Víte, že můžete Pohodu nebo Money provozovat i v cloudu? Bez starostí a se slevou.

  1. Podrobnosti

PAMICA - popis programu a modulů

Objednat PAMICA

Sleva 30% pro nové firmy + sleva 50% pro účetní + sleva na cloud!

Sleva 30% je určena novým firmám, které do tří měsíců od svého vzniku zakoupí Pamicu.
Sleva 50% je určena pro účetní firmy a daňové poradce.
Pokud si Pamicu koupíte v období září-prosinec, dostanete aktualizaci pro následující rok zdarma!
Podle ceny licence si můžete vybrat z dárků zdarma, např. školení zdarma, slevu na hosting, USB flash disk a jiné.

Nevíte zda je pro Vaše mzdy vhodná PAMICA nebo POHODA? Přečtěte si srovnání POHODY a PAMICY.

Personalistika

Náhled modulu Personalistika

PAMICA umožňuje rychlé a pohodlné vedení údajů o zaměstnancích, jejich pracovních poměrech a veškerých podkladech potřebných pro výpočet mezd. Personalistika obsahuje přehlednou evidenci personálních údajů:

  • osobní údaje zaměstnance,
  • údaje o pojistném,
  • evidence srážek atd.

Ke každému zaměstnanci lze nastavit slevy na dani z příjmů, odčitatelné položky a další údaje, které rozhodují o způsobu zdanění a pojištění. Je možné využít i propracované nastavení srážek ze mzdy. Program podporuje více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance, daň z příjmů je vypočtena souhrnně za všechny pracovní poměry zaměstnance. Zároveň vybraným zaměstnancům, na základě zavedených podkladů v agendě Personalistika, můžete provést roční zúčtování záloh na daň z příjmů, za všechny jejich pracovní poměry dohromady. Zaměstnancům je možné nastavit příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění.

Veškeré pracovní smlouvy, dopisy, mzdové tabulky a další dokumenty vztahující se ke konkrétnímu zaměstnanci lze přiřadit přímo do jeho složky v agendě Personalistika nebo v agendě Pracovní poměry a mít je tak všechny po ruce.

Řízení lidských zdrojů

PAMICA umožňuje definovat pracovní místa a jejich vzájemné vztahy odpovídající organizační struktuře firmy. Jednotlivým pracovním místům můžete nastavit požadavky a zadávat úkoly a kompetence, které se konají výkonu práce. Díky přiřazování místa konkrétnímu zaměstnanci získáte přehled o obsazenosti pracovních míst.

Svůj odraz zde může mít i celá organizační struktura organizace složená z oddělení, sekcí nebo poboček v různé hierarchii podřízenosti a nadřízenosti. Tyto jednotky mohou být v rámci stromového členění zařazeny do neomezeného počtu větví, které je možné následně kdykoliv přiřadit konkrétním pracovním místům.

Pracovní poměry

Náhled formuláře Pracovní poměry

PAMICA podporuje více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance. U každého pracovního poměru lze kromě všeobecných údajů vyplnit, vybrat nebo nastavit všechny potřebné výchozí informace, které jsou podkladem pro mzdy a mají vliv na výpočet sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů. Přímo v pracovním poměru zaměstnance je možné přednastavit trvalé složky mzdy (základní mzdu, osobní ohodnocení, prémie a odměny, atd.), tedy opakující se složky mzdy, které tvoří mzdu zaměstnance každý měsíc.

Pracovní doba

PAMICA podporuje:

  • rovnoměrné, nerovnoměrné i turnusové rozvržení pracovní doby,
  • základní nebo zkrácené úvazky,
  • odměňování bez stanoveného úvazku.

Pro turnusové rozvržení pracovní doby lze přednastavit šablony turnusu pro opakovaný rozvrh pracovní doby s pevnou délkou cyklu nebo rozvrh importovat z docházkového systému. Kalednář rozvrhu pracovní doby zaměstnance je možné u turnjsové mzdy individuálně přizpůsobit.

Dovolená

Práci při vedení mzdové agendy PAMICA výrazně ušetří automatickým výpočtem poměrné části dovolené v závislosti na trvání pracovního poměru. V případě zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou se nárok dovolené přepočítá na pracovní dny podle jeho rozvrhu na příslušný kalendářní rok. Výpočet provede program automaticky na základě platné legislativy.

Daně z příjmů

Výpočet záloh na daň z příjmů zaměstnanců, stejně jako možnost provést vybraným zaměstnancům na základě zavedených podkladů roční zúčtování záloh na daň z příjmů, je samozřejmostí programu PAMICA. V případě více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance PAMICA automaticky vypočítává daň z příjmů souhrnně za všechny jeho pracovní poměry. Všechny pracovní poměry zaměstnance zohledňuje také při ročním zúčtování záloh.

Elektronická komunikace s úřady

Nezanedbatelnou časovou úsporu přináší PAMICA v možnosti zasílat nebo podávat různé typy výkazů a hlášení na příslušné úřady a instituce elektronickou cestou. Například evidenční listy důchodového pojištění ELDP je možné jak vytisknout a odevzdat osobně, tak přímo v systému PAMICA připravit elektronickou zprávu a včetně digitálního podpisu odeslat přes internet.

Náhled formuláře ELDP

V souladu s platnou legislativou je možné také elektronicky odeslat oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), přehled o výši pojistného nebo přílohu k žádosti o dávky nemocenského pojištění prostřednictvím Portálu veřejné správy. PAMICA podporuje také NEMPRI, tedy elektronické odesílání přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění pro více zaměstnanců. Tuto možnost uvítáte zejména ve chvíli, kdy evidujete v jednom měsíci více pracovních neschopností, které přesahují délku 14 dnů. Všechny nezbytné přílohy k žádosti o dávku můžete odeslat elektronicky v jediném podání.

Ekonomickým subjektům, které byly vyzvány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR k předkládání dat pro statistické zjišťování Čtvrtletní šetření o ceně práce v rámci Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), umožňuje program PAMICA zpracování dat pro statistické šetření do datového souboru ve formátu XML.

Mzdy

Náhled formuláře Mzdy

Mzda každého zaměstnance je složena ze složek mzdy a složek nepřítomnosti. Tyto složky:

  • mohou být do mzdy vloženy ručně,
  • mohou se každý měsíc opakovat - tzv. trvalé složky mzdy tvořící mzdu zaměstnance každý měsíc, jako jsou základní mzda, osobní ohodnocení, prémie a odměny atd.
  • mohou být vytvořeny importem z docházkového či výrobního systému.

Souhrnný přehled struktury příjmů a nepřítomností PAMICA zobrazuje samostatně za každý pracovní poměr, stejně tak výpočet vyměřovacích základů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Za každého zaměstnance je přehledně spočítáno zdanění a vyúčtování mzdy. U turnusové mzdy je navíc možné kalendář rozvrhu pracovní doby zaměstnance přizpůsobit individuálně.

Složky mzdy a složky nepřítomnosti

Při sestavení mzdy zaměstnance můžete volit ze širokého výběru druhů složek mezd. Každé složce je přiřazen správný výpočet, který závisí na variabilním počtu parametrů konkrétní složky. Při práci se složkami mezd oceníte jejich snadné přizpůsobení vašim požadavkům a potřebám, můžete definovat vlastní uživatelské složky mezd, často používané složky lze označit za „oblíbené“. V definicích jednotlivých složek PAMICA umožní přednastavit ve firmě zavedené procentní a korunové sazby, určené například pro jednotlivá střediska, činnosti, zakázky, nebo pro celou firmu. Lze zavést libovolný počet uživatelských definic pro podrobnější rozlišení mezd, např. Prémie (konzultace), Prémie (účast na výstavě), atd.

Příplatky

Náhled formuláře Složky mzdy

V nabídce složek mzdy je k dispozici celá řada různých druhů příplatků (např. za vedení, zastupování, pohotovost apod.), osobní ohodnocení (s vazbou na jednici, hodinové nebo pevnou částkou), různé prémie, odměny, odměny členům statutárních orgánů, je možné nastavit různé sazby srážkové daně. Program rozpočítává odměny za delší období do průměrného výdělku (13., 14. platy) v poměru k odpracované době.

Náhled formuláře pro definici prémií

Srážky a exekuce

Uživatelům PAMICA pomůže hlídat srážky ze mzdy, ať už mají trvalý, resp. opakovaný charakter, nebo se vztahují pouze ke mzdě za příslušný měsíc. Jednotlivé druhy srážek mají své složky. Propracované nastavení srážek ze mzdy pomůže zejména při plnění povinnosti zaměstnavatele provádět srážky ze mzdy zaměstnance na základě příkazu soudu nebo správního orgánu. PAMICA rozlišuje přednostní (výživné, exekuce, náhrady škod, pohledávky daní a poplatků atd.) a nepřednostní pohledávky a umožňuje automatický výpočet základní nezabavitelné částky mzdy.

Výpočet mezd a kontrola

Souhrnný přehled struktury příjmů a nepřítomností PAMICA zobrazuje samostatně za každý pracovní poměr, stejně tak výpočet vyměřovacích základů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Za každého zaměstnance je přehledně spočítáno zdanění a vyúčtování mzdy.

PAMICA provádí všechny potřebné výpočty pro stanovení průměrných výdělků k určení náhrad mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, zároveň zajišťuje veškerou evidenci potřebnou pro komunikaci se správou sociálního zabezpečení. Sleduje také čerpání podpůrčí doby (trvání pracovní neschopnosti) a informuje mzdovou účetní o této skutečnosti při vystavení mzdy. Program také podporuje výpočet zákonného pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (úrazové pojištění placené zaměstnavatelem).

Při vystavení mezd PAMICA hlídá správnost a úplnost podkladů. Na nedostatečné nebo chybné údaje, např. překročení nebo naopak nedodržení fondu pracovní doby, chybějící podklady pro zjištění průměrného výdělku a následný výpočet náhrady mzdy za dovolenou nebo pro vyčíslení doplatků zdravotního pojištění atd., PAMICA upozorní a do doby, než jsou tyto nedostatky opraveny, nedovolí vystavení mezd. Sporné mzdy s výskytem chyb je možné díky záznamům varovných a chybových hlášení jednoduše vyfiltrovat.

Režim práce a historické mzdy

PAMICA umožňuje pracovat se mzdami za více let, přepnout režim pro práci pouze na aktuální rok nebo otevřít záznamy pouze jednoho měsíce. Jednoduše dostupná data za delší období poslouží např. při sledování vývoje mezd zaměstnanců, nepřítomnosti, prémií, stavu zaměstnanců za celou firmu nebo za jednotlivá střediska apod.

Náhled dialogu pro nastavení roku práce se mzdami

Do agendy Historické mzdy je možné importovat data z předešlých měsíců vedených v ekonomickém systému POHODA, importovat lze i více let zpětně, což umožní sledovat a vyhodnocovat mzdový vývoj zaměstnance. Historické mzdy případně slouží také k ručnímu zadání údajů z minulosti (dovolená, výpočet dávek, průměrný výdělek), navázání mzdové agendy na libovolný systém, který používáte v současnosti, je možné kdykoli v průběhu roku. Zadáním údajů zajistíte správné provádění výpočtu průměrných výdělků pro pracovněprávní účely a vyměřovacích základů pro výplatu nemocenských dávek jednotlivých zaměstnanců.

Výplata a zaúčtování mezd a dalších závazků

Doklady, které vznikají během zaúčtování záloh a mezd nebo vystavení závazku pro úrazové pojištění, zůstávají v programu PAMICA uloženy. Vypočtené mzdy a další závazky je možné přímo v programu PAMICA vložit do příkazu k úhradě a hotové příkazy vytisknout nebo odeslat do banky prostřednictvím homebankingu.

Uživatelům systému POHODA nabízí PAMICA možnost snadného zaúčtování mezd a přenesení závazků do účetnictví. Zaúčtované doklady se uloží do XML dokumentu a v případě napojení na ekonomický systém se okamžitě přenesou do účetnictví. Prakticky jediným kliknutím se mzdy uzavřou a zaúčtují do systému POHODA.

Odeslání dokladů pomocí XML lze provést také kdykoli později. Pomocí XML komunikace může PAMICA spolupracovat také s dalšími ekonomickými systémy.

Rozúčtování mzdových nákladů

Pro snadnější sledování mzdových nákladů je možné v programu PAMICA používat rozúčtování hrubých mezd, sociálního a zdravotního pojištění na střediska, činnosti a zakázky. Rozúčtování lze nastavit u jednotlivých složek mezd nebo je možné pracovat s procentním členěním celkových měsíčních nákladů. Takto členěné mzdové náklady se v případě použití XML komunikace automaticky přenesou do ekonomického systému spolu s vypočtenými mzdami a dalšími podklady pro zaúčtování.

Mzdy na zakázku

V programu PAMICA je možné vést mzdovou evidenci na zakázku, a to pro neomezený počet subjektů. Podklady pro výplatu mezd a zaúčtování dalších závazků a pohledávek může účetní firma svému klientovi předávat buď elektronicky (pomocí XML komunikace s ekonomickým systémem klienta), nebo písemně. PAMICA vytiskne sestavy Soupiska dokladů nebo Doklady (za sebou) a agenda Doklady přehledně eviduje předání dokladů pro zpracování v účetnictví.

Tiskové sestavy

K dispozici je bohatá nabídka standardně dodávaných sestav, přehledů a tiskopisů, které jsou navrženy shodně s úředním vzorem a stačí je pouze vytisknout a odevzdat na příslušný úřad nebo instituci. Jedná se například o Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list), Přehled o vyměřovacích základech a pojistném, Přehled o platbě zdravotního pojištění zaměstnavatele, Počet zaměstnanců a další.

Nabídka tiskopisů byla rozšířena o tiskopisy Českého statistického úřadu. Jedná se o formuláře týkající se statistického zjišťování, a to Měsíční dotazník(SP 1-12), Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (Nem Úr 1-02), Čtvrtletní výkaz o práci (Práce 2-04) a Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví (P 3-04 b nebo c).

Sestavy lze tisknout i do formátu PDF. Data, výsledky a sestavy lze také exportovat do formátu XLS pro práci v aplikaci Microsoft Excel.

Náhled formuláře se seznamem tiskových sestav

Další perfektní funkcí programu, kterou jistě oceníte, je možnost tisku mzdových údajů do originálních formulářů, např. Přihláška - odhláška k nemocenskému pojištění, Evidenční list důchodového pojištění. Program obsahuje velké množství dalších sestav jako je Mzdový list, Výplatní pásky, Výplatní listy, Výčetky platidel, Soupisky pojištění, Potvrzení o příjmech a o průměrném výdělku, různě koncipované přehledy. Součástí nabídky tiskových sestav jsou i Analytické sestavy, Sestavy průměrů za zvolené období, Přehledy vývoje mzdy zaměstnance za zvolené období, včetně grafického zobrazení. Tiskové sestavy jsou pravidelně aktualizovány s možností vlastních uživatelských úprav.

Tiskové sestavy jsou pravidelně aktualizovány. S pomocí editoru sestav REPORT Designer lze každou originální sestavu upravit nebo ji rozmnožit a jednotlivé kopie uspořádat a pojmenovat podle vlastních požadavků a potřeb. Tímto způsobem může ke každé sestavě vzniknout libovolný počet uživatelských variant odlišného designu, s různými výpočty nebo v jiných jazykových mutacích. Samozřejmostí je možnost vložit do sestav nejen logo firmy, ale i libovolný obrázek, graf apod.

Pracovněprávní dokumenty

Nabídka tiskových sestav obsahuje také vzory pracovněprávních dokumentů, které se automaticky předvyplní osobními údaji vybraného zaměstnance. Tyto vzory je možné upravit podle potřeb firmy. Díky přednastaveným pracovněprávním dokumentům mohou být pracovní smlouvy, dodatky k pracovním smlouvám, mzdové výměry a další dokumenty připraveny velice rychle a jednoduše a bez rizika možných chyb spojených s kopírováním nebo ručním přepisováním osobních údajů.

Připravené dokumenty lze z programu PAMICA rovnou vytisknout nebo exportovat do formátu DOC a v aplikaci Microsoft Word je dále libovolně upravovat. PAMICA také nabízí možnost archivace hotových pracovněprávních dokumentů přímo v programu, ve složkách jednotlivých zaměstnanců.

Doklady, Příkazy k úhradě

V agendě Doklady zůstávají uloženy doklady, které vznikají během zaúčtování záloh, zaúčtování mezd nebo vystavení závazku pro úrazové pojištění. Tyto doklady se přenášejí do ekonomického systému.

Systém PAMICA je využitelný jak pro uživatele ekonomického systému POHODA, jiného ekonomického systému, tak i samostatně. Pokud je nastaveno propojení s ekonomickým systémem pomocí XML komunikace, zaúčtované doklady jsou uloženy do XML dokumentu a v případě napojení na ekonomický systém POHODA okamžitě přeneseny do účetnictví. Není-li možné spojení s ekonomickým systémem momentálně navázat, z agendy Doklady lze odeslání dokladů pomocí XML provést kdykoli později. Kromě elektronické cesty nyní PAMICA podporuje i písemné předávání dokladů, tuto metodu ocení především účetní firmy, které zpracovávají mzdy na zakázku.

PAMICA vytiskne sestavy Soupiska dokladů nebo Doklady (za sebou) a agenda Doklady přehledně eviduje předání dokladů pro zpracování v účetnictví. Navíc přímo program PAMICA umožňuje vytvořené doklady vkládat do příkazu k úhradě, k jejich evidenci slouží samostatná agenda. Příkazy k úhradě lze následně vytisknout nebo odeslat do banky elektronicky. Agenda Doklady eviduje jakým způsobem byly doklady vyřízeny, odeslány pomocí XML, předány písemně nebo vloženy do příkazu k úhradě.

Náhled průvodce zaúčtování mezd

Docházkový systém

PAMICA podporuje napojení na docházkové systémy. Napojení je realizováno pomocí XML rozhraní - importu dat s údaji o docházce zaměstnanců. XML rozhraní je navržen pro napojení na libovoný docházkový systém. Pro usnadnění práce s docházkovým systémem umožňuje program PAMICA exportovat číselníky evidované v programu PAMICA.

Docházku zaměstnance je možné sledovat zvlášť za každý pracovní poměr zaměstnance. V docházkovém systému lze stanovit individuální rozvrh pracovní doby zaměstnance v konkrétním měsíci, evidovat důvody nepřítomnosti na pracovišti, u odpracované doby sledovat středisko, zakázku nebo činnost, na které zaměstnanec momentálně pracuje, a evidovat přesčasy. Je možné vkládat další mzdové složky, např. prémie, osobní ohodnocení, příplatky. Definice těchto mzdových složek lze v programu PAMICA připravit předem, např. určit hodinové sazby nebo jednotkové výše odměn.

PAMICA importuje měsíční výstupy docházkového systému pomocí přehledného průvodce, ve kterém informuje o prováděných kontrolách a výpočtech. Importovaná data lze následně upravovat nebo import zopakovat, pokud byla data pro import připravena nedůsledně. Se mzdou obsahující importovaná data se nadále pracuje obvyklým způsobem.

Export personálních údajů o zaměstnancích a číselníků (např. středisek, zakázek…) zajistí přenos údajů již jednou vložených do systému PAMICA a okamžitou práci s nimi i v docházkovém systému.

Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

Nahoru Tisk Mapa stránek Naši partneři

Přečtěte si informace o zpracování osobních údajů (GDPR).

Váš dotaz