Víte, že můžete Pohodu nebo Money provozovat i v cloudu? Bez starostí a se slevou.

 1. Podrobnosti

POHODA - popis programu a modulů

Objednat POHODA

Sleva 30% pro nové firmy + sleva 50% pro účetní + sleva na cloud!

Sleva 30% je určena novým firmám, které do tří měsíců od svého vzniku zakoupí Pohodu.
Sleva 50% je určena pro účetní firmy a daňové poradce na nákup Pohody Komplet.
Pokud si Pohodu koupíte v období září-prosinec, dostanete aktualizaci pro následující rok zdarma!
Podle ceny licence si můžete vybrat z dárků zdarma, např.: program na import faktur do Pohody, školení zdarma, slevu na hosting, USB flash disk a jiné.

Design a ovládání

POHODA upoutá přehledným a nanejvýše praktickým řešením oken jednotlivých agend, které vede k dosažení maximální ergonomie práce.

Ovládání programu, tzn. horké klávesy, tlačítka a povely nástrojových lišt, je plně uživatelsky definovatelné ve stylu MS Office. Stisk pravého tlačítka myši nad různými částmi okna vyvolá různé kontextové nabídky s potřebnými funkcemi.

V každé agendě (faktury, adresář atd.) je současně k dispozici seznam všech záznamů v tabulce a detail aktuálního záznamu ve formuláři. Okno agendy obsahuje celou řadu aktivních ovládacích prvků, umožňujících procházení, výběr a třídění záznamů a mnoho dalších funkcí. Dynamické záložky™ pomocí několika kliknutí myší okamžitě vyberou záznamy odpovídající zvolené kombinaci podmínek. Dynamické formuláře™ mění svůj vzhled tak, aby uživatel měl k dispozici přesně ta pole, která potřebuje. Panel Pohoda™ zobrazuje ikony otevřených agend, umožňuje mezi nimi rychle přepínat a zobrazuje stavy vkládání dat z jedné agendy do druhé.

Pokud jsou všechny agendy zavřené, zobrazuje Informační plocha™ aktuální údaje o právě otevřeném účetnictví a nejbližší termíny daňového kalendáře. Uživatel má tak neustále na očích stav finančních prostředků, pohledávek a závazků a další informace.

Charakteristika modulů a funkcí programu

Systém POHODA je modulární systém, je tedy složen z několika modulů. Jednotlivé moduly jsou navzájem provázané, spolupracují spolu a tvoří ucelené řešení pro Vaši společnost. POHODA je složena z následujících modulů:

Adresář

Adresář je velmi cennou a často využívanou agendou. Přehledný adresář, umožňující okamžité vyhledání adres dle libovolných kritérií, třídění a tisk, je srdcem programu POHODA.

Náhled modulu Adresář

Správa dokumentů

Veškeré dopisy, smlouvy, ceníky či jakékoliv jiné dokumenty, určené pro konkrétního adresáta, si můžete umístit přímo do jeho složky v adresáři programu Pohoda. Kdykoliv otevřete adresu Vašeho klienta, zákazníka či obchodního partnera, budete mít po ruce veškeré související dokumenty.

Vazba na účetnictví

Při každodenní práci Vám přijde vhod seznam souvisejících účetních dokladů klienta. Např. při telefonickém příjmu objednávek máte okamžitě přehled o výši pohledávek u daného odběratele, při reklamaci chybně vystaveného dokladu můžete tento doklad otevřít přímo z adresáře a podobně.

Komunikační funkce

Založit e-mail nebo SMS zprávu prostřednictvím elektronické pošty je v programu POHODA samozřejmostí. Velmi jednoduše rovněž můžete vyhledávat různé údaje o obchodním partnerovi na internetu. Silným nástrojem jsou funkce pro sestavení slučovacího dokumentu pro hromadnou korespondenci pomocí programu MS Word nebo funkce pro zaslání hromadné zprávy prostřednictvím e-mailu nebo SMS.

Tiskové sestavy

Adresy lze tisknout na české poštovní poukázky (včetně AV), průvodky, podací archy, obálky, adresní štítky, ... Takové sestavy v zahraničních produktech pro správu adres nenajdete.

Daňová evidence

POHODA umožňuje zpracování daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví). Program je určen pro plátce i neplátce DPH. Pro danou účetní soustavu obsahuje všechny potřebné evidence a knihy.

Peněžní deník

Peněžní deník vytváří POHODA automaticky při zápisu a opravách dokladů v agendách Banka a Pokladna. Stačí zvolit vhodnou předkontaci zaúčtování. Tento nanejvýše praktický koncept umožňuje oddělené vedení pokladní knihy a knihy bankovních výpisů při zachování možnosti práce (výběr, třídění, tisk) s celým deníkem najednou. Dovoluje také rozúčtování příjmů a výdajů nezávisle na vstupních dokladech. Deník tak slouží především k vyhodnocení firmy pomocí řady připravených tiskových sestav a grafů.

Účetnictví

Ekonomický systém POHODA je určen pro zpracování účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných a příspěvkových organizací. Program umožňuje jak účtování prostřednictvím předkontací, tak přímé účtování na souvztažné účty. Ze systému lze vytisknout standardní sestavy účetní závěrky v plném i zkráceném rozsahu. K dispozici jsou všechny povinné účetní knihy. Prostřednictvím rozlišení nákladových a výnosových účtů na daňové a nedaňové je řešena oblast týkající se daně z příjmů. Produkt umožňuje sledování nákladů a výnosů v členění na střediska, činnosti a zakázky. V programu je také integrována podpora cizích měn, saldo a finanční analýza.

Účtová osnova

Po založení nové účetní jednotky je účtová osnova vyplněna dle opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. Před zahájením vlastního účtování je vhodné účetní osnovu upravit podle potřeb účtované firmy. Číslo účtu v programu POHODA je vždy šestimístné. První tři číslice jsou syntetické číslo účtu. Druhé tři umožňují uživatelské analytické členění.

Předkontace

Náhled modulu Předkontace

Předkontace určuje zaúčtování účetního dokladu do deníku. Předkontace představuje především dvojici účtů, na které bude doklad s touto předkontací zaúčtován v účetním deníku. Dále je možné určit dvojice účtů pro každou sazbu DPH. Po založení nového účetnictví je tento seznam vyplněn standardními předkontacemi. Seznam předkontací si můžete doplnit podle potřeby, stávající názvy předkontací a jejich zkratky upravit, případně odstranit předkontace, které nebudete používat.

Účetní deník

Účetní deník je hlavní účetní knihou. POHODA jej vytváří automaticky při zápisu a opravách prvotních dokladů v agendách Banka, Pokladna, Interní doklady, Faktury, Zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky. Zaúčtování do účetního deníku se provádí k datu uskutečnění účetního případu dle vyplněné předkontace v záhlaví a položkách prvotního dokladu. V deníku je k dispozici celá řada tiskových sestav.

Saldo

Saldokonto sleduje vynulování částek strany MD a D uvnitř jednotlivých skupin spárovaných dokladů. Pro tyto účely program vybere účetní případy na účtech, které mají v účetním rozvrhu zatrženu volbu Sledovat saldokonto. Výběr dokladů zahrnutých do Salda můžete ovlivnit zadáním několika parametrů při jeho sestavení.

Pokladna a banka

Banka

Zápis výpisů z účtů, a to převážně formou likvidace pohledávek a závazků, se provádí v agendě Banka. Pokud bankovní výpisy získáte v elektronické formě, POHODA provede zaúčtování položek výpisu za Vás během okamžiku pomocí funkcí pro homebanking. Všechny zvolené výpisy, třeba i z různých bank, načte a postupně provede spárování, likvidaci a zaúčtování všech položek. Nakonec o provedené akci vytvoří přehledný zápis pro Vaši snadnou kontrolu.

Pokladna

Vystavování a evidenci výdajových a příjmových hotovostních účetních dokladů, nákup a prodej skladových zásob za hotové a zápis hotovostních úhrad pohledávek a závazků se provádí v agendě Pokladna.

Likvidace pohledávek a závazků

Termín likvidace používáme v programu POHODA pro souhrnnou účetní operaci určenou k zápisu úhrad pohledávek a závazků. Likvidace s automatickým vytvořením účetního dokladu se provádí v agendách Banka a Pokladna podle toho, zda se jedná o úhradu bankovním převodem nebo v hotovosti. Program tuto účetní operaci opět maximálně automatizuje. K dispozici je jednak expresní likvidace dle variabilního symbolu platby a komfortní likvidace s výběrem pohledávky nebo závazku dle libovolných kritérií.

Daně

Daň z přidané hodnoty

Náhled modulu Přiznání DPH

POHODA zpracovává veškerou agendu týkající se DPH automaticky z prvotních daňových dokladů zapsaných do programu. V prvotním dokladu uživatel rozčlení cenu účetního případu na základ a DPH. Program podporuje členění DPH podle struktury daňového přiznání. Uživatel má možnost vystavit přiznání řádné a dodatečné, které odpovídá úřednímu vzoru, včetně jeho archivace. Rovněž lze vytisknout evidenci záznamů o přijatých a uskutečněných zdanitelných plněních v příslušném členění. Přiznání k dani z přidané hodnoty lze vytvořit a podat i v elektronické podobě v souladu s platnou legislativou. Samotné vystavení přiznání provede průvodce během několika sekund. Pak stačí vytisknout sestavu Přiznání k dani z přidané hodnoty a sestavu Podklady k dani z přidané hodnoty, obsahující soupisku daňových dokladů zahrnutých do přiznání. POHODA rovněž umožňuje vystavit Doklady o použití a Opravné doklady, jejichž používání je vymezeno zákonem číslo 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Daň z příjmů

Stejně jednoduché je vystavení podkladů pro daň z příjmů. Výpočet daně lze provést kdykoliv v průběhu účtování, nemá žádný vliv na zaúčtované doklady a lze jej kdykoliv opakovat. Pak stačí vytisknout sestavu Podklady pro daňové přiznání DzP. Práce uživatele je dále usnadněna datovou vazbou na produkt TAX, který umožňuje komfortní zpracování daňových přiznání včetně tisku výstupních tiskopisů.

Fakturace a objednávky

Fakturace tvoří spolu s účetnictvím a sledováním plateb jednu z nejdůležitějších částí firemní administrativy. V mnoha organizacích je spojena s velkým objemem ruční práce, proto jsou tyto agendy v ekonomickém systému POHODA optimalizovány tak, aby umožňovaly uživatelům co nejjednodušší a nejrychlejší zadávání a z toho vyplývající vysokou efektivitu práce. V jednotlivých agendách můžete při zadávání využívat adresář obchodních partnerů a provázanost s objednávkami a skladovým hospodářstvím. Program podporuje rozúčtování a evidenci DPH dle zákonných požadavků a Vaši orientaci i kontrolu dat usnadňují vazby na účetnictví a ostatní související doklady. Perfektní vzhled tištěných faktur zvýší prestiž Vaší firmy.

Přijaté objednávky

Došlé objednávky lze zapisovat do této evidence. Skladové položky vložené do přijaté objednávky je možné danému odběrateli zarezervovat. Objednávku lze poté využít pro automatické vytvoření faktury.

Vydané objednávky

K rychlému vystavování objednávek lze využít řadu v POHODĚ standardních funkcí. Opakující se objednávky lze vystavovat pomocí kopie předešlé shodné nebo podobné objednávky. Pokud je více opakujících se typů objednávek, lze pro každý z nich založit a pojmenovat šablonu, která má vše potřebné již vyplněné, a případně stačí dopsat pouze chybějící údaje. Tyto postupy lze samozřejmě využívat kdekoli v programu POHODA.

Vydané faktury

Formulář faktury je rozdělen na dvě části, na záhlaví a fakturační položky. Používání položek není povinné. Faktuře bez položek říkáme jednoduchá faktura. Text faktury se zapisuje do polí Text a Poznámka. Částky se zapisují přímo do sekce Částka. Plátce DPH může částku rozepsat na základ a DPH v jednotlivých sazbách. Položková faktura se používá především k zápisu faktur se skladovými položkami. Fakturační položky je ale možné zapisovat i ručně bez použití skladu. Plátce DPH může každé položce přiřadit DPH v jedné sazbě. Každá položka může mít jiné zaúčtování do deníku, do přiznání DPH, může mít jiné středisko, činnost i zakázku.

Náhled modulu Vydané faktury

K rychlému vystavování faktur lze využít řadu v POHODĚ standardních funkcí. Opakující se faktury lze vystavovat pomocí kopie předešlé shodné nebo podobné faktury. Pokud je více opakujících se typů faktur, lze pro každý z nich založit a pojmenovat šablonu, která má vše potřebné již vyplněné. Tyto postupy lze samozřejmě využívat kdekoli v programu POHODA.

Pokud fakturujete stejné zboží nebo služby více odběratelům (např. předplatné časopisu), ušetří Vám spoustu času funkce pro hromadnou fakturaci. Ta umožňuje vygenerovat podle vzoru libovolné množství faktur pro vybranou skupinu odběratelů.

Ostatní pohledávky

Ostatní nefakturační pohledávky se pro přehlednost zapisují do samostatné agendy. POHODA sem navíc automaticky generuje pohledávky nadměrného odpočtu DPH.

Přijaté faktury

Přijaté faktury lze zapisovat jak rychlým účetním způsobem, tak s podrobným rozepsáním jednotlivých položek. Položky lze zapisovat ručně nebo přímo vkládat ze seznamu skladových zásob. K rychlému a komfortnímu zápisu položek lze také využít čtečku čárových kódů. Fakturu lze také kompletně vytvořit z objednávky nebo příjemky.

V praxi je běžné, že různí dodavatelé zasílají faktury s různým zaokrouhlením. Ani takové doklady není problém zapsat zcela přesně pomocí funkce pro zaokrouhlení dokladu. Vícenásobné splácení faktur má POHODA plně pod kontrolou. U každé faktury je k dispozici přehled dosud podaných příkazů k úhradě a zaúčtovaných úhrad.

Ostatní závazky

Ostatní nefakturační závazky se pro přehlednost zapisují do samostatné agendy. POHODA sem navíc automaticky generuje závazky splátek leasingového majetku, závazky vůči finančnímu úřadu (DPH, DzP), zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení a další závazky vyplývající z mezd zaměstnanců.

Příkazy k úhradě

Závazky lze jednoduše vkládat do příkazů k úhradě. Příkazy lze zapisovat i ručně bez vazby na závazky. Vytištěný příkaz k úhradě stačí odnést do banky k proplacení. Pokud má uživatel elektronický přístup do své banky, není třeba připravené příkazy tisknout a osobně odnášet. Všechny zvolené příkazy k úhradě POHODA uloží pomocí funkcí pro homebanking do souborů, které poté lze načíst do příslušného komunikačního programu a odeslat do banky elektronickou cestou.

Elektronická fakturace, ISDOC a PDF

POHODA podporuje několik formátů pro výměnu dokumentů elektronickou cestou:

 • formát elektronické fakturace ISDOC - export i import dat,
 • export do formátu PDF s možností odeslání rovnou z POHODA,
 • vlastní systém pro přenos obchodních dokladů STORMWARE eForm.

Sklady

Skladové agendy lze využít jak pro reálné vedení libovolného počtu skladů, tak pro usnadnění vystavování položkových dokladů. Pro ocenění skladových zásob je použita metoda váženého aritmetického průměru. O pořízení a úbytku skladových zásob lze v účetnictví dle volby uživatele účtovat způsobem A i B. Vedlejší pořizovací náklady jsou rozpočítávány podle podílu cen jednotlivých zásob v dodávce. Systém podporuje i záruky, šarže, výrobní čísla, individuální ceníky a jednoduchou aplikaci rozpisu materiálu pro výrobu. Přístupová práva lze definovat až na úroveň jednotlivých skladů. K dispozici je také celá řada funkcí pro přeceňování zásob. Skladové zásoby lze prodávat na internetu prostřednictvím podporovaných internetových obchodů třetích stran nebo pomocí objednávkového systému STORMWARE eForm.

Součástí skladové agendy jsou i výkazy Intrastat, což je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT se týká osob, které překročí osvobozující hodnotový práh při přijetí (2 mil. Kč) nebo odeslání zboží (4 mil. Kč).

Ocenění skladu

Náhled modulu Prodejní ceny

Zásoby se na skladě evidují v pořizovacích cenách, do kterých patří cena pořízení (fakturační cena, clo, spotřební daň) a vedlejší pořizovací náklady (přepravné, skladovací poplatky). Protože výpočet pořizovací ceny zásob není triviální záležitostí, program POHODA uživateli tuto činnost usnadňuje a rozpočítává vedlejší náklady pořízení podle podílu nákupních cen jednotlivých druhů zásob v dodávce. Umožňuje ke každé dodávce vedlejší náklady zadat i dodatečně, přičemž skladové ceny opět automaticky přepočte. Úbytky zásob ze skladu se uskutečňují v pořizovacích cenách, ve kterých je materiál evidován. Ocenění skladových zásob stejného druhu, které závisí na jejich nákupních cenách, se v průběhu času samozřejmě mění. Program POHODA umožňuje zachytit tyto změny pomocí metody váženého průměru, kdy se cena zboží na skladě přepočítává průběžně po každém příjmu, resp. v zadaném časovém intervalu.

Skladové zásoby v daňové evidenci

V daňové evidenci jsou zásoby evidovány v knize zásob, resp. na skladových kartách. Jejich příjem a výdej zadáváte do programu POHODA jednoduchým a rychlým způsobem. Do peněžního deníku se promítnou pouze změny finančních prostředků, tj. pokud jsou zásoby nakoupeny či prodány za hotové, resp. byla proplacena faktura. Materiál dodaný zákazníkem a převzatý ke zpracování nebo k opravám nesmí být evidován v zásobách. Tento materiál zadáváte do agendy Ostatních závazků jako ručně vepsané položky bez vazby na sklad.

Skladové zásoby v účetnictví

Způsob účtování zásob rozhoduje o tom, jakým způsobem se budou pohyby zásob promítat do finančního účetnictví. V minulosti byl způsob A striktně předepsán pro účetní jednotky podléhající auditu, toto omezení již neplatí. Jednotka si může zvolit takový způsob, který nejlépe odpovídá jejím potřebám a charakteru skladových operací. Ještě před zahájením práce se musí uživatel programu rozhodnout, zda povede všechny své sklady způsobem A nebo způsobem B; program neumožňuje vedení části skladů jedním a zbytek druhým způsobem.

Při účtování způsobem A se pohyb zásob zachycuje v účetnictví v průběhu celého účetního roku. Údaje o výdajích vynaložených na pořízení zásob se soustřeďují na příslušných majetkových účtech účtové třídy 1. Výhodou tohoto postupu je okamžitý přehled o finančních prostředcích, které jsou vázány v jednotlivých druzích zásob. Nevýhodou je při ručním zpracování větší pracnost, při používání programu tato nevýhoda odpadá. Projeví se pouze větším počtem účetních dokladů.

U způsobu B se v průběhu roku účtují veškeré výdaje na pořízení zásob do nákladů. Na konci účetního období se provede inventura a účty zásob se opraví o zjištěný stav. V průběhu roku nejsou v účetní evidenci dostupné aktuální údaje o stavu zásob.

Evidence pohybu zásob

V daňové evidenci i u obou způsobů účetnictví se v programu Pohoda vede podrobná skladová evidence podle jednotlivých druhů zásob. Z ní je možno zjistit okamžité stavy zásob bez ohledu na použitý způsob jejich účtování.

Uživatel může vystavovat příjemky, výdejky, převodky či výrobní listy. Skladovou evidenci může on-line používat v agendách nabídek, objednávek, faktur či v agendě Pokladna. Pro maloobrátkový prodej s vazbou na sklady slouží samostatná agenda Prodejna, ve které lze tisknout prodejní doklady na pokladní tiskárně a na konci směny je zaúčtovat jedním dokladem do pokladny.

Mzdy

Mzdová evidence programu POHODA umožňuje zpracování mezd malé i velké organizace nad 25 zaměstnanců. Program podporuje penzijní připojištění, životní pojištění a úrazové pojištění placené zaměstnavatelem. Mzdy jsou automaticky zaúčtovány do deníku a uživatel má možnost provést i roční zúčtování záloh daně z příjmů. Program na přání vytvoří hotovostní doklady a příkaz k úhradě bezhotovostních plateb mezd, srážek, odvodů daní a pojištění.

Personalistika

Personalistika eviduje údaje o zaměstnancích podniku. Kromě všeobecných údajů pro účely evidence obsahuje složku mzdových údajů, které jsou podkladem pro výpočet mezd, sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů. Ke každému zaměstnanci lze nastavit slevy na dani, způsoby zdanění a odvody pojistného, pravidelné srážky a nepřítomnost v zaměstnání. K dispozici je celá řada tiskopisů, které jsou navrženy shodně s úředním vzorem a stačí je pouze vytisknout a odevzdat na příslušný úřad nebo instituci. Jedná se například o Zápočtový list, Přihlášku zaměstnance k pojištění, Přehled o vyměřovacích základech a pojistném, Přehled o platbě zdravotního pojištění zaměstnavatele a další.

Organizace, které při zpracování mezd využívají složitějších mzdových postupů mohou přejít na nový produkt Personalistika a mzdy PAMICA, který podporuje více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance, kdy daň z příjmů je vypočtena souhrnně za všechny pracovní poměry. Z hlediska rozvrhu pracovní doby program PAMICA podporuje týdenní rovnoměrné i nerovnoměrné rozvržení a také turnusové rozvržení pracovní doby.

Nevíte zda je pro Vaše mzdy vhodná PAMICA nebo POHODA? Přečtěte si srovnání POHODY a PAMICY.

Mzdy

Náhled modulu Mzdy

Výpočty mezd jsou prováděny měsíčně. Výpočet vychází ze mzdových údajů uvedených v personalistice, z nominálního fondu pracovní doby příslušného měsíce a ze zadaných údajů o neodpracované době. Jednotlivé měsíční výpočty se archivují a je možné je opravovat do té doby, dokud nebyly zaúčtovány do účetnictví.

Mzdy v Pohodě nepodporují:

 • možnost položkového zpracování mezd
 • více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance
 • nepravidelný rozvrh pracovní doby

Pojišťovny

Agendy slouží k zápisu bankovních účtů pro úhrady zdravotního a životního pojištění zaměstnanců. Z tohoto seznamu budete moci vybírat pojišťovny zaměstnanců v agendě Personalistika.

Penzijní fondy

Agenda slouží k zápisu bankovních účtů pro úhrady příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců. Z tohoto seznamu budete moci vybírat penzijní fondy v agendě Personalistika.

Samostatný mzdový software PAMICA

Zájemcům o účtování mezd můžeme také doporučit program PAMICA pro vedení agend personalistiky, pracovních poměrů a zpracování mezd zaměstnanců, který je využitelný jak pro uživatele ekonomického systému Pohoda, tak i samostatně. Ocení jej organizace postupující podle zákona o mzdě, živnostníci, podnikatelé a společnosti, které při zpracování mezd využívají složitějších mzdových postupů pro nerovnoměrné rozvrhy pracovní doby, pro souběhy pracovních poměrů u zaměstnance atd.

Majetek

Ekonomický systém POHODA řeší všechny známé varianty evidence majetku téměř automaticky. Nevíte, do jaké odpisové skupiny zapisovaný majetek zařadit? Není problém: stačí prohledat právní předpisy, které POHODA zdarma obsahuje. Nevíte, jak správně vypočítat daňově uznatelné náklady a zanést je do účetnictví? Tak tuhle starost si můžete odpustit úplně.

Dlouhodobý majetek

Náhled modulu Dlouhodobý majetek

POHODA umožňuje vedení evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně souborů movitých věcí. Automaticky vypočítá a zaúčtuje daňové odpisy. V účetnictví volitelně zpracuje i účetní odpisy dle zvoleného odpisového plánu a doby životnosti majetku. Uživatel může zvolit jejich roční nebo měsíční výpočet. Podporuje samozřejmě i technické zhodnocení v dalších letech či další úpravy, které praxe vyžaduje.

Leasingový majetek

Se zápisem leasingového majetku Vám pomůže průvodce, ve kterém postupně zadáte všechny potřebné údaje. POHODA připraví splátky podle splátkového kalendáře pro celou dobu nájmu a postará se o výpočet daňově uznatelných nákladů.

Drobný majetek

Samostatně lze evidovat také drobný majetek.

Tiskové sestavy

Kromě samotných karet majetku lze vytisknout různé přehledy a také například praktické inventární štítky.

Možnosti tisku

Profesionálně uspořádané tiskové výstupy jsou vizitkou každé firmy. Ekonomický systém POHODA má rozsáhlé možnosti tisku. Obsahuje přibližně 500 hotových tiskových sestav různých typů: doklady, tiskopisy, soupisky, grafy, analytické přehledy a kontrolní sestavy; včetně možnosti tisku na obálky, složenky, archy samolepících štítků a výstupu na pokladní tiskárny. Některé důležité sestavy jsou k dispozici i ve formátu HTML, vhodném pro zasílání objednávek, ceníků a faktur pomocí elektronické pošty.

Úpravy sestav - REPORT Designer

Součástí Pohody je zdarma i editor tiskových sestav REPORT Designer.

S pomocí editoru sestav je možné každou originální sestavu upravit nebo ji rozmnožit a jednotlivé kopie uspořádat a pojmenovat dle vlastních požadavků. Takto v případě potřeby ke každé sestavě vytvoříte libovolný počet uživatelských variant s jiným designem, jinými výpočty nebo v jiných jazykových mutacích.

Využití

 • Možnost operativně aktualizovat úřední tiskopisy v případě jejich změny
 • Možnost přizpůsobit některé tiskové výstupy vlastním požadavkům
 • Možnost vytvořit varianty některých sestav v cizím jazyce
 • Možnost vytvořit pro svoji práci speciální tiskové sestavy

REPORT Designer má jednoduché ovládání, které vychází z principů Microsoft Office. Pokud používáte tento kancelářský balík, nebude pro Vás příliš obtížné začít pracovat s naším editorem tiskových výstupů.

Snadno můžete tiskové sestavy kompletně přeuspořádat podle svých představ. Samozřejmostí je možnost vložit do sestav nejen logo firmy, ale i libovolný obrázek.

POHODA obsahuje některé sestavy v základních světových jazycích. Ostatní jazykové mutace lze pohodlně vytvořit v tomto doplňkovém programu. Úprava všech textů v editoru sestav je záležitostí několika minut.

REPORT Designer nabízí i další zajímavé možnosti. Do každé sestavy můžete vložit graf, čárový kód nebo součtové pole či vzorec, který vám umožní vytvářet v sestavě vlastní výpočty. V případě potřeby vytvoříte sestavu štítků či speciální sestavu pro poštovní poukázku.

Zálohování sestav

Důležité sestavy, jako jsou daňová přiznání apod., lze zálohovat a v případě potřeby později znovu zobrazit a vytisknout pomocí zdarma dodávaného programu REPORT Viewer.

Export sestav

Tiskové výstupy lze přímo exportovat do formátu MS Excel pro další zpracování obsažených dat. Exportovat lze i do formátu HTML a PDF.

Náhled vytisknuté faktury

Nastavení tisku

Máte-li k dispozici více tiskáren určených pro různé účely a síťovou instalaci systému POHODA, můžete si vhodným nastavením ušetřit spoustu práce. Každé sestavě lze přiřadit vlastní nastavení. Například lze nastavit, aby se faktury tiskly ve dvou kopiích na vysokorychlostní tiskárně, složenky na tiskárně s podavačem naplněným poukázkami a ostatní sestavy na třetí běžné tiskárně. Každý počítač sítě si udržuje vlastní nastavení tisku.

Novinkou je možnost nastavení výchozí sestavy v každé agendě. Například agenda faktur vydaných obsahuje několik desítek sestav, ze kterých sestavu „Faktura s příkazem k úhradě“ používáte nejčastěji. Po jejím označení vyvolají tlačítka Náhled a Vytisknout rovnou tuto sestavu.

Homebanking

Homebanking je sada funkcí umožňujících vytvářet a zpracovávat soubory, používané k přenosu dat mezi bankou a jejím klientem.

Podporované banky

 • Citibank, Česká spořitelna, ČSOB, Equabank, FIO banka, Fortis bank, GE Money Bank, HSBC bank, HVB bank, ING bank, Komerční banka, LBBW bank, mBank, Oberbank, PPF banka, Poštovní banka, Raiffeisenbank, Sberbank (dřívější Volksbank), UniCredit Bank, Waldviertler Sparkasse.
 • Obecné formáty ABO, Gemini, MultiCash, EPS/PCL a OfficeLine.
 • Načítání avíza těchto bank: Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Unicredit bank.
 • Načítání plateb PayU,výpisů České pošty.
 • Prostřednictvím služeb KB Zástava pohledávek a ČS Zástava pohledávek umožňuje vygenerovat soubor určený pro Komerční banku nebo Českou spořitelnu se seznamem pohledávek navrhovaných k zastavení.
 • Prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Export výkazu pro banku... umožňuje vygenerovat XML výkaz "Rozvaha v plném rozsahu" a "Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu" pro potřeby banky. Aktuálně je podporován u těchto bank: Česká spořitelna, Komerční banka.
Náhled modulu Homebanking

Výpisy z účtů

Zaúčtovat denně desítky až stovky položek bankovních výpisů zabere v obyčejném programu spoustu času. Pokud ale výpisy získáte v elektronické formě, POHODA provede tuto úmornou práci za vás během okamžiku. Všechny zvolené výpisy, třeba i z různých bank, načte a postupně provede spárování, likvidaci a zaúčtování všech položek. Nakonec o provedené akci vytvoří přehledný zápis pro Vaši snadnou kontrolu.

Příkazy k úhradě

Připravené příkazy není třeba tisknout a odnášet do jednotlivých bank. Všechny zvolené příkazy k úhradě POHODA uloží do souborů ve formátu dané banky, které poté stačí načíst do příslušného komunikačního programu a odeslat do banky elektronickou cestou. Podporovány jsou i příkazy k úhradě v cizí měně.

Kurzové lístky

POHODA umožňuje načíst kurzy cizích měn z internetových stránek ČNB a poradí si i s denním kursovým lístkem KB.

Internetové obchody

Ekonomický systém POHODA můžete napojit na e-shop a prodávat Vaše zboží na internetu, přijímat objednávky apod.

 • Pohoda podporuje přímou komunikaci s nejznámějšími internetovými obchody třetích stran: FastCentrik, Vltava 2000 a Zoner inShop,
 • pomocí XML komunikace umožňuje propojení s jakýmkoliv jiným e-shopem,
 • pro firmy s úzkým sortimentem nabízeného zboží obsahuje vlastní objednávkový systém STORMWARE eForm.

Pokud provozujete více e-shopů, všechny je můžete napojit na jeden systém POHODA. A to i v případě, že se liší nabídkou zboží. Všechna obchodní data a údaje o zásobách tak můžete mít a spravovat na jednom místě.

Pro obchodování na internetu jsou vhodné varianty Pohoda Standard, Premium, Komplet a Jazz.

Příprava nabídky zásob pro e-shop

Přímo v programu POHODA si můžete nastavit popisy zboží, přiřadit k jednotlivým položkám odpovídající obrázky a určit jejich pořadí, nastavit zařazení zboží do kategorií, propojit alternativní a související zboží atd. Veškerá tato data pak přenesete do svého e-shopu. K odesílání dat do e-shopu slouží jednoduchý průvodce.

Příjem objednávek

Stejně jednoduše můžete načítat objednávky z e-shopu do programu POHODA, kde je zpracujete obvyklým způsobem. Spolu s provedenými objednávkami se mohou do programu POHODA přenést také změny údajů o vašich zákaznících.

Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

Nahoru Tisk Mapa stránek Naši partneři

Přečtěte si informace o zpracování osobních údajů (GDPR).

Váš dotaz