 29. 11. 2006 ve věci ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 3 Ads 97/2005, a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 1. 2005, sp. zn. 21 Cad 48/2004, spojené s návrhem na zrušení ustanovení § 78 odst. 2 písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 37/10 ze dne 18. 12. 2012
 • Usnesení Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35 z roku 1995 ze dne 7. února 1995 o jazykovém provedení firemních značení a nápisů na území města Znojma
 • Ústava České republiky
 • Ústava Mezinárodní organizace práce
 • Ústava Světové poštovní unie
 • Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské
 • Ústavní dekret presidenta republiky o výkonu moci zákonodárné v přechodném období
 • Ústavní dekret prezidenta republiky o prozatímním výkonu moci zákonodárné
 • Ústavní dekret prezidenta republiky o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945
 • Ústavní dekret prezidenta republiky o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé
 • Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic
 • Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky
 • Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky
 • Ústavní zákon o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku
 • Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou
 • Ústavní zákon o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky
 • Ústavní zákon o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky
 • Ústavní zákon o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
 • Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii
 • Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky
 • Ústavní zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
 • Ústavní zákon o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
 • Ústavní zákon o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou
 • Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
 • Ústavní zákon o změnách státních hranic se Slovenskou republikou
 • Ústavní zákon o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo
 • Ústavní zákon, kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku
 • Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky
 • Úvodní informace MF ČR o FATCA
 • Vládní nařízení č. 122/1951 Sb., o dalších přesunech působnosti a o jiných zjednodušeních veřejné správy
 • Vládní nařízení o dentistech
 • Vládní nařízení o mimořádných opatřeních k zabezpečení nutných zemědělských prací v roce 1945
 • Vládní nařízení o placené dovolené pro zaměstnance v roce 1945
 • Vládní nařízení o prvních volbách do okresních a zemských národních výborů
 • Vládní nařízení o přechodných opatřeních na českých vysokých školách
 • Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí
 • Vládní nařízení o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945
 • Vládní nařízení o volbě a pravomoci národních výborů
 • Vládní nařízení o výkonu působnosti v oboru sociálního zabezpečení účastníků bojů za nezávislost a osvobození Československé republiky
 • Vládní nařízení o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce
 • Vládní nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru
 • Vládní nařízení, jímž se prohlašuje nepouživatelnost některých předpisů o řízení práce a o nouzové službě a zrušují se pracovní poměry, vzniklé přikázáním (nasazením)
 • Vládní nařízení, jímž se provádí dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
 • Vládní nařízení, kterým se na Karlově universitě v Praze zřizuje fakulta technické a jaderné fyziky
 • Vládní nařízení, kterým se určuje konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku
 • Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr výživy k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin
 • Vládní vyhláška o předběžném provádění Dohody o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi Československou republikou a republikou Maďarskou, podepsané v Praze 23 .4. 1949
 • Vládní vyhláška, kterou se uvádí do dočasné platnosti Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené do dočasné platnosti vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948 č. 59 Sb.
 • Vládní vyhláška, kterou se uvádí do dočasné platnosti Protokol ze dne 24. března 1948, kterým se mění některá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948 a Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, kterým se mění čl. XIV stejné dohody
 • Vládní vyhláška, kterou se uvádí do dočasné platnosti Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, kterým se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948
 • Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československo a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948
 • Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947
 • Vládní vyhláška, kterou se zrušuje podle čl. XXVII Všeobecné dohody o clech a obchodu celní ústupek stanovený v listině X této dohody
 • Všeobecná deklarace lidských práv
 • Vybraná ustanovení oznámení o udělení (odnětí) licence ochranným organizacím (ve věci OOA-S)
 • Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí po 10 000 Kč
 • Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí po 1000 Kč
 • Vyhláška České národní o vydání zlatých mincí po 2500 Kč
 • Vyhláška federálního ministerstva dopravy o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
 • Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o výši odměny a způsobu úhrady odměny a náhrady mzdy a platů členů volebních komisí
 • Vyhláška k dani z nemovitostí
 • Vyhláška k poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních
 • Vyhláška k promíjení penále správami sociálního zabezpečení
 • Vyhláška k promíjení příslušenství daně
 • Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)
 • Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona
 • Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.
 • Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
 • Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů
 • Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu
 • Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
 • Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
 • Vyhláška k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 • Vyhláška k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.
 • Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
 • Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů
 • Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
 • Vyhláška k provedení zákona o ochraně chmele
 • Vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách
 • Vyhláška k provedení zákona o Policii ČR
 • Vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
 • Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
 • Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
 • Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 • Vyhláška k zákonu o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základních uměleckých školách
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturních stycích mezi republikou Československou a královstvím Belgickým
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, sjednané 2. 10. 1947 v Atlantic City
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednané v Kodani výměnou nót ze dne 5. 2. a 4 .3. 1948
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod a úmluv, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí o Prohlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch nemajetných osob
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata ze dne 14. ledna 1946, sjednaném v Bruselu dne 15. března 1948
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí o předválečných dvoustranných smlouvách, sjednaných s Bulharskem, Itálií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou, sjednané v Praze 23. 4. 1948
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsané v Bukurešti 21. 7. 1948
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy, podepsané v Sofii 11. 9. 1948
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsané v Praze dne 4. července 1947
 • Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací
 • Vyhláška o agrochemickém zkoušení půd
 • Vyhláška o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků
 • Vyhláška o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání
 • Vyhláška o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organisace práce
 • Vyhláška o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
 • Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
 • Vyhláška o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny
 • Vyhláška o báňské záchranné službě
 • Vyhláška o báňsko-technické evidenci
 • Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26.června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971
 • Vyhláška o bezpečnosti a ochraně proti zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 • Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
 • Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí
 • Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
 • Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
 • Vyhláška o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí
 • Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor
 • Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 • Vyhláška o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 • Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 • Vyhláška o bezpečnostní letové normě
 • Vyhláška o bezpečnostní způsobilosti fyzických osob
 • Vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky
 • Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
 • Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
 • Vyhláška o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených pro použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování vlastností těchto výbušnin
 • Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 • Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy
 • Vyhláška o bližších podmínkách poskytování příspěvku zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností z celkového počtu svých zaměstnanců a vyúčtování tohoto příspěvku
 • Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
 • Vyhláška o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců
 • Vyhláška o Budapešťské smlouvě o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení a Prováděcího předpisu k ní
 • Vyhláška o cejchování lodí vnitrozemské plavby
 • Vyhláška o Celní úmluvě o dočasném dovozu obalů, Celní úmluvě o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluvě o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání
 • Vyhláška o Celní úmluvě o karnetech E. C. S pro obchodní vzorky a o Celní úmluvě o karnetu A. T. A. pro dovozní celní záznam zboží
 • Vyhláška o Celní úmluvě o kontejnerech 1972
 • Vyhláška o Celní úmluvě o kontejnerech a Evropské úmluvě o celním projednávání palet v mezinárodní dopravě
 • Vyhláška o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
 • Vyhláška o Celní úmluvě týkající se dočasného vědeckého materiálu
 • Vyhláška o celostátním dopravním informačním systému
 • Vyhláška o centrální evidenci dotací
 • Vyhláška o centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí
 • Vyhláška o centrální evidenci exekucí
 • Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
 • Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
 • Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu
 • Vyhláška o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací
 • Vyhláška o čistění komínů
 • Vyhláška o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích
 • Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
 • Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu
 • Vyhláška o dalších přístupech k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek a o výpovědi Brasilie
 • Vyhláška o dalších přístupech k Madridské dohodě o potlačování falešných údajů o původu zboží
 • Vyhláška o dalších přístupech k Pařížské unijní úmluvě na ochranu živnostenského vlastnictví
 • Vyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách
 • Vyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách
 • Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Vyhláška o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím
 • Vyhláška o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky
 • Vyhláška o Dispečerském řádu plynárenské soustavy ČR
 • Vyhláška o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
 • Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
 • Vyhláška o dispenzární péči
 • Vyhláška o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
 • Vyhláška o Dlouhodobé dohodě mezi ČSSR a Portugalskou republikou o obchodní výměně
 • Vyhláška o Dlouhodobé dohodě mezi ČSSR a Španělským královstvím o obchodní výměně a rozvoji hospodářské a průmyslové kooperace
 • Vyhláška o Dlouhodobé dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Francouzské republiky
 • Vyhláška o Dlouhodobé dohodě o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
 • Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi ČSSR a Dánským královstvím
 • Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi ČSSR a Finskou republikou a o Dohodě mezi ČSSR a Finskou republikou o vzájemném odstranění překážek obchodu
 • Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi ČSSR a Švédskem
 • Vyhláška o Dlouhodobém programu rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi ČSSR a Dánským královstvím
 • Vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvířat
 • Vyhláška o dobývacích prostorech
 • Vyhláška o Dodatkové dohodě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsané v Haagu 24. června 1948
 • Vyhláška o dodatkové dohodě ze dne 18. května 1948 k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií
 • Vyhláška o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze 7. února 1970, týkající se odpovědnosti železnice za usmrcení a zranění cestujících
 • Vyhláška o Dodatkovém protokolu k londýnské Dohodě o německých patentech ze dne 27. července 1946, sjednaném v Londýně dne 17. července 1947
 • Vyhláška o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů
 • Vyhláška o dohodách mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím dánským, Královstvím norským a Královstvím švédským o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění
 • Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek
 • Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vypořádání nevyřízených majetkových otázek
 • Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic
 • Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
 • Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení
 • Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o kulturní spolupráci
 • Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi ČSSR a Rakouskou republikou o konzulárních stycích
 • Vyhláška o Dohodě mezi ČSSR a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotnictví
 • Vyhláška o Dohodě mezi ČSSR a Singapurskou republikou o leteckých službách mezi a za jejich územími
 • Vyhláška o Dohodě mezi ČSSR a SSSR o vzájemné ochraně autorských práv k literárním, vědeckým a uměleckým dílům
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Egyptské republiky o vědecké a technické spolupráci
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích se Závěrečným protokolem
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro Labské lodě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na poli sociální politiky se Závěrečným protokolem
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afgánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v kulturní, vědecké a příbuzných oblastech
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o koprodukci a výměně filmů
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o mezinárodní silniční dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o mezinárodní silniční dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o kulturní spolupráci
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
 • Vyhláška o dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Burundi o kulturní spolupráci
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o zrušení vízové povinnosti
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o letecké dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o poskytování vzájemné právní pomoci ve věcech spojených s dočasným pobytem sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
 • Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. února 1947 v Bombayi
 • Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Argentinské republiky o kulturní a vědecké spolupráci
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Bulharské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Islámské republiky Pákistán o leteckých službách
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Italské republiky týkající se spolupráce na veterinárním úseku
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Malajsie o leteckých službách mezi a za jejich územími
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Maltské republiky o leteckých službách mezi jejich územím a za ním
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Polské lidové republiky o letecké dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Polské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Portugalské republiky o mezinárodní silniční dopravě osob a nákladů
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a obdobných označení
 • Vyhláška o dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Rumunské socialistické republiky o civilní letecké dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Rumunské socialistické republiky v oblasti cestovního ruchu
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Sierry Leone o letecké dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou SRN o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Súdánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Španělského království o mezinárodní silniční dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotnictví
 • Vyhláška o dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Švédského království o vědecké a technické spolupráci
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou USA o spolupráci v kultuře, školství, vědě, technice a v jiných oblastech
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSRa vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou republiky Československé a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky o vzájemné spolupráci v oboru ochrany zemědělských rostlin před škůdci a chorobami
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Lidové republiky Rumunské o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami
 • Vyhláška o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, podepsané v Praze dne 28. listopadu 1947
 • Vyhláška o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží
 • Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou
 • Vyhláška o dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Iráckou republikou
 • Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
 • Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
 • Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
 • Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
 • Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi ČSSR a Panamskou republikou
 • Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky
 • Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Maledivy
 • Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Senegalské republiky
 • Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
 • Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Maltské republiky
 • Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Marockého království
 • Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Španělska
 • Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
 • Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
 • Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
 • Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou
 • Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi ČSSR a Lucemburským velkovévodstvím
 • Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu
 • Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky
 • Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou ČSSR a vládou ČLR
 • Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou ČSSR a vládou Italské republiky
 • Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou ČSSR a vládou Portugalska
 • Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou ČSSR a vládou Republiky Indonézie
 • Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou ČSSR a vládou Syrské arabské republiky
 • Vyhláška o dohodě o letecké dopravy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou
 • Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
 • Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
 • Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
 • Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky
 • Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řeckého království
 • Vyhláška o Dohodě o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou ČSSR a vládou Turecké republiky
 • Vyhláška o Dohodě o pomoci kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru
 • Vyhláška o dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsané v Praze dne 25. dubna 1948
 • Vyhláška o Dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou, podepsané v Helsinki dne 6. května 1949
 • Vyhláška o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel
 • Vyhláška o Dohodě o sociální bezpečnosti s Dodatečnou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem mezi Československou republikou a Francouzskou republikou, podepsaném v Paříži dne 12. října 1948
 • Vyhláška o Dohodě o společném používání kontejnerů v mezinárodní dopravě
 • Vyhláška o Dohodě o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
 • Vyhláška o Dohodě o spolupráci v námořní obchodní plavbě
 • Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi ĆSSR a Kyperskou republikou
 • Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie
 • Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou ČSSR a vládou Kyperské republiky
 • Vyhláška o Dohodě o unifikaci požadavků na vypracování a podávání přihlášek vynálezů
 • Vyhláška o Dohodě o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou
 • Vyhláška o dohodě o valorizaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednané ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948
 • Vyhláška o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger
 • Vyhláška o Dohodě o všeobecných podmínkách mezinárodních přeprav cestujících autobusy
 • Vyhláška o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín
 • Vyhláška o Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
 • Vyhláška o Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy
 • Vyhláška o dojednání dohody o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Japonska
 • Vyhláška o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
 • Vyhláška o dokumentaci staveb
 • Vyhláška o dokumentech, které je třeba předložit notáři k vydání osvědčení při přemístění zapsaného sídla evropské společnosti a při založení evropské společnosti fúzí
 • Vyhláška o domovech mládeže
 • Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin
 • Vyhláška o doplňku k Dohodě uzavřené mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami ze dne 28. listopadu 1947, sjednaném výměnou not v Praze dne 16. června 1953
 • Vyhláška o Dopravní dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou ze dne 13. ledna 1956
 • Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva a o požadavcích na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Vyhláška o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace makléře a o makléřské zkoušce
 • Vyhláška o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích specializace makléře a o makléřské zkoušce
 • Vyhláška o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy
 • Vyhláška o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších)
 • Vyhláška o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem
 • Vyhláška o důlní degazaci
 • Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření
 • Vyhláška o elektronických podatelnách
 • Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
 • Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky
 • Vyhláška o energetické náročnosti budov
 • Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku
 • Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
 • Vyhláška o energetických specialistech
 • Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
 • Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a jejich bližším vymezení
 • Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich
 • Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství
 • Vyhláška o evidenci dopravních nehod
 • Vyhláška o evidenci geologických prací
 • Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů
 • Vyhláška o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy
 • Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu
 • Vyhláška o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů
 • Vyhláška o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) - 2013
 • Vyhláška o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) - 2015
 • Vyhláška o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži
 • Vyhláška o Evropské úmluvě o silničních značkách
 • Vyhláška o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví
 • Vyhláška o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví
 • Vyhláška o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť
 • Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven
 • Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Vyhláška o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře
 • Vyhláška o formě a rozsahu informací poskytovaných z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby a o technických a provozních podmínkách a bodech pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv
 • Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích)
 • Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy)
 • Vyhláška o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
 • Vyhláška o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům
 • Vyhláška o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)
 • Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu
 • Vyhláška o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě
 • Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
 • Vyhláška o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií
 • Vyhláška o genetických zdrojích zvířat
 • Vyhláška o geologické dokumentaci
 • Vyhláška o hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu
 • Vyhláška o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení
 • Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
 • Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
 • Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Vyhláška o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
 • Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
 • Vyhláška o hospodářské činnosti Vězeňské služby České republiky
 • Vyhláška o hracích přístrojích
 • Vyhláška o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
 • Vyhláška o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku
 • Vyhláška o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin
 • Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
 • Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
 • Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • Vyhláška o Chartě Organizace spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organisaci, konané v San Francisku
 • Vyhláška o chráněných ložiskových územích
 • Vyhláška o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech
 • Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
 • Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
 • Vyhláška o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky
 • Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
 • Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin
 • Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze
 • Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
 • Vyhláška o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému
 • Vyhláška o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů
 • Vyhláška o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti
 • Vyhláška o informačním systému Státní veterinární správy
 • Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků
 • Vyhláška o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond
 • Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
 • Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem
 • Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
 • Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
 • Vyhláška o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
 • Vyhláška o Jednotné úmluvě o omamných látkách
 • Vyhláška o jednotných mezinárodních ustanoveních týkajících se výstroje motorových vozidel (Předpisy č. 4, 6, 7 a 8)
 • Vyhláška o Jednotných ustanoveních týkajících se homologace motorových vozidel z hlediska vnějšího hluku (Předpis č. 9)
 • Vyhláška o jiných úkonech v obecném zájmu
 • Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
 • Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy
 • Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu
 • Vyhláška o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě
 • Vyhláška o Katalogu odpadů
 • Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
 • Vyhláška o kolkových známkách
 • Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)
 • Vyhláška o konečné lhůtě k podání žádosti o vrácení československého státního občanství
 • Vyhláška o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání
 • Vyhláška o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů
 • Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 • Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů
 • Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
 • Vyhláška o kontrole účinnosti kotlů
 • Vyhláška o kontrole výkonu trestu domácího vězení
 • Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
 • Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Afghánskou demokratickou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Belgickým královstvím
 • Vyhláška o konzulární úmluvě mezi ČSSR a Čínskou lidovou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Francouzskou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Indickou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Italskou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Jemenskou lidovou demokratickou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Kubánskou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Kyperskou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Laoskou lidově demokratickou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Mongolskou lidovou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Polskou lidovou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Rumunskou socialistickou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Řeckou republikou
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a SSSR
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a USA
 • Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Vietnamskou socialistickou republikou
 • Vyhláška o Konzulárním úmluvě mezi ČSSR a Tuniskou republikou
 • Vyhláška o krajských normativech
 • Vyhláška o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření
 • Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby
 • Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Italské republiky
 • Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Lucemburského velkovévodství
 • Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Nizozemského království
 • Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Portugalské republiky
 • Vyhláška o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
 • Vyhláška o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
 • Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
 • Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
 • Vyhláška o lesním hospodářském plánování
 • Vyhláška o leteckém přepravním řádu
 • Vyhláška o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona o dani silniční
 • Vyhláška o Lisabonské dohodě o ochraně označení původu a jejího mezinárodního zápisu
 • Vyhláška o Lisabonské dohodě o ochraně označení původu a jejich mezinárodního zápisu z 31. října 1958 revidované ve Stockholmu 14. června 1967
 • Vyhláška o listinách, které je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí
 • Vyhláška o listinách, které je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí
 • Vyhláška o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968
 • Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání
 • Vyhláška o Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží
 • Vyhláška o mateřských školách
 • Vyhláška o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
 • Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
 • Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
 • Vyhláška o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků
 • Vyhláška o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků
 • Vyhláška o metodice zkoušek odrůd brambor pro zápis do Seznamu doporučených odrůd
 • Vyhláška o Mezinárodní úmluvě nahrazující Úmluvu o mezinárodním ústavu chladírenském, sjednanou dne 21. června 1920 a pozměněnou dne 31. května 1937, sjednané dne 1. prosince 1954 v Paříži
 • Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti kontejnerů
 • Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, sjednané dne 10. června 1948 v Londýně
 • Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně
 • Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o nákladové značce
 • Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace
 • Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací
 • Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích
 • Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 22. prosince 1952 v Buenos Aires
 • Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, Montreux 1965
 • Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí
 • Vyhláška o Mezinárodní úmluvě proti braní rukojmí
 • Vyhláška o Mezinárodní úmluvě uzavřené mezi Belgií, Německem, Francií a Itálií za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní a Stanovy, podepsané v Bruselu dne 15. července 1914
 • Vyhláška o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
 • Vyhláška o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
 • Vyhláška o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru
 • Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
 • Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
 • Vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu
 • Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
 • Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
 • Vyhláška o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
 • Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
 • Vyhláška o monitorování radiační situace
 • Vyhláška o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
 • Vyhláška o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou
 • Vyhláška o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim
 • Vyhláška o náhradách za vykonávání funkce přísedícího
 • Vyhláška o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů
 • Vyhláška o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa, s vyšetřením a posouzením živočišných produktů a se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech
 • Vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní
 • Vyhláška o nájemném z bytu
 • Vyhláška o nájemném z družstevních bytů
 • Vyhláška o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek
 • Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu
 • Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
 • Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
 • Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011
 • Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014
 • Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015
 • Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016
 • Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017
 • Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů
 • Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
 • Vyhláška o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování
 • Vyhláška o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
 • Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
 • Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele
 • Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
 • Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku
 • Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob, evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích a o podrobnostech týkajících se způsobu dálkového přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů a některým údajům v evidenci svěřenských fondů a o zrušení některých vyhlášek
 • Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
 • Vyhláška o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel
 • Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • Vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu
 • Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)
 • Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)
 • Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
 • Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu
 • Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
 • Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka držitele poštovní licence a ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky (vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka)
 • Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška o náležitostech průkazů zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
 • Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným
 • Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti
 • Vyhláška o náležitostech technického provedení kótovaných listinných cenných papírů
 • Vyhláška o náležitostech zřizovací listiny a podmínkách pro rozhodování o zřízení, změnách a zrušení škol a školských zařízení jako státních příspěvkových organizací
 • Vyhláška o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • Vyhláška o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy
 • Vyhláška o náležitostech žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a o formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu
 • Vyhláška o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí
 • Vyhláška o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
 • Vyhláška o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích
 • Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019
 • Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
 • Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
 • Vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání
 • Vyhláška o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry
 • Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě
 • Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
 • Vyhláška o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií
 • Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
 • Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Vyhláška o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů
 • Vyhláška o některých způsobech označování potravin
 • Vyhláška o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení odsouzených
 • Vyhláška o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
 • Vyhláška o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectví
 • Vyhláška o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb na účely zápisu známek z 15. června 1957, revidované v Stockholmu 14. července 1967
 • Vyhláška o Nizzské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky, podepsané dne 15. června 1957
 • Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 • Vyhláška o obecných zásadách integrované ochrany rostlin
 • Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednané výměnou not v Oslo dne 4. března 1948
 • Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Libanonskou republikou
 • Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Libérií
 • Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Syrskou republikou
 • Vyhláška o obchodní dohodě o valorizaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednané v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948
 • Vyhláška o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací ze dne 24. listopadu 1953
 • Vyhláška o obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednané v Caracasu výměnou not dne 27. listopadu 1947
 • Vyhláška o objektové bezpečnosti
 • Vyhláška o oblastech povodí
 • Vyhláška o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem
 • Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
 • Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
 • Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
 • Vyhláška o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování
 • Vyhláška o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců
 • Vyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva
 • Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb
 • Vyhláška o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění
 • Vyhláška o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách
 • Vyhláška o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
 • Vyhláška o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu
 • Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1
 • Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem
 • Vyhláška o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv
 • Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
 • Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
 • Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
 • Vyhláška o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání
 • Vyhláška o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat
 • Vyhláška o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče
 • Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška o odborné způsobilosti pracovníků pověřených prováděním kontrolní činnosti a podmínkách jejího ověřování
 • Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu
 • Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu
 • Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru
 • Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
 • Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • Vyhláška o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti
 • Vyhláška o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat
 • Vyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného
 • Vyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení
 • Vyhláška o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)
 • Vyhláška o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
 • Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora
 • Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem
 • Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
 • Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
 • Vyhláška o odměně nuceného správce, likvidátora a správce konkursní podstaty některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
 • Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů
 • Vyhláška o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem
 • Vyhláška o odměňování patentových zástupců
 • Vyhláška o odměňování učitelů náboženství
 • Vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
 • Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin
 • Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
 • Vyhláška o ochraně handicapovaných zvířat při chovu
 • Vyhláška o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování
 • Vyhláška o ochraně pokusných zvířat
 • Vyhláška o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území ČR a o soustavné rostlinolékařské kontrole
 • Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
 • Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
 • Vyhláška o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu
 • Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě
 • Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování
 • Vyhláška o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu
 • Vyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat
 • Vyhláška o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech
 • Vyhláška o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené-Lázně
 • Vyhláška o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově
 • Vyhláška o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov
 • Vyhláška o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka
 • Vyhláška o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků
 • Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého
 • Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby
 • Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého
 • Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat
 • Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
 • Vyhláška o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.
 • Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
 • Vyhláška o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností
 • Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
 • Vyhláška o organizaci a financování soutěží a přehlídek pro žáky
 • Vyhláška o organizaci školního roku
 • Vyhláška o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách
 • Vyhláška o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce
 • Vyhláška o osobních radiačních průkazech
 • Vyhláška o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru
 • Vyhláška o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
 • Vyhláška o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a na nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám a o odměňování jejich autorů
 • Vyhláška o osvobození na úseku soudních poplatků
 • Vyhláška o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohrom
 • Vyhláška o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady
 • Vyhláška o osvobození od soudních poplatků
 • Vyhláška o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 1997 od dovozního cla
 • Vyhláška o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 2002 od dovozního cla
 • Vyhláška o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla
 • Vyhláška o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě
 • Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • Vyhláška o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti
 • Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
 • Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat
 • Vyhláška o označování ulic a veřejných prostranství
 • Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin
 • Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
 • Vyhláška o pamětním odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu
 • Vyhláška o pamětním odznaku účastníka odboje a odporu proti komunismu a pamětním odznaku pro pozůstalého po účastníkovi odboje a odporu proti komunismu a pravidlech jejich nošení (o pamětním odznaku za účast ve třetím odboji)
 • Vyhláška o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví z 20. března 1883, revidovaném v Bruselu 14. prosince 1900, ve Washingtonu 2. června 1911, v Haagu 6. listopadu 1925, v Londýně 2. června 1934, v Lisabonu 31. října 1958 a v Stockholmu 14. července 1967 (Pařížská unijní úmluva)
 • Vyhláška o peněžních službách občanům
 • Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
 • Vyhláška o písemnostech, které je česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro přeshraniční přeměnu
 • Vyhláška o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení přeshraniční fúze
 • Vyhláška o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení při přeshraniční fúzi
 • Vyhláška o písemnostech, které je osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku
 • Vyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
 • Vyhláška o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území)
 • Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
 • Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
 • Vyhláška o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
 • Vyhláška o plánování v oblasti vod
 • Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)
 • Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
 • Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939
 • Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 5/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem
 • Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství"
 • Vyhláška o platnosti ústavního dekretu prezidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku
 • Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi
 • Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
 • Vyhláška o poctivé prezentaci investičních doporučení
 • Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 • Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 2013
 • Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 2013 2/4
 • Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 2013 3/4
 • Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 2013 4/4
 • Vyhláška o podílu krajských úřadů na rozdělování dotací na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho dceřiných produktů ve vnitřním ovzduší staveb a ve vodách pro veřejné zásobování a na přijetí opatření s tím spojených
 • Vyhláška o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu
 • Vyhláška o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin, kromě potravin živočišného původu
 • Vyhláška o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu
 • Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu
 • Vyhláška o podmínkách ozařování potravin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu značení
 • Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích
 • Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli
 • Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
 • Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
 • Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • Vyhláška o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě
 • Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
 • Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
 • Vyhláška o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi ČNB - Centrální registr úvěrů
 • Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
 • Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany
 • Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování
 • Vyhláška o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • Vyhláška o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
 • Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
 • Vyhláška o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují
 • Vyhláška o podpoře státu k provozování námořní plavby a o finančním příspěvku ke studiu námořnického povolání v zahraničí
 • Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu
 • Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
 • Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování
 • Vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
 • Vyhláška o podrobnějších pravidlech pro plnění povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, Pozemkovým fondem ČR
 • Vyhláška o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
 • Vyhláška o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)
 • Vyhláška o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republiky
 • Vyhláška o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu
 • Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události
 • Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
 • Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
 • Vyhláška o podrobnostech nakládání s obaly
 • Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
 • Vyhláška o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb
 • Vyhláška o podrobnostech o činnosti Bilančního centra
 • Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání
 • Vyhláška o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů
 • Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře
 • Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování
 • Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
 • Vyhláška o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
 • Vyhláška o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
 • Vyhláška o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti
 • Vyhláška o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií
 • Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
 • Vyhláška o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení
 • Vyhláška o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení
 • Vyhláška o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
 • Vyhláška o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu zdrojů tepelné energie
 • Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
 • Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
 • Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky
 • Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby
 • Vyhláška o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí
 • Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
 • Vyhláška o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů
 • Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti
 • Vyhláška o poplachové činnosti na námořní obchodní lodi
 • Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 • Vyhláška o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích
 • Vyhláška o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád)
 • Vyhláška o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí
 • Vyhláška o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
 • Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol
 • Vyhláška o poskytování studijního volna vojákům z povolání
 • Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
 • Vyhláška o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice
 • Vyhláška o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví ČR
 • Vyhláška o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
 • Vyhláška o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní
 • Vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)
 • Vyhláška o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace
 • Vyhláška o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky
 • Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
 • Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
 • Vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby
 • Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení
 • Vyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu
 • Vyhláška o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování
 • Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
 • Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků
 • Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích
 • Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích
 • Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hlediscích
 • Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
 • Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
 • Vyhláška o postupu při vypracování privatizačního projektu a o osnově upravující způsob uspořádání jednotlivých částí privatizačního projektu
 • Vyhláška o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)
 • Vyhláška o postupu při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách
 • Vyhláška o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice
 • Vyhláška o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení
 • Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice
 • Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu
 • Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
 • Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě
 • Vyhláška o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků
 • Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu
 • Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
 • Vyhláška o používání výbušnin
 • Vyhláška o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
 • Vyhláška o povinném obsahu výroční zprávy spořitelního a úvěrního družstva
 • Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže pro určité druhy dohod o frančíze
 • Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel
 • Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle zákona o ochraně hospodářské soutěže pro určité druhy dohod o distribuci a servisu motorových vozidel
 • Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle zákona o ochraně hospodářské soutěže pro určité druhy dohod o poskytování technologií
 • Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle zákona o ochraně hospodářské soutěže pro určité druhy dohod o specializaci
 • Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle zákona o ochraně hospodářské soutěže pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji
 • Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle zákona o ochraně hospodářské soutěže pro určité druhy dohod týkajících se konzultací o cenách v osobní, letecké dopravě
 • Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle zákona o ochraně hospodářské soutěže pro určité druhy dohod v oblasti drážní, silniční a vnitrozemské vodní dopravy
 • Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle zákona o ochraně hospodářské soutěže pro určité druhy dohod v pojišťovnictví
 • Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle zákona o ochraně hospodářské soutěže pro určité druhy vertikálních dohod
 • Vyhláška o povolování výjimek ze splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek pro jeho použití při poskytování zdravotní péče a o rozsahu zveřejňovaných údajů o jejich povolení
 • Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
 • Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem
 • Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu
 • Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
 • Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie
 • Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
 • Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona
 • Vyhláška o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti
 • Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
 • Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici
 • Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
 • Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her
 • Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
 • Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
 • Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
 • Vyhláška o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu
 • Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností v působnosti zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
 • Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
 • Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
 • Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů
 • Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)
 • Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
 • Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení
 • Vyhláška o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla
 • Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 • Vyhláška o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy)
 • Vyhláška o požadavcích na systém řízení
 • Vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení
 • Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
 • Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení
 • Vyhláška o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
 • Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
 • Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním - matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
 • Vyhláška o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání
 • Vyhláška o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
 • Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi
 • Vyhláška o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi
 • Vyhláška o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu dozorčího orgánu
 • Vyhláška o pravidlech kapitálové přiměřenosti spořitelních a úvěrních družstev
 • Vyhláška o pravidlech likvidity a platební schopnosti spořitelních a úvěrních družstev
 • Vyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
 • Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
 • Vyhláška o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů
 • Vyhláška o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu
 • Vyhláška o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě
 • Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou
 • Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
 • Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
 • Vyhláška o pravidlech úvěrové angažovanosti spořitelních a úvěrních družstev
 • Vyhláška o preventivních prohlídkách
 • Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 • Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 • Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
 • Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
 • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009
 • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010
 • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011
 • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012
 • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013
 • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014
 • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015
 • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016
 • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017
 • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018
 • Vyhláška o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu
 • Vyhláška o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 • Vyhláška o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu
 • Vyhláška o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny
 • Vyhláška o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny
 • Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu
 • Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu
 • Vyhláška o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny
 • Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
 • Vyhláška o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy
 • Vyhláška o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě
 • Vyhláška o prokazování finanční způsobilosti k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální
 • Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky
 • Vyhláška o prostředcích na ochranu rostlin
 • Vyhláška o Protokolu II týkajícího se prodloužení doby platnosti Dodatkové úmluvy k Úmluvě CIV z roku 1961 o odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících
 • Vyhláška o Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a o Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví sepsaných v Montrealu dne 14. června 1954
 • Vyhláška o protokolu o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem
 • Vyhláška o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských republik ze dne 12. prosince 1943
 • Vyhláška o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu
 • Vyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací
 • Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
 • Vyhláška o provádění ohňostrojných prací
 • Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti
 • Vyhláška o provádění pracovní rehabilitace
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení plemenářského zákona
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/96 Sb., nálezu ÚS uveřejněného pod č. 243/99 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
 • Vyhláška o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence
 • Vyhláška o provisorním vydání kolkových známek platných zatím v zemi České a Moravskoslezské a o výměně kolkových známek bývalého Protektorátu Čechy a Morava
 • Vyhláška o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
 • Vyhláška o průmyslové bezpečnosti
 • Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. dubna 1948
 • Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948
 • Vyhláška o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů
 • Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami
 • Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol
 • Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
 • Vyhláška o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu
 • Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
 • Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
 • Vyhláška o předběžném provádění obchodní smlouvy mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, podepsané dne 9. listopadu 1949 v Mexiko City
 • Vyhláška o předběžném provádění protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30 října 1947 (č. 59/1948 Sb.)
 • Vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
 • Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
 • Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů
 • Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
 • Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance
 • Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance
 • Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance
 • Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance
 • Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance
 • Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací penzijními fondy České národní bance pro účely dohledu
 • Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
 • Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
 • Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí
 • Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance
 • Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
 • Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
 • Vyhláška o předpokladech a způsobu podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství a podrobnostech o poskytování informací veřejnosti Vinařským fondem
 • Vyhláška o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška o přepravním řádu pro silniční dopravu osob
 • Vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
 • Vyhláška o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • Vyhláška o přihlášení některých majetkových hodnot
 • Vyhláška o přihlášení některých závazků vůči československému státu týkajících se Rumunské lidové republiky
 • Vyhláška o přihláškách k náhradě za majetky v Rumunské lidové republice podle zákona č. 100/1961 Sb.,
 • Vyhláška o přijetí jednotných podmínek pro homologaci motorových vozidel (Předpisy č. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
 • Vyhláška o přijetí Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
 • Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • Vyhláška o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem
 • Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
 • Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
 • Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy
 • Vyhláška o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku
 • Vyhláška o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires)
 • Vyhláška o přístupu Československé republiky k Mezinárodní úmluvě o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, sjednané v Ženevě 7. listopadu l952
 • Vyhláška o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organisace spojených národů
 • Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
 • Vyhláška o publikaci dohod o UNRRA a platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rahabilitation Administration)
 • Vyhláška o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
 • Vyhláška o radiační ochraně
 • Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
 • Vyhláška o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách
 • Vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot
 • Vyhláška o registraci historických vozidel a jejich provozu
 • Vyhláška o registraci chemických látek
 • Vyhláška o registraci léčivých přípravků
 • Vyhláška o registraci vozidel
 • Vyhláška o regulačním výkaznictví
 • Vyhláška o rekreačních jachtách
 • Vyhláška o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
 • Vyhláška o rodném čísle
 • Vyhláška o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Vyhláška o rozpočtové skladbě
 • Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 • Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení
 • Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě
 • Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
 • Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
 • Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)
 • Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
 • Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
 • Vyhláška o rozsahu činností depozitáře účastnického fondu
 • Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
 • Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
 • Vyhláška o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání
 • Vyhláška o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci
 • Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
 • Vyhláška o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
 • Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
 • Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání osobních a identifikačních údajů, formě databáze těchto údajů a rozsahu, formě a způsobu předávání těchto údajů subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání (vyhláška o předávání údajů pro účely tísňových volání)
 • Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb
 • Vyhláška o rozsahu, struktuře a termínech pro předkládání údajů o stavu pohledávek z poskytnutých návratných finančních výpomocí, majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát a se kterými jsou příslušní hospodařit správci kapitol
 • Vyhláška o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu
 • Vyhláška o rozsahu, výši a způsobu poskytování naturálních náležitostí a peněžních náležitostí žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání
 • Vyhláška o rozšíření platnosti protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951
 • Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
 • Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • Vyhláška o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
 • Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
 • Vyhláška o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech
 • Vyhláška o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank
 • Vyhláška o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností při konkursním řízení na vybrané funkce v oblasti školství
 • Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin
 • Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
 • Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
 • Vyhláška o seznamu referenčních skupin
 • Vyhláška o seznamu účinných látek
 • Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky
 • Vyhláška o schvalovací značce pro telekomunikační koncová a rádiová zařízení
 • Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vojenských letadel, provádění pravidelných technických prohlídek vojenských letadel a zkoušek technických zařízení vojenských letadel
 • Vyhláška o sídlech obvodních báňských úřadů
 • Vyhláška o silničním přepravním řádu
 • Vyhláška o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islandské republiky
 • Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv
 • Vyhláška o skladování výbušnin
 • Vyhláška o skupinách osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil, podmínkách k jejich získání a o odborné způsobilosti příslušníků vojenské pořádkové služby
 • Vyhláška o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
 • Vyhláška o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení
 • Vyhláška o směnárenské činnosti
 • Vyhláška o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách
 • Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
 • Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
 • Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě režimu na státních hranicích se Závěrečným protokolem
 • Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic
 • Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
 • Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
 • Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
 • Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních
 • Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích
 • Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních, o listinách a o právních informacích se Závěrečným protokolem
 • Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
 • Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
 • Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Afghánskou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
 • Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
 • Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a obchodních
 • Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Bulharskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů v občanských, rodinných a trestních věcech
 • Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a KLDR o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
 • Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
 • Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech
 • Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Rakouskou republikou o právní pomoci ve věcech trestních
 • Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Rakouskou republikou o vydávání
 • Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
 • Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a SSSR o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních
 • Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a SSSR o zamezení vzniku dvojího státního občanství
 • Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských
 • Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení
 • Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Tuniskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání, s Dodatkovým protokolem
 • Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
 • Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky
 • Vyhláška o Smlouvě mezi vládou ČSSR a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy
 • Vyhláška o Smlouvě mezi vládou ČSSR a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních
 • Vyhláška o Smlouvě o Antarktidě
 • Vyhláška o Smlouvě o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce
 • Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou
 • Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
 • Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou
 • Vyhláška o smlouvě o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 12. prosince 1943
 • Vyhláška o Smlouvě o spolupráci na úseku veterinárním a o Smlouvě o spolupráci ne úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami
 • Vyhláška o Smlouvě o vzájemných vztazích mezi ČSR a SRN
 • Vyhláška o Smlouvě o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou
 • Vyhláška o Smlouvě o zákazu umísťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho podzemí
 • Vyhláška o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles
 • Vyhláška o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951
 • Vyhláška o soukromých školách
 • Vyhláška o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi
 • Vyhláška o speciálních školách a speciálních mateřských školách
 • Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků
 • Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
 • Vyhláška o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků
 • Vyhláška o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
 • Vyhláška o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů
 • Vyhláška o Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
 • Vyhláška o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat
 • Vyhláška o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)
 • Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
 • Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi)
 • Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
 • Vyhláška o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy
 • Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování
 • Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování
 • Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
 • Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
 • Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
 • Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
 • Vyhláška o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy
 • Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů
 • Vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013
 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014
 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015
 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017
 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018
 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009
 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010
 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011
 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012
 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008
 • Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky
 • Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • Vyhláška o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení
 • Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
 • Vyhláška o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací
 • Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
 • Vyhláška o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách
 • Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
 • Vyhláška o stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu
 • Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
 • Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
 • Vyhláška o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek
 • Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
 • Vyhláška o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů
 • Vyhláška o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických prostředků
 • Vyhláška o stanovení názvů, sídel a územních obvodů krajských ředitelství Policie České republiky
 • Vyhláška o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek
 • Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování
 • Vyhláška o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů kvality
 • Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
 • Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění
 • Vyhláška o stanovení ochranného pásma 1. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských lázních
 • Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ 22 - JUBILEJNÍ v katastrálním území Poděbrady
 • Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady
 • Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-5 v katastrálním území Charvátská Nová Ves
 • Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem R IV (HV 301) v katastrálním území Hranice
 • Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem BV 341 (pramen VIOLA) v katastrálním území Luhačovice
 • Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem HV-7 v Nových Hradech - Byňov
 • Vyhláška o stanovení ochranných pásem I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerální vody jímané vrty BJ 321 (pramen sv. Josef) a BJ 331 (pramen Jaroslava) v katastrálním území Luhačovice a vymezení konkrétních ochranných opatření
 • Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň a vymezení konkrétních ochranných opatření
 • Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-7 v katastrálním území Charvátská Nová Ves obce Břeclav a o vymezení konkrétních ochranných opatření
 • Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody v Buchlovicích a vymezení konkrétních ochranných opatření
 • Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření
 • Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření
 • Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření
 • Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice a vymezení konkrétních ochranných opatření
 • Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních ochranných opatření
 • Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření
 • Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod v Nové Vsi u Sokolova, Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a o vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdrojů Nová Ves - Louka - Mnichov)
 • Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření
 • Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody v Očihově a vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Očihově)
 • Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních ochranných opatření
 • Vyhláška o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot
 • Vyhláška o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí
 • Vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě
 • Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
 • Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic
 • Vyhláška o stanovení podmínek při chovu psů a koček
 • Vyhláška o stanovení podmínek užívání průvodního dokladu pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně a jeho náležitosti
 • Vyhláška o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa
 • Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody
 • Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
 • Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 • Vyhláška o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
 • Vyhláška o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)
 • Vyhláška o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
 • Vyhláška o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek
 • Vyhláška o stanovení požadavků na hnojiva
 • Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
 • Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší
 • Vyhláška o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení
 • Vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci
 • Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření
 • Vyhláška o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku
 • Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky
 • Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Lednice v katastrálním území Lednice na Moravě
 • Vyhláška o stanovení rozsahu a formy předávané informace o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě
 • Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich překládání
 • Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
 • Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • Vyhláška o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny
 • Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby
 • Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku
 • Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 • Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
 • Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě
 • Vyhláška o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)
 • Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
 • Vyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími
 • Vyhláška o stanovení seznamu položek dvojího použití v jaderné oblasti
 • Vyhláška o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v ČR pro výkon regulovaných činností náležejících do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • Vyhláška o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti
 • Vyhláška o stanovení seznamu zemí referenčního koše, způsobu hodnocení výše, podmínek a formy úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a náležitostech žádosti o stanovení výše úhrady
 • Vyhláška o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty
 • Vyhláška o stanovení specializované způsobilosti lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci (vyhláška o specializované způsobilosti lékařů zjišťujících a potvrzujících smrt pro účely transplantací)
 • Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování
 • Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
 • Vyhláška o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené
 • Vyhláška o stanovení tříd ochrany
 • Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou
 • Vyhláška o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy
 • Vyhláška o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny
 • Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory
 • Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
 • Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
 • Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
 • Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
 • Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
 • Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích
 • Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
 • Vyhláška o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní
 • Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru
 • Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017
 • Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu
 • Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007
 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008
 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009
 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010
 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011
 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012
 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013
 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014
 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015
 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
 • Vyhláška o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny a metodách určení extraktu původní mladiny
 • Vyhláška o stanovení vzoru a náležitostí záruční listiny pro zajištění spotřební daně ručením
 • Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu
 • Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání
 • Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů
 • Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení
 • Vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
 • Vyhláška o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb
 • Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
 • Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
 • Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
 • Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
 • Vyhláška o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)
 • Vyhláška o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti)
 • Vyhláška o stanovení vzorů žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce prováděné orgány Celní správy České republiky
 • Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu
 • Vyhláška o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv
 • Vyhláška o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování státní zemědělské a potravinářské inspekci
 • Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody
 • Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
 • Vyhláška o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování)
 • Vyhláška o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst
 • Vyhláška o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje
 • Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění
 • Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách
 • Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie
 • Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství
 • Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
 • Vyhláška o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska
 • Vyhláška o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách
 • Vyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání
 • Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
 • Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování
 • Vyhláška o stavech nouze v plynárenství
 • Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
 • Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
 • Vyhláška o stažení bankovek po 100 Kčs vzoru 1989
 • Vyhláška o Stockholmském dodatkovém znění ze 14. června 1967 k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze 14. dubna 1891, revidované ve Washingtonu 2. června 1911, v Haagu 6. listopadu 1925, v Londýně 2. června 1934 a v Lisabonu 31. října 1958
 • Vyhláška o stravování v zařízeních sociální péče
 • Vyhláška o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)
 • Vyhláška o střediscích pro volný čas dětí a mládeže
 • Vyhláška o středních školách
 • Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhláška o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Bruselu 11. července 1952
 • Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách
 • Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
 • Vyhláška o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd
 • Vyhláška o školách v přírodě
 • Vyhláška o školních družinách a školních klubech
 • Vyhláška o školním stravování
 • Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
 • Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
 • Vyhláška o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění z 24. března 1971
 • Vyhláška o tabákových výrobcích
 • Vyhláška o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty
 • Vyhláška o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
 • Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
 • Vyhláška o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní)
 • Vyhláška o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby
 • Vyhláška o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
 • Vyhláška o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu
 • Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
 • Vyhláška o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu
 • Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
 • Vyhláška o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška o technických požadavcích na stavby pro zemědělství
 • Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
 • Vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu
 • Vyhláška o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře
 • Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
 • Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla
 • Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
 • Vyhláška o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
 • Vyhláška o telegrafním řádu, telefonním řádu a všeobecném řádu radiokomunikací s dodatkovým řádem radiokomunikací (kahýrská revise 1938)
 • Vyhláška o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška)
 • Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách
 • Vyhláška o tom, co se podle trestního zákona považuje za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat
 • Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi
 • Vyhláška o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek
 • Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku
 • Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
 • Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
 • Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozsudím pro Německou demokratickou republiku
 • Vyhláška o účinnosti Úmluvy o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků pro Německou demokratickou republiku
 • Vyhláška o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
 • Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu
 • Vyhláška o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
 • Vyhláška o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání
 • Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech
 • Vyhláška o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod
 • Vyhláška o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních
 • Vyhláška o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů
 • Vyhláška o Ujednání mezi ČSSR a Španělskem o vzájemném zřízení konzulárních a obchodních zastupitelství
 • Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996
 • Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993
 • Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhlášky č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993
 • Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993
 • Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993
 • Vyhláška o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou
 • Vyhláška o ukončování studia ve středních školách a učilištích
 • Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
 • Vyhláška o umělém přerušení těhotenství
 • Vyhláška o umístění jaderného zařízení
 • Vyhláška o Úmluvě a ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů
 • Vyhláška o Úmluvě a ujednáních sjednaných v Paříži dne 5. července 1947 na XII. světovém poštovním kongresu
 • Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění - Bosna a Hercegovina
 • Vyhláška o úmluvě mezi Československou republikou a Francouzskou republikou o zaopatřovacích platech pro případ úmrtí nebo invalidity obětem války z roku 1939 až 1945, podepsané v Paříži dne 1. prosince 1947
 • Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky
 • Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o úpravě státního občanství osob s dvojím občanstvím
 • Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení
 • Vyhláška o úmluvě mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o sociálním pojištění
 • Vyhláška o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění
 • Vyhláška o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy
 • Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví podepsané v Sofii dne 19. září 1959
 • Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví
 • Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
 • Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
 • Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví
 • Vyhláška o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní
 • Vyhláška o Úmluvě o celním projednávání mezinárodních přeprav nákladů, prováděných automobilovou dopravou
 • Vyhláška o Úmluvě o civilním řízení
 • Vyhláška o Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
 • Vyhláška o Úmluvě o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních
 • Vyhláška o Úmluvě o Kodexu jednání liniových konferencí
 • Vyhláška o Úmluvě o konzulárních stycích mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie
 • Vyhláška o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi (č. 78)
 • Vyhláška o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání v průmyslu (č. 77)
 • Vyhláška o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti mladistvých k zaměstnání pod zemí v dolech (č. 124)
 • Vyhláška o Úmluvě o mezinárodní zodpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty
 • Vyhláška o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška o Úmluvě o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti
 • Vyhláška o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen
 • Vyhláška o Úmluvě o ochraně proti ohrožení otravou benzenem (č. 136)
 • Vyhláška o Úmluvě o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků
 • Vyhláška o Úmluvě o pevninské mělčině
 • Vyhláška o Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu přilehlém
 • Vyhláška o Úmluvě o politických právech žen
 • Vyhláška o Úmluvě o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů, 1975 (č. 142)
 • Vyhláška o Úmluvě o potlačení protiprávního zmocnění se letadel
 • Vyhláška o Úmluvě o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví
 • Vyhláška o Úmluvě o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů (č. 159)
 • Vyhláška o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody
 • Vyhláška o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
 • Vyhláška o Úmluvě o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních
 • Vyhláška o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
 • Vyhláška o Úmluvě o psychotropních látkách
 • Vyhláška o Úmluvě o registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru
 • Vyhláška o Úmluvě o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství
 • Vyhláška o Úmluvě o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií
 • Vyhláška o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky
 • Vyhláška o Úmluvě o statistikách práce (č. 160)
 • Vyhláška o úmluvě o státním občanství vdaných žen
 • Vyhláška o Úmluvě o tranzitním obchodu vnitrozemských států
 • Vyhláška o Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla
 • Vyhláška o Úmluvě o usnadnění mezinárodní námořní dopravy
 • Vyhláška o Úmluvě o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem
 • Vyhláška o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů
 • Vyhláška o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti
 • Vyhláška o Úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití
 • Vyhláška o Úmluvě o volném moři
 • Vyhláška o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině
 • Vyhláška o Úmluvě o výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy a Úmluvě o mezinárodní výměně publikací
 • Vyhláška o Úmluvě o výsadách a imunitách Dunajské komise
 • Vyhláška o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, schválená Valným shromážděním OSN dne 21. listopadu 1947
 • Vyhláška o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní
 • Vyhláška o Úmluvě o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců
 • Vyhláška o Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia
 • Vyhláška o Úmluvě o zákazu vojenského nebo jakéhokoliv jiného nepřátelského použití prostředků měnících životní prostředí
 • Vyhláška o Úmluvě o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení
 • Vyhláška o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161)
 • Vyhláška o Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě cestujících, Úmluvě o zdanění silničních vozidel pro soukromé používání v mezinárodní dopravě a Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě zboží
 • Vyhláška o Úmluvě o zřízení Mezinárodní organisace pro legální metronomii
 • Vyhláška o Úmluvě o zřízení Rady pro celní spolupráci
 • Vyhláška o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. 7. 1967
 • Vyhláška o Úmluvě o zvláštních misích
 • Vyhláška o Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
 • Vyhláška o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu
 • Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně
 • Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
 • Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
 • Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
 • Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
 • Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
 • Vyhláška o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
 • Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
 • Vyhláška o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
 • Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
 • Vyhláška o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
 • Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
 • Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
 • Vyhláška o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby
 • Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
 • Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
 • Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí
 • Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty
 • Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty
 • Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře
 • Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky
 • Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek
 • Vyhláška o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky
 • Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
 • Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
 • Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
 • Vyhláška o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů
 • Vyhláška o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky
 • Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů
 • Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
 • Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
 • Vyhláška o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích
 • Vyhláška o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích
 • Vyhláška o Vídeňské úmluvě o smluvním právu
 • Vyhláška o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii
 • Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
 • Vyhláška o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 100/1961 Sb., týkajících se Rumunské lidové republiky
 • Vyhláška o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
 • Vyhláška o vodoprávní evidenci
 • Vyhláška o vojenské letecké technice, schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění pravidelných technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky, provozování a kontrolách vojenské letecké techniky a pověřování a osvědčování právnických a fyzických osob, a o vojenském leteckém rejstříku (o vojenské letecké technice)
 • Vyhláška o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit
 • Vyhláška o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí
 • Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce
 • Vyhláška o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů
 • Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce
 • Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti
 • Vyhláška o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
 • Vyhláška o výčtu bezpečnostního materiálu
 • Vyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008
 • Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1995
 • Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1997
 • Vyhláška o vydání bankovek po 1000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
 • Vyhláška o vydání bankovek po 2 000 Kč vzoru 1999
 • Vyhláška o vydání bankovek po 2 000 Kč vzoru 2007
 • Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1996
 • Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1998
 • Vyhláška o vydání bankovek po 2000 Kč
 • Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 1999
 • Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2009
 • Vyhláška o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1995
 • Vyhláška o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009
 • Vyhláška o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně
 • Vyhláška o vydání mincí po 10 Kč vzoru 2000
 • Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně
 • Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2000
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 20. výročí České národní banky a české měny
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Jana Pernera
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí představení parovozu Josefem Božkem
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 250. výročí narození Aloyse Klara
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jiřího Melantricha z Aventina
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení kláštera Zlatá Koruna
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Bicana
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Kamila Lhotáka
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Karla Zemana
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Otty Wichterleho
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí otevření Obecního domu v Praze
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí prvního dálkového letu Jana Kašpara
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení České astronomické společnosti
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Junáka
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Alfonse Muchy
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Gustava Mahlera
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí založení Sokola
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Rudolfa II.
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výročí narození Václava Tháma
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Beno Blachuta
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Trnky
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí založení Československé národní rady
 • Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena
 • Vyhláška o vydání pamětních 2 500 Kč mincí se zlatým středem a stříbrným mezikružím ke vstupu České republiky do Evropské unie
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 1000. výročí úmrtí sv. Vojtěcha
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí bitvy u Slavkova
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Palackého
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Škroupa
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Jean-Baptista Gasparda Deburaua
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí založení Akademie výtvarných umění
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí narození F. J. Gerstnera a k 200. výročí zahájení výuky na pražské polytechnice
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 425. výročí prvního vydání Kralické bible
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vítězství nad fašismem
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vylodění spojenců v Normandii
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vypuštění první umělé družice Země
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace Severoatlantické smlouvy
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace spojených národů
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 500. výročí úmrtí Matěje Rejska
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 550. výročí založení Jednoty bratrské
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení kláštera Na Slovanech - Emauzy
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního kamene ke Katedrále sv. Víta
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení University Karlovy
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 700. výročí měnové reformy Václava II. a zahájení ražby pražských grošů
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 700. výročí vymření Přemyslovců po meči
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 800. výročí korunovace Přemysla I. Otakara českým králem
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k ochraně a tvorbě životního prostředí
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k počátku nového tisíciletí
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k prvnímu výročí schválení Ústavy České republiky
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zavedení jednotné evropské měny euro jako oběživa
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí dosažení severního pólu
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jarmily Novotné
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Seiferta
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Karla Svolinského
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Vítězslava Nezvala
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí úmrtí Emila Holuba
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Království českém
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního osobního automobilu ve střední Evropě "Präsident"
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení České amatérské atletické unie a konání nejstaršího běhu Běchovice - Praha
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého fotbalového svazu
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Národního technického muzea
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Vysokého učení technického v Brně
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100.výročí narození Ondřeje Sekory
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 125. výročí zahájení provozu první koněspřežné městské tramvaje v Brně
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí Zdeňka Fibicha
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Františka Kmocha
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Josefa Thomayera
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Mikoláše Alše
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Viktora Ponrepa
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150.výročí narození Leoše Janáčka
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí formulování Keplerových zákonů pohybu planet
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Löwa ben Becalel
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke vstupu České republiky do Evropské unie
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti konání FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru
 • Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvoutisícikorun se zlatou inlejí k roku 2000
 • Vyhláška o vydání zlaté mince „Barokní most v Náměšti nad Oslavou“ po 5 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlaté mince „Dřevěný most v Lenoře“ po 5 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlaté mince „Gotický most v Písku“ po 5 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlaté mince „Jizerský most na trati Tanvald-Harrachov“ po 5 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlaté mince „Kulturní památka hamr v Dobřívě“ po 2 500 Kč
 • Vyhláška o vydání zlaté mince „Mariánský most v Ústí nad Labem“ po 5000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlaté mince „Národní kulturní památka důl Michal v Ostravě“ po 2 500 Kč
 • Vyhláška o vydání zlaté mince „Negrelliho viadukt v Praze“ po 5 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlaté mince „Renesanční most ve Stříbře“ po 5 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlaté mince „Železniční most v Žampachu“ po 5 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje
 • Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení mistra Jana Husa
 • Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí "Baroko - zámek Buchlovice" po 2 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí "Empír - zámek Kačina" po 2 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 5000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí "Kubismus - lázeňský dům v Lázních Bohdanči" po 2 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí "Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové Hory" po 2 500 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí "Národní kulturní památka Klementinum - observatoř" po 2 500 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí "Národní kulturní památka papírna Velké Losiny" po 2 500 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí "Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi" po 2 500 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí "Novogotika - zámek Hluboká" po 2 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí "Pozdní gotika - kamenná kašna v Kutné Hoře" po 2 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí "Pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích" po 2 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí "Raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě" po 2 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí "Renesance - zámek v Litomyšli" po 2 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí "Románský sloh - rotunda ve Znojmě" po 2 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí "Současnost - Tančící dům v Praze" po 2 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí „Karel IV.“ po 10 000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí „Karel IV.“ po 1000 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí „Karel IV.“ po 2500 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově“ po 2 500 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem“ po 2 500 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci“ po 2 500 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí „Technická památka pivovar v Plzni“ po 2 500 Kč
 • Vyhláška o vydání zlatých mincí po 5000 Kč
 • Vyhláška o vydávání mincí ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bílichovské údolí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské slatiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kalendář věků, stanovení jejích bližších ochranných podmínek a jejího ochranného pásma
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kopičácký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Miroslavské kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Peklo a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step - Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Prameniště Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rečkov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ruda a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Semínský přesyp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Skalická Morávka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Svatošské skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Swamp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bílá Strž a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Boubínský prales a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené blato a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Dářko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Hádecká planinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kněžičky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velká Niva a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních
 • Vyhláška o výchovném poradenství
 • Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
 • Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
 • Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
 • Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
 • Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
 • Vyhláška o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
 • Vyhláška o vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty
 • Vyhláška o vymezení obsahu mzdových prostředků
 • Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod
 • Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy
 • Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les
 • Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj
 • Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj
 • Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří
 • Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Šumava
 • Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory
 • Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
 • Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko
 • Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv
 • Vyhláška o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu
 • Vyhláška o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
 • Vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky
 • Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
 • Vyhláška o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů
 • Vyhláška o výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011
 • Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012
 • Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013
 • Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014
 • Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015
 • Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016
 • Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání
 • Vyhláška o vytápění a dodávkách teplé užitkové vody
 • Vyhláška o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky
 • Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
 • Vyhláška o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů (o vyznačování hranic a pásem na území vojenských újezdů)
 • Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
 • Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
 • Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky
 • Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog
 • Vyhláška o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky
 • Vyhláška o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 • Vyhláška o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně
 • Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně
 • Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta
 • Vyhláška o vzoru paměťové karty řidiče
 • Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí
 • Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců
 • Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
 • Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance
 • Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce
 • Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu
 • Vyhláška o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
 • Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
 • Vyhláška o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh
 • Vyhláška o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
 • Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu
 • Vyhláška o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd
 • Vyhláška o zajištění bezpečnosti informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech certifikátu
 • Vyhláška o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu
 • Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
 • Vyhláška o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků
 • Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
 • Vyhláška o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení
 • Vyhláška o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška o zákazu odstřelu koroptví v roce 1962 a 1963
 • Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí
 • Vyhláška o základní škole
 • Vyhláška o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
 • Vyhláška o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2005
 • Vyhláška o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2006
 • Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce
 • Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
 • Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
 • Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou
 • Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
 • Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
 • Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
 • Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
 • Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe
 • Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe
 • Vyhláška o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení
 • Vyhláška o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku
 • Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
 • Vyhláška o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu
 • Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
 • Vyhláška o zdravotní způsobilosti
 • Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
 • Vyhláška o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě
 • Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby
 • Vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
 • Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
 • Vyhláška o zdravotnické záchranné sl